AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 18-03-2006
Aflevering 11
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200502605/1
CiteertitelAB 2006/84
SamenvattingBouwen carport niet bouwvergunningsvrij; uitleg begrip 'weg' in Bblb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelburg (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast binnen een termijn van zes weken de gebouwde carport op het perceel [locatie] te Middelburg af te breken en te verwijderen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina435-437
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200509301/1
CiteertitelAB 2006/85
SamenvattingMachtiging.

(P beweerdelijk handelend namens Q en R / de uitspraak in zaak nrs. AWB 05/21641 en 05/21648 van de Rb. 's-Gravenhage).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina437-439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200507617/1
CiteertitelAB 2006/86
SamenvattingDeskundigenbericht.

(De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in de zaken nrs. AWB 04/10922, 04/10926 en 04/10929 van de Rb. 's-Gravenhage, zp Arnhem).
Annotator Sewandono
Pagina439-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200509142/1
CiteertitelAB 2006/87
SamenvattingGoede procesorde.

(Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in zaak nr. AWB 05/46504 van de Rb. 's-Gravenhage, zp Amsterdam).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina442-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200410539/1
SamenvattingSchade deels het gevolg van niet handhaven eerdere peilbesluiten: valt buiten art. 40 WWH.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2002 heeft appellant (hierna: het college) het verzoek van [vergunninghouder] om vergoeding van schade toegewezen.
AnnotatorA. van Hall
Pagina444-447
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503887/1
CiteertitelAB 2006/89
SamenvattingFoutieve tekening bij besluit ingetrokken; vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel; grondslag aanvraag verlaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003, gecorrigeerd bij besluit van 13 januari 2004, heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: het dagelijks bestuur) aan appellant ontheffing verleend voor het vernieuwen van een bestaande steiger in de sloot ten zuiden van perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA. van Hall
Pagina447-450
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200503854/1
CiteertitelAB 2006/90
SamenvattingAanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied; belanghebbende.

(De burgemeester van Utrecht / de uitspraak in zaak nr. SBR 05/783 van de Vzr. Rb. Utrecht).
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.E. Schilder
Pagina450-457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-11-2005, AWB 04/373
CiteertitelAB 2006/91
SamenvattingOormerkverplichting voor runderen; Gewetensbezwaardenprotocol Identificatie en Registratie rund: aanmelding; procesbelang; status protocol; gedogen; geen rechtsgevolg; geen besluit; niet-ontvankelijk in bezwaar.
Samenvatting (Bron)Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina457-461
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU7025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 24-11-2005, AWB 04/1057
CiteertitelAB 2006/92
SamenvattingLevensmiddelenbestuursrecht; verhandelen van waren; bestuurlijke boete; evenredigheidsbeginsel; toetsing hoogte bestuurlijke boete; matiging.
Samenvatting (Bron)Warenwet
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina461-466
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU7856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 07-09-2005, WAHV 05/956
CiteertitelAB 2006/93
SamenvattingBestuurlijke boete; evenredigheidsbeginsel; toetsing hoogte bestuurlijke boete; AVAS.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina466-467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 14-09-2005, WAHV 05/00673
CiteertitelAB 2006/94
SamenvattingVerkeersbestuursrecht; vergoeding proceskosten in administratief beroep; toegang tot de rechter; doorbreking appelverbod.
Samenvatting (Bron)Inleidende beschikking door officier van justitie vernietigd. Het hof heeft reeds eerder overwogen dat ten aanzien van de beslissing van de kantonrechter met betrekking tot de kosten in de fase van administratief beroep noch op grond van de WAHV noch op grond van enige andere wettelijke bepaling hoger beroep open staat. In casu echter aanleiding om appelverbod te doorbreken, aangezien de kantonrechter art. 13a WAHV ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten. In de fase van administratief beroep is niet verzocht op vergoeding van kosten. Om die reden heeft de officier van justitie terecht geen kostenvergoeding toegekend.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina468-471
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AU6585
Artikel aanvragenVia Praktizijn