Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 10-03-2006
Aflevering 3
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503012/1
CiteertitelJB 2006/50
SamenvattingTenaamstelling kentekenbewijs. Kentekenregister. Rijbewijsregister. Correctierecht. Katvanger. Identiteitsfraude.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2004 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer (hierna: de RDW) de tenaamstelling van 240 in de bijlage genoemde en op naam van appellant gestelde voertuigen vervallen verklaard en geweigerd de tenaamstelling van deze voertuigen met terugwerkende kracht vervallen te verklaren.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina252-261
LinkVolledige tekst annotatie (overkleeft-verburg.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200501574/1
CiteertitelJB 2006/51
SamenvattingHangende het beroep ingebracht onderzoek. In stand laten rechtsgevolgen besluit.

Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college) vrijstelling verleend voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van de eerste fase en de tweede fase (gedeeltelijk) van het uitbreidingsplan Cronenburgh (hierna: het plan Cronenburgh), alsmede vrijstelling verleend voor het aanleggen van een bouwweg.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina262-267
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200501586/1
CiteertitelJB 2006/52
SamenvattingNadeelcompensatie. Evenredigheidsbeginsel. Besluit, mededeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een agrarische bedrijfsruimte ten behoeve van een varkensbedrijf op een perceel aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [].
Pagina267-269
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200502967/1
CiteertitelJB 2006/53
SamenvattingEvenement. Dwangsom, preventief.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) aan [partij], een van de toenmalige exploitanten van de horecagelegenheid "The Royce" te Langenboom, onder oplegging van een dwangsom gelast het voorgenomen feest "Ghostship/Ghosthouse" op 28 november 2003 in "The Royce" geen doorgang te laten vinden.
Pagina269-271
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200503463/1
CiteertitelJB 2006/54
SamenvattingOvergangsrecht subsidietitel Awb. Bevoegdheid intrekken in rechte onaantastbare subsidieverstrekking. Wettelijke grondslag intrekkingsbesluit, art 4:8 Awb biedt geen. Grondslag voor terugvordering, intrekkingsbesluit biedt. Niet-volgen procedure van art. 88 lid 3 EG is voor rekening justiabele. Geen specifiek publiekrechtelijke grondslag voor het vorderen van wettelijke rente.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2001 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierna: de Minister) het besluit van 8 oktober 1997 tot vaststelling van de aan appellante bij besluit van 21 december 1995 op grond van de Bijdrageregeling proefprojecten mestverwerking (hierna: de BPM) toegekende subsidie ingetrokken en het subsidiebedrag van 1.073.925,00 ( 487.328,13), vermeerderd met de toepasselijke referentierente van 339.297,50 ( 153.967,19), teruggevorderd.
Pagina271-277
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200504135/1
CiteertitelJB 2006/55
SamenvattingSchadevergoeding. Causaal verband.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veghel (hierna: het college) een verzoek van appellant om vergoeding van schade afgewezen.
AnnotatorG.E. van Maanen
Pagina277-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200504304/1
CiteertitelJB 2006/56
SamenvattingDijkverbeteringsplan. Besluit, dijkverbeteringsplan. Besluit, overeenkomst. Besluit, rechtshandeling naar burgerlijk recht. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 1997 heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld het dijkverbeteringsplan "Westervoortsedijk te Arnhem, DP 25/50".
Pagina283-289
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200504757/1
CiteertitelJB 2006/57
SamenvattingVerhouding Boswet en APV. Motief.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) aan appellante een herplantplicht opgelegd van 25 inheemse bomen, op het perceel [locatie] (lees: [nummer]) te [plaats]. Deze bomen dienen te worden geplant op dezelfde plaats of in de directe nabijheid van 25 gevelde (geknotte) inlandse eiken, binnen drie jaar na het vellen (knotten) ervan en conform een door appellante voor 1 april 2004 in te dienen beplantingsplan.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina289-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-01-2006, 200510409/1
CiteertitelJB 2006/58
SamenvattingSchorsing, onderzoek ter zitting. Sluiting, onderzoek. Toestemmingsvereiste. Fair trial.

(Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / Uitspraak in de zaakno. AWB 05/54395 van de rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Amsterdam van 16 december 2005).
AnnotatorE.C.H.J. van der Linden
Pagina293-294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200409413/1
CiteertitelJB 2006/59
SamenvattingBesluit, waarschuwing is geen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 februari 2003 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) appellanten gewaarschuwd dat bestuurlijke maatregelen zullen worden overwogen indien toezichthouders bij een volgende controle in de door hen geëxploiteerde seksinrichting wederom worden belemmerd in hun functioneren.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers , R.J.N. Schlössels
Pagina294-299
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-12-2005, 04/960 WW
CiteertitelJB 2006/60
SamenvattingDoorbreking formele rechtskracht. Erkenning onrechtmatigheid. Schadebeperkingsplicht.
Samenvatting (Bron)Herziening dagloon met terugwerkende kracht. Erkenning onrechtmatigheid van eerder dagloonbesluit. Schadevergoeding; schadebeperkingsplicht.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina305-308
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU8983
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-11-2005, 03/386 AW + 03/388 AW
CiteertitelJB 2006/61
SamenvattingBesluit. Mededeling van informatieve aard. Verwevenheid beroepsgronden.
Samenvatting (Bron)Mededeling einde detachering is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb; geen instemming van inlener met benoeming staat in de weg aan detachering; aanvaarden incidenteel appel van het bestuursorgaan gezien verwevenheid met beroepsgronden appellant.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
Pagina299-305
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-12-2005, 04/5957 AW + 05/261 AW
CiteertitelJB 2006/62
SamenvattingMandaat. Ondermandaat.
Samenvatting (Bron)Weigering tot toekenning tegemoetkoming ziektekosten echtgenote omdat deze echtgenote niet als lid van het huishouden van betrokkene en daarmee als medebetrokkene kan worden beschouwd in de zin van artikel 6 van de Zvr-regeling.
Pagina308-311
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU9132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-12-2005, 04/6750 WAO
CiteertitelJB 2006/63
SamenvattingSchadevergoeding, immateriële. Schadevergoeding, rechtspersoon. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Vaststelling van de gedifferentieerde premie ingevolge de WAO. Overschrijding redelijke termijn. Immateriële schadevergoeding rechtspersoon.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina311-315
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU8937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-12-2005, 04/1391 AW + 04/1393 AW
CiteertitelJB 2006/64
SamenvattingProceskosten bezwaarprocedure. Onrechtmatig besluit. Te wijten aan bestuursorgaan.

Samenvatting (Bron)Is het verzoek om vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar terecht afgewezen?
AnnotatorD. Wenders
Pagina315-319
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU9184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-01-2006, 03/2610 ZFW
CiteertitelJB 2006/65
SamenvattingZiektekosten. Behandeling in het buitenland. Formele rechtskracht. Terugkomen op. Doorwerking EG-recht.
Samenvatting (Bron)Weigering toestemming voor het ondergaan van een heupoperatie in Duitsland. Weigering terug te komen van onaantastbaar besluit.
AnnotatorN. Verheij
Pagina319-324
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AU9156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-01-2006, 05/3621 WWB + 05/3622 WWB
CiteertitelJB 2006/66
SamenvattingKoppelingsbeginsel, buiten toepassing laten. Internationaal recht, invloed op nationale wet. Rechtmatig verblijf, kinderen.
Samenvatting (Bron)Bijstandsverlening ten behoeve van kinderen van ouders die geen recht hebben op bijstand.
AnnotatorE.C.H.J. van der Linden
Pagina324-332
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV0197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats 's-Gravenhage, 25-01-2006, AWB 05/38817
CiteertitelJB 2006/67
SamenvattingProceskosten bezwaarfase. Niet-tijdig beslissen.
Samenvatting (Bron)Kosten bestuurlijke voorprocedure bij niet tijdig beslissen op aanvraag / divergentie CRvB en ABRS. Bij schrijven van 13 januari 2006 heeft eiser aangevoerd dat het kostenverzoek op de voet van artikel 7:15 Awb ten onrechte is afgewezen en heeft daarbij verwezen naar de uitspraak van de CRvB van 13 juni 2005, JB 2005, 239. Verweerder heeft zich beroepen op de jurisprudentie van de ABRS. De rechtbank is met eiser van oordeel dat het wenselijk en noodzakelijk is dat beide colleges hun rechtspraak op één lijn brengen. Dit standpunt is ook in de literatuur bepleit (o.a. R.Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in de rechtspraak, JBplus 2005, blz. 147-167) waarbij de opvatting van de CRvB voorkeur heeft. In het bovenstaande ziet de rechtbank aanleiding zich te verenigen met het standpunt van de CRvB en dit tot het hare te maken. Tussen partijen is niet in geschil dat niet tijdig op de aanvraag is beslist. Dat de termijnoverschrijding verweerder niet zou kunnen worden verweten, is gesteld noch gebleken. Uit het voorgaande volgt dat verweerder het verzoek om vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten onrechte heeft afgewezen. De rechtbank zal het bestreden besluit vernietigen voor zover daarbij het verzoek om kostenvergoeding is afgewezen. De rechtbank ziet om proceseconomische redenen aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Omtrent de hoogte van de kostenvergoeding wordt overwogen dat, evenals in een beroepszaak betreffende het niet tijdig nemen van een besluit (op bezwaar of administratief beroep), in beginsel gewichtsfactor 0,25 (zeer licht) dient te worden toegepast. Dat betekent dat de vergoeding dient te worden vastgesteld op 0,25 x 1 punt (indienen bezwaarschrift) x 322,-- = 80,50.
AnnotatorF.A.M. Stroink
Pagina332-335
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AV0485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Roermond, 21-12-2005, 05 / 487 WAO K1
CiteertitelJB 2006/68
SamenvattingWAO-uitkering. Formele rechtskracht. Terugkomen op. Doorwerking EVRM.

Samenvatting (Bron)De uitspraak gaat in op de implicaties van de uitspraak Dangeville van het EHRM van 16 april 2002 op onze nationale jurisprudentie inzake terug komen op.
AnnotatorN. Verheij
Pagina335-339
UitspraakECLI:NL:RBROE:2005:AU9772
Artikel aanvragenVia Praktizijn