SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 16-06-2006
Aflevering 6
RubriekDeze maand
TitelRecente CAO-perikelen
CiteertitelSMA 2006, 231
SamenvattingDe CAO biedt aan de partijen een interessante mogelijkheid via collectief overleg bestaande arbeidsvoorwaarden te herzien en af te wijken, ook in gunstige zin, van wettelijke bepalingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Weliswaar is de doorwerking van de CAO in individuele arbeidsovereenkomsten beperkt tot aan de CAO gebonden werkgevers en werknemers, dus leden van CAO-partijen, maar veelal heeft de CAO een verder bereik, doordat vrijwel standaard in de arbeidsovereenkomsten een bepaling wordt opgenomen, dat daarop de CAO van toepassing, zoals die luidt of zal gaan luiden.
Auteur(s)W.J.P.M. Fase
Pagina231-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe eigenrisicodrager een bestuursorgaan?
CiteertitelSMA 2006, 235
SamenvattingAls het aan het kabinet ligt, is met ingang van 29 december 2005 zo'n 20% van de werkgevers deel van de Nederlandse overheid geworden. Deze werkgevers hebben er voor gekozen om zelf het risico te dragen voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van hun werknemers. Om dit risico beter te kunnen beperken, mogen eigenrisicodragers sinds de invoering van de Wet WIA uitkeringen korten van werknemers die onvoldoende meewerken aan hun herstel. Daarnaast hebben ze reÔntegratieverplichtingen jegens die werknemers. Dat maakt eigenrisicodragers in de ogen van het kabinet tot bestuursorgaan.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Pagina235-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe werkgever als particulier rechercheur. Wat mag?
CiteertitelSMA 2006, 246
SamenvattingDe werkgever als particulier rechercheur. Wat mag? Werkgevers doen steeds minder vaak aangifte bij de politie wanneer zij met diefstal of ander strafbaar gedrag van hun werknemers geconfronteerd worden. In plaats daarvan onderzoeken zij in eigen beheer ongewenste gedragingen van hun werknemers. Welke rechtsregels zijn eigenlijk van toepassing op de werkgever als rechercheur? Deze vraag is van belang vanuit het oogpunt van rechtsbescherming van de werknemer tegen onevenredige machtsongelijkheid in zijn relatie tot de werkgever.
Auteur(s)A.H. Pool
Pagina246-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten in Europees perspectief
CiteertitelSMA 2006, 258
SamenvattingZelfstandige werkende vrouwen en meewerkende echtgenoten maken sinds 2004 geen deel meer uit van de personele werkingssfeer van de verplichte publiekrechtelijke zwangerschaps- en bevallingsverzekering. Door een particuliere verzekering af te sluiten kunnen deze vrouwen de zwangerschaps- en bevallingsperiode financieel overbruggen. In de praktijk blijken deze verzekeringen ongunstige clausules te bevatten.
Auteur(s)A. Eleveld
Pagina258-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaschrift bij C.C.A.M. Jacobs-De Klerk, 'Deelaansprakelijkheid voor longkanker', SMA 2006, p. 151-162
CiteertitelSMA 2006, 268
SamenvattingNa het ter perse gaan van mijn artikel 'Deelaansprakelijkheid voor longkanker' in het aprilnummer van dit tijdschrift wees de Hoge Raad op 31 maart j.l. een arrest over een soortgelijke kwestie (LJN AU 6092). De erven van een op 11 januari 2000 overleden werknemer van Nefalit (voorheen Asbetona geheten) vroegen een verklaring voor recht dat Nefalit verwijtbaar tekortgeschoten was en wensten schadevergoeding.
Auteur(s)C.C.A.M. Jacobs-de Klerk
Pagina268-268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtspraakoverzicht arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2006, 269
SamenvattingApril 2006.
Auteur(s)P. van der Laan Bouma-van der Does
Pagina269-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 10-01-2006, C-230/03
CiteertitelSMA 2006, 269
SamenvattingBuitenlandse werknemer.

(Sedef / Hamburg).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 januari 2006. # Mehmet Sedef tegen Freie und Hansestadt Hamburg. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesverwaltungsgericht - Duitsland. # Associatie EEG-Turkije - Vrij verkeer van werknemers - Artikel 6 van besluit nr. 1/80 van Associatieraad - Recht op verlenging van verblijfsvergunning - Voorwaarden - Turks onderdaan die gedurende vijftien jaar in zeevaart van lidstaat heeft gewerkt - Zelfde werkgever gedurende meer dan jaar zonder onderbreking, maar geen drie jaar lang - Tijdvakken van arbeid 17-maal onderbroken als gevolg van kenmerken van beroep. # Zaak C-230/03.
Pagina269-269
UitspraakECLI:EU:C:2006:5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 07-04-2006, C05/094HR
CiteertitelSMA 2006, 269
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Verjaring.
Samenvatting (Bron)Bedrijfsongeval. Geschil tussen een opdrachtgever tot levering en plaatsing van een stoomketel en een werknemer van een onderaannemer, die tijdens zijn isolatiewerkzaamheden door een ontploffing van een PVC-leiding lichamelijk letsel heeft opgelopen, over de aansprakelijkheid van deze opdrachtgever; bevrijdende verjaring, aanvangstijdstip termijn, bekendheidsvereiste als bedoeld in art. 3:310 lid 1 BW, passeren van een essentiŽle stelling.
Pagina269-269
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV4316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCommissie van Beroep HBO, 16-01-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, 270
SamenvattingBepaalde tijd. Onderwijs. Verjaring. Goed werkgeverschap.
Pagina270-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-02-2006, r200500771
CiteertitelSMA 2006, 271
SamenvattingHoger beroep ontbinding gewichtige redenen. Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer.
Samenvatting (Bron)Betreft hoger beroep tegen een beschikking van de kantonrechter ex art. 7:685 BW, waarin de arbeidsovereenkomst van partijen is ontbonden per 20 april 2005, voorzover mocht blijken dat die bestaat en dat daarop Nederlands recht van toepassing is. Kernvraag luidt of het appelverbod, als bedoeld in art. 7:685 BW wordt doorbroken? In dat kader dient onder meer te worden bezien of de kantonrechter buiten het toepassingsgebied van art, 7:685 BW is getreden (i) doordat hij de arbeidsovereenkomst ten onrechte voorwaardelijk ontbonden, terwijl vaststaat dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestaat en (ii) doordat de kantonrechter ten onrechte in het midden heeft gelaten of Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Naar het oordeel van het hof is de kantonrechter niet buiten het toepassingsgebied van art. 7:685 BW getreden en is geen sprake van doorbreking van het appelverbod.
Pagina271-272
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AV3134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 22-02-2006, 0500077
CiteertitelSMA 2006, 272
SamenvattingLoon. Ziekte.
Samenvatting (Bron)Het hof heeft thans te onderzoeken de vraag of [appellant] aanspraak heeft op doorbetaling van loon vanaf 27 januari 2003, zijnde de datum tot welke [geÔntimeerden] hem loon hebben betaald, nu hij naar zijn stellingen sedertdien in verband met arbeidsongeschiktheid wegens ziekte de bedongen arbeid niet heeft verricht.
Pagina272-272
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2006:AV2488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 09-03-2006, C-499/04
CiteertitelSMA 2006, 272
SamenvattingOvergang onderneming. CAO.

(Werhof / Freeway Traffic Systems).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 maart 2006. # Hans Werhof tegen Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Landesarbeitsgericht Dusseldorf - Duitsland. # Overgang van ondernemingen - Richtlijn 77/187/EEG - Behoud van rechten van werknemers - Op vervreemder en werknemer ten tijde van overgang toepasselijke collectieve overeenkomst. # Zaak C-499/04.
Pagina272-272
UitspraakECLI:EU:C:2006:168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 16-03-2006, C-131/04, C-257/04
CiteertitelSMA 2006, 272
SamenvattingLoon. Vakantie/Vakantiebijslag.

(Robinson-Steel / Retail Services).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 maart 2006.#C. D. Robinson-Steele tegen R. D. Retail Services Ltd (C-131/04), Michael Jason Clarke tegen Frank Staddon Ltd en J. C. Caulfield en anderen tegen Hanson Clay Products Ltd (C-257/04).#Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Employment Tribunal, Leeds (C-131/04) en Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (C-257/04) - Verenigd Koninkrijk.#Sociale politiek - Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers - Richtlijn 93/104/EG - Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon - Betaling van loon voor jaarlijkse vakantie opgenomen in uur- of dagloon ("rolled-up holiday pay').#Gevoegde zaken C-131/04 en C-257/04.
Pagina272-273
UitspraakECLI:EU:C:2006:177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 13-03-2006, 2006-37
CiteertitelSMA 2006, 273
SamenvattingGelijke behandeling. Schadeloosstelling. Opzegtermijn.
Pagina273-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-03-2006, 17/05
CiteertitelSMA 2006, 273
SamenvattingCAO. Auto. Reiskosten. Vakvereniging.
Pagina273-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 17-02-2006, 04/268
CiteertitelSMA 2006, 274
SamenvattingGelijke behandeling. Loon.
Samenvatting (Bron)Onderscheid naar geslacht ten aanzien van hoogte loon
Pagina274-274
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AV4715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 22-03-2006, 0500066
CiteertitelSMA 2006, 274
SamenvattingBedrijfsongeval. Detachering in het buitenland. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid voor ongeval in Thailand van werknemer. Formele, materiele werkgever. Grondslag vordering. Behandeling na verwijzing door Hoge Raad.
Pagina274-275
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2006:AV6840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 24-03-2006, C05/028HR
CiteertitelSMA 2006, 275
SamenvattingOntslag op staande voet.

(Elsinghorst / Middelkoop).
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil over de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet wegens vermeende verduistering van goederen en schending van geheimhoudingsplicht (81 RO).
Pagina275-275
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU8323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 31-03-2006, C04/303HR
CiteertitelSMA 2006, 275
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werknemer/werkgever.

(Nefalit / Karamus).
Samenvatting (Bron)Geschil tussen een asbestverwerkend bedrijf dat van 1964 tot 1979 werkgever was van een fabrieksarbeider die minstens 28 jaar heeft gerookt en in 2000 aan longkanker zonder voorafgaande asbestose is overleden, en zijn erfgenamen over werkgeversaansprakelijkheid op de voet van art. 7:658 BW; longkanker behalve door blootstelling aan asbeststof in de uitoefening van werkzaamheden ook veroorzaakt door langjarig rookgedrag?; zorgplicht werkgever tot het treffen van de vereiste veiligheidsmaatregelen, aanzienlijke kansverhoging verwezenlijking van nog onbekende gevaren door nalatigheid werkgever; aanvaarding door de HR van proportionele aansprakelijkheid; causaal verband normschending en geleden schade, eigen schuld; devolutieve werking van het appel, grievenstelsel.
Pagina275-275
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU6092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 31-03-2006, C04/304HR
CiteertitelSMA 2006, 275
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werknemer/werkgever.

(Eternit / Krooshoop)
Samenvatting (Bron)Geschil tussen een asbestverwerkend bedrijf dat van 1961 tot 1975 werkgever was van een asbestmenger die in 1984 aan longkanker zonder voorafgaande asbestose is overleden, en diens weduwe over aansprakelijkheid op de voet van art. 7:658 BW; was zijn longkanker ook zonder asbestexpositie ontstaan?; zorgplicht werkgever tot het treffen van de vereiste veiligheidsmaatregelen, ook bij aanzienlijke kansverhoging verwezenlijking van onbekende gevaren door nalatigheid werkgever.
Pagina275-276
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU6093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 06-04-2006, C-124/05
CiteertitelSMA 2006, 276
SamenvattingVakantie. Loon.

(FNV / Nederland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 april 2006. # Federatie Nederlandse Vakbeweging tegen Staat der Nederlanden. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Gerechtshof te 's-Gravenhage - Nederland. # Sociale politiek - Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers - Richtlijn 93/104/EG - Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon - Financiele vergoeding voor niet-genieten van minimumperiode van jaarlijkse vakantie met behoud van loon. # Zaak C-124/05.
Pagina276-276
UitspraakECLI:EU:C:2006:244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 07-02-2006, 2005/1235
CiteertitelSMA 2006, 276
SamenvattingConcurrentiebeding.
Samenvatting (Bron)Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt reeds het belang van Numico bij handhaving van het concurrentiebeding. [appellant], die door Numico wordt gekwalificeerd als een uitstekend wetenschapper, wil bij een grote concurrent van Numico gaan werken in een (management) functie op hetzelfde terrein als zijn voormalige functie bij Numico. Anders dan [appellant] heeft aangevoerd, wordt Numico naar het oordeel van het hof onvoldoende beschermd door het eveneens in de arbeidsovereenkomst onder artikel 10 opgenomen geheimhoudingsbeding. Het begrip kennis (grief I) wordt door [appellant] te beperkt uitgelegd. Het gaat niet alleen om vertrouwelijke informatie die onder de geheimhoudingsplicht valt, maar het omvat een breed scala van onder meer (wetenschappelijke en toegepaste) expertise, strategieŽn en netwerken.
Pagina276-276
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AV2326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 08-03-2006, Rolnummer 0400442
CiteertitelSMA 2006, 276
SamenvattingWederzijds goedvinden.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep inzake geschil met betrekking tot een overeenkomst tot beŽindiging van de arbeidsovereenkomst. Dwaling omtrent recht op WW-uitkering.
Pagina276-277
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2006:AV4127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 02-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 277
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag.
Pagina277-277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 277
SamenvattingBedrijfongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina277-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-01-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, 278
SamenvattingOvergang onderneming. Goed werkgeverschap. Wijziging arbeidsvoorwaarden.
Pagina278-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-01-2006, 52562/99 en 52620/99
CiteertitelSMA 2006, 279
SamenvattingErkenning negatieve vrijheid van vakvereniging.

(Sorensen / Denmark) en (Rasmussen / Denmark).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 11;Pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial awards - Convention proceedings
AnnotatorK. Boonstra
Pagina279-281
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0111JUD005256299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2006, 284
Pagina284-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2006, 285
Pagina285-285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-12-2005, ---
CiteertitelSMA 2006, 278
SamenvattingOvergang onderneming. Faillissement. Loon.
Pagina278-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn