Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 14-06-2006
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelDe lucht geklaard? Het wetsvoorstel luchtkwaliteit
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingNadat in 2004 al een uitgave van Milieu en Recht geheel aan het luchtkwaliteitsrecht was gewijd (M en R 2004/6), ligt thans een tweede themanummer over dit onderwerp voor u. Dat is ongewoon. Het te behandelen thema is dat echter ook. Zelden heeft een onderdeel van het milieurecht zoveel gevolgen gehad voor bestuursrechtelijke besluiten als de grenswaarden voor de luchtkwaliteit, niet alleen in het milieurecht zelf, maar vooral ook in het ruimtelijk ordeningsrecht. Dat gaat gepaard met de nodige ophef. De juridische en economische consequenties zijn aanzienlijk, maar de negatieve gezondheidseffecten van een te slechte luchtkwaliteit zijn dat ook.
Auteur(s)Ch. Backes
Pagina273-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet voorstel voor een Wet luchtkwaliteit: wetsvoorstel 'kool en geit'
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingIn maart van dit jaar heeft het kabinet een door de Kamer afgedwongen belofte ingelost door het voorstel voor een Wet luchtkwaliteit in te dienen. Met de Wet luchtkwaliteit hoopt het kabinet via programma's en plannen de luchtkwaliteitseisen binnen aanvaardbare termijn te halen, zonder dat - zoals thans - bouwprojecten op grote schaal geblokkeerd blijven.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
Pagina274-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLuchtkwaliteit en nieuwe projecten: Op zoek naar europeesrechtelijk aanvaardbare ontkoppelingsmogelijkheden
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingHet wetsvoorstel luchtkwaliteit brengt een gedeeltelijke ontkoppeling aan tussen de grenswaarden voor luchtkwaliteit en de besluitvorming over nieuwe projecten. [...] Voor zover wel sprake is van ontwikkelingen die in betekenende mate van invloed zijn op de luchtkwaliteit geldt dat van overheidswege daaraan medewerking kan worden verleend voor zover het project is omschreven in het programma van maatregelen. Hoewel deze vormen van ontkoppeling een verruiming van de thans bestaande mogelijkheden inhouden, rijst de vraag of er andere ontkoppelingsmogelijkheden zijn die meer flexibiliteit bieden en toch europeesrechtelijk aanvaardbaar zijn.
Auteur(s)N.S.J. Koeman
Pagina280-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSaldering en marktwerking in het luchtkwaliteitsbeleid van de VS: een inspiratiebron voor Nederland en de EU
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingDe luchtkwaliteitsproblematiek waarmee we in Nederland worden geconfronteerd lijkt veel op de situatie zoals die zich reeds in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkelde in de Verenigde Staten van Amerika. [...] Een specifieke vorm van 'saldering' is daar reeds in 1977 in de federale 'Clean Air Act' geregeld. [...] In deze bijdrage wordt de essentie van deze marktconforme toepassing van de saldobenadering weergegeven. Voorts wordt een aanzet tot operationalisering gegeven van dit specifieke concept van saldering in het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid.
Auteur(s)S. Amorij , M. Peeters
Pagina285-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWetsvoorstel luchtkwaliteit slecht voor de gezondheid
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingHet wetsvoorstel luchtkwaliteit doet niet waarvoor het is bedoeld, namelijk het verbeteren van de luchtkwaliteit voor gezondheid en milieu. Integendeel, in plaats van het ondersteunen van maatregelen voor gezondere lucht, staat het wetsvoorstel vol met juridische constructies om de gezondheidsnormen buiten spel te zetten. Ineffectief, onnodig en slecht voor de gezondheid.
Auteur(s)M.P.W. van Biezen , K. Blaauw
Pagina291-292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLucht voor lucht
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingHet wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) dat op 15 maart 2006 aan de Tweede Kamer (TK 30489) is aangeboden, komt inmiddels dusdanig tegemoet aan de wensen van het bedrijfsleven, dat de indruk bestaat dat met deze aanpak de bouwstop binnen hetgeen juridisch mogelijk en verantwoord is, kan worden opgelost. Afgewacht moet nog worden wat de voorlichting door de Raad van State oplevert. Voorts is verduidelijking gewenst ten aanzien van de zogeheten prioritering.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina293-293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe visie vanuit de provincies op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingVolgens de recente inzichten van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) wordt in Nederland voorlopig niet overal aan de eisen van de Europese luchtrichtlijnen en het Besluit luchtkwaliteit 2005 voldaan. Kritisch zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof in de lucht (PM10). De voorbereidingen van het wetsvoorstel hebben tot nu toe vooral in het teken gestaan van de ontwikkeling van bronbeleid om de (dreigende) overschrijdingen van deze grenswaarden te verhelpen en om samenwerking te bewerkstelligen tussen Rijk, provincies en gemeenten voor een gezamenlijke planmatige aanpak.
Auteur(s)C.H. Pennekamp-Topman
Pagina294-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSamen bouwen aan een schone lucht
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingIedereen wil een schone lucht. Iedereen wil ook voldoende werk en een goede woning in een leuke wijk. Voldoende economische groei, woningbouw en bijbehorende infrastructuur zijn van groot maatschappelijk belang. En het aantal mensen dat woont in een te vuile lucht dient te worden beperkt. Steeds vaker kunnen deze gewenste ruimtelijke ontwikkelingen niet doorgaan omdat niet voldaan wordt aan de grenswaarde voor luchtkwaliteit. In veel steden worden de Europese grenswaarden voor fijn stof overschreden. Het nieuwe wetsvoorstel luchtkwaliteit moet regelen dat de lucht schoner wordt Ťn dat onze inwoners prettig kunnen blijven wonen, werken en recreŽren.
Auteur(s)M.S. de Jonge
Pagina296-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFijn stof nader bekeken. De stand van zaken in het dossier fijn stof
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingHoofdconclusies uit het Mileu- en Natuurplanbureau Rapport 500037008.
Pagina298-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe inzichten in de omvang van de fijnstofproblematiek. Omvang fijnstofprobleem kleiner dan eerder aangegeven
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingHoofdconclusies uit het Natuur- en Milieuplanbureau rapport 500093003.
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgesproken
TitelLuchtkwaliteit: hoge vlucht, zachte landing?
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingIn een eerdere bijdrage aan deze rubriek Uitgesproken besprak ik in vogelvlucht de jurisprudentie over het Besluit luchtkwaliteit 2001. Sindsdien hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan, die aanleiding geven voor een actueel overzicht. Het is daarbij de vraag of het onderwerp luchtkwaliteit na de turbulente vlucht in de jurisprudentie van de afgelopen jaren, binnenkort toch een zachte landing gaat maken.
Auteur(s)H.C. Borgers
Pagina300-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2006/5
SamenvattingActiviteiten - Afval - Aquacultuur - Bodem - Klimaat - Schepen - Statiegeld - TAG - Textiel - Tol - Vis - Wilg - Zwemwater.
Pagina305-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2006/5
Pagina307-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBoeken
CiteertitelM en R 2006/5
Pagina308-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2006/5
Pagina308-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2006/5
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina309-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200501005/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 40K
SamenvattingInrichting, bedrijfsmatige omvang (nieuwe termen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2002, kenmerk 70068, heeft verweerder het verzoek van appellanten om bestuursrechtelijke maatregelen te treffen inzake de overlast die door hen wordt ondervonden in verband met de aanwezigheid van een trailerhelling, gelegen bij de Nieuwendammerdijk (Zijkanaal K) te Amsterdam, afgewezen.
Pagina310-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 08-02-2006, 200504067/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 41K
SamenvattingHandhaving, belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2004 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij A], onder oplegging van een last onder dwangsom, gelast de ashoogte van een windturbine, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], binnen een daartoe gegeven termijn aan te passen aan de vergunde ashoogte.
Pagina310-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200505172/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 42K
SamenvattingBelanghebbende, luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2003 heeft het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 16 woningen met bergingen en een parkeergarage op het perceel [locatie] te Amsterdam (hierna: het perceel).
Pagina310-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200506356/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 43K
SamenvattingBelanghebbende, zicht, ruimtelijke uitstraling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 18 juni 2003 heeft [wederpartij] bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen (hierna: het college) op zijn aanvraag om bestuursrechtelijke maatregelen te treffen tegen de door appellante op te richten geluidwal ter plaatse van een groenstrook aan de Pesserdijk te Noordscheschut en het opslaan van puin op het desbetreffende perceel.
Pagina310-311
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 20-10-2005, C-6/04
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 41
SamenvattingNiet nakoming Habitatrichtlijn; omzetting via algemene verplichtingen druist in tegen vereiste van specificiteit / passende beoordeling verplicht voor bestemmingsplannen.

(Commissie / Verenigd Koninkrijk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 oktober 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland. # Niet-nakoming - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats - Wilde flora en fauna. # Zaak C-6/04.
AnnotatorM.K. de Bruin
Pagina311-319
UitspraakECLI:EU:C:2005:626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 09-02-2006, 05/1730
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 42
SamenvattingOnrechtmatige daadsactie vanwege niet treffen van maatregelen tegen een (dreigende) overschrijding van grenswaarden luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Art. 5.2 Wet milieubeheer. Besluit luchtkwaliteit 2005. Uitleg reikwijdte. Is het ingebruikstellen door de Gemeente van de Hoofdweg onrechtmatig jegens [geÔntimeerden]? Niet voldoende aannemelijk dat bij openstelling van de weg sprake zal zijn van een directie dreiging van overschrijding van een grenswaarde van een luchtkwaliteitseis bij hun woning.
AnnotatorH.C. Borgers
Pagina319-322
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AV1425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200501574/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 43
SamenvattingBouwweg kan gevolgen hebben voor luchtkwaliteit en verschillen Blk 2005 met oude Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college) vrijstelling verleend voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van de eerste fase en de tweede fase (gedeeltelijk) van het uitbreidingsplan Cronenburgh (hierna: het plan Cronenburgh), alsmede vrijstelling verleend voor het aanleggen van een bouwweg.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina322-325
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200507534/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 44
SamenvattingADO-Den Haag II.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2005 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stadion Ontwikkeling B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een voetbalstadion gelegen op een perceel kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie BC, nummer 3557. Dit besluit is op 28 juli 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina325-327
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200502855/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 45
SamenvattingSchadevergoeding, actieve risicoaanvaarding en rechtsopvolging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2004, kenmerk 2004-16.579/28/A.16, MV heeft verweerder geweigerd appellante schadevergoeding als bedoeld in artikel 15.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer toe te kennen.
AnnotatorJ.E. Hoitink
Pagina328-331
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-01-2006, 200500950/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 46
SamenvattingVervallen milieuvergunning; vrijstelling bestemmingsplan terecht geweigerd omdat ernstig moet worden betwijfeld of (nieuwe) milieuvergunning zal worden verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) geweigerd aan appellante met vrijstelling bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een propaanopslagtank op het perceel Lage Bergweg 31 te Beekbergen (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina331-333
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200502013/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 47
SamenvattingConcrete beleidsbeslissing reikwijdte onderzoeks-motiveringsplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2005, kenmerk PS2004-913, hebben verweerders de "PartiŽle herziening inzake glastuinbouw/champignonteelt Bommelerwaard", een partiŽle herziening van het Streekplan Gelderland 1996 (hierna: de streekplanherziening) vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina333-336
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200504561/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 48
SamenvattingBij instemming met saneringsplan speelt schade aan eigendommen van derden geen rol.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2004, kenmerk 46/Bo/A8/2004007306, verzonden op 16 december 2004, heeft verweerder ingestemd met het saneringsplan voor het terrein van de voormalige gasfabriek te Coevorden.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina336-337
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200504064/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 49
SamenvattingBij de beoordeling van een saneringsplan spelen geen rol (zettings)schade en de uitkomst van besluitvorming buiten de Wbb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2004 heeft verweerder ingestemd met het door Mol ingenieursbureau namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Centacon B.V." opgestelde deelsaneringsplan van 29 juni 2004 met projectnummer 05247B inzake de sanering van de locatie Josef IsraŽlslaan naast 54, projectcode 4450049, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie P, nummers 7880, 8272 en 10052.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina336-337
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Leeuwarden, 03-10-2005, 05/1648
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 50
SamenvattingAanwijzing bijzondere luchtverkeersgebieden i.v.m. militaire oefening boven SBZ's; niet aannemelijk dat het besluit tot significante gevolgen zal leiden.
Samenvatting (Bron)Militaire oefening boven Waddenzee. Toetsing aan Vogel- en Habitatrichtlijn. Geen significante effecten.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina339-341
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2005:AU3643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-11-2005, 200508711/1
CiteertitelM en R 2006/5, nr. 51
SamenvattingInrichting op gezoneerd industrieterrein; bepalend voor de geluidsbelasting op de zonegrens zijn de geluidruimtes op basis van de geldende vergunningen en 8:40-AMvB's.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2005 heeft verweerder geweigerd aan verzoekster een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting op het perceel Noordhoek 35 te Papendrecht. Dit besluit is op 17 oktober 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina341-343
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6663
Artikel aanvragenVia Praktizijn