Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-06-2006
Aflevering 7254
TitelDe burgemeester, de bestuurlijke vernieuwing en de Grondwet
CiteertitelGst. 2006, 93
SamenvattingIn het kader van de bestuurlijke vernieuwing heeft de grondwettelijke positie van de burgemeester de laatste jaren de bijzondere aandacht. Nadat bij de grondwetsherziening van 1983 de Kroonbenoeming van de burgemeester en zijn voorzitterschap van de gemeenteraad door twee nieuwe bepalingen uitdrukkelijk zijn bevestigd, kwam rond de eeuwwisseling de discussie over beide onderwerpen opnieuw op gang.
Auteur(s)J. de Vries
Pagina351-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-03-2006, 200506424/1
CiteertitelGst. 2006, 94
SamenvattingMandaat politieambtenaar, opleggen verblijfsverbod. Vergissing wetgever. (Venlo).
Samenvatting (Bron)Bij twee besluiten van 12 januari 2005 heeft een politieambtenaar namens appellant (hierna: de burgemeester) aan [wederpartij] een verbod opgelegd om zich gedurende de tijdvakken 30 april 2005 tot en met 28 mei 2005 en 28 mei 2005 tot en met 25 juni 2005 te bevinden in het aangewezen gebied.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina360-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200406633/1
CiteertitelGst. 2006, 95
SamenvattingWOB, inlichtingenplicht in civiele procedure. Openbaarmaking documenten, voorkeursrecht gemeente, onevenredig benadelend. (Bergen op Zoom).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2000 heeft appellant het verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sotel Investment B.V." (hierna: Sotel) om openbaarmaking van informatie over de aankoop, of de voorbereidingen daartoe, door de gemeente Bergen op Zoom (hierna: de gemeente) van diverse onroerende zaken, afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina363-366
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200406867/1
CiteertitelGst. 2006, 96
SamenvattingLast onder dwangsom, bewerken van resten PET-folie, produceren plastyn. Afvalstoffen. Bevoegd gezag, bezwaar. (Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2004, kenmerk BA/2004/301, heeft verweerder aan de afzonderlijke appellanten ieder drie lasten onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsommen zijn vastgesteld op: a.     1.500,00 per keer dat geconstateerd wordt dat binnen de inrichting polyethyleentereftalaat (hierna: PET) wordt bewerkt en/of plastyn wordt geproduceerd, met een maximum van 15.000,00 en met dien verstande dat de constatering op een dag maar eenmaal gedaan kan worden; b.     1.500,00 per week dat geconstateerd wordt dat de binnen de inrichting aanwezige voorraad PET en plastyn niet is afgevoerd, met een maximum van 15.000,00; c.     1.500,00 per week dat geconstateerd wordt dat het buitenterrein niet is opgeruimd, met een maximum van 15.000,00.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina366-370
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200505714/1
CiteertitelGst. 2006, 97
SamenvattingArt. 19 lid 1 WRO, vrijstelling. Delegatiebesluit, bevoegdheidsgebrek. (Noordoostpolder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder (hierna: het college) geweigerd aan appellant vrijstelling te verlenen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina370-372
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200410578/1
CiteertitelGst. 2006, 98
SamenvattingIntrekking en terugvordering subsidie, onrechtmatige staatssteun. Vertrouwensbeginsel, vergewisplicht, wettelijke rente. (Staat).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2001 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierna: de Minister) het besluit van 23 februari 1998 tot vaststelling van de aan appellante bij besluit van 27 juli 1995 op grond van de Bijdrageregeling proefprojecten mestverwerking (hierna: de BPM) toegekende subsidie ingetrokken en het subsidiebedrag van 278.250,00 ( 126.264,34), vermeerderd met de toepasselijke referentierente van 56.496,63 ( 25.637,05), teruggevorderd.
AnnotatorR.J.M. van den Tweel
Pagina372-376
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-04-2006, 200601504/1
CiteertitelGst. 2006, 99
SamenvattingVergoeding proceskosten bij bezwaar tegen niet tijdig beslissen. (Staat).
Samenvatting (Bron)Kosten bestuurlijke voorprocedure / bezwaar niet tijdig / afdeling gaat om. Anders dan in de uitspraak 200401369/1 van 23 juni 2004 is de Afdeling thans van oordeel dat de kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op een aanvraag redelijkerwijs heeft moeten maken, door het betrokken bestuursorgaan moeten worden vergoed, tenzij het uitblijven van dat besluit het bestuursorgaan niet kan worden verweten. Nu de vreemdeling in zijn bezwaarschrift heeft verzocht om vergoeding van de bij hem in verband met het maken van bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op zijn aanvraag opgekomen kosten, deze kosten betrekking hebben op door een derde beroepsmatig daarbij verleende rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, Besluit proceskosten bestuursrecht en gesteld noch gebleken is dat de termijnoverschrijding de minister niet kan worden verweten, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De minister heeft het verzoek van de vreemdeling om vergoeding van die kosten ten onrechte afgewezen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina376-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW5535
Artikel aanvragenVia Praktizijn