Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 11-04-2006
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelStudenten aan het roer
CiteertitelAA 2006, 237
Pagina237-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIs de (rechts)positie van de minderjarige in de nieuwe Wet op de jeugdzorg daadwerkelijk verbeterd?
CiteertitelAA 2006, 239
SamenvattingOp 1 januari 2005 is de nieuwe Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. Daarmee is de rechtspositie van de minderjarige weliswaar versterkt, maar er blijft reden voor kritiek. Alle jeugdzorg achter ťťn loket lijkt efficiŽnt, maar onder omstandigheden kan het recht op jeugdzorg een relatief recht blijken te zijn. Pure winst is dat probleemjongeren door een aangekondigde wetswijziging niet meer in de - strafrechtelijke - justitiŽle jeugdinrichtingen terecht komen. De nieuwe wet zal echter door het bestuursrechtelijke karakter van de indicatiestellingen en de hoge (administratieve) werkdruk met een gebrek aan een uniforme werkwijze, ernstige incidenten niet steeds kunnen voorkomen. [...]
Auteur(s)P. Ros , D. Sol
Pagina239-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelPleiten pleite?
CiteertitelAA 2006, 251
SamenvattingVorig jaar was ik oog- en oorgetuige van de landelijke pleitwedstrijden van de Jonge Balie. De acht beste jonge pleiters van het land namen het tegen elkaar op.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Raad en Daad'
TitelInformatie als rechtvaardigende factor voor rechtsvorming: de amicus curiae
CiteertitelAA 2006, 252
SamenvattingDe auteur betrekt stelling in het debat over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad door te beargumenteren of daarin een plaats is weggelegd voor een amicus curiae. Hij bespreekt de rol van de casusgerichtheid die aan rechtsvorming ten grondslag hoort te liggen. Twee zaken staan daarbij centraal: de wijze waarop het proces de rechter van informatie voorziet en de manier waarop een uitspraak regelkarakter krijgt door de herhaling daarvan in vervolguitspraken.
Auteur(s)M. KŲhne
Pagina252-258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecht in zicht
TitelVergoeding van personenschade en het EVRM
CiteertitelAA 2006, 259
SamenvattingVergoeding van personenschade en mensenrechten. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens waakt over de kwaliteit van het schadevergoedingsrecht in de EVRM-verdragsstaten.
Auteur(s)J.M. Beer
Pagina259-264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens en Maatschappij
TitelWaarom de werkwijze van het Pieter Baan Centrum aan herziening toe is
CiteertitelAA 2006, 265
SamenvattingJaarlijks worden in Nederland zo'n 3000 verdachten aan gedragskundig onderzoek onderworpen. Zulk onderzoek vindt meestal plaats op last van de officier van justitie of rechter-commissaris, maar kan ook worden aangevraagd door de rechter ter zitting als in de loop van het proces aanwijzingen worden gevonden voor een psychische stoornis bij de verdachte. De officier van justitie, rechter-commissaris of rechter wil dan, kort gezegd, weten of de verdachte ten tijde van het delict toerekeningsvatbaar was, of hij zal recidiveren en welke behandeling voor de verdachte het meest geschikt is.
Auteur(s)M. Jelicic , H.L.G.J. Merckelbach
Pagina265-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelSport & Europees recht: gaat de bal eindelijk aan het rollen?
CiteertitelAA 2006, 270
SamenvattingDe dag van vandaag is sport een maatschappelijk fenomeen met een groot sociaal-economisch belang. Voor heel wat mensen is het hoofdzakelijk een aangename vrijetijdsbesteding. Maar steeds meer atleten doen ook op een min of meer professionele manier aan sport. De taak om de verschillende wijzen van sportbeoefening in goede banen te leiden rust nagenoeg volledig op de schouders van de nationale en internationale sportfederaties.
Auteur(s)S. van den Bogaert
Pagina270-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Raad en Daad'
TitelOver stinkende zaken en prettige ervaringen. Interview met prof.mr. M.R. Mok
CiteertitelAA 2006, 273
SamenvattingIn het tweede interview ter gelegenheid van de Rode Draad 'Raad en Daad. Over rechtsvorming door de Hoge Raad' wordt aandacht besteed aan het parket bij de Hoge Raad. Wij spraken met prof.mr. Robert Mok, oud-advocaat-generaal en plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad.
Auteur(s)M. van den Nieuwenhuizen , C. Rijckenberg
Pagina273-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 16-12-2005, C04/276HR
CiteertitelAA 2006, 281
SamenvattingSchadevergoeding bij overlijden. Overlijdensschade; beperkte kring van gerechtigden; onderscheid tussen echtgenoot en geregistreerd partner aan ene kant en anderszins met overledene samenwonende partner aan andere kant?

