Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 27-04-2006
Aflevering 9
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe Afdeling en de toetsing aan het Europees bestuursrecht
CiteertitelJBa 2006/109
SamenvattingSteeds vaker wordt in bestuursrechtelijke procedures een beroep gedaan op strijdigheid met het Europees bestuursrecht, met name met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de Europese stofrichtlijn. Uit jurisprudentie-onderzoek van de laatste jaren is mij gebleken dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zeer zorgvuldig toetst aan verdragsbepalingen en Europese richtlijnen. De uitkomst van vele (hoger) beroepszaken is echter vaak voor appellanten teleurstellend omdat de nationale regelgeving is vertaald binnen de grenzen van dit recht. [...]
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina132-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506157/1
CiteertitelJBa 2006/110
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken. Argumentatieve fuik. Voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellanten sub 1 (hierna: MDG) vrijstelling ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en bouwvergunning verleend voor een Factory Outlet Center (hierna: FOC) op het perceel plaatselijk bekend De Stok 2 te Roosendaal (hierna: het perceel).
Pagina137-138
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506418/1
CiteertitelJBa 2006/111
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een dierenverblijf op het perceel, kadastraal bekend gemeente Buurmalsen, sectie [], nr. [].
Pagina138-138
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200508018/1
CiteertitelJBa 2006/112
SamenvattingBekendmaking. Uitreiking. Bestuursdwang. Handhaving. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2005 heeft verweerder appellanten onder aanzegging van bestuursdwang gelast de op de inrichting, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], aanwezige resten van kadavers te verwijderen.
Pagina138-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200507857/1
CiteertitelJBa 2006/113
SamenvattingBestuursdwang. Kostenverhaal.

(appellant tegen B en W van Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2005 heeft verweerder zijn beslissing om op 10 maart 2005 bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van appellant komen.
Pagina139-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506614/1
CiteertitelJBa 2006/114
SamenvattingHandhaving. Overtreding van geringe aard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sluis (hierna: het college) het verzoek van appellant om ten aanzien van de percelen van Staatsbosbeheer en [belanghebbende] gelegen aan de Wilhelminadijk te Hoofdplaat handhavend op te treden als bedoeld in de Distelverordening Zeeland 1993 (hierna: de Distelverordening) afgewezen.
Pagina139-140
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200504842/1
CiteertitelJBa 2006/115
SamenvattingHandhaving. Gelijkheidsbeginsel.

(appellant tegen B en W van Alphen aan den Rijn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn (hierna: het college) appellant gelast de heipalen met betonnen koppen alsmede de houten heipalen en gestorte grond op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom van 500,00 per dag met een maximum van 10.000,00.
Pagina140-140
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200504062/1
CiteertitelJBa 2006/116
SamenvattingDwangsom. Overtreder. Feitelijke zeggenschap.

(appellanten tegen het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 26 juni 2003 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) [appellanten] gelast de op het perceel [locatie] (hierna: het perceel) zonder bouwvergunning geplaatste acht zeecontainers binnen zestien weken te verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom van 8.000,-- ineens.
Pagina140-141
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200505343/1
CiteertitelJBa 2006/117
SamenvattingBeperking beroepsrecht. Argumentatieve fuik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2005 heeft verweerder een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, voor de duur van tien jaar verleend aan [vergunninghoudster] voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van het op- en overslaan en sorteren van bouw- en sloopafval, bedrijfsafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen op het perceel [locatie] te Breda. Dit besluit is op 6 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200507649/1
CiteertitelJBa 2006/118
SamenvattingHoorplicht. Kennelijk ongegrond.

(appellante tegen B en W van Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2005 heeft verweerder zijn beslissing om op 13 januari 2005 bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van appellante komen.
Pagina141-142
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 05-04-2006, 2005054849/1
CiteertitelJBa 2006/119
SamenvattingVernietiging. In stand laten rechtsgevolgen. Planschade.

(gemeenteraad van Ouderwater tegen wederpartij).
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200503880/1
CiteertitelJBa 2006/120
SamenvattingRevisievergunning. Anticiperen op nog niet vastgesteld beleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een loonwerkerbedrijf en foeragehandel gelegen aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie [], nummers []. Dit besluit is 23 maart 2005 ter inzage gelegd.
Pagina142-143
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8654
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelHof van Justitie EG, 16-03-2006, C-234/04
CiteertitelJBa 2006/121
SamenvattingRechtsbescherming. Bevoegdheid nationale rechter. Samenwerkingsbeginsel. Kracht van gewijsde.

(Rosmarie Kapferer / Schlank & Schick GmbH).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 maart 2006. # Rosmarie Kapferer tegen Schlank & Schick GmbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Landesgericht Innsbruck - Oostenrijk. # Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Uitlegging van artikel 15 - Bevoegdheid ter zake van door consumenten gesloten overeenkomsten - Prijstoezegging - Misleidende reclame - Rechterlijke beslissing over bevoegdheid - Kracht van gewijsde - Heropening in hoger beroep - Rechtszekerheid - Voorrang van gemeenschapsrecht - Artikel 10 EG. # Zaak C-234/04.
Pagina143-143
UitspraakECLI:EU:C:2006:178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina143-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
Pagina144-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina145-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn