Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 28-02-2006
Aflevering 5
TitelDe uniforme Procesregeling
CiteertitelJBa 2006/50
SamenvattingOp 1 januari 2006 is de Procesregeling Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven 2006 (Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2006) in werking getreden. [...] De nieuwe regeling geldt voor zaken die op en na 1 januari 2006 bij de colleges aanhangig worden gemaakt en lopende zaken, uiteraard afhankelijk van de fase waarin de zaak zich bevindt. De inwerkingtreding van de procesregeling geeft aanleiding stil te staan bij de inhoud daarvan.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina64-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-02-2006, 200504067/1
CiteertitelJBa 2006/51
SamenvattingBelanghebbende. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2004 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij A], onder oplegging van een last onder dwangsom, gelast de ashoogte van een windturbine, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], binnen een daartoe gegeven termijn aan te passen aan de vergunde ashoogte.
Pagina68-68
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-02-2006, 200505278/1
CiteertitelJBa 2006/52
SamenvattingBelanghebbende. Zienswijze.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oostflakkee (hierna: het college) het uitwerkingsplan "Handelskade" vastgesteld.
Pagina68-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Alkmaar, 10-02-2006, 05/2668
CiteertitelJBa 2006/53
SamenvattingBelanghebbende. Concurrentiebelang. Begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Begunstigingstermijn bij het opleggen van een last onder dwangsom strekt ertoe de overtreder in de gelegenheid te stellen de opgelegde last uit te voeren zonder dat de dwangsom wordt verbeurd. Termijn van ongeveer vijf maanden in dit geval te lang voor het beeindigen van gebruik in strijd met de bestemming.
Pagina69-69
UitspraakECLI:NL:RBALK:2006:AV1869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 01-02-2006, 200504287/1
CiteertitelJBa 2006/54
SamenvattingBesluit. Intrekken ingezette voorbereidingsprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 april 2005, kenmerk 2005-9933, heeft verweerder medegedeeld dat hij overgaat tot het niet voortzetten van de ambtshalve ingezette voorbereidingsprocedure inzake de (gedeeltelijke) intrekking van de op 17 december 1993 verleende vergunning op grond van de Wet milieubeheer aan [appellante] voor een inrichting bestemd voor de opslag van maximaal 320.000 kg consumentenvuurwerk gelegen aan de [locatie] te [plaats] tot een opslagcapaciteit van 160.000 kg consumentenvuurwerk.
Pagina69-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200504745/1
CiteertitelJBa 2006/55
SamenvattingBesluit. Bestuurlijk rechtsoordeel.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 16 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) aan appellant medegedeeld dat voor door hem voorgenomen werkzaamheden een aanvraag om monumentenvergunning moet worden ingediend.
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200507782/1
CiteertitelJBa 2006/56
SamenvattingBesluit. Mededeling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 februari 2005 heeft verweerder appellante medegedeeld dat zij niet heeft voldaan aan de verplichting tot financiŰle zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit detectie radioactief besmet schroot (hierna: het Besluit).
Pagina71-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200505683/1
CiteertitelJBa 2006/57
SamenvattingBesluit. Zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2005 heeft de gemeenteraad van Groenlo-Lichtenvoorde het [bestemmingsplan] vastgesteld.
Pagina71-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200506394/1
CiteertitelJBa 2006/58
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Deugdelijke motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2005 heeft verweerder het verzoek van appellant van 6 december 2004 om bestuurlijke handhavingsmiddelen te nemen ten aanzien van het loonbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.
Pagina72-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200506785/1
CiteertitelJBa 2006/59
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Heroverweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 januari 2004 heeft het bestuur van de stichting "Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp" (hierna: de stichting) een aanvraag van appellante voor een tegemoetkoming wegens functionele invaliditeit als gevolg van de vuurwerkramp afgewezen.
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200506626/1
CiteertitelJBa 2006/60
SamenvattingBelangenafweging. Herhaalde aanvraag. Nieuwe feiten en omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest (hierna: het college) geweigerd appellant een kapvergunning te verlenen voor twee eiken op het perceel aan de [locatie].
Pagina73-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1783
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200508124/1
CiteertitelJBa 2006/61
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2004 heeft het College voor Promoties van de Technische Universiteit Delft (hierna: het College) de aanvraag van appellant van 12 juli 2004 om toelating tot de promotie onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende besluit van 31 mei 2002 afgewezen.
Pagina74-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRechtbank Alkmaar, 14-02-2006, 06/71
CiteertitelJBa 2006/62
SamenvattingDwangsom. Omschrijving last. Rechtszekerheid.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom strekkende tot het opheffen van de strijdigheid met artikel 40, eerste lid, van de Woningwet en opheffen strijdig gebruik. Last onvoldoende duidelijk en concreet geformuleerd en derhalve in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Beroep gegrond en voorlopige voorziening getroffen.
Pagina74-75
UitspraakECLI:NL:RBALK:2006:AV1883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank Maastricht, 07-02-2006, AWB 04/2029 WWB
CiteertitelJBa 2006/63
SamenvattingBezwaarschrift. Vreemde taal. Niet-ontvankelijk. Hoorplicht.
Samenvatting (Bron)In Duitse taal gesteld bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat de door verweerder voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk geachte vertaling van het bezwaarschrift niet is geleverd, ook niet nadat eiser in de gelegenheid was gesteld dat verzuim vˇˇr 4 november 2004 te herstellen. De aard, inhoud en strekking van zowel de aanvraag als het bezwaarschrift nopen vooralsnog niet tot de conclusie dat verweerder zich in het onderhavige geval terecht op het standpunt heeft gesteld, dat een Nederlandse vertaling van het bezwaarschrift voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk is. Zonder eiser hieromtrent te horen is dat standpunt in ieder geval prematuur. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat het Duits dat eiser bezigt zeker geen hoog wetenschappelijk gehalte heeft. Het is dan ook moeilijk voorstelbaar dat verweerder enkel vanwege het ontbreken van een Nederlandse vertaling van het Duitse bezwaarschrift van eiser niet zou weten waar het in de kern genomen om draait, zelfs wanneer juist zou zijn wat verweerder beweert, namelijk dat binnen de verantwoordelijke vaksector, de bezwaarschriftencommissie Ún het verantwoordelijk bestuursorgaan diverse personen de Duitse taal in geschrift onvoldoende machtig zijn. De vrees van verweerder dat daardoor een goede voorbereiding van de besluitvorming en een zorgvuldige afweging van belangen in het gedrang komt, deelt de rechtbank dan ook niet. Bovendien zou de rechtbank het al bijna een feit van algemene bekendheid durven noemen, dat voor een niet onaanzienlijk aantal inwoners van Kerkrade het Duits en niet het Nederlands de moedertaal is. Dat dan juist in die gemeente zo zwaar wordt getild aan een Nederlandse vertaling van een in eenvoudig Duits gesteld bezwaarschrift acht de rechtbank slechts verklaarbaar vanuit de aard van de zaak als principekwestie.
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2006:AV1142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200505819/1
CiteertitelJBa 2006/64
SamenvattingOntvankelijkheid. Beroepsgronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 25 mei 2005 ter inzage gelegd.
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200505067/1
CiteertitelJBa 2006/65
SamenvattingIndieningstermijn. Verschoonbaar. Nadere memorie. Goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een slachterij en grossierderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 9 mei 2005 ter inzage gelegd. Tegen dit besluit hebben appellanten bij brief van 2 juni 2005, bij de Raad van State ingekomen op 9 juni 2005, beroep ingesteld.
Pagina76-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200503336/1
CiteertitelJBa 2006/66
SamenvattingBeroep. Brummen-rechtspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen (hierna: het college) het verzoek van [verzoeker] te [plaats] om handhaving van het bestemmingsplan op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Dalfsen (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina76-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200501225/1
CiteertitelJBa 2006/67
SamenvattingOmvang geding. Tussentijds hoger beroep. Formele rechtskracht. Overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning op het perceel [locatie] te Groesbeek.
Pagina77-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina78-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingStaatsblad 2006, 54; Kamerstuk 2005-2006, TK 30453, nr. 2.
Pagina79-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina79-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn