Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 02-05-2006
Aflevering 4
RubriekTer Visie
TitelDe slinger van de WW
CiteertitelSR 2006, 21
SamenvattingDe Werkloosheidswet (WW) heeft tot dusver niet bepaald een rustig bestaan geleid. Wellicht is dit eigen aan werkloosheidsuitkeringen, waarover immers steeds zorg bestaat - al of niet aan de borreltafel - of de uitkeringsgerechtigden nu wel of niet verwijtbaar werkloos zijn.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina111-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe dwingend is de Nederlandse ontslagbescherming bij arbeidsovereenkomsten naar vreemd recht?
CiteertitelSR 2006, 22
SamenvattingNederlandse rechters worden steeds vaker geconfronteerd met een arbeidsovereenkomst waarop vreemd recht van toepassing is. De oorzaak daarvoor moet gezocht worden in de toenemende internationalisering, waardoor ook het aantal arbeidsovereenkomsten met een internationaal aspect toeneemt. De Europese regels over de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken, vervat in de zogheten EG-Executieverordening (EEX-Verordening of in Euro-jargon, tegenwoordig steeds vaker Brussel I-Verordening genaamd), openen geredelijk de mogelijkheid dat een werkgever en een werknemer, die een arbeidscontract hebben afgesloten naar vreemd recht, toch voor een Nederlandse rechter komen te staan (art. 19 en 20 EEX-Verordening /Brussel I-Verordening). Moet de Nederlandse rechter in die situaties toepassing geven aan het vreemde recht of aan zijn eigen Nederlandse recht?
Auteur(s)E.J.A. Franssen , A.T.J.M. Jacobs
Pagina113-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDiffusie van het Europees insolventierecht en de rol van sociale partners
CiteertitelSR 2006, 23
SamenvattingNaarmate het vrije verkeer van onder meer goederen, diensten en personen binnen de Europese Unie leidt tot meer transacties over de grens, neemt de kans op insolventieprocedures met een grensoverschrijdend karakter eveneens toe. Op deze insolventieprocedures is sinds enkele jaren de Europese Insolventieverordening van toepassing. [...] In deze bijdrage zullen enkele hoofdelementen van de Insolventieverordening worden weergegeven en vervolgens zal worden ingegaan op de relatieve onbekendheid van de supranationale regelgeving van de Europese Unie op het gebied van grensoverschrijdende privaatrechtelijke betrekkingen.
Auteur(s)T.M. Bos
Pagina122-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 18-11-2005, C04/167HR
CiteertitelSR 2006, 24
SamenvattingDe ondernemende tennislerares 2. Ontslagvergunning. Overeenkomst van opdracht, geen matiging loonvordering.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen tennisvereniging en tennislerares, opzegging van arbeidsverhouding die niet berust op een arbeidsovereenkomst, bedongen arbeid persoonlijk te verrichten?, doorbetaling van loon; vervolg van HR 10 november 2000, C99/041, NJ 2001, 250, rechtsstrijd in het geding na verwijzing, taak verwijzingsrechter (art. 424 Rv.); HR doet zelf af.
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina129-131
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT9055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 20-01-2006, C04/137HR
CiteertitelSR 2006, 25
SamenvattingDe werknemer als cessionaris en de zorgplicht van de werkgever ex artikel 7:658 BW. Aansprakelijkheid werkgever. Cessie.
Samenvatting (Bron)Verzekeringszaak; oogletstel werknemer bij ongeval met een gehuurde gebrekkig functionerende cementpomp; rechtsgeldigheid cessie door de curator in het faillissement van de werkgever van alle rechten en aanspraken uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekering aan zijn werknemer, ontvankelijkheid van de werknemer in rechtsvordering tegen de verzekeraar, verenigbaarheid van hoedanigheden; werkgeversaansprakelijkheid, zorgplicht van een werkgever t.a.v. werktuigen en gereedschappen die van derden zijn gehuurd en naar hun aard een veiligheidsrisico meebrengen, door werkgever te treffen maatregelen en te verstrekken aanwijzingen ingeval werkgever zorg voor veiligheid aan deze werknemer als ervaren bedrijfsleider/uitvoerder overlaat.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina131-134
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AT6013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-02-2006, 04/3256 WAO + 04/3257 WAO
CiteertitelSR 2006, 26
SamenvattingCentrale Raad van Beroep, maar ook de wetgever spreken zich uit over de loonsanctie. Loondoorbetalingsverplichting, verlenging -. Loonsanctie. Re´ntegratieverslag.
Samenvatting (Bron)Loonsanctiebesluiten in strijd met de wet.
AnnotatorM.J.C.A. Driessen
Pagina135-136
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV2317
Artikel aanvragenVia Praktizijn