EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift EB, tijdschrift voor Scheidingsrecht
Datum 28-04-2006
Aflevering 4
TitelEindelijk enige duidelijkheid over verrekenen
CiteertitelEB 2006, 26
SamenvattingOp 6 december 2002 wees de Hoge raad het arrest Schwanen/Hundscheid I (NJ 2005, 125) en verwees partijen toen naar het Gerechtshof Arnhem, dat op 10 augustus 2004 (RFR 2004, 29) uitspraak deed. Van dat arrest is wederom cassatie ingesteld. Op 27 januari 2006 (RFR 2006, 26) maakte de Hoge Raad eindelijk een definitief einde aan de rechtsstrijd van de heer Schwanen en mevrouw Hundscheid. De Hoge Raad gaf conform de conclusie van A-G Langemeijer aan, hoe partijen met elkaar moeten afrekenen als zij hun overgespaarde inkomen hebben gebruikt voor aflossing van de hypotheekschuld (en daarmee dat inkomen hebben belegd in een tijdens het huwelijk verworven echtelijke woning). Dat is een veel voorkomende situatie. Tot nu toe was niet duidelijk hoe partijen in zo'n geval bij echtscheiding met elkaar moesten afrekenen. Die duidelijkheid is er nu.
Auteur(s)L.H.M. Zonnenberg
Pagina75-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuws over levensverzekeringen bij echtscheiding
CiteertitelEB 2006, 27
SamenvattingEen kort overzicht van de goedkeuringen waartoe de staatssecretaris heeft besloten.
Auteur(s)F. van den Barselaar , F.H. van der Kamp
Pagina79-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRekenen met verrekenen
CiteertitelEB 2006, 28
SamenvattingHoe verrekend, gerekend en afgerekend moet worden wanneer echtgenoten een periodiek verrekenbeding gaan uitvoeren, is niet aanstonds duidelijk.
Auteur(s)W.H.B. den Hartog Jager
Pagina82-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTerugblik op het EB Symposium 2006
CiteertitelEB 2006, 29
SamenvattingEen korte impressie van een levendige discussie.
Auteur(s)A. Heida , M.J. Vos
Pagina89-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-11-2005, 765/05
CiteertitelEB 2006, 30
SamenvattingGeen alimentatie na huwelijk van een dag wegens ontbreken van lotsverbondenheid en niet blijken van prijsgeven van inkomsten in Marokko door vrouw.
Samenvatting (Bron)alimentatieplicht, kort huwelijk
Pagina90-91
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AV0719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Alkmaar, 26-01-2006, 83214/ES RK 05-1004
CiteertitelEB 2006, 31
SamenvattingVerzoek echtscheiding primair naar Marokkaans recht en subsidiair naar Nederlands recht; Marokkaans recht toepasselijk als zijnde recht van gemeenschappelijke nationaliteit van partijen; bevoegdheid Nederlandse rechter.
Samenvatting (Bron)Verzoek van de man om echtscheiding uit te spreken, primair naar Marokkaans recht en subsidiair naar Nederlands recht. Toepasselijk is het Marokkaanse recht als het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit van partijen. Op grond van de sinds 5 februari 2004 geldende artikelen 94 en 97 van het Marokkaanse Wetboek van Familierecht (Mudawwana) kan een huwelijk worden ontbonden nadat de echtgenoot of echtgenoten een huwelijksgeschil, welk geschil aanleiding geeft tot duurzame ontwrichting, aan de rechter heeft/hebben voorgelegd en, nadat deze alles in het werk heeft gesteld om een verzoening te bewerkstelligen, de rechter heeft vastgesteld dat een verzoening niet tot de mogelijkheden behoort. Uit de onderbouwing van het primaire verzoek is voldoende komen vast te staan dat partijen niet zijn te verzoenen. De rechtbank is van oordeel dat is voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 94 en 97 van de Mudawwana (duurzame ontwrichting en het mislukken van een verzoening), zodat het primaire verzoek van de man kan worden toegewezen. Het subsidiaire verzoek behoeft daarmee geen verdere bespreking.
Pagina91-91
UitspraakECLI:NL:RBALK:2006:AV0789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-12-2005, 211-H-05
CiteertitelEB 2006, 32
SamenvattingBevoegdheid rechter voor echtscheiding van partijen die hun gewone verblijfplaats op Malta hebben; art. 2 Brussel II verhindert toegang tot (Nederlandse) rechter, gegarandeerd door art. 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Echtscheiding van partijen die hun gewone verblijfplaats op Malta hebben. Artikel 2 van Brussel II (EG-verordening nummer 1347/2000 van de Raad van 29 mei 2000) verhindert de vrouw feitelijk de toegang tot de rechter zodat het hofdeze bepaling buiten beschouwing laat.
Pagina91-92
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU9650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 07-12-2005, 484-D-05
CiteertitelEB 2006, 33
SamenvattingBeschikking echtscheiding van Nederlandse rechter niet op voorgeschreven wijze aan vrouw in Spanje betekend, vrouw daarom ontvankelijk in haar appel; beroep op exceptio litispendentie faalt vanwege echtscheidingsverzoek in Spaanse taal, dat door man onvoldoende is begrepen; rechter niet bevoegd te beslissen over woning in Spanje.
Samenvatting (Bron)Ontvankelijkheid hoger beroep i.v.m betekening beschikking waarbij o.a. echtscheiding is uitgesproken. Exceptio litispendentie. Verzoek tot echtscheiding, gericht aan Spaanse rechter, gesteld in de Spaanse taal , welke taal degene tot wie het verzoek is gericht niet voldoende begrijpt. en
Pagina92-94
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU7710
Artikel aanvragenVia Praktizijn