(Pruisken / Organice).
Samenvatting (Bron)Schadeclaim na dodelijk ongeval tijdens een bedrijfsuitje tegen het organisatiebureau door een nabestaande van de overleden werkneemster met wie deze samenwoonde; behoefte als vereiste voor een aanspraak op levensonderhoud op de voet van art. 6:108 lid 1, aanhef en onder c, BW; vereisten voor schadevergoeding ter zake van huishoudelijke kosten (art. 6:108 lid 1, aanhef en onder d, BW); invloed voorheen bestaande taakverdeling?, schadeberekening, vergoeding van kosten van lijkbezorging (gedenksteen).
AnnotatorT. Hartlief
Pagina281-287
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU6089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 07-10-2005, C04/204HR
CiteertitelAA 2006, 288
SamenvattingDe tweedehands Volvo. Goede trouw bij de aankoop van een tweedehands auto.

Samenvatting (Bron)doorverkoop en levering van tweedehands auto aan derde; bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid op de voet van het bepaalde in art. 3:86 BW; recht van reclame; beroep op derdenbescherming als bedoeld in art. 7:42 lid 1 BW ;
AnnotatorS.C.J.J. Kortmann
Pagina288-291
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU2555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 02-12-2005, C04/263HR
CiteertitelAA 2006, 292
SamenvattingExceptio plurium litis consortium. Vraag of er sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding.

(Groot / Noord Nederlandse Bestrijdingsmiddelenhandel (NNB) en Rijpma).
Samenvatting (Bron)Geschil omtrent de ondeugdelijkheid van geleverde onkruidbestrijdingsmiddel voor de lelieteelt; aansprakelijkstelling door afnemer van leverancier en ingeschakelde spuiter; aansprakelijkheid voor hulppersonen, toerekening van fouten van leverancier aan de afnemer?, eigen schuld, vermindering vergoedingsplicht, reflexwerking?; hoger beroep in slechts een van beide zaken; exceptio plurium litis consortium, een processueel ondeelbare rechtsverhouding?, keuzevrijheid benadeelde.
AnnotatorG.R. Rutgers
Pagina292-295
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU5661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200406184/1
CiteertitelAA 2006, 296
SamenvattingBijzondere examencommissies.
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 21 februari 2003 heeft de Examencommissie Accountancy van de Haagse Hogeschool (hierna: de examencommissie) de door appellant in januari 2003 gemaakte landelijke tentamens accountancy ongeldig verklaard en appellant uitgesloten van het doen van tentamens aan de Haagse Hogeschool gedurende een periode van ťťn jaar, dat wil zeggen tot 1 maart 2004.
AnnotatorC.A.J.M. Kortmann
Pagina296-299
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 23-12-2005, KG 05/1570
CiteertitelAA 2006, 300
SamenvattingMinister van Justitie Donner rechter in eigen zaak? 'Spontane' schorsing en vernietiging nog 'ultimum remedium'? Dťtournement de pouvoir. Rechtsvrije, althans rechtersvrije ruimte voor minister van Justitie? Quod licet Iovi, non licet bovi: kies ook je eigen rechter!
Samenvatting (Bron)De Staat heeft in redelijkheid het koninklijk besluit kunnen nemen om de besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, waarbij de gebruikersvergunningen van het cellencomplex op Schiphol zijn ingetrokken, te schorsen, door met inachtneming van de eisen van brandveiligheid uit het oogpunt van algemeen belang voorrang te geven aan drugsbestrijding.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina300-308
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AU8652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHof van Justitie EG, 08-11-2005, C-293/02
CiteertitelAA 2006, 309
Samenvatting'De domste boeren hebben de dikste aardappelen...'

(Jersey Produce Marketing Organisation Ltd / States of Jersey e.a.).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 8 november 2005. # Jersey Produce Marketing Organisation Ltd tegen States of Jersey en Jersey Potato Export Marketing Board. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Royal Court of Jersey - Kanaaleilanden. # Regeling betreffende uitvoer van aardappelen van Jersey naar Verenigd Koninkrijk - Toetredingsakte van 1972 - Protocol nr. 3 betreffende Kanaaleilanden en eiland Man - Verordening nr. 706/73 - Artikelen 23 EG, 25 EG en 29 EG - Heffingen van gelijk werking als douanerechten - Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen. # Zaak C-293/02.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina309-315
UitspraakECLI:EU:C:2005:664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelNieuwe boeken
CiteertitelAA 2006, 316
Pagina316-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelM.J. Sjeps & J.A. Coster van Voorhout, Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht
CiteertitelAA 2006, 316
Auteur(s)A. Ringnalda
Pagina316-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelP. van Velzen, De ongekende ministeriŽle verantwoordelijkheid, theorie en praktijk: 1813-1840
CiteertitelAA 2006, 317
Auteur(s)M. van den Nieuwenhuizen
Pagina317-318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelR.W.M. Giard, Aansprakelijkheid van artsen - Juridische theorie en medische praktijk
CiteertitelAA 2006, 318
Auteur(s)J. van Rijn van Alkemade
Pagina318-319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvragen
TitelFactormaatschappij Alpha. Rechtsvraag (327) Goederenrecht
CiteertitelAA 2006, 320
SamenvattingDe bedrijfsactiviteiten van factormaatschappij Alpha bestaan uit het sluiten van overeenkomsten betreffende financiering en dienstverlening. [...]
Auteur(s)J.M. Milo
Pagina320-320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws en agenda
TitelNieuws en agenda
CiteertitelAA 2006, 321
Pagina321-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn