Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 09-06-2006
Aflevering 7
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-03-2006, 62361/00
CiteertitelJB 2006/134
SamenvattingRedelijke termijn. Schadevergoeding.

(Riccardi Pizzati / Italië).
Samenvatting (Bron)Preliminary objections rejected (non-exhaustion of domestic proceedings, victim);Violation of Art. 6-1;Lack of jurisdiction as regards Art. 13, 17 and 34 (new complaints);Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina649-667
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0329JUD006236100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 06-04-2006, C-274/04
CiteertitelJB 2006/135
SamenvattingFormele rechtskracht. Bestuurlijke boete, toetsing.

(ED & F Man Sugar Ltd / Hauptzollamt Hamburg-Jonas).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 april 2006. # ED & F Man Sugar Ltd tegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Finanzgericht Hamburg - Duitsland. # Landbouw - Verordening (EEG) nr. 3665/87- Restituties bij uitvoer - Toepassing van sanctie na vaststelling van definitief geworden beschikking tot terugvordering van restitutie - Mogelijkheid om sanctiebeschikking opnieuw te onderzoeken. # Zaak C-274/04.
AnnotatorN. Verheij
Pagina667-673
UitspraakECLI:EU:C:2006:233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-03-2006, C04/310HR
CiteertitelJB 2006/136
SamenvattingOnrechtmatige daad, aansprakelijkheid. Onrechtmatige daad, bodemverontreiniging. Verjaring, aanvang.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Geschil tussen een gemeente en een opvolgend koper over het in het verkeer brengen van een verontreinigd perceel industriegrond, dat in het verleden door de gemeente in gebruik is geweest als vuilstortplaats; mededelings- en onderzoeksplicht van de gemeente?; bevrijdende verjaring, bekendheidsvereiste ex art. 3:310 lid 1 BW; beroep op een exoneratieclausule, derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.
Pagina673-696
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU7492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 31-03-2006, C04/319HR (1422)
CiteertitelJB 2006/137
SamenvattingOnteigening. Waardebepaling, rekening houden met nieuwe bestemming.
Samenvatting (Bron)Onteigening; schadevergoeding, zelfstandig onderzoek door de onteigeningsrechter; waardebepaling, planologische ontwikkelingen, invloed van de recreatieve bestemming van het onteigende volgens het geldend bestemmingsplan, geen dwangsituatie als bedoeld in de arresten Staat/Matser (HR 22 november 1978, NJO 1979, 1) en Staat/Markus (HR 18 juni 1980, NJO 1980, 7).
Pagina696-706
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV1684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 14-04-2006, C05/036HR
CiteertitelJB 2006/138
SamenvattingAnti-speculatiebeding. Onverschuldigde betaling. Tweewegenleer. Doorkruising.
Samenvatting (Bron)Sprongcassatie. Geschil tussen een gemeente en kopers van bouwgrond over de toelaatbaarheid van een in de overeenkomst naar burgerlijk recht bij de uitgifte van grond opgenomen anti-speculatiebeding uit hoofde waarvan kopers, behoudens ontheffing door de gemeente, op straffe van een boete verplicht zijn de op de verkochte grond te bouwen woning gedurende vijf jaar zelf te bewonen en niet aan derden door te verkopen; doorkruisen dergelijke anti-speculatiebedingen op onaanvaardbare wijze (systeem en strekking van) de Huisvestingswet?, vrijheid van vestiging.
AnnotatorL.J.M.T. Timmermans
Pagina706-734
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU8946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 21-04-2006, 40240
CiteertitelJB 2006/139
SamenvattingGelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving. Onzelfstandig begrip (inrichting).
Samenvatting (Bron)begrippen inrichting en afvalstof voor de afvalstoffenbelasting; gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina735-738
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AS4934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 21-04-2006, 41509
CiteertitelJB 2006/140
SamenvattingTermijnoverschrijding, verschoonbaar. Motivering.
Samenvatting (Bron)Termijnoverschrijding verschoonbaar?
Pagina738-739
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-03-2006, 200507029/1
CiteertitelJB 2006/141
SamenvattingKennelijk ongegrond bezwaar. Huisvuil, bewijs van overtrederschap.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2005 heeft verweerder zijn beslissing om op 13 april 2005 jegens appellant bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 59,00) voor rekening van appellant komen.
AnnotatorY.E. Schuurmans
Pagina740-743
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV5083
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-03-2006, 200507386/1
CiteertitelJB 2006/142
SamenvattingBesluit, niet-tijdig nemen. Jurisprudentiewijziging.

(X / de uitspraak in zaak no. AWB 05/7035 van de rechtbank 's-Gravenhage).
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina743-745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-03-2006, 200506346/2
CiteertitelJB 2006/143
SamenvattingHerziening. Gelijkheidsbeginsel.

(X, verzoeker, om herziening van de uitspraak van de Afdeling van 30 november 2004, in zaak no. 200402002/2).
Pagina745-747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200503226/1
CiteertitelJB 2006/144
SamenvattingOvertreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2003 heeft appellant [wederpartij] op straffe van een dwangsom gelast de overkapping van zijn recreatiewoning aan de [locatie] te [plaats] open te maken en aldus in overeenstemming met de op 7 april 2000 verleende bouwvergunning te brengen.
Pagina747-748
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200505363/1
CiteertitelJB 2006/145
SamenvattingBelanghebbende. Belang, rechtstreeks. Belang, afgeleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 14 februari 2005 heeft verweerder aan de onderlinge waarborgmaatschappijen met uitgesloten aansprakelijkheid "OWM Amicon zorgverzekeraar U.A.", "OWM Geové zorgverzekeraar U.A.", "OWM ziekenfonds Nederzorg U.A." en "Onderlinge Ziekenfonds Maatschappij AnderZorg U.A.", alle behorend tot het Menzis-concern, (hierna: de ziekenfondsen) voor het jaar 2004 ontheffing verleend van de verplichting overeenkomsten te sluiten terzake van huisartsenzorg.
Pagina748-750
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200508776/1
CiteertitelJB 2006/146
SamenvattingBekendmaking op een andere geschikte wijze. Inschrijving GBA. Laatstbekende adres. Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2004 heeft de burgemeester van Sittard-Geleen (hierna: de burgemeester) - voor zover thans van belang - het op 24 juni 2004 aan appellant afgegeven rijbewijs ongeldig verklaard.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina750-755
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506418/1
CiteertitelJB 2006/147
SamenvattingProcesbelang. Bouwplan inmiddels elders uitgevoerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen (hierna: het college) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een dierenverblijf op het perceel, kadastraal bekend gemeente Buurmalsen, sectie [], nr. [].
Pagina755-757
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506847/1
CiteertitelJB 2006/148
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college van b&w) het uitwerkingsplan "A2 Spoorlijn-Hogeweide" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina757-760
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200508018/1
CiteertitelJB 2006/149
SamenvattingHoorplicht. Herstel gebrek in bezwaarprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2005 heeft verweerder appellanten onder aanzegging van bestuursdwang gelast de op de inrichting, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], aanwezige resten van kadavers te verwijderen.
Pagina760-764
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-04-2006, 200509098/2
CiteertitelJB 2006/150
SamenvattingWraking.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 22 maart 2006, bij de Raad van State ingekomen op 24 maart 2006, heeft verzoekster verzocht om wraking van mr. C.H.M. van Altena (hierna: de staatsraad), Lid van de enkelvoudige Kamer belast met de behandeling van de zaak no. 200509098/1 tussen verzoekster en de burgemeester van Beemster, waarvan het onderzoek ter zitting is gesloten op 16 maart 2006.
Pagina764-765
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200505351/1
CiteertitelJB 2006/151
SamenvattingBesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 4 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden (hierna: het college) een verzoek van appellant om verlening van een periodieke uitkering afgewezen.
AnnotatorH. Peters
Pagina765-770
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200508263/1
CiteertitelJB 2006/152
SamenvattingBewijs, gebruik van.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2004 heeft de korpschef van de regiopolitie Groningen (hierna: de korpschef) geweigerd appellant een jachtakte voor het seizoen 2004-2005 te verlenen.
Pagina770-772
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200509482/1
CiteertitelJB 2006/153
SamenvattingToepassing art. 7 van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 bij binnenplanse vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Praxis Vastgoed B.V." (hierna: Praxis) een binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van een bouwmarkt op het perceel Hoofdweg 46 te Capelle aan den IJssel (hierna: het perceel).
Pagina773-775
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-04-2006, 200601504/1
CiteertitelJB 2006/154
SamenvattingProceskosten, in bezwaarfase. Jurisprudentiewijziging.
Samenvatting (Bron)Kosten bestuurlijke voorprocedure / bezwaar niet tijdig / afdeling gaat om. Anders dan in de uitspraak 200401369/1 van 23 juni 2004 is de Afdeling thans van oordeel dat de kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op een aanvraag redelijkerwijs heeft moeten maken, door het betrokken bestuursorgaan moeten worden vergoed, tenzij het uitblijven van dat besluit het bestuursorgaan niet kan worden verweten. Nu de vreemdeling in zijn bezwaarschrift heeft verzocht om vergoeding van de bij hem in verband met het maken van bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op zijn aanvraag opgekomen kosten, deze kosten betrekking hebben op door een derde beroepsmatig daarbij verleende rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, Besluit proceskosten bestuursrecht en gesteld noch gebleken is dat de termijnoverschrijding de minister niet kan worden verweten, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De minister heeft het verzoek van de vreemdeling om vergoeding van die kosten ten onrechte afgewezen.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
Pagina775-778
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW5535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200409931/1
CiteertitelJB 2006/155
SamenvattingSubsidie, vaststellen. Subsidie, wettelijke grondslag. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 24 september 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland (hierna: het college) de subsidie aan appellanten sub 2, 3 en 4 vastgesteld. Bij besluit van 20 december 2002 heeft het college de subsidie van appellante sub 1 vastgesteld.
Pagina778-783
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200507258/1
CiteertitelJB 2006/156
SamenvattingOntheffing voor exceptioneel transport. Processueel belang. Beslissing op bezwaar. Zorgvuldigheid. Schade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2001 heeft appellant (hierna: de RDW) [wederpartij] ontheffing onder voorwaarden verleend voor exceptioneel transport.
AnnotatorG.H.J.M. In de Braek
Pagina784-788
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200508246/1
CiteertitelJB 2006/157
SamenvattingUitleg art. 8 Wet voorkeursrecht gemeenten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2004 heeft de raad van de gemeente Oldebroek (hierna: de raad) op de voet van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) aangewezen als gronden waarop artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn de percelen, gelegen in het gebied "Hattemerbroek dorp II", zoals die zijn aangeduid op de bij het besluit behorende kadastrale kaart en perceellijst.
Pagina788-790
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-04-2006, 200600689/1 en 200600689/2
CiteertitelJB 2006/158
SamenvattingGeen afgifte Cosmic Top Secret Clearance. Kortsluiting.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 mei 2005 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) appellant in kennis gesteld van zijn conclusie, dat er onvoldoende waarborgen zijn om voor appellant een Cosmic Top Secret Clearance (hierna: de clearance) af te geven.
Pagina790-794
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW3961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-03-2006, 04/7410 WW
CiteertitelJB 2006/159
SamenvattingOnderzoeksplicht. Bewaartermijn gegevens. Duurzaam opslaan gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij herleving recht op WW-uitkering rust bewijslast omtrent arbeidsverleden bij bestuursorgaan.
Pagina795-798
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV8803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-03-2006, AWB 05/68
CiteertitelJB 2006/160
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Mededingingswet
Pagina798-801
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AV6537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 28-03-2006, 05/726 WET
CiteertitelJB 2006/161
SamenvattingBestuursorgaan. Wob.
Samenvatting (Bron)Verzoek in het kader van de Wob bij het Koninklijk Huisarchief om inzage stukken is afgewezen. Bij de bestreden beslissing is naar aanleiding van een verzoek om heroverweging die afwijzing gehandhaafd. Het Koninklijk Huisarchief wordt beheerd door een stichting. Bestuurder van deze stichting is de Koningin. De Koningin vervult deze taak als privépersoon. De Koningin is in deze dan ook geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is de bestuursrechter niet bevoegd. Het geschil kan wel worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
AnnotatorH. Peters
Pagina801-806
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2006:AV7701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 27-03-2006, 05 / 860 WSFBSF K1
CiteertitelJB 2006/162
SamenvattingElektronisch bestuurlijk verkeer. Elektronische handtekening. Authentificatie. Bezwaarschrift per e-mail. Contra legem-beleid. Infrastructuur. Ontvankelijkheid. Zelf in de zaak voorzien. Ten overvloede overweging.
Samenvatting (Bron)Aanvraag studiefinanciering voor uitwonende i.p.v. thuiswonende met terugwerkende kracht. De door eiseres verzonden e-mail is verstuurd via hotmail. Aan de hiervoor geschetste vereisten die aan een elektronische handtekening worden gesteld, is mitsdien niet voldaan.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina806-812
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2006:AW6886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 06-04-2006, AWB 05/1762 GEMWT HEM
CiteertitelJB 2006/163
SamenvattingTaakverwaarlozing burgemeester.
Samenvatting (Bron)Verzoek om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 124 van de Gemeentewet in verband met gestelde taakverwaarlozing van de burgemeester van Maasbracht, afgewezen. Het tegen dit besluit ingediende bezwaarschrift is bij het thans bestreden besluit ongegrond verklaard. Verweerder heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van structurele taakverwaarlozing en verweerder derhalve geen aanleiding ziet om artikel 124 van de Gemeentewet toe te passen.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina812-816
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2006:AV8810
Artikel aanvragenVia Praktizijn