Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 28-03-2006
Aflevering 1
TitelRedactioneel
SamenvattingAnno 2006 staat de oudere werknemer volop in de belangstelling. Pensioen, prepensioen, VUT, onderscheid op grond van leeftijd bij arbeidsvoorwaarden, pensioenontslag, alternatieven voor 'last in first out' en de gevolgen voor ouderen... het zijn onderwerpen die politiek en rechtspraktijk bezighouden. De redactie van Arbeid Integraal heeft een bijdrage willen leveren aan deze actuele materie, vandaar het onderwerp 'oudere werknemer' als themanummer.
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe oudere en de jongere werknemer: (onder-)zoek de verschillen
SamenvattingDe oudere werknemer staat volop in de belangstelling. Diverse beleidsontwikkelingen raken aan zijn of haar positie. Gesteld kan worden dat het in het algemeen gaat om de vraag of ouderen anders zijn en (daarom) anders behandeld zouden moeten of mogen worden dan hun jongere collega's. Allereerst is te wijzen op de discussie over leeftijdsdiscriminatie. Op deze vorm van discriminatie is in ons land tamelijk recent de aandacht gericht. In beginsel mag leeftijdsdiscriminatie niet, maar betekent dat dan ook dat bepaalde faciliteiten voor werknemers dienen te worden afgeschaft? Met deze vraag houdt onder meer de Commissie Gelijke Behandeling zich bezig.
Auteur(s)S. Bekker , P. Ester , A.C.J.M. Wilthagen
Pagina5-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOudere werknemers en de Wet VPL
SamenvattingDe afschaffing van de fiscale faciliŽring voor VUT- en prepensioenregelingen en de introductie van de levensloopregeling, heeft tot veel commotie geleid in de maatschappij. De overheid beoogt met de introductie van deze maatregelen werknemers langer aan het werk te houden. Voor werknemers, die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren, gelden diverse overgangsregelingen voor VUT- en prepensioenregelingen. In de praktijk wordt echter niet altijd van deze overgangsregelingen gebruik gemaakt. Verder biedt de levensloopregeling een ruimere opbouwmogelijkheid voor werknemers tussen 51 en 56 jaar op 1 januari 2006.
Auteur(s)L. Jansen
Pagina17-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerrekening van de IOAW-uitkering met de stamrechtuitkering
SamenvattingIn dit artikel komt de (inmiddels politiek bewogen rechtsvraag aan de orde of inkomsten vanuit een stamrechtconstructie gevestigd in verband met de beŽindiging van de arbeidsovereenkomst die na het einde van de werkloosheidsperiode doorlopen, betrokken - en dus verrekend - dienen te worden bij de aanvraag Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) als relevant inkomen in verband met arbeid in de zin van het inkomensbesluit IOAW.
Auteur(s)E.G. Hoorn
Pagina27-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe oudere werknemer en pensioenontslag. Hoe streng moet generiek pensioenontslag en functioneel leeftijdsontslag getoetst worden aan de (Europese) wetgeving leeftijdsdiscriminatie?
SamenvattingAan het einde van dit jaar, op 2 december 2006, vervalt het overgangsrecht in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Hierdoor zal een pensioenontslag vůůr het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet langer zijn uitgezonderd van het in de wet neergelegde discriminatieverbod. Onder een pensioenontslag wordt doorgaans verstaan een bepaling in de arbeidsovereenkomst of cao die het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege bewerkstelligt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De term kan mede slaan op zogeheten functioneel leeftijdsontslag (FLO) in geval van zware of belastende beroepen.
Auteur(s)A.G. Veldman
Pagina33-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn