Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum 09-02-2006
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelArt. 13ba
CiteertitelNTFR 2006/181
SamenvattingDe fiscale behandeling van afgewaardeerde schuldvorderingen op gelieerde vennootschappen is gecompliceerd. In gelieerde verhoudingen zou het -zonder nadere wettelijke voorziening- mogelijk zijn dat de crediteur de belaste opwaardering van de vordering transformeert in een onbelast deelnemingsresultaat, bijvoorbeeld door de vordering kwijt te schelden of om te zetten in aandelenkapitaal. Die nadere voorziening wordt sinds 9 december 2005 vooral gevonden in art. 13ba Wet VPB 1969.
Auteur(s)P.G.H. Albert
Pagina1-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 03-02-2006, 41754
CiteertitelNTFR 2006/182
SamenvattingHof treedt buiten verwijzingsopdracht: geruisloze inbreng mogelijk.

Samenvatting (Bron)Artikel 18 Wet op de inkomstenbelasting 1964, geruisloze inbreng, voortzetting onderneming.
AnnotatorH.A. Elbert
Pagina5-6
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 41793
CiteertitelNTFR 2006/183
SamenvattingHof legt begrip 'winst uit onderneming' voor de WAZ onjuist uit.
Samenvatting (Bron)Herstel misslag Hof. Incidenteel beroep doorgezet na intrekking principaal beroep.
AnnotatorE. van Waaijen
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 20-01-2006, 41897 en 41898
CiteertitelNTFR 2006/184
SamenvattingConclusie inzake fysiotherapeutenechtpaar en hun verbouwing.
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelHoge Raad, 21-12-2005, CPG 42125
CiteertitelNTFR 2006/185
SamenvattingVerbondenheidscriterium geldt niet voor zelfstandig beroepsbeoefenaar.
Samenvatting (Bron)Ondernemerschap, verbondenheid voor verbintenissen betreffende de onderneming.
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-12-2005, 04/03420
CiteertitelNTFR 2006/186
SamenvattingVervangingsreserve niet toegestaan vanwege staking onderneming.
Samenvatting (Bron)Vervangingsreserve. Art. 14, eerste lid, Wet IB 1964. Naar het oordeel van het Hof heeft de inspecteur terecht gesteld dat belanghebbende haar onderneming in 2000 geheel heeft gestaakt en in 2001 een nieuwe onderneming is begonnen. Daarom is de vorming van een vervangingsreserve niet toegestaan.
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AU9285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof Arnhem, 01-12-2005, 02/03003
CiteertitelNTFR 2006/187
SamenvattingBestemmingswijzigingswinst vanwege redelijke kans op niet-agrarisch gebruik.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting Belaste bestemmingswijzigingswinst bij stakende landbouwer nu ook een niet-agrarir als meest biedende gegadigde in beeld zou zijn.
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AV0175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-10-2005, 02/01871
CiteertitelNTFR 2006/188
SamenvattingBewijs van bestaan vennootschap onder firma niet geleverd.
Samenvatting (Bron)Primair is in geschil of de onderneming van belanghebbende vr 28 juli 1997 is gedreven door belanghebbende alleen, in de vorm van een eenmanszaak, of door belanghebbende te zamen met zijn broer, in de vorm van een vennootschap onder firma.
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AU9690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelRechtbank Arnhem, 07-12-2005, 05/02364 en 05/02365
CiteertitelNTFR 2006/189
SamenvattingSponsorkosten deels ter bevrediging van persoonlijke behoeften.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWinst
TitelRechtbank Arnhem, 07-12-2005, 05/01812 en 05/01813
CiteertitelNTFR 2006/190
SamenvattingGeen voorziening voor toekomstige aansprakelijkstelling belastingschulden.
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 41549
CiteertitelNTFR 2006/192
SamenvattingDienstbetrekking tussen begeleider van bouwproject en anoniem persoon.
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 39872
CiteertitelNTFR 2006/193
SamenvattingHofoordeel omtrent redelijkheid schatting inspecteur houdt geen stand.
Samenvatting (Bron)Omkering bewijslast, redelijke schatting?
AnnotatorA.A. Fase
Pagina10-12
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeid, loon en resultaat
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-12-2005, 04/00310
CiteertitelNTFR 2006/194
SamenvattingDe 30%-regeling staat ook open voor commissarissen.
Samenvatting (Bron)Mede namens belanghebbende is op 11 februari 2003 verzocht om toepassing van de bewijsregel voor extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (hierna: de 30%-regeling) als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 door belanghebbende aan te merken als ingekomen werknemer in de zin van het Uitvoeringsbesluit. Dat verzoek is bij beschikking van 23 juli 2003 afgewezen. Het daartegen gemaakt bezwaar is bij uitspraak van de Inspecteur van 6 januari 2004 afgewezen. Het geschil betreft, naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard, uitsluitend het antwoord op de volgende vraag: Komt belanghebbende in aanmerking voor de 30%-regeling?
AnnotatorE. van Waaijen
Pagina12-14
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AU9263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInkomstenbelasting diversen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-12-2005, 01/01951
CiteertitelNTFR 2006/198
SamenvattingGeen giftenaftrek lijfrentetermijn voor lid van Focolarebeweging.
Samenvatting (Bron)Geschil omtrent aftrek in verband met lijfrentegiften aan lekenorde Focolarebeweging
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AV0082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelHof van Justitie EG, 19-01-2006, C-265/04
CiteertitelNTFR 2006/202
SamenvattingZweedse heffing bij inkoop van aandelen in beginsel niet EG-proof.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 januari 2006. # Margaretha Bouanich tegen Skatteverket. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Kammarratten i Sundsvall - Zweden. # Directe belastingen - Vrij verkeer van kapitaal - Dividendbelasting - Terugkoop van aandelen - Aftrekbaarheid van aankoopkosten van aandelen - Verschillende behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen - Belastingovereenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. # Zaak C-265/04.
AnnotatorE.K. de Vries
Pagina23-26
UitspraakECLI:EU:C:2006:51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelHoge Raad, 03-02-2006, 41990
CiteertitelNTFR 2006/203
SamenvattingVijfde standaardvoorwaarde juridische fusie is niet onverbindend.

Samenvatting (Bron)Verbindendheid vijde standaardvoorwaarde juridische fusie, Fusierichtlijn.
AnnotatorM. de Jonge
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 41334
CiteertitelNTFR 2006/204
SamenvattingBelanghebbende als zorginstelling vrijgesteld van VPB.
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelConclusie Advocaat-Generaal, 28-12-2005, 41815
CiteertitelNTFR 2006/205
SamenvattingA-G: art. 13, lid 1, Wet VPB 1969 blijft overeind in verhouding tot derde landen.
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-01-2006, 04/02322
CiteertitelNTFR 2006/206
SamenvattingDeelnemingsvrijstelling terecht buiten toepassing gesteld.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende heeft in 1993 contante ontvangsten uit hoofde van activiteiten in Polen op haar bankrekening gestort. Het Hof acht het niet aannemelijk dat sprake is van een voordeel uit hoofde van een Poolse deelneming.
Pagina29-29
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AV0179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-07-2005, 04/04421
CiteertitelNTFR 2006/207
SamenvattingStichting als belastingplichtig aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Belanghebbende, een stichting, houdt zich bezig met het verzorgen van trainingen. Het Hof oordeelt dat de stichting een onderneming drijft als bedoeld in art. 2, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wet Vpb 1969 en dat zij niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van belastingplicht als bedoeld in het Besluit van 9 april 1999, BNB 1999/240.
Pagina29-29
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AU9362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-09-2005, 04/04643
CiteertitelNTFR 2006/208
SamenvattingOnverrekend gebleven WIR-aanspraken verlopen door wetswijziging.
Samenvatting (Bron)Vervolg op BNB 2004/417. Artikel 1, derde lid, Wet van 3 juli 1991, Stb. 356, maakt na 1999 verrekening van in een eerder jaar als gevolg van verliesverrekening onverrekend gebleven WIR-aanspraken onmogelijk.
Pagina30-30
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AU9886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSuccessiewet
TitelGerechtshof Leeuwarden, 13-01-2006, 04/00318
CiteertitelNTFR 2006/210
SamenvattingBedrijfsopvolging bij melkveehoudersbedrijf leidt in casu tot schenking.
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBelastingen van rechtsverkeer
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-11-2005, 04/00712
CiteertitelNTFR 2006/211
SamenvattingVerdeling van economische eigendom leidt niet tot belastbaar feit.

Samenvatting (Bron)Het geschil betreft het antwoord op de volgende vraag: - Is sprake van een eerdere verkrijging krachtens verdeling als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: de Wet), waardoor belanghebbende in 2003 ter zake van de verkrijging van het resterende perceel geen overdrachtsbelasting is verschuldigd?
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AU9202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 03-02-2006, 41329
CiteertitelNTFR 2006/213
SamenvattingHoge Raad komt terug op BNB 1995/246 (1).
Samenvatting (Bron)Procesorde. Bewijsaanbod ter zitting ten onrechte afgewezen. Omkering en verzwaring bewijslast (art. 29 AWR).
Annotator van de Merwe
Pagina31-33
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 03-02-2006, 41814
CiteertitelNTFR 2006/214
SamenvattingHoge Raad komt terug op BNB 1995/246 (2).
Samenvatting (Bron)Art. 25, lid 6, art. 47 en art. 49 AWR. Omkering en verzwaring bewijslast.
Annotator van de Merwe
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 39104
CiteertitelNTFR 2006/215
SamenvattingBezwaarverzuim factuurspecificaties leidt tot omkering bewijslast (1).
Annotator Hamer
Pagina33-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 39105
CiteertitelNTFR 2006/216
SamenvattingBewaarverzuim factuurspecificaties leidt tot omkering bewijslast (2).
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFormeel belastingrecht
TitelHoge Raad, 03-02-2006, 41896
CiteertitelNTFR 2006/217
SamenvattingBoete verminderd wegens overschrijding redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Art. 6 EVRM. Redelijke termijn.
Annotator Kors
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV0827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal en Europees
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 41747
CiteertitelNTFR 2006/218
SamenvattingStallingsbeschikking op afzonderlijk biljet mogelijk.
Samenvatting (Bron)CONCLUSIE PG, Inhaalbeschikkingen(1) in de inkomstenbelasting c.a. 1998 en 1999.
Pagina37-37
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU4762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 41413
CiteertitelNTFR 2006/219
SamenvattingNaheffing van op diverse posten in aftrek gebrachte voorbelasting terecht.
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmzetbelasting
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-12-2005, 03/00593
CiteertitelNTFR 2006/220
SamenvattingNaheffing bij fiscale eenheid met failliete dochter is terecht.
Samenvatting (Bron)Hoogte naheffingsaanslag omzetbelasting.
Pagina37-37
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AV0085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMotorrijtuigen en belastingen
TitelHoge Raad, 22-12-2005, CPG 39530
CiteertitelNTFR 2006/222
SamenvattingA-G: ontbreken teruggaafregeling BPM niet in strijd met EG-Verdrag of IVBPR.
Samenvatting (Bron)Ontbreken teruggaafregeling in Wet BPM 1992 niet onverenigbaar met 90 en 29 EG.
Pagina38-38
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AV0830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHeffing lokale overheden
TitelHoge Raad, 27-01-2006, 40315
CiteertitelNTFR 2006/223
SamenvattingBelastbaar feit forensenbelasting ondanks huurbemiddelingsovereenkomst.
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHeffing lokale overheden
TitelGerechtshof Arnhem, 21-12-2005, 05/00018
CiteertitelNTFR 2006/224
SamenvattingBelastingrechter toetst aanvraagverplichting vergunning marginaal.
Samenvatting (Bron)Leges De belastingrechter toetst slechts marginaal of een belastingplichtige gehouden was tot het aanvragen van een vergunning.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AV0161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHeffing lokale overheden
TitelRechtbank Leeuwarden, 18-01-2006, 05/1219
CiteertitelNTFR 2006/225
SamenvattingHoogte van kosten in aanslag parkeerbelasting juist.
Samenvatting (Bron)Eiser stelt dat de hoogte van de kosten naheffingsaanslag parkeerbelasting te hoog zijn. Rechtbank toetst de kosten naheffingsaanslag parkeerbelasting aan het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2006:AV0071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWOZ
TitelGerechtshof Arnhem, 15-11-2005, 04/01302
CiteertitelNTFR 2006/226
SamenvattingWaardering garageboxen via vergelijkingsmethode.
Samenvatting (Bron)WOZ Garageboxen worden via de vergelijkingsmethode gewaardeerd.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AV0170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWOZ
TitelRechtbank Leeuwarden, 18-01-2006, 05/00898
CiteertitelNTFR 2006/227
SamenvattingWaardedrukkend effect van nabijgelegen windmolen.
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn