AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 22-07-2006
Aflevering 28
TitelHoge Raad, 03-02-2006, C04/246HR
CiteertitelAB 2006/225
SamenvattingFormele rechtskracht; belanghebbende; eisen van doeltreffende rechtsbescherming; relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad; onzorgvuldig handelen van voormalige RBA door te besluiten tot intrekking van subsidie ingevolge de Regeling Europees Sociaal Fonds (Stcr. 1991, 220) wegens het niet voldoen door begunstigde aan subsidievoorwaarden?, vertrouwensbeginsel; formele rechtskracht, verhouding tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter, ontvankelijkheid, rechtsbescherming van niet direct-belanghebbende; relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW).
AnnotatorG.A. van der Veen
Pagina1057-1074
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU3253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200509519/1
CiteertitelAB 2006/226
SamenvattingTermijn indiening aanvraag.

(Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/45069).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1074-1077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2006, 200508995/1
CiteertitelAB 2006/227
SamenvattingGrondenfuik, devolutief traject.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1077-1080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200504224/1
CiteertitelAB 2006/228
SamenvattingWeigering bouwvergunning; derden zijn belanghebbende wegens tegengesteld belang aanvrager; daarom hadden zij in de bezwaarschriftprocedure moeten worden gehoord.

(College van B&W van Groesbeek / de uitspraak in zaak nr. AWB 04/2210).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1080-1082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-01-2006, 200506560/1
CiteertitelAB 2006/229
SamenvattingIntrekking milieuvergunning; lengte termijn; combinatie intrekking met preventieve herstelsancties; last onder dwangsom; bestuursdwang; cumulatie; geen concrete zicht op legalisatie; beleidsvrijheid bij wijze van handhaven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2005 heeft verweerder met toepassing van artikel 18.12 van de Wet milieubeheer per 4 april 2005 de bij besluit van 21 mei 1992 aan appellante verleende vergunning als bedoeld in artikel 6a van de Hinderwet en de bij besluit van 13 december 1994 aan appellante verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer voor haar inrichting voor de verwerking van slachtafval op het perceel [locatie] te [plaats] ingetrokken. Voorts heeft verweerder bij het besluit van 11 januari 2005 jegens appellante bestuursdwang toegepast ten aanzien van het op of na 4 april 2005 verwerken van slachtafval en een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van het na 4 april 2005 in ontvangst nemen van slachtafval.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1082-1089
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200507040/1
CiteertitelAB 2006/230
SamenvattingDwangsom; criteria voor hoogte bedrag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2003 heeft appellant (hierna: het dagelijks bestuur) [wederpartij] onder oplegging van een last onder dwangsom gelast de zonder bouwvergunning aangebrachte dakkapel dan wel uitbreiding van de zolder van de woning van [wederpartij] aan de [locatie] (vierde verdieping) te Amsterdam (hierna: de woning) te verwijderen en terug te brengen naar de vorige toestand in die zin dat het schuine dakvlak vanaf de goot tot aan de nok moet worden hersteld. Aan de last is een dwangsom verbonden van 40.000,- ineens.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1089-1092
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200507682/1
CiteertitelAB 2006/231
SamenvattingStichting De Thuiskopie is met betrekking tot de boete op grond van een onthoudingsbetrekking geen bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 september 2004 heeft de stichting "Stichting De Thuiskopie" (hierna: de stichting) appellant bericht dat hij in strijd met de Auteurswet en de door hem ondertekende onthoudingsverklaring heeft gehandeld en heeft de stichting uit hoofde van deze onthoudingsverklaring een boete van 795.420,00 gevorderd.
AnnotatorH. Peters
Pagina1092-1096
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-04-2006, 200601504/1
CiteertitelAB 2006/232
SamenvattingVergoeding kosten bezwaar; herroepen primair besluit.
Samenvatting (Bron)Kosten bestuurlijke voorprocedure / bezwaar niet tijdig / afdeling gaat om. Anders dan in de uitspraak 200401369/1 van 23 juni 2004 is de Afdeling thans van oordeel dat de kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op een aanvraag redelijkerwijs heeft moeten maken, door het betrokken bestuursorgaan moeten worden vergoed, tenzij het uitblijven van dat besluit het bestuursorgaan niet kan worden verweten. Nu de vreemdeling in zijn bezwaarschrift heeft verzocht om vergoeding van de bij hem in verband met het maken van bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op zijn aanvraag opgekomen kosten, deze kosten betrekking hebben op door een derde beroepsmatig daarbij verleende rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, Besluit proceskosten bestuursrecht en gesteld noch gebleken is dat de termijnoverschrijding de minister niet kan worden verweten, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De minister heeft het verzoek van de vreemdeling om vergoeding van die kosten ten onrechte afgewezen.
AnnotatorE.G.J. Broekhuizen
Pagina1096-1098
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW5535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-06-2005, 04/1061 NABW
CiteertitelAB 2006/233
SamenvattingVergoeding van kosten in verband met de behandeling van bezwaar of administratief beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit.
Samenvatting (Bron)Vergoeding proceskosten bezwaar tegen niet tijdig nemen besluit.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina1099-1104
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT7364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-06-2005, 04/374 NABW
CiteertitelAB 2006/234
SamenvattingVergoeding proceskosten bezwaar bij vervanging besluit door een gewijzigd primair besluit.

Samenvatting (Bron)Vergoeding proceskosten bezwaar bij vervanging besluit door een gewijzigd primair besluit.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina1104-1107
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT7365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2006, 04/4814 NABW + 04/5348 NABW
CiteertitelAB 2006/235
SamenvattingDe mededeling dat een wettelijke uitzondering niet meer geldt, is geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb.
Samenvatting (Bron)Mededeling in besluit niet op rechtsgevolg gericht. Gegrondverklaring zonder vernietiging besluit.
AnnotatorH. Peters
Pagina1108-1110
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV2648
Artikel aanvragenVia Praktizijn