Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 12-04-2006
Aflevering 8
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe Wabo en de Awb
CiteertitelJBa 2006/96
SamenvattingOp 3 mei 2005 maakte de minister van VROM het voorontwerp van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend. kern van de Wabo is dat een hele serie publiekrechtelijke toestemmingsfiguren (vergunningen, verklaringen van geen bezwaar, ontheffingen e.d.) wordt vervangen door n omgevingsvergunning. Een wet als de Wabo die sterk bestuursrechtelijk van karakter is, zal onvermijdelijk gebruikmaken van hetgeen is geregeld in de Awb. [...]
Auteur(s)H.M.J.G. Neelis
Pagina116-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200505358/1
CiteertitelJBa 2006/97
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2005 heeft verweerder aan de onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid "OWM Amicon zorgverzekeraar U.A.", onderdeel van het Menzis-concern, (hierna: het ziekenfonds) voor het jaar 2004 ontheffing verleend van de verplichting overeenkomsten te sluiten terzake van huisartsenzorg.
Pagina120-121
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7534
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200507697/1
CiteertitelJBa 2006/98
SamenvattingBelanghebbende. Vereniging. Rechtspersoon. Collectief belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2004, verzonden en algemeen bekendgemaakt door publicatie op 25 oktober 2004 heeft appellant een verkeersbesluit genomen inhoudende, voor zover van belang, afsluiting - door het plaatsen van voorgeschreven verkeersborden - voor gemotoriseerd verkeer van een deel van de Deken Baekerstraat in Schijndel, nabij de kruising met de weg Steeg, en handhaving van het reeds bestaande verbod door het aanbrengen van een selectieve afsluiting in rijbaan Deken Baekerstraat nabij de kruising met de weg Steeg.
Pagina121-121
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200506139/1
CiteertitelJBa 2006/99
SamenvattingBesluit. Feitelijke mededeling. Ambtshalve toetsing. Uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 16 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Ravenstein het verzoek van P&E People B.V. om in het pand aan de Loonsestraat 4 te Neerloon een kleinere groep mensen te laten wonen dan eerder het geval was, afgewezen.
Pagina121-122
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200507262/1
CiteertitelJBa 2006/100
SamenvattingBestuursdwang. Bevoegdheid. Huishoudelijke afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2005 heeft verweerder zijn beslissing om op 29 december 2004 bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van appellante komen.
Pagina122-122
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200503226/1
CiteertitelJBa 2006/101
SamenvattingDwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2003 heeft appellant [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast de overkapping van zijn recreatiewoning aan de [locatie] te [plaats] open te maken en aldus in overeenstemming met de op 7 april 2000 verleende bouwvergunning te brengen.
Pagina122-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200506518/1
CiteertitelJBa 2006/102
SamenvattingTe late beslissing. Vernietiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2004 heeft appellant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een aanlegvergunning verleend voor de reeds aangelegde weg en het verharde terrein op het perceel gelegen tussen [locaties 1 en 2] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Albrandswaard, sectie [], nummers [] (hierna: het perceel).
Pagina123-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200506768/1
CiteertitelJBa 2006/103
SamenvattingOntvankelijkheid. Ontvangsttheorie. Verzending per koerier.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2003, verzonden op 4 december 2003, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort (hierna: het college) een aanvraag van appellante om een instandhoudingsbijdrage ten behoeve van de uitbreiding vr 31 december 2002 van 128 kindplaatsen bij kinderdagverblijf 'Mickey's Calveen' afgewezen.
Pagina123-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200507858/1
CiteertitelJBa 2006/104
SamenvattingBezwaar. Motivering. Gedogen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) de aan appellante verleende vergunning voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen bij haar op de [locatie] te [plaats] gevestigde [tuinwinkel] ingetrokken.
Pagina124-124
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200506220/1
CiteertitelJBa 2006/105
SamenvattingBeroep. Bevoegdheid. Belastingen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 april 2004 heeft de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest (hierna: de directeur) meegedeeld het verzoek van mr. R.W.J. Kerckhoffs, advocaat van appellanten, om een afschrift van de notitie "schijnhandelingen" van 10 februari 2004 niet in te willigen.
Pagina124-124
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200502510/1
CiteertitelJBa 2006/106
SamenvattingMotivering. Goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Deventer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004, het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Linderveld" vastgesteld.
Pagina125-125
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200504373/1
CiteertitelJBa 2006/107
SamenvattingVrijstelling. Tijdelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere (hierna: het college) aan de stichting "Woningstichting Groene Stad Almere" (hierna: de woningstichting) vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) voor het bouwen van 56 tijdelijke starterswoningen op het perceel in gebied 1M2 (Wierdenpark) te Almere (hierna: het perceel) voor de duur van vijf jaar. Bij besluit van 4 oktober 2004 heeft het college aan de woningstichting bouwvergunning verleend voor het bouwen van 56 tijdelijke starterswoningen, met een instandhoudingstermijn tot 30 september 2009.
Pagina126-126
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200504508/1
CiteertitelJBa 2006/108
SamenvattingVrijstelling. Tijdelijk. Objectieve gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loppersum (hierna: het college) aan het waterschap Noorderzijlvest (hierna: het waterschap) vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) verleend voor de duur van ten hoogste vijf jaren ten behoeve van het oprichten en in gebruik hebben van een tijdelijk baggerdepot op de percelen, kadastraal bekend gemeente Middelstum, sectie H, nos. 284, 285, 286, 287 en - gedeeltelijk - 278 (hierna: de percelen).
Pagina127-127
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina127-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
Pagina128-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina128-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn