Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 27-06-2006
Aflevering 6
RubriekTer Visie
TitelHet Schattingsbesluit: on(grond)wettige delegatie
CiteertitelSR 2006, 34
SamenvattingDat het onwenselijk en mogelijk in strijd met de Grondwet is dat een wet in formele zin ruimte geeft voor lagere regelingen die van die wet afwijken, bleek onlangs in een debat in de Eerste Kamer. Dat debat leidde tot unanieme aanvaarding op 21 maart 2006 van een motie-Jurgens c.s. (Kamerstukken I 2005/06, 21109 A). Delegatie aan lagere regelgevers van de bevoegdheid om van de wet af te wijken, noemt de motie een constitutioneel niet toelaatbare vorm van delegatie.
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Pagina177-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAmbtelijke integriteit: hoe meer regels, hoe meer integer?
CiteertitelSR 2006, 35
SamenvattingIntegriteit is al enkele jaren een 'hot item' bij de overheid. Sinds wijlen minister Dales in 1992 haar beroemd geworden rede over integriteit hield, zijn er in de Ambtenarenwet en in ambtelijke rechtspositieregelingen diverse bepalingen opgenomen waarmee ambtelijke corruptie of in elk geval niet-integer ambtelijk handelen moet worden voorkomen. Ook recent is de regelgeving hierover weer uitgebreid en er zijn nog meer regels te verwachten. In dit artikel worden de recente wijzigingen weergegeven en wordt nagegaan wat de mogelijke van alle regelgeving kan zijn.
Auteur(s)J.G.F.M. Hoffmans
Pagina179-184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWiziging van een pensioenregeling. De problemen van een driehoeksverhouding
CiteertitelSR 2006, 36
SamenvattingEen pensioenregeling zou gericht moeten zijn op zekerheid van het toekomstige inkomen op lange termijn en zou naar mijn oordeel daartoe duurzaamheid en continu´teit moeten uitstralen. [...] In dit artikel analyseer ik wat dat betekent voor de juridische mogelijkheden om een pensioenregeling te wijzigen, waarbij onder ogen gezien zal worden of het 'gewone' arbeidsrechtelijke instrumentarium voor het wijzigen van een arbeidsovereenkomst voldoende houvast biedt voor wijziging van een pensioenregeling.
Auteur(s)E. Lutjens
Pagina185-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHet ontbindingsverzoek tijdens de opzegtermijn
CiteertitelSR 2006, 38
SamenvattingRb. Amsterdam 29 november 2005, RAR 2006, 31, rekestnr. HA RK 05.0772/326529 en Rb. Breda 9 december 2005, RAR 2006, 32, nr. 151843/HA RK 05-136.
Opzegtermijn, ontbindingsverzoek tijdens -. Ontbindingsvergoeding.
BW art. 7:685.
Auteur(s)M.B. Kerkhof , S.F. Sagel
Pagina198-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-04-2006, 65731/01 en 65900/01
CiteertitelSR 2006, 39
SamenvattingUitzonderingen van Richtlijn nr. 79/7/EG ook in stand gelaten door EHRM.
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 14+P1-1;Not necessary to examine victim status of third, fourth and fifth applicants
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina204-205
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0412JUD006573101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelGeniet nou eens!
CiteertitelSR 2006, 40
SamenvattingHvJ EG 6 april 2006, zaak C-124/05. Hof 's-Gravenhage 3 maart 2005, JAR 2005/83.
Vakantiedagen, afkoop bovenwettelijke -
BW art. 7:634, 7:640 lid 2; Richtlijn nr. 93/104/EG art. 7 lid 2.
Auteur(s)G.J. Mulder
Pagina205-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-03-2006, 1700/2005 OK
CiteertitelSR 2006, 41
SamenvattingOR overschrijdt beroepstermijn. Welke OR?
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina207-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelProportionele aansprakelijkheid bij longkanker
CiteertitelSR 2006, 37
SamenvattingHR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092 (Nefalit/Karamus) en HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6093 (Eternit/Hollink). Werkgeversaansprakelijkheid, longkanker. Aansprakelijkheid, proportionele. BW art. 6:101, 7:658.
Auteur(s)M.S.A. Vegter
Pagina196-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn