Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 11-05-2006
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelRichtlijnvoorstel overstromings(risico)beheer
CiteertitelM en R 2006/4
SamenvattingDe bescherming tegen overstromingen is in de Europese waterregels nauwelijks uitgewerkt. Art. 1 Kaderrichtlijn Water (EKW) spreekt slechts van '... bijdragen tot afzwakking van de gevolgen van overstromingen ...'. De EKW is aldus toch vooral een waterkwaliteitsrichtlijn gebleven. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt hierin binnenkort echter verandering.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina205-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerhandelbare NOx-emissierechten in de Wet milieubeheer
CiteertitelM en R 2006/4
SamenvattingVorig jaar zijn op het punt van vernieuwing van het milieu-instrumentarium belangrijke stappen gezet. Zo is op 1 juni 2005 een systeem van verhandelbare NOx-emissierechten voor de grote industrie ingevoerd (titel 16.3 van de Wet milieubeheer). Emissiehandel is geen doel op zich. Het is een instrument dat beoogt de emissies van stikstofoxiden kosteneffectiever te reduceren dan mogelijk zou zijn met toepassing van het klassieke instrumentarium van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer. [...] In deze bijdrage beschrijven wij de wettelijke hoofdlijnen van het nationale NOx-emissiehandelssysteem, een systeem dat tot dusverre in de literatuur onderbelicht is gebleven. [...]
Auteur(s)H.A. Oldenziel , I. van Tol
Pagina206-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInstandhoudingsdoelstellingen; de rode draad in de gebiedsbescherming van de herziene Natuurbeschermingswet 1998
CiteertitelM en R 2006/4
SamenvattingIn Milieu & Recht nr. 8 van 2005 verscheen een uitgebreid en verhelderend artikel van Chr. Backes en J.H.G. van de Broek over de herziene Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998). Nu het eerste ontwerpaanwijzingsbesluit op basis van de Nbw 1998 is gepubliceerd, behoeft een specifiek onderdeel van deze wetgeving nadere bespreking. De instandhoudingsdoelstellingen van een gebied - opgenomen in het aanwijzingsbesluit - vormen de 'rode draad' in de gebiedsbescherming; zij zijn bepalend voor de beheersplannen, vergunningen en compenserende maatregelen op basis van de Nbw 1998.
Auteur(s)R.M. Fieten
Pagina216-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelModernisering algemene regels Wet milieubeheer. Verslag van de VMR-studiemiddag op 9 maart 2006
CiteertitelM en R 2006/4
SamenvattingDe algemene milieuregels op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (ook wel de zogenaamde 8.40 amvb's) zullen worden samengevoegd tot ťťn nieuwe amvb. In plaats van voorschriften per branche worden voorschriften per activiteit opgesteld. Het ministerie van VROM wil daarmee de regels stroomlijnen en de administratieve lasten verminderen.
De Vereniging voor Milieurecht heeft op 9 maart 2006 een studiemiddag gewijd aan deze plannen.
Auteur(s)V.M.Y. van 't Lam
Pagina222-224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelTwee jaar Besluit financiŽle zekerheid milieubeheer. IPO-interimbeleid vastgesteld
CiteertitelM en R 2006/4
SamenvattingHet Besluit financiŽle zekerheid milieubeheer is inmiddels meer dan twee jaar in werking. Na veel discussie heeft IPO eind 2005 interimbeleid vastgesteld. Er is gekozen voor interimbeleid omdat er veel discussiepunten waren en weinig praktijkervaring. In 2006 en 2007, als het besluit door VROM wordt geŽvalueerd, wil IPO aan de hand van de dan opgedane praktijkervaring het interimbeleid evalueren en zo nodig bijstellen. De hoofdonderwerpen uit de discussie en dus straks in de evaluatie zijn het hanteren van een drempel waarboven het besluit wordt toegepast [...] en de wijze waarop de keuze wordt gemaakt om voorschriften met betrekking tot financiŽle zekerheid al dan niet in de vergunning op te nemen.
Auteur(s)A.C. de Waaij
Pagina225-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2006/4
Samenvatting- 6:2;
- 8:40;
- Aal;
- Bestrijdingsmiddelen;
- Bodem;
- Geluid;
- Geur;
- Lucht;
- Luchtvaart;
- Parkeren;
- Water;
- Zwemwater.
Pagina228-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2006/4
Pagina231-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.A.A. Soppe, Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening, een juridische beschouwing van het (dis)functioneren van het instrument milieueffectrapportage in de ruimtelijke ordening
CiteertitelM en R 2006/4
Auteur(s)J.J. de Boer
Pagina233-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2006/4
Pagina235-235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2006/4
Pagina236-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-02-2006, 200500555/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 30K
SamenvattingEen goede ruimtelijke ordening wordt niet uitsluitend ingevuld door de Wet geluidhinder.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2004 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 maart 2004, het bestemmingsplan ""Stadscentrum, herziening ex artikel 30 WRO"" vastgesteld.
Pagina237-237
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200501856/1 tot en met 200501865/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 31K
SamenvattingRecirculatiesysteem bij boomkwekerijen met pot- en containervelden is onvoldoende gemotiveerd en onzorgvuldig.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 7 februari 2005 heeft verweerder de in 1995 aan [3 vergunninghouders] verleende vergunningen, als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo), voor het lozen van bedrijfsafval op het oppervlaktewater, ambtshalve gewijzigd. Het betreft de vergunningen [].
Pagina237-237
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200509093/2
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 32K
SamenvattingHet ten onrechte niet volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure leidt tot vernietiging van het besluit.

('Alpha textielveredeling B.V.' / B en W van Oud-Beijerland).
Pagina237-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200506477/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 33K
SamenvattingExceptieve toetsing Besluit handel in emissierechten bij vaststellen verkoopplafond.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2005, kenmerk NL-2004/00026, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer de op 3 januari 2005 aan appellante verleende vergunning gewijzigd in een vergunning voor de emissie in de lucht van broeikasgassen en stikstofoxiden. Dit besluit is op dezelfde dag aan appellante toegezonden; de kennisgeving is eveneens op 15 juni 2005 gepubliceerd (Stcrt. 2005, nr. 113).
Pagina237-238
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200505730/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 34K
SamenvattingActiviteit op een gehuurd deel van het bedrijfsterrein van een inrichting is een zelfstandige inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2005 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd ter zake van het in werking hebben van een inrichting zonder milieuvergunning op het perceel [locatie] te [plaats]. De dwangsom is vastgesteld op 500.000,00 per geconstateerde overtreding, met een maximum van 5.000.000,00.
Pagina238-238
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200504418/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 35K
SamenvattingBehandeling bestemmingsplanprocedure heeft niet plaats gevonden binnen redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2000 heeft de gemeenteraad van Alkemade, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2000, het bestemmingsplan "HSL-A4" vastgesteld.
Pagina238-238
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200503572/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 36K
SamenvattingUit te werken bestemmingsplan en luchtkwaliteitsregels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2004, het bestemmingsplan "Hoofddorp A4-zone West" vastgesteld.
Pagina238-238
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200506744/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 37K
SamenvattingBij verlening van een milieuvergunning vindt geen toetsing aan de Reconstructiewet concentratiegebieden plaats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2005, kenmerk MV797, heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een konijnenhouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie[], nummer []. Dit besluit is op 22 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina238-238
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200506392/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 38K
SamenvattingHet beŽindigen van een overtreding is geen reden om een last onder dwangsom in bezwaar te herroepen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2004 heeft verweerder aan appellanten een last onder dwangsom opgelegd wegens het in werking hebben van een veehouderij op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Asten, in strijd met artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer.
Pagina238-239
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200502999/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 39K
SamenvattingVoor geprojecteerde woningen binnen geluidszone rond industrieterrein hadden hogere grenswaarden moeten worden vastgesteld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Veghel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni 2004, het bestemmingsplan "Heilig Hartplein e.o., herziening NCB-laan" vastgesteld.
Pagina239-239
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelPermanent Hof voor Arbitrage, 24-05-2005, ---
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 30
SamenvattingReactivering IJzeren Rijn spoorweg die door of langs beschermde natuurgebieden Weerter- en Budelerbergen, Leudal en Meinweg loopt, de laatste tevens Nationaal Park en stiltegebied. Het is algemeen aanvaard in het internationale recht dat milieuoverwegingen een integraal onderdeel moeten uitmaken van de besluitvorming over economische ontwikkeling. De verplichting om ernstige milieubelasting als gevolg van economische ontwikkeling te voorkomen dan wel te mitigeren is een beginsel van internationaal gewoonterecht.
Annotator Verschuuren
Pagina239-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 28-11-2005, T-94/04
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 31
SamenvattingDe European Environmental Bureau en enkele andere milieu-organisaties worden niet-ontvankelijk verklaard in hun verzoek om nietigverklaring van richtlijn 2003/112/EG van de Commissie van 1 december 2003 tot wijziging van richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde paraquat op te nemen als werkzame stof.

(European Environmental Bureau (EEB) e.a. / Commissie).
Annotator Jans
Pagina243-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200502531/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 32
SamenvattingHet plan maakt naast de bestaande bedrijvigheid tevens nieuwvestiging van andere soorten bedrijvigheid, zowel riviergebonden als niet-riviergebonden, mogelijk zonder een daaraan voorafgaande toets zoals in de Beleidslijn geformuleerd. Gelet op de strekking van de Beleidslijn wordt met het beleid met name beoogd het zoveel mogelijk vrijhouden van het winterbed van de rivier van vooral niet-riviergebonden activiteiten en het stringent omgaan met nieuwe ontwikkelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2004 heeft de gemeenteraad van Wijchen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 maart 2004, het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Loonse Waard" vastgesteld.
Pagina246-247
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-10-2005, 200407367/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 33
SamenvattingWat betreft de wens van appellante tot het oprichten van een laad- en loswal op de fundamenten van een voormalige laad- en loswal en het als zodanig in gebruik nemen daarvan, overweegt de Afdeling als volgt. Gelet op het feit dat de bebouwing ten behoeve van de laad- en loswal ongeveer tien jaar geleden grotendeels is verdwenen en op de omstandigheid dat het terrein de laatste jaren ook niet meer als zodanig wordt gebruikt, dient de wens van appellante te worden aangemerkt als een verzoek om nieuwvestiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003 heeft de gemeenteraad van Ubbergen, het bestemmingsplan "Buitengebied 2003" vastgesteld.
Pagina247-251
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200501713/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 34
SamenvattingVoor zover de onthouding van goedkeuring door verweerder mede betrekking heeft op de gebouwen op het voormalige steenfabriekterrein Heuff, op de bebouwingskaart en in tabel 1 bij de planvoorschriften genummerd 7 tot en met 9, overweegt de Afdeling dat verweerder zich, gelet op de natuurbestemming van de desbetreffende gronden, in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bieden van grootschalige nieuwe bouwmogelijkheden ter plaatse niet wenselijk moet worden geacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Lingewaal, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2004, het bestemmingsplan "Waaloever Vuren 2004" vastgesteld.
Annotator Groothuijse
Pagina251-257
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 30-11-2005, 200504580/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 35
SamenvattingOp 2 juli 1996 hebben GS van Limburg ingestemd met een saneringsplan. Op 29 juli 2003 hebben zij B en W van Brunssum aanvankelijk bevolen de bodem binnen ťťn jaar te saneren overeenkomstig dit plan, maar na bezwaar is de termijn verlengd tot twee jaar. Er zijn geen dwingende redenen om aan te nemen dat die termijn te lang is. Er is geen aanknopingspunt voor het oordeel dat de termijn van twee jaar slechts rechtmatig zou zijn onder bedreiging van verbeurte van een dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2003, kenmerk 2003/32638, heeft verweerder het college van burgemeester en wethouders van Brunssum bevolen de sanering van de bodem van de gebieden Woonvlek I en parkgebied-woongebied, zoals aangegeven in de bijlage bij het besluit van 2 juli 1996, binnen ťťn jaar na de inwerkingtreding van dit besluit alsnog in overeenstemming te brengen met het op 2 juli 1996 door verweerder goedgekeurde saneringsplan, kenmerk april 1996/8578.S.LBS.
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina257-258
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-12-2005, 200509469/1 en 200509469/2
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 36
SamenvattingZoals de Afdeling eerder heeft geoordeeld, moet het bij belangen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1:2 lid 3 Awb, gaan om een aan de statutaire doelstelling ontleend collectief belang, dat door een besluit direct wordt of dreigt te worden aangetast, waarbij het belang los kan worden gezien van dat van individuele leden, en waarvan de behartiging de trekken dient te vertonen van behartiging van bovenindividuele belangen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 21 april 2005 heeft appellant (hierna: de Minister) geantwoord op het verzoek van de Vereniging Milieudefensie (hierna: Milieudefensie) van 14 maart 2005 om voor elf Rijkswegtrajecten in Nederland verkeersmaatregelen te nemen in die zin dat de maximumsnelheid wordt verlaagd tot 80 kilometer per uur, dan wel andere verkeersmaatregelen te treffen die ertoe bijdragen dat de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxine langs genoemde trajecten worden gehaald.
Annotator van 't Lam
Pagina258-259
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200502923/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 37
SamenvattingAnders dan appellant betoogt, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het belang van appellant niet rechtstreeks is betrokken bij het besluit. Daartoe is redengevend dat de afstand van de woning van appellant tot de geplaatste papiercontainers minimaal 350 meter bedraagt, zodat niet staand kan worden gehouden dat appellant in de directe nabijheid woonachtig is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Doorn (hierna: het college) een gedoogbeschikking afgegeven voor het plaatsen van twee papiercontainers op het perceel [locatie] te Doorn.
Annotator van 't Lam
Pagina259-261
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200410115/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 38
SamenvattingVerweerder heeft bij de beoordeling van geurhinder de nota 'Uitvoering stankbeleid, plan van aanpak, provincie Zuid-Holland', die mede is gebaseerd op hetgeen in de NER als beoordelingskader wordt aanbevolen, als uitgangspunt genomen. Dit beoordelingskader verzet zich er niet tegen dat het acceptabele hinderniveau wordt vastgesteld aan de hand van een hedonisch onderzoek en schrijft niet voor dat daarnaast een telefonisch leefbaarheidsonderzoek of een vergelijking van meetgegevens had moeten worden uitgevoerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2004 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een termijn van 10 jaar verleend voor een inrichting voor de verwerking van dierlijke meststoffen, in combinatie met van buiten de inrichting afkomstig afvalgips, tot verse compost en doorgroeide compost voor de champignonteelt, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 1 november 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Borgers
Pagina262-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-12-2005, 200507907/1 en 200508315/1
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 39
SamenvattingDe zogenoemde Nimby-procedure van artikel 40 van de WRO is er blijkens de wetsgeschiedenis op gericht de besluitvorming te forceren teneinde de verwezenlijking van een project mogelijk te maken. Als sluitstuk van deze procedure laat artikel 40, negende lid, van de WRO aan het college van burgemeester en wethouders twee mogelijkheden: ofwel vrijstelling verlenen, ofwel vrijstelling weigeren waarna de bevoegdheid te besluiten omtrent vijrstelling overgaat op de Minister.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 januari 2005 heeft de Minister aan het college verzocht om met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
Annotator Hillegers
Pagina263-268
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 15-09-2005, Awb 05 / 2721 VV
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 40
SamenvattingNiet in geschil dat de onderhoudswerkzaamheden aan de spoorlijn Weert-Budel i.v.m. de reactivering van de IJzeren Rijn, waarvoor ontheffing is aangevraagd, als een plan c.q. project in de zin van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn zijn aan te merken. De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder bij de totstandkoming van onderhavig besluit niet heeft bezien of de onderhoudswerkzaamheden significante gevolgen kunnen hebben voor het natuurgebied Weerter- en Budelerbergen.
Samenvatting (Bron)Verlening ontheffing op grond van APV ten behoeve onderhoudswerkzaamheden aan onderhoudswerkzaamheden aan de spoorlijn Weert-Budel, onderdeel van het tracť "IJzeren Rijn". Tevens toetsing aan artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn.
AnnotatorJ. Verschuuren
Pagina268-270
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2005:AU2724
Artikel aanvragenVia Praktizijn