Migrantenrecht

Uitgever Stichting Migratierecht Nederland
Tijdschrift Migrantenrecht
Datum 30-12-2005
Aflevering 9/10
RubriekRedactioneel
TitelBurqaverbod
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 275-275
SamenvattingNadat Nederland positie had bepaald ten opzichte van de (islamitische) hoofddoek is de burqa op de agenda van de politiek beland. De Tweede Kamer wenst een verbod in de openbare ruimte van het lichaam, inclusief het gezicht, bedekkende gewaden.
Auteur(s)R. Benevento
Pagina275-275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeslistermijnen in het reguliere toelatingsproces (1) - 'Gelijke monniken, gelijke kappen'
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 276-291
SamenvattingEen uitgebreide, systematische bespreking van het onderwerp beslistermijnen in het reguliere toelatingsproces in twee delen, waarbij in belangrijke mate ergernis over de bestaande praktijk voor de auteur als drijfveer heeft gegolden. Stefan Roelofs behandelt in dit eerste deel aard en karakter van de (wettelijke) beslistermijnen en staat stil bij de wijze waarop de rechter gevolgen verbindt aan overschrijding ervan. In het tweede deel komen aan de orde, de rechtswegen die ingezet kunnen worden tegen overschrijding van beslistermijnen en daarnaast de internationaal-rechtelijke dimensie.
Auteur(s)S.H.J.M. Roelofs
Pagina276-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen status aparte voor in het buitenland voltrokken consulaire huwelijken?
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 292-302
SamenvattingArtikel 5 Wet Conflictenrecht Huwelijk bevat enkele basisprincipes inzake de erkenbaarheid in Nederland van in het buitenland voltrokken huwelijken. In dit artikel is, na een algemeen lid 1 betreffende buiten Nederland voltrokken huwelijken, een apart tweede lid voorzien voor de erkenbaarheid van een in het buitenland ten overstaan van een diplomatieke of consulaire ambtenaar voltrokken huwelijk. [...] In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele aspecten van omgang, in het Nederlandse ipr, met dit welbepaald type in het buitenland voltrokken huwelijken, met name in het buitenland ten overstaan van diplomatieke of consulaire ambtenaren voltrokken huwelijken.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina292-302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommentaar
TitelAfschaffen bezwaar in reguliere zaken: bezint eer ge begint!
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 303-305
SamenvattingDe minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft inmiddels verschillende keren aan de Tweede Kamer laten weten voornemens te zijn de bezwaarfase in reguliere verblijfsprocedures af te willen schaffen. Zij heeft dat voor het eerst in het kader van de begroting 2004 aan de Kamer medegedeeld (TK 29200 VI, p. 165): 'Verkorting van de totale proceduretijd kan gevonden worden in het afschaffen van de reguliere bezwaarprocedure. Een wetswijziging daartoe wordt voorbereid.' Aan dit voornemen heeft de minister inmiddels verschillende keren gerefereerd in andere stukken.
Auteur(s)Th. Schuringa , H. Winter
Pagina303-305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelKuijer/Steenbergen, Nederlands Vreemdelingenrecht 6e druk
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 306-307
Auteur(s)G. Lodder
Pagina306-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Vreemdelingenrecht
TitelJurisprudentie vreemdelingenrecht 16
CiteertitelMR 2005/449-481
Pagina308-309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 310-310
Pagina310-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProefproces Verblijfsrecht Kinderen - Aankondiging
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 311-311
SamenvattingDefence for Children International-Nederland (DCI-NL) wil samen met een aantal advocaten in een civiel proces de staat aanklagen wegens een onrechtmatige daad jegens kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland worden bedreigd met uitzetting.
Pagina311-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelVerschenen Boeken
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 312-312
Pagina312-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Utrecht, 05-10-2005, FA RK 05-1255
CiteertitelMR 2005/73
SamenvattingAdoptie. Marokko.
Pagina313-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 10-10-2005, AWB 05/24570 BEPTDN
CiteertitelMR 2005/74
SamenvattingLeges. Verzuim, herstel. Buitenbehandelingstelling.
Pagina313-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats†Amsterdam, 16-11-2005, AWB 04/53482 VISUM
CiteertitelMR 2005/75
SamenvattingGezinshereniging, verruimde. Gezinsband, feitelijke. Rechtstreekse werking.

(Minister van Buitenlandse Zaken).
Pagina313-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats†'s-Hertogenbosch, 03-10-2005, AWB 05/5569
CiteertitelMR 2005/76
SamenvattingMensenhandel. Rvb. Besluit.
Pagina314-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Utrecht, 06-10-2005, AWB 05/42684 VRONTN
CiteertitelMR 2005/77
SamenvattingVreemdelingenbewaring. Gezinsleven. Gemeenschapsonderdaan.
Pagina314-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Maastricht, 01-11-2005, AWB 05/29560, 05/29558 BEPTDN
CiteertitelMR 2005/78
SamenvattingGezinshereniging, verruimde. Ouderenbeleid. Gezinsleven, positieve verplichting.
Pagina314-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats 's-Gravenhage, 11-10-2005, AWB 05/45037, e.v.
CiteertitelMR 2005/79
SamenvattingLeges. Verzuim, hersteltermijn.
Samenvatting (Bron)Leges / termijn herstel verzuim / artikel 4:5 Awb. De brief van 23 september 2005 bevat geen aanzegging van de heffing van het voor de aanvraag van verzoeker sub 1 verschuldigde legesbedrag. Omtrent het legesbedrag vermeldt de brief dat "De hoogte varieert naar gelang van het doel van de aanvraag, en ligt tussen 0 en 830; op de website kunt u het voor u geldende bedrag opzoeken." Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft het hier algemene informatie waarin per verblijfsdoel een tarief is genoemd en die daarom niet kan worden aangemerkt als legesheffing als bedoeld in artikel 3.34i VV 2000. Uit die bepaling volgt dat het daarbij moet gaan om een per aanvraag geÔndividualiseerde aanzegging. Dat verzoekers konden beschikken over rechtsbijstand doet hier niet aan af. Op 4 oktober 2005 is verzoekers op de voet van artikel 3.34i VV 2000 mondeling aangezegd dat zij een bedrag aan leges verschuldigd waren. Overigens heeft geen van de partijen ter zitting duidelijk kunnen maken om welk bedrag het daarbij ging. Gelet op de strekking van artikel 4:5, eerste lid, Awb en verweerders beleidsbepaling in B1/4.2.1 Vc 2000 wordt overwogen dat het bieden van een termijn van tien minuten voor het herstellen van het onderhavige verzuim niet kan worden beschouwd als een redelijke termijn. Naar voorlopig oordeel moet het besluit waartegen bezwaar is gemaakt geacht worden te zijn genomen in strijd met een wettelijk voorschrift en heeft het bezwaar een redelijk kans van slagen. Toewijzing verzoek.
Pagina314-315
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AU4633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Haarlem, 20-10-2005, AWB 05/42360
CiteertitelMR 2005/80
SamenvattingOngewenstverklaring. Nationale veiligheid. Strafvervolging. Voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Ongewenstverklaring / nationale veiligheid / bijwonen strafzaak. Verzoeker, van Marokkaanse nationaliteit, heeft de rechtbank verzocht verweerder bij wijze van voorlopige voorziening te verbieden hem uit te zetten voordat de rechtbank op het beroep zal hebben beslist. Aan de grieven tegen de ongewenstverklaring, uitgezonderd het beroep op artikel 3 EVRM, kan verzoeker geen uitzettingsverbod ontlenen, omdat de enkele uitspraak omtrent de ongewenstverklaring verzoeker niet een recht op verblijf hier te lande kan opleveren. Verzoeker heeft geen stukken overgelegd of overtuigende argumenten aangegeven die twijfel oproepen omtrent het antwoord op de vraag of verzoeker na uitzetting een reŽel risico loopt te worden onderworpen aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Het aangevoerde rechtvaardigt dan ook geen uitzettingsverbod. Verzoeker heeft op dit moment niet het recht in Nederland te verblijven en de enkele uitspraak in beroep omtrent de ongewenstverklaring kan daarin evenmin voorzien. Onder die omstandigheden kan van een recht voor verzoeker om de strafzaak bij te wonen geen sprake zijn. Het belang de strafzaak te kunnen bijwonen en zich te kunnen verdedigen tegen de tenlastegelegde feiten is weliswaar een evident belang, maar in deze