Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 24-07-2006
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelBiobrandstoffen: een dure rekening voor weinig energie
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
SamenvattingDe vraag naar aardolie zal mondiaal met de opkomst van nieuwe industriestaten als China, India en Brazilië en bij een opleving van de wereldeconomie het aanbod (wel eens heel snel) kunnen gaan overtreffen, niet zozeer vanwege de voorraad als wel vanwege het tekort aan winningscapaciteit. Een scala van alternatieven voor aardolie dient zich aan. Meest veelbelovende daarbij zijn de productie van syngas uit steenkool volgens het Fischer-Tropsch procédé en waterstof, uit water met behulp van kernenergie of uit steenkool.
Auteur(s)H.H. Luigies
Pagina345-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe doorwerking van Europese BREF-documenten in het nationale recht
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
SamenvattingMet de komst van de Europese BREF-documenten op grond van de IPPC-richtlijn is een nieuwe stap gezet op het gebied van de Europeanisering van het nationale milieurecht. In dit artikel wordt de juridische status van deze BREF-documenten belicht. Uit de eerste nationale jurisprudentie blijkt duidelijk dat aan deze documenten een vrij concrete juridische betekenis kan toekomen. Voor zover deze documenten een hoge kwaliteit hebben - zoals op dit moment wordt aangenomen - bestaat er voldoende reden deze ontwikkeling positief te waarderen.
Auteur(s)M.P. Jongma
Pagina346-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitvoering Besluit externe veiligheid inrichtingen: bestemmingsplanroof?
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
SamenvattingHet bestemmingsplan krijgt, naast de Wm-vergunning, een belangrijke rol toebedeeld in de uitvoering van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dat op 27 oktober 2004 grotendeels in werking is getreden. In deze bijdrage staat de relatie tussen het Bevi en het ruimtelijkeordeningsspoor, in het bijzonder het bestemmingsplan centraal. Na een korte uiteenzetting van de basisbegrippen uit het Bevi, worden enkele juridische aandachtspunten gesignaleerd die kunnen optreden bij het verankeren van het Bevi in het bestemmingsplan. Tevens komt aan de orde of sprake is van daadwerkelijke knelpunten voor de huidige uitvoeringspraktijk en wordt een mogelijke oplossingsrichting verkend.
Auteur(s)M.K. de Bruin , J. Eskens
Pagina356-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan. Einde van de toelatingsplanologie of niets nieuws onder de zon?
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
SamenvattingEen algemeen aanvaard beginsel in het Nederlandse ruimtelijke bestuursrecht, is het beginsel van de toelatingsplanologie. Dit houdt in dat een bestemmingsplan - het enige instrument binnen de WRO dat burgers bindt - gebruikers van gronden en opstallen niet kan verplichten tot het uitvoeren van hetgeen in het bestemmingsplan is geregeld. Op 22 maart 2006 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (BRvS) uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan 'Linderveld' van de gemeente Deventer.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina363-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
SamenvattingAfval - Asbest - Aziatische tijgermug - Beleid - Bestrijdingsmiddelen; Bodem - Boete - Energie - Geluid - Klimaat - Lucht - Noordoostpolder - Ozonlaag - Pluimvee - Vergunningen.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina368-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
Pagina370-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelP. Houweling, Van vergunning naar algemene regel. Een onderzoek naar de vergunningvervangende amvb's op het terrein van het milieurecht
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
Auteur(s)B.J. Walraven
Pagina371-372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
Pagina373-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200502221/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr.
SamenvattingImperatieve weigeringsgrond.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 28 januari 2005, kenmerk DLB 2005/1019, geweigerd aan [appellante] een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet te verlenen voor het ontgronden van een deel van de Oolerplas, gelegen in de gemeente Roermond. Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 14 maart 2005, bij de Raad van State ingekomen op 15 maart 2005, beroep ingesteld.
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200509298/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 45K
SamenvattingOntslagvergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2005 heeft verweerder krachtens artikel 15.20 van de Wet milieubeheer aan appellante schadevergoeding toegekend ten bedrage van ten hoogste 258.200,00.
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200503327/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 46K
SamenvattingStreekplan, concrete beleidsbeslissing, luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2003 hebben verweerders, op voorstel van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 januari 2003, het streekplan "Zuid-Holland West" (hierna te noemen: het streekplan) vastgesteld.
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW4013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 15-12-2005, C-86/03
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 52
SamenvattingDe Commissie beschikt bij de toepassing van art. 3 richtlijn 93/12 over een gebonden bevoegdheid.

(Griekenland / Commissie).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 2005. # Helleense Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Beroep tot nietigverklaring - Weigering van Commissie om gebruik van zware stookolie met maximaal zwavelgehalte van 3 massaprocent toe te staan op deel van Grieks grondgebied - Richtlijn 1999/32/EG - Zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen. # Zaak C-86/03.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina382-385
UitspraakECLI:EU:C:2005:769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-09-2005, 200409630/2 en 31 andere nummers
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 53
SamenvattingHet indienen van nieuwe argumenten binnen de bestaande beroepsgronden in reactie op het gewijzigde toewijzingsbesluit is mogelijk, aangezien bij de tussenuitspraak het onderzoek is geschorst en verweerders in de gelegenheid zijn geweest gebreken in het oorspronkelijke toewijzingsbesluit te herstellen. Het onderscheid tussen de sectoren elektriciteitsproductie en joint ventures is in overeenstemming met het vereiste van objectiviteit en transparantie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004, kenmerk KVI/2004101123, hebben verweerders broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2005 tot en met 2007 toegewezen aan inrichtingen die vallen onder het systeem van de handel in broeikasgasemissierechten. Dit nationale toewijzingsbesluit (hierna: toewijzingsbesluit) is op 22 en 25 oktober 2004 aan belanghebbenden toegezonden; de kennisgeving is op 25 oktober 2004 gepubliceerd (Stcrt. 2004, nr. 205).
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina385-392
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200409796/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 54
SamenvattingDe ABRvS ziet op grond van de stukken, waaronder het deskundigenbericht, en het verhandelde ter zitting in hetgeen door appellante in dit kader naar voren is gebracht geen grond voor het oordeel dat verweerder niet in redelijkheid de risicomatrix, voorzover op de bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting van toepassing, tot uitgangspunt heeft kunnen nemen in plaats van de door hem normaliter gehanteerde NRB.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2004, kenmerk 1032877, heeft verweerder, voorzover hier van belang, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Akzo Nobel Pharma B.V." (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het produceren en verkopen van werkzame bestanddelen voor geneesmiddelen en het ontwikkelen en fabriceren van receptplichtige geneesmiddelen gelegen aan de Wethouder van Eschstraat 1 te Oss, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie E14, nummers 4631 en 5392, sectie F1, nummers 1300, 1308 en 1310, sectie F3, nummers 822, 824, 826, 993, 1236, 1237, 1358, 1360, 1381 en 1382, sectie F5, nummers 193, 194, 195, 196, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 362, 363 en 364 en sectie F7, nummers 909, 1119 en 1156. Dit besluit is op 25 oktober 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina392-394
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200409071/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 55
SamenvattingVoor één geval van verontreiniging is noodzakelijk dat sprake is van technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang. Bij de toepassing van art. 42 Wbb komt het bevoegd gezag een zekere beoordelingsvrijheid toe, die haar begrenzing onder meer vindt in hetgeen voortvloeit uit de meest recente algemeen aanvaard milieutechnische inzichten (milieutoverformule). De sanering vangt aan op het moment van afgifte van de beschikking ernst en urgentie. In die beschikking mogen geen gebruiksbeperkingen worden opgenomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2001, kenmerk 936097/200, heeft verweerder krachtens de Wet bodembescherming vastgesteld dat inzake de locatie [locatie], tevens bekend als Vogelbuurt/Burgemeesterwijk te Maassluis, codenummer [], sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet urgent is.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina394-396
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-02-2006, 200506478/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 56
SamenvattingAir Liquide bepleit de berekening van het verkoopplafond voor NOx-emissierechten op basis van 8.760 draaiuren in plaats van de in het Besluit handel in emissierechten opgenomen 8.000 draaiuren. Volgens de ABRvS is aan de omstandigheid dat de rekenmethode voor het bepalen van het verkoopplafond in een algemeen verbindend voorschrift is vastgelegd, inherent dat die rekenmethode is geformuleerd als een in abstracto omschreven regel en geldt voor een reeks van installaties.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2005, kenmerk NL-2004/00113, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer de op 17 maart 2005 aan appellante verleende vergunning gewijzigd in een vergunning voor de emissie in de lucht van broeikasgassen en stikstofoxiden. Dit besluit is op dezelfde dag aan appellante toegezonden; de kennisgeving is op 10 juni 2005 gepubliceerd (Stcrt. 2005, nr. 110).
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina397-398
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200506050/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 57
SamenvattingAnders dan in de uitspraak van 26 februari 2003 (M en R 2003/9, nr. 92, m.nt. Jans), waaraan een vergunningsaanvraag op grond van de Visserijwet 1963 ten grondslag lag, zijn in dit geschil uitsluitend aspecten aan de orde die artikel 12 Natuurbeschermingswet en de reikwijdte van artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn betreffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 29 juli 2004 heeft verweerder 30 gelijkluidende vergunningen ingevolge artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het uitzaaien en weer opvissen van mosselen en oesters afkomstig uit Ierland en het Verenigd Koninkrijk in het beschermd en/of staatsnatuurmonument "Oosterschelde-buitendijks" tot en met 30 juni 2005.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina399-403
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200502510/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 58
SamenvattingTen tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan bestonden voor bestemmingsplannen waarop de m.e.r.-richtlijn van toepassing is geen wettelijke bepalingen die uitdrukkelijk waren bedoeld ter implementatie van art. 8 van de richtlijn. De bewoordingen van art. 10 WRO staan echter niet in de weg aan een uitleg van dit artikel die recht doet aan de betekenis van art. 8 van de richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Deventer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004, het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Linderveld" vastgesteld.
AnnotatorK.D. Jesse , Theunissen
Pagina403-408
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200505698/1
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 59
SamenvattingIn de luchtkwaliteitonderzoeken is niet inzichtelijk gemaakt of op voorhand aannemelijk is dat de concrete beleidsbeslissing zonder in strijd te komen met de regelgeving omtrent luchtkwaliteit verwezenlijkt kan worden, nu in deze onderzoeken de invloed van de emissie van de op het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) te vestigen bedrijven op de luchtkwaliteit buiten beschouwing is gelaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2005, kenmerk PS/2005/222, hebben verweerders de "Partiële herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het Streekplan Overijssel 2000+" vastgesteld (hierna: de partiële herziening).
AnnotatorK.D. Jesse
Pagina408-412
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2304
Artikel aanvragenVia Praktizijn