Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 19-06-2006
Aflevering 6
TitelZelfrealisatie onder vuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 288
SamenvattingEÚn van de grootste struikelblokken voor een gemeente die een nieuwe (woning)bouwlocatie tot ontwikkeling wil brengen, is het zogenaamde recht op zelfrealisatie. Grondeigendom gekoppeld aan zelfrealisatiemogelijkheden betekent doorgaans namelijk niet alleen dat de gemeente als het ware ontwikkelingspartners krijgt opgedrongen, maar ook dikwijls dat die partners gaan strijken met de winst en de gemeente achterblijft met een financieel minder rooskleurige exploitatie dan zij vooraf wellicht had gehoopt.
Auteur(s)M. Bronneman , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina288-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCapita selecta agrarisch milieurecht (deel I)
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 307
SamenvattingOp 1 februari 2006 is de Interimwet stad-en-milieubenadering in werking getreden. Op 10 februari 2006 is het voorstel voor de Wet geurhinder en veehouderij naar de Tweede Kamer gezonden. Voorts is het Besluit ammoniakemmissie huisvesting veehouderij op 8 december 2005 gepubliceerd. In deze bijdrage ga ik in op de gevolgen van deze (aankomende) wijzigingen voor het agrarisch milieurecht. Deze bijdrage zal in twee delen verschijnen. In dit eerste deel komen de Interimwet stad- en milieubenadering en het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij aan de orde. Het voorstel voor de Wet geurhinder en veehouderij wordt in het tweede deel behandeld.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina307-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 318
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina318-321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 322
Pagina322-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 28-12-2004, 03/1038P
CiteertitelAgr.r. 2006/5343
SamenvattingMelkquotum.

(Natuurmonumenten / Willemsen).
Samenvatting (Bron)Indien een pachter zonder toestemming van de verpachter het met het gepachte samenhangende melkquotum geheel of gedeeltelijk heeft vervreemd, lijdt de verpachter reeds door die vervreemding schade bestaande in het verlies van de vermogenswaarde die het vervreemde melkquotum voor hem vertegenwoordigde welke schade in beginsel valt te stellen op 50% van de waarde van het vervreemde quotum ten tijde van de vervreemding. Het hof verwijst naar zijn arrest van 11 november 1997, AgrR 1999, 4985.
Pagina323-331
UitspraakECLI:NL:GHARN:2004:AS2228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 11-01-2005, 04/508 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5344
SamenvattingSamenhang grond en melkquotum. Vergoeding.

(Elisabeth Weeshuis / Borgstein).
Pagina331-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 01-02-2005, 2001/752 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5346
SamenvattingPacht of bruikleen. Vastlegging. Oppervlakte van het gepachte.

(De Haas / Geurts).
Samenvatting (Bron)Het gaat in deze zaak om het volgende. In conventie heeft [ge´ntimeerde] voorzover in hoger beroep nog van belang gevorderd vastlegging van een pachtovereenkomst met betrekking tot twee percelen gelegen aan de [adres] en schadevergoeding op de grond dat [appellant] zonder toestemming van [ge´ntimeerde] tot het gepachte behorende fruitbomen heeft gerooid of doen rooien. Het ene perceel is sinds 1987 bij [ge´ntimeerde] in gebruik geweest, het andere sinds 1992. Volgens [ge´ntimeerde] is het gepachte in totaal 1.70 ha groot. Volgens [appellant] is de totale grootte 1.42.15 ha, waarvan een gedeelte van circa 0.50 hectare het perceel betreft dat [ge´ntimeerde] sinds 1992 in gebruik heeft gehad. In voorwaardelijke reconventie heeft [appellant] onder meer ontbinding van de pachtovereenkomst gevorderd. Bij het vonnis van 28 oktober 1999 heeft de pachtkamer in eerste aanleg aan [appellant] te bewijzen opgedragen dat het perceel van circa 0,50 hectare om niet aan [ge´ntimeerde] in gebruik is gegeven. Bij het vonnis van 26 april 2001 heeft de pachtkamer in eerste aanleg geoordeeld dat [appellant] in het hem opgedragen bewijs niet was geslaagd, heeft zij ter zake van beide percelen een pachtovereenkomst vastgelegd en heeft zij met betrekking tot de door [ge´ntimeerde] geleden schade een deskundige benoemd.
Pagina334-336
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AS5638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 01-02-2005, 2003/841
CiteertitelAgr.r. 2006/5346
SamenvattingOntbinding. Medepachter.

(Op 't Hof / Murre).
Samenvatting (Bron)Door de aankondiging van [ge´ntimeerde] en [ge´ntimeerde] jr niet ter comparitie van partijen te zullen verschijnen heeft [ge´ntimeerde] de gelegenheid voorbij laten gaan om een toelichting te geven op het beweerde serieuze voornemen van [ge´ntimeerde] jr om het medepachterschap te aanvaarden. [ge´ntimeerde] jr heeft de gelegenheid van de comparitie niet te baat genomen om de bij het hof levende twijfels op dit punt weg te nemen. De gevolgen van het niet verschijnen dienen voor rekening van [ge´ntimeerde] te blijven. Aldus dient het ervoor te worden gehouden, dat onvoldoende perspectief op goed pachterschap aan de zijde van [ge´ntimeerde] jr bestaat en het hof ziet dan ook, oordelend naar billijkheid, aanleiding het verzoek van [ge´ntimeerde] om [ge´ntimeerde] jr als medepachter aan te merken af te wijzen.
Pagina337-341
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AS5632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 15-03-2005, 04/046 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5347
SamenvattingProvisionele vordering.

(Huigens / gemeente Rijnwaarden).
Pagina341-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-03-2005, 04/177 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5348
SamenvattingBetaling pachtprijs. Ontbinding. Pluraliteit verpachters.

(Kuiper / Veld).
Pagina345-350
Artikel aanvragenVia Praktizijn