Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 22-06-2006
Aflevering 5
TitelEvaluatie van afgesloten strafzaken en de offensieve rol van de strafbalie
CiteertitelDD 2006, 32
SamenvattingAf en toe moet de gedachtevorming rond het strafrecht eens flink worden opgeschud. Het chronisch besef dat we in een wat tobberig vakgebied werken is soms niet genoeg. Evenmin kan worden volstaan met de permanente aansporing dat we een goed evenwicht moeten nastreven tussen de instrumentele en de rechtsbeschermende kanten van de strafrechtspleging.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen
Pagina475-485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRedelijke en onredelijke toerekening van causaliteit
CiteertitelDD 2006, 33
SamenvattingDe maatstaf van de redelijke toerekening van causaliteit biedt speelruimte om de strafrechtelijke aansprakelijkheid uit te breiden of in te perken. Toepassing van dit criterium heeft de strafrechtelijke aansprakelijkheid vooral vergroot. Toerekening van causaliteit is echter onredelijk indien de strafrechtelijke aansprakelijkheid daardoor verder reikt dan de civielrechtelijke, en dat lijkt soms het geval te zijn bij verkeersongevallen die mede door toedoen van het slachtoffer plaatsvonden. Onder meer door het vereiste causale verband op een vergelijkbare wijze te formuleren als in het privaatrecht gebeurt en door een herwaardering van het 'conditio sine qua non'-criterium als aspect van de redelijke toerekening kan de beperkende functie van dit causaliteitscriterium worden versterkt.
Auteur(s)W. den Harder
Pagina486-501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMarktmanipulatie versus misbruik van voorwetenschap
CiteertitelDD 2006, 34
SamenvattingHet Hof Amsterdam heeft in de zaak-Cardio Control enkele gedragingen die normaliter zijn te kwalificeren als marktmanipulatie geschaard onder het verbod van misbruik van voorwetenschap. In dit artikel wordt eerst aangetoond dat marktmanipulatie in sommige gevallen leidt tot een informatievoorsprong die mogelijk binnen de definitie van voorwetenschap valt. Dan presenteer ik enkele argumenten waarom het vervolgen van marktmanipulatie onder het verbod van misbruik van voorwetenschap zorgt voor onwenselijke juridische fricties en overbodige processuele complicaties. Het artikel sluit af met de formulering van een conceptueel onderscheid tussen de twee vergrijpen.
Auteur(s)M. Nelemans
Pagina502-520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelA.A. Franken, Voor de vorm
CiteertitelDD 2006, 35
Auteur(s)A.J. Machielse
Pagina521-529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelDD 2006, 36
Pagina530-531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelen en straffen
TitelBehandelen en straffen
CiteertitelDD 2006, 37
Samenvattinga. Vrijheidsstraf
b. Rechtspraak rechtspositie gedetineerden
c. Forensische psychiatrie.
Auteur(s)J. Balkema , W.M.C. van den Berg , F. Koenraadt , M. Moerings , B. Pieters , B.C.M. Raes
Pagina532-554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFinancieel-economisch strafrecht
TitelWitwassen
CiteertitelDD 2006, 38
SamenvattingIn deze aflevering van onze rubriek wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het terrein van de bestrijding van het witwassen van crimineel geld. Aan de orde komen de (3de) richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad); de regeling indicatoren ongebruikelijke transacties 2005 (Staatscourant 25 augustus 2005, p. 7) en de aanwijzing witwassen van het college van procureurs-generaal (Staatscourant 18 oktober 2005, nr. 202, p. 8).
Auteur(s)D. van der Landen
Pagina554-562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal strafrecht
TitelFiscaal strafrecht
CiteertitelDD 2006, 39
SamenvattingAanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten 2006 - Hof Leeuwarden 11 augustus 2005, LJN AU0829 (omstandigheden die mede bepalend zijn voor de op te leggen straf) - Hof Amsterdam 14 maart 2006, LJN4924 (Clickfondszaak, Abgabebetrug/fiscaal delict).
Auteur(s)W.E.C.A. Valkenburg
Pagina562-572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursstrafrecht
TitelBestuursstrafrecht
CiteertitelDD 2006, 40
SamenvattingDe opmars van de bestuurlijke boete is niet te stuiten en de bestuursrechtelijke normering van ter beoordeling van boetebesluiten (de zogenaamde Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht, Kamerstukken II 29 702) staat nog in de steigers. Werd bij de viering van het honderdjarig bestaan van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, al variŽrend op het rechtszekerheidsbeginsel nog gegrapt dat er geen moderne wet was zonder strafbepaling, thans lijkt het zo dat er geen wettelijke regeling meer kan zijn zonder dat de uitvoerders daarvan, of een toezichthouder daarop, een boete moeten kunnen opleggen.
Auteur(s)A.R. Hartmann , P.G. Wiewel
Pagina572-580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelDood en letsel in het verkeersrecht (artikel 6 WVW 1994)
CiteertitelDD 2006, 41
Auteur(s)J.B.H.M. Simmelink
Pagina581-608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 01-12-2004, ---
CiteertitelDD 2006, 41.1
Samenvatting'Een ieder die aan het verkeer deelneemt'.
Pagina581-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-01-2005, ---
CiteertitelDD 2006, 41.2
Samenvatting'Een ieder die aan het verkeer deelneemt'.
Pagina581-582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Assen, 12-07-2005, 19/830269-04
CiteertitelDD 2006, 41.3
Samenvatting'Een ieder die aan het verkeer deelneemt'.
Samenvatting (Bron)De rechtbank is van oordeel dat het rijgedrag van verdachte gedurende de race kan worden gekwalificeerd als roekeloos. De rechtbank verwijt verdachte dat hij heeft deelgenomen aan de race op een voor hem onbekende motor. Bij deze motor, van Engelse makelij, bevindt het rempedaal zich, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, aan de linkerzijde. Hieruit concludeert de rechtbank dat verdachte zich geen rekenschap heeft gegeven van zijn onervarenheid met het besturen van deze - afwijkende en hem onbekende - motor.
Pagina582-583
UitspraakECLI:NL:RBASS:2005:AT9329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 30-08-2005, 02595/04
CiteertitelDD 2006, 41.4
Samenvatting'Een ieder die aan het verkeer deelneemt'.
Samenvatting (Bron)Bestuurder in de zin van de WVW 1994. s Hofs oordeel dat verdachte (die niet op de bestuurdersstoel zat) door het aantrekken van de handrem van een auto een bedieningsorgaan van die auto heeft gehanteerd waardoor de voortbeweging en rijrichting van die auto werden beÔnvloed en aldus als bestuurder van die auto heeft gefungeerd, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het begrip bestuurder in de zin van de WVW 1994.
Pagina583-583
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT7292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Alkmaar, 06-12-2005, 14/810077-05, 14/625332-05 (ttzgev)
CiteertitelDD 2006, 41.5
SamenvattingSchuld, tenlastelegging en bewijs.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft zich op 4 februari 2005 op Texel schuldig gemaakt aan een dodelijk verkeersongeval.
Pagina583-584
UitspraakECLI:NL:RBALK:2005:AV2141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zutphen, 29-12-2005, 06/551808-05
CiteertitelDD 2006, 41.6
SamenvattingSchuld, tenlastelegging en bewijs.
Samenvatting (Bron)Uitspraak inzake tragisch verkeersongeval op 7 mei 2005 in Epe, waarbij twee jonge meisjes om het leven zijn gekomen.
Pagina584-585
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2005:AU8832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zutphen, 29-12-2005, 06/551949-05
CiteertitelDD 2006, 41.7
SamenvattingSchuld, tenlastelegging en bewijs.
Samenvatting (Bron)Vrijspraak van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet i.v.m. tragisch verkeersongeval in Doetinchem op 15 april 2005.
Pagina585-586
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2005:AU8854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 17-01-2006, 00155/05
CiteertitelDD 2006, 41.8
SamenvattingSchuld, tenlastelegging en bewijs.
Samenvatting (Bron)1. Schuld ex art. 6 WVW 1994. 2. Strafmotivering / geen blijk van inzicht in verwijtbaarheid. Ad 1. In cassatie kan slechts worden onderzocht of de schuld aan het verkeersongeval ex art. 6 WVW 1994, in het onderhavige geval het bewezenverklaarde zeer onvoorzichtig en onoplettend handelen, uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Daarbij komt het aan op het geheel van gedragingen van verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval (HR NJ 2005, 252). Het Hof heeft vastgesteld dat het uitzicht van verdachte op het voor de door hem bestuurde bus gelegen wegdek beperkt was door de hoogte van de bus en zijn eigen betrekkelijk geringe gestalte, dat verdachte gezien heeft dat de moeder voor de bus langs was overgestoken en dat hij vervolgens is opgetrokken zonder dat hij heeft gezien dat ook het achter de moeder fietsende vijfjarige slachtoffer - dat toen aan zijn zicht was onttrokken - de oversteekmanoeuvre had voltooid. Het in de overwegingen van het Hof vervatte nadere oordeel dat en waarom sprake is van de bewezenverklaarde schuld ex art. 6 WVW 1994 komt erop neer dat verdachte in de omstandigheden van het geval, alvorens zijn weg te vervolgen, zich er zelf van had moeten vergewissen of hij dit kon doen zonder gevaar voor het overstekende kind en dat hij in dat opzicht niet had mogen afgaan op enig gebaar van de moeder. Dat oordeel is in het licht van de door het Hof vastgestelde omstandigheden van het geval, meer in het bijzonder voorzover die het beperkte uitzicht van verdachte betreffen, en tegen de achtergrond van de van verdachte als bestuurder van een motorvoertuig te vergen zorgvuldigheid ten aanzien van een zeer kwetsbare verkeersdeelnemer als het slachtoffer, onjuist noch onbegrijpelijk. Ad 2. 's Hofs overweging dat verdachte niet de indruk geeft in te zien dat hem een grote fout te verwijten valt, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het Hof tot het bewijs heeft gebezigd de verklaring van verdachte waarin hij erkent dat hij zich zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gedragen en dat hij de fietsers-oversteekplaats is opgereden zonder zich er voldoende van te vergewissen waar het slachtoffer zich bevond.
Pagina586-587
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU3447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Leeuwarden, 13-02-2006, 17/885037-05 VEV
CiteertitelDD 2006, 41.9
SamenvattingSchuld, tenlastelegging en bewijs.
Samenvatting (Bron)Verkeersongeval, lichamelijk letsel, aanmerkelijke schuld
Pagina587-587
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2006:AV1999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Roermond, 22-02-2006, 04/660131-05
CiteertitelDD 2006, 41.10
SamenvattingSchuld, tenlastelegging en bewijs.
Samenvatting (Bron)De rechtbank stelt dat voor schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 sprake moet zijn van een aanmerkelijke schuld. Ingevolge de zogenaamde Garantenstellung leidt een door een automobilist gemaakte fout, bijvoorbeeld het verkeerd inschatten van een verkeerssituatie, al gauw tot een aanmerkelijk schuld omdat dit soort fouten op grond van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die op een verkeersdeelnemer rust niet gemaakt hadden mogen worden. Uit de omstandigheden van dit ongeval leidt de rechtbank af dat er geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen die verklaart dan wel aannemelijk maakt waarom verdachte op de weghelft voor het tegemoetkomend verkeer is gekomen. Deze onduidelijkheid dient in het voordeel van verdachte uitgelegd te worden hetgeen er toe leidt dat in dit geval niet vastgesteld kan worden dat de grove verkeersfout die verdachte gemaakt heeft, hem dusdanig te verwijten valt dat er sprake is van schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
Pagina587-588
UitspraakECLI:NL:RBROE:2006:AV2100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 01-11-2005, 00013/05
CiteertitelDD 2006, 41.11
Samenvatting'zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat'.
Samenvatting (Bron)Zodanig letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan ex art. 6 WVW 1994. Uit de aard van het letsel (chirurg: breuk in de achtervoet, politiearts: hielbeenbreuk, geschatte genezingsduur plm.: een half jaar) en de geschatte duur van de genezing heeft het hof kunnen afleiden dat dat letsel een zodanig ernstige verstoring van het gezonde lichamelijk functioneren van het slachtoffer heeft teweeggebracht, dat sprake is van tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ex art. 6 WVW 1994.
Pagina588-589
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU1959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 29-11-2005, 03270/04
CiteertitelDD 2006, 41.12
Samenvatting'zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat'.
Samenvatting (Bron)Tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ex art. 6 WVW 1994. Uit de als bewijsmiddel gebezigde medische verklaring betreffende het slachtoffer voorzover inhoudende uitwendig letsel: aangezichtskneuzingen, gekneusde linkerpols, verwachte duur arbeidsongeschiktheid: vier weken, heeft het hof kunnen afleiden dat dit letsel een zodanig ernstige verstoring van het gezonde lichamelijk functioneren van het slachtoffer heeft teweeggebracht, dat sprake is van tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ex art. 6 WVW 1994.
Pagina589-589
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU4827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Alkmaar, 07-09-2005, 14/810122-05
CiteertitelDD 2006, 41.13
SamenvattingStraf.
Samenvatting (Bron)Dronken automobilist veroorzaakt verkeersongeval, waardoor een slachtoffer komt te overlijden en een ander slachtoffer zwaar gewond raakt. Vrijspraak voor (poging tot) doodslag. Bewezenverklaring van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Niet is aannemelijk geworden dat er sprake was van een black-out.
Pagina589-590
UitspraakECLI:NL:RBALK:2005:AU2319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Haarlem, 01-11-2005, 15/601062-04
CiteertitelDD 2006, 41.14
SamenvattingStraf.
Samenvatting (Bron)Art. 6 WVW 1994; aanrijding met fatale afloop.
Pagina590-590
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2005:AU5598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 22-12-2005, 2200275404
CiteertitelDD 2006, 41.15
SamenvattingStraf.
Samenvatting (Bron)Verkeersongeluk met dodelijk afloop. Alcomobilist Strafmotivering De verdachte heeft zich als bestuurder van een personenauto onder invloed van een grote hoeveelheid alcoholhoudende drank en met onverantwoord hoge snelheid schuldig gemaakt aan hoogst roekeloos rijgedrag, dat heeft geresulteerd in een aanrijding met twee fietsers. Tengevolge van die aanrijding is ťťn van de slachtoffers gedood, en is zijn echtgenote zwaar gewond geraakt. Dit is een schokkend feit, waardoor het slachtoffer van zijn hoogste rechtsgoed - het leven - is beroofd en zijn nabestaanden onzegbaar leed is aangedaan. Vervolgens heeft de verdachte de plaats van het ongeval verlaten, zonder zich om de slachtoffers te bekommeren. Het hof rekent de verdachte ook dit feit zwaar aan. Voorts is komen vast te staan dat de verdachte ten tijde van het plegen van deze feiten niet in het bezit was van een rijbewijs. Uit de bewezenverklaarde feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd, leidt het hof af dat de verdachte geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zijn medeweggebruikers heeft getoond. Door zijn hoogst onverantwoorde handelwijze zien het overlevende slachtoffer en de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer zich geconfronteerd met de onuitwisbare gevolgen. Het hof is dan ook van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur passend en geboden is. Daarnaast acht het hof - ter beveiliging van het verkeer - een langdurige ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen op zijn plaats. Naar het oordeel van het hof komen de ernst van het bewezenverklaarde en de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden onvoldoende tot uitdrukking in de vordering van de advocaat-generaal. Het is op deze grond dat het hof terzake van het onder 1 primair bewezenverklaarde een langere ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen dan gevorderd en aan de verdachte terzake van het onder 3 bewezenverklaarde een geldboete zal opleggen van na te melden hoogte. Bij de vaststelling van de geldboete is - voorzover mogelijk - rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.
Pagina590-591
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU9427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zwolle, 03-01-2006, 07.400649-05
CiteertitelDD 2006, 41.16
SamenvattingStraf.
Samenvatting (Bron)Overtreding artikel 6 Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood, terwijl de schuldige verkeerde in de toestand bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994. Gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Eendaadse samenloop
Pagina591-591
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2006:AU9028
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Dordrecht, 02-02-2006, 11/088420-04
CiteertitelDD 2006, 41.17
SamenvattingStraf.
Samenvatting (Bron)De rechtbank veroordeelt een 30-jarige verdachte tot een gevangenisstraf en een ontzegging van de bevoegdheid motorvoertuigen te besturen voor het, door roekeloos rijden, veroorzaken van een verkeersongeval waarbij een ander is gedood. Het verwijt dat verdachte, met name te maken valt, is dat hij zich in het geheel niets heeft aangetrokken van de verkeerssituatie door met een zeer hoge snelheid (112 km/uur in plaats van de toegestane 50 km/uur) te rijden. Verdachte is hierdoor zeer ernstig tekort geschoten in zijn verkeersgedrag.
Pagina591-592
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2006:AV1897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Zutphen, 10-02-2006, 06/552439-05
CiteertitelDD 2006, 41.18
SamenvattingStraf.
Samenvatting (Bron)Rechtbank volgt eis in zaak waarbij twee Apeldoornse politieambtenaren tijdens het uitoefenen van hun werk slachtoffer worden van een ernstig verkeersongeval bij de snelweg.
Pagina592-608
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2006:AV1465
Artikel aanvragenVia Praktizijn