Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 17-05-2006
Aflevering 5
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-08-2005, ---
SamenvattingArrest 15 jaar na verstrijken octrooi; lange duur veroorzaakt door bewijslastverdeling; Cultilène niet gelijk aan product verkregen volgens werkwijze Rockwool-octrooi; door St. Gobain toegepaste werkwijze maakt geen inbreuk; geen equivalentie.

(Rockwool International / Benfried Techniek e.a.).
Pagina195-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-12-2003, ---
SamenvattingTank met zuigaggregaat en filterinrichting. In de van algemeen bekende tankwagen afgebakende conclusie is het nieuwe uitsluitend gelegen in keuze van luchtgekoelde Rootspomp; keuze van deze bekende luchtgekoelde Rootspomp is niet inventief.

(Machinefabriek G. Naaktgeboren Rotterdam / Aerzener Maschinenfabrik e.a.).
Pagina201-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-10-2005, ---
SamenvattingDeskundigenbericht I. Vraag of geclaimde materie nieuw resp. inventief is, betreft niet feiten die met een deskundigenbericht bewezen kunnen worden.

(Ranbaxy U.K. e.a. / Warner-Lambert Company).
Pagina208-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-10-2005, ---
SamenvattingDeskundigenbericht II. Voldoende aannemelijk dat onderzoek door onafhankelijke deskundigen duidelijkheid kan verschaffen omtrent voor beslissing van geschil relevante feiten en/of omstandigheden.

(Ranbaxy U.K. e.a. / Warner-Lambert Company).
Pagina209-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-10-2005, ---
SamenvattingNiet aannemelijk dat door TV 10 al vóór 20 april 2005 voorbereiding van hernieuwd gebruik van het merk TV 10 is getroffen; gelijkenis tussen bestaande handelsnaam TV 10 en jongere merken TIEN; verwarringsgevaar.

(Talpa TV e.a. / TV 10).
Pagina211-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Breda, 15-06-2005, ---
SamenvattingPuma Formstrips. Vordering tot verval van (international) merk toewijsbaar voor Benelux; door Ferro gebruikte strip is niet gelijk aan de merken van Puma; totaalindruk dermate verschillend dat er geen verwarringsgevaar is; geen inbreuk op gedeponeerde Puma Formstrips; geen inbreuk op auteursrecht.

(Puma AG Rudolf Dassler Sport e.a. / Ferro Footwear).
Pagina216-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 08-06-2005, ---
SamenvattingTussen tekens Nokia en Nokta veel meer dan geringe mate van gelijkenis; vooral in combinatie met term 'telecom' verwarringsgevaar; teken Nokia binnen Nederlands taalgebied niet beschrijvend.

(Nokia Corporation / Nokta Telecom e.a.).
Pagina221-222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 29-07-2005, ---
SamenvattingAuditieve en visuele gelijkenis tussen merken van eiseressen en teken van gedaagde door het bestanddeel 'Valley'; indruk gewekt dat enig economisch verband bestaat tussen eiseressen als rechthebbenden op de woorden beeldmerken 'Dance Valley' en het teken 'Indian Valley'; verwarringsgevaar.

(Dance Valley e.a. / Stichting Interculturele Ontmoetingsmanifestatie Milan e.a.).
Pagina222-226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Arnhem, 16-06-2005, ---
SamenvattingElite. 'Elite' is meest kenmerkende bestanddeel in de woord/beeldmerken en handelsnaam en in de door gedaagde gebruikte namen; handelsnaam en merk Elite hebben sterk onderscheidend vermogen; verwarringsgevaar.

(Elite Model Management Amsterdam e.a. / Visagieschool Elite).
Pagina226-228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Auteursrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-03-2005, 03-57
SamenvattingDigitale knipselkrantenpraktijk van de Staat kan drie-stappen-toets niet doorstaan; beperking of restrictie op het auteursrecht volgens de persovername-exceptie niet toepasbaar; door digitalisering en de daarna inherente zoek- en archiefpotentie worden de uitgevers onredelijk belemmerd in hun digitale exploitatiemogelijkheden.

(De Nederlandse Dagbladpers e.a. / De Staat der Nederlanden)
Samenvatting (Bron)[.....] De rechtbank oordeelt, met de uitgevers, dat door de digitale knipselkrantenpraktijk van de Staat de normale exploitatie van de uitgevers als rechthebbenden in gevaar komt. In deze context is onder normale exploitatie immers mede te verstaan de digitale exploitatie voor de zakelijke of professionele markt, die nog in een beginfase verkeert, maar allengs belangrijker wordt. De uitgevers hebben desgevraagd bij gelegenheid van de comparitie van partijen in voldoende te achten mate nader onderbouwd wat deze exploitatie behelst. Naast de in deze zaak niet langer door de uitgevers bestreden analoge knipselkrantenpraktijk, die enerzijds de free flow of information binnen het overheidsapparaat naar het oordeel van de rechtbank in voldoende te achten mate kan waarborgen, maar anderzijds al gepaard gaat met een maximale oprekking van de wettelijke persovername-exceptie, vormt de daarnaast en in combinatie daarmee gehanteerde digitale versie van de knipselkranten zo bezien een onge-oorloofde aantasting van de exclusieve rechten van de uitgevers, waardoor - in de woorden van de Auteursrechtrichtlijn - hun wettige (sc. digitale exploitatie-) belangen onredelijk worden geschaad[.....]
Pagina228-234
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AS8778
Artikel aanvragenVia Praktizijn