Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 19-05-2006
Aflevering 2
TitelRedactioneel
SamenvattingHet voor u liggende themanummer van Arbeid Integraal heeft als thema de condities waaronder arbeid moet worden verricht: 'arbeidstijden en arbeidsomstandigheden' en wat daarmee samenhangt.
Een belangrijke trend in het arbeidsomstandighedenrecht is het streven naar steeds verdergaande deregulering. [...]
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDecentralisering van arbeidsomstandigheden
SamenvattingDe bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers kenmerkt zich door een bijzondere mix van publieke regelgeving en diverse vormen van zelfregulering. De afgelopen jaren verschuift het accent meer en meer naar het decentrale niveau -branches en bedrijven. Dit artikel schetst de verschillende vormen van decentrale arboregulering, geeft een inschatting van de opbrengst van decentralisering, en stelt een aantal eisen aan effectieve zelfregulering op decentraal niveau.
Auteur(s)J.R. Popma
Pagina5-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSeksuele intimidatie. Bewijs het maar!
SamenvattingHoewel het soms misschien lastig is om te beoordelen of iemand gediend is van bepaalde opmerkingen of van 'speciale' aandacht die hij of zij krijgt, zou de grens betreffende seksuele intimidatie toch voor iedereen duidelijk moeten zijn. In de praktijk blijkt dat nog niet het geval te zijn. Wanneer is er sprake van seksuele intimidatie? Niet alleen werkgevers en werknemers hebben moeite met het beantwoorden van deze vraag. Ook voor rechters blijkt het een lastige materie te zijn.
Auteur(s)M.H.M. van Asten
Pagina17-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSeksueel misbruik door kerkelijk personeel. Enkele juridische beschouwingen
SamenvattingHet probleem van seksueel misbruik door kerkelijk personeel is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw diverse malen nadrukkelijk naar voren gekomen. Eerst in de VS en Canada, later ook in Europese landen en het heeft ook de Lage Landen niet onberoerd gelaten.
Bij het onderwerp seksuele misdragingen van kerkelijk personeel gaat het om aanranding, verkrachting, pedofilie of ander 'grensoverschrijdende gedrag'. Het lijdt geen twijfel dat de Katholieke Kerk seksuele misbruik van de medemens scherp veroordeelt alszijnde een zware zonde. En dat geldt nog eens te meer wanneer het gebeurt door zijn eigen personeel.
Auteur(s)A.T.J.M. Jacobs
Pagina25-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStelplicht en bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW
SamenvattingOnder de voorganger van artikel 7:658 BW, te weten artikel 1638x BW (oud), gold voor de verdeling van de stelplicht en bewijslast de hoofdregel van artikel 150 Rv (177 Rv oud). De werknemer diende in beginsel te stellen en te bewijzen dat (1) hij schade had geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden (2) dat de werkgever tekort was geschoten in zijn zorgplicht (3) deze schade een gevolg was van het tekortschieten door de werkgever in de nakoming van zijn zorgplicht (causaal verband).
Auteur(s)A. Elenbaas , N. Schmeitz
Pagina37-45
LinkVolledige tekst artikel (Docplayer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLoondoorbetaling bij gedeeltelijke hervatting in bedongen arbeid of passende arbeid
SamenvattingDe terugkeer van een langdurige zieke werknemer in het arbeidsproces gaat vaak moeizaam: de werknemer is zelden in staat om al zijn taken ineens voor de volledig overeengekomen arbeidsduur op te pakken. Meestal zal de werknemer geleidelijk taken en uren in eigen of passend werk binnen de organisatie van de werkgever opbouwen.
In deze bijdrage worden de volgende vraagstukken besproken: de hoogte van het loon bij (gedeeltelijke) werkhervatting tijdens ziekte en de gevolgen van een hernieuwde uitval. Verder zal summier worden ingegaan op de loonbetaling na wachttijd.
Auteur(s)H. Dammingh
Pagina47-59
LinkVolledige tekst artikel (VBK)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWerknemersinspraak als dienstmaagd van het grondrecht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Een internationaal en Europeesrechtelijke benadering
SamenvattingWerknemersinspraak kan worden gedefinieerd als elke procedure, met inbegrip van informatie, raadpleging en medezeggenschap, die de werknemersvertegenwoordigers in staat stelt invloed uit te oefenen op besluiten die hun belangen raken. Binnen het collectief arbeidsrecht verwierf werknemersinspraak de status van een grondrecht. De Europese Gemeenschap heeft een groeiend aantal richtlijnen vastgesteld waarin het recht op informatie, raadpleging en medezeggenschap in sociale, economische en financiŽle aangelegenheden progressief werd ontwikkeld.
Auteur(s)F. Dorssemont
Pagina61-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen nieuwe arbeids- en rusttijdenregeling in internationaal perspectief
SamenvattingDe Arbeidstijdenwet is op 1 januari 1996 in werking getreden. Geheel in lijn met art. 12:37 van die wet is in 2001 een evaluatie uitgevoerd over de werking van deze wet in de praktijk. Als het gaat om arbeids- en rusttijden dan valt op dat de Arbeidstijdenwet een dubbel normenstelsel kent met een standaard- en overlegregeling. De standaardregeling is de basis van waaruit de systematiek van de arbeids- en rusttijdenregeling is opgezet. Van het normencomplex van de standaardregeling mag worden afgeweken bij collectieve regeling tot aan de grenzen van de normen van de overlegregeling. [...]
Auteur(s)J. van Drongelen
Pagina73-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet- en regelgeving kinderarbeid: toch wel een afgewogen keuze
SamenvattingHet voorjaar is inmiddels aangebroken en de zomer staat voor de deur. Ieder jaar werken tal van werkgevers duizenden tijdelijke jonge krachten om al dan niet in seizoenswerk of vakantiewerk te doen. Ook zoeken jongeren min of meer voor vast een bijbaantje teneinde allerhande zaken zoals scooters en beltegoeden te kunnen financieren. Met een economie die inmiddels weer aantrekt zal er best veel werk zijn. Hieronder zit ook veel werk dat door kinderen kan worden gedaan. Maar niet alle baantjes zijn geschikt. Aan een groot aantal werkzaamheden zijn de nodige risico's verbonden. Niet al die werkzaamheden zijn veilig. [...]
Auteur(s)D.J.J. Korver
Pagina97-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn