AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 24-06-2006
Aflevering 25
TitelHof van Justitie EG, 06-04-2006, C-274/04
CiteertitelAB 2006/204
SamenvattingOnderzoek naar rechtmatigheid sanctiebeschikking toegestaan ook al is de daaraan voorafgaande terugvorderingsbeschikking definitief geworden.

(ED & F Man Sugar Ltd/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 april 2006. # ED & F Man Sugar Ltd tegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Finanzgericht Hamburg - Duitsland. # Landbouw - Verordening (EEG) nr. 3665/87- Restituties bij uitvoer - Toepassing van sanctie na vaststelling van definitief geworden beschikking tot terugvordering van restitutie - Mogelijkheid om sanctiebeschikking opnieuw te onderzoeken. # Zaak C-274/04.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina949-954
UitspraakECLI:EU:C:2006:233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-11-2005, R04/127HR
CiteertitelAB 2006/205
SamenvattingDoor identiteitsfraude heeft het naturalisatiebesluit nimmer het daarop gerichte rechtsgevolg verkregen en is er derhalve geen naturalisatiebesluit.
Samenvatting (Bron)Nationaliteitsrecht, verlies van eerder verleend Nederlanderschap in geval van naturalisatiebesluit waarin valse of fictieve persoonsgegevens zijn opgenomen?, strekking van art. 14 RWN.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina954-961
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT7542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200507564/1
CiteertitelAB 2006/206
SamenvattingBeslistermijn bouwvergunning; moment van bekendmaking genomen besluit aan aanvrager bepalend voor vraag of tijdig is beslist; mogelijkheid tot verlenen bouwvergunning in strijd met redelijke eisen van welstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2003 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd appellante een bouwvergunning te verlenen voor het veranderen en vernieuwen van buitenkozijnen op de percelen Oudeschans 31A-F en 33A-F te Amsterdam.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina961-964
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506614/1
CiteertitelAB 2006/207
SamenvattingOvertreding van zeer geringe aard en ernst; toepassing van bestuursdwang zou in strijd komen met art. 3:4 lid 2 Awb; beoordelingsruimte, beoordelingsvrijheid; beleidsvrijheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sluis (hierna: het college) het verzoek van appellant om ten aanzien van de percelen van Staatsbosbeheer en [belanghebbende] gelegen aan de Wilhelminadijk te Hoofdplaat handhavend op te treden als bedoeld in de Distelverordening Zeeland 1993 (hierna: de Distelverordening) afgewezen.
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina964-967
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200410578/1
CiteertitelAB 2006/208
SamenvattingIntrekking BPM-subsidies; noch de bevoegdheid tot het intrekken van subsidiebesluiten, noch de bevoegdheid tot het vorderen van rente over onverschuldigd betaalde subsidiebedragen vloeit voort uit het gemeenschapsrecht inzake staatssteun; geen uitzonderlijke omstandigheden die het ingeroepen vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun wettigen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2001 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierna: de Minister) het besluit van 23 februari 1998 tot vaststelling van de aan appellante bij besluit van 27 juli 1995 op grond van de Bijdrageregeling proefprojecten mestverwerking (hierna: de BPM) toegekende subsidie ingetrokken en het subsidiebedrag van 278.250,00 ( 126.264,34), vermeerderd met de toepasselijke referentierente van 56.496,63 ( 25.637,05), teruggevorderd.
AnnotatorW. den Ouden
Pagina968-976
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-03-2006, 04/44 WAJONG
CiteertitelAB 2006/209
SamenvattingEerdere (afgewezen) aanvraag is geen bijzonder geval voor de regeling van de terugwerkende kracht.

Samenvatting (Bron)Toekenning WAJONG-uitkering. Psychische klachten en alcoholverslaving. Geen terugwerkende kracht tot 1971. Ingangsdatum niet eerder dan een jaar voor datum aanvraag. Bijzondere omstandigheden?
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina976-979
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV6749
Artikel aanvragenVia Praktizijn