Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 17-05-2006
Aflevering 5
RubriekTer Visie
TitelOntknoping rampendossier
CiteertitelSR 2006, 27
SamenvattingOp het moment dat Ter Visie wordt geschreven (de laatste dag van maart 2006) heeft de vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer enkele dagen geleden, namelijk op 28 maart 2006, het eindverslag inzake het rampendossier wetsvoorstel concurrentiebeding (28167) vastgesteld. De inhoud van dit eindverslag is kort en neutraal als gebruikelijk: [...]
Auteur(s)C.J. Loonstra
Pagina143-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchuld en boete
CiteertitelSR 2006, 28
SamenvattingNaar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad, het op 14 oktober 2005 gewezen arrest City Tax/ De Boer, wordt in deze bijdrage de reikwijdte van art. 7:661 BW, de regel over de aansprakelijkheid van de werknemer voor door hem toegebrachte schade, verkend. Daarbij wordt deze bepaling onderzocht in relatie tot de mogelijkheid tot het sluiten van een boetebeding in een arbeidsovereenkomst, art. 7:650 BW. De vraag is hoe deze bepalingen zich tot elkaar verhouden in geval van schadeveroorzakend gedrag van de werknemer waarvoor de werkgever op de werknemer verhaal zoekt. [...]
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Pagina145-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ondeelbaarheid van het ontslag van een bestuurder-werknemer
CiteertitelSR 2006, 29
SamenvattingIn deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het oordeel van de Hoge Raad in de '15 april-arresten' terecht is gebaseerd op de wetshistorische overwegingen. Verder wordt bekeken hoe deze arresten zich verhouden tot de eerder gewezen arresten over de verhouding tussen de arbeidsrechtelijke en de vennootschapsrechtelijke binding tussen de bestuurder-werknemer en de vennootschap. De auteur komt tot de conclusie dat ook na de '15 april-arresten' nog gezegd kan worden dat de HR uitgaat van een dubbele rechtsbetrekking. In samenhang met de conclusie dat de wetsgeschiedenis niet zo dwingend leidt tot het oordeel dat ontslag van of door een bestuurder altijd het einde van beide rechtsbetrekkingen inleidt, werpt deze constatering de vraag op of een ander oordeel van de HR wellicht juister zou zijn geweest.
Auteur(s)J.H. Bennaars
Pagina153-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-02-2006, r200500771
CiteertitelSR 2006, 30
SamenvattingBuiten de grenzen. Arbeid, grensoverschrijdende. Ontbinding arbeidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Betreft hoger beroep tegen een beschikking van de kantonrechter ex art. 7:685 BW, waarin de arbeidsovereenkomst van partijen is ontbonden per 20 april 2005, voorzover mocht blijken dat die bestaat en dat daarop Nederlands recht van toepassing is. Kernvraag luidt of het appelverbod, als bedoeld in art. 7:685 BW wordt doorbroken? In dat kader dient onder meer te worden bezien of de kantonrechter buiten het toepassingsgebied van art, 7:685 BW is getreden (i) doordat hij de arbeidsovereenkomst ten onrechte voorwaardelijk ontbonden, terwijl vaststaat dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestaat en (ii) doordat de kantonrechter ten onrechte in het midden heeft gelaten of Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Naar het oordeel van het hof is de kantonrechter niet buiten het toepassingsgebied van art. 7:685 BW getreden en is geen sprake van doorbreking van het appelverbod.
AnnotatorM. Fikkers
Pagina162-165
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AV3134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Utrecht, 22-12-2005, 205287 / KG ZA 051228 BL
CiteertitelSR 2006, 31
SamenvattingDe mogelijkheden van de OR om naleving te vorderen van WOR, andere wetgeving en COA. Naleving, adviesrecht, CAO-afspraken.

AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina165-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-01-2006, 04/1879 WW
CiteertitelSR 2006, 32
SamenvattingIn voldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen; sollicitatieverplichting. Passende arbeid. Sollicitatieplicht.
Samenvatting (Bron)Maatregel WW-uitkering. Verplichting tot voldoende sollicitatieactiviteiten. Passende arbeid. Deeltijd/voltijd.
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina168-170
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV1635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Pensioen- en fiscaal recht
TitelPension Fund Governance
CiteertitelSR 2006, 33
SamenvattingBestuursstructuur. Op 16 december 2005 heeft de Stichting van de Arbeid aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar 'Principes voor goed pensioenfondsbestuur' aangeboden. De Stichting van de Arbeid heeft die principes in overleg met de organisaties van pensioenfondsen, verzekeraars en ouderen geformuleerd. De 'Principes voor goed pensioenfondsbestuur', hierna ook: 'De Principes', gaan over transparantie en openheid, zorgvuldig bestuur, deskundigheid, intern toezicht en verantwoording.
Auteur(s)R.A.C.M. Langemeijer
Pagina170-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn