Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 10-05-2006
Aflevering 10
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDoorkruisingsleer
CiteertitelJBa 2006/122
SamenvattingDe doorkruisingsleer heeft al heel wat pennen in beweging gebracht. Het is een leer die voor de praktijk veel onzekerheden met zich mee heeft gebracht. Weliswaar zijn er in de jurisprudentie criteria ontwikkeld, maar die zijn in de praktijk niet altijd even gemakkelijk toe te passen. Als het verkeerd wordt toegepast, komt men daar pas achter bij het einde van een civiele procedure met alle gevolgen van dien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vaak het zekere voor het onzekere wordt genomen en gekozen wordt voor de bestuursrechtelijke weg ook al levert die niet altijd op wat de privaatrechtelijke weg zou hebben opgeleverd. In het onderstaande zal worden ingegaan op wat nu precies onder de doorkruisingsleer wordt verstaan en wat de criteria zijn die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld.
Auteur(s)E.M.T.A. GŲertz
Pagina148-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200507750/1, 200507751/1 en 200507753/1
CiteertitelJBa 2006/123
SamenvattingBelanghebbende. Concurrentiebeding. Verslechtering marktpositie.
Samenvatting (Bron)200507750/1: Bij besluit van 7 januari 2005, kenmerk NL 114031, heeft verweerder geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de rechtspersoon naar Belgisch recht "Edelchemie BelgiŽ bvba" (hierna: Edelchemie BelgiŽ) om, met gebruikmaking van de procedure als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening), 2.000.000 kg fotografisch afval (bleek- en bleekfixeervloeistof) uit te voeren naar BelgiŽ.
Pagina152-152
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200504167/1
CiteertitelJBa 2006/124
SamenvattingGemachtigde. Zienswijzen. Buiten behandeling laten. Herstel verzuim. Zorgvuldige voorbereiding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Roosendaal, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juli 2004, het bestemmingsplan "Groot Kalsdonk" vastgesteld.
Pagina152-153
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW4012
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200505003/1
CiteertitelJBa 2006/125
SamenvattingCumulatie. Bestuursdwang. Dwangsom. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 15 maart 2005 hebben appellanten sub 1 bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig nemen van een besluit op hun verzoek van 7 december 2004 om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het las- en constructiebedrijf van appellante sub 2 op het adres Bovenstraat 51 te Hoeven.
Pagina153-154
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200506404/1
CiteertitelJBa 2006/126
SamenvattingDwangsom. Gewekt vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2004 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast twee dukdalven en een drijvend werk te verwijderen, alsmede de vaste steiger te verkleinen tot maximaal 5.00 meter uit de Zaanoevernormaallijn.
Pagina154-154
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200506617/1
CiteertitelJBa 2006/127
SamenvattingDwangsom. Beginselplicht. Onevenredig.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de dakkapel op het perceel [locatie] te Alphen aan den Rijn te realiseren conform de verleende bouwvergunning B2003/396, dan wel te (laten) verwijderen.
Pagina154-155
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200504424/1
CiteertitelJBa 2006/128
SamenvattingDwangsom. Hoogte. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2004 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) appellanten sub 2 (hierna: appellanten) onder oplegging van dwangsommen gelast binnen zes weken na verzending van deze last het gebruik van de zuidelijke strook van het perceel kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie [], no. [], ten behoeve van het riooltechnisch bedrijf te staken door de aangebrachte verharding, de wasplaats met olietank en de opgeslagen materialen te verwijderen. Voorts heeft het college bij dit besluit [appellanten sub 2] gelast de dieren, de omheining rond de dierenweide en de op de weide aanwezige schuilhut te verwijderen. Tevens heeft het college bij dit besluit geweigerd handhavend op te treden tegen de aanwezige poel en de uitbreiding van de kantoorruimte op het perceel.
Pagina155-156
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW4009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200506015/1
CiteertitelJBa 2006/129
SamenvattingHoorplicht. Tegenadvies. Opnieuw horen. Vernietiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2004 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan "Dewara Vastgoed B.V." (hierna: Dewara Vastgoed) bouwvergunning verleend voor de verbouw van een school tot commerciŽle ruimten en appartementen op het perceel Kapelstraat 15-17, te Uden (hierna: het perceel).
Pagina156-156
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200509238/1
CiteertitelJBa 2006/130
SamenvattingNieuwe feiten en omstandigheden. Horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2004 heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van [vergunninghoudster] op het adres [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina156-157
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW3974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200506070/1
CiteertitelJBa 2006/131
SamenvattingGronden beroep. Hoger beroep. Verwijzing naar gronden beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast om geplaatste overkappingen aan de linker- en rechterzijde van een nieuw gebouwde loods op het perceel [locatie], te [plaats] (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina157-157
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200505312/1
CiteertitelJBa 2006/132
SamenvattingBeroep. Procesbelang. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2003 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd aan [wederpartij] en [partij] bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een paardenstal met tien paardenboxen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina157-157
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW3987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200506745/1
CiteertitelJBa 2006/133
SamenvattingCivielrechtelijke belemmeringen. Bouwplan. Vrijstelling. Belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het bouwen van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina158-158
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW3991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina158-158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina159-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingKamerstuk 2005-2006, TK 30 522, nr. 2.
Kamerstuk 2005-2006, TK 30 526, nr. 2.
Pagina159-160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina160-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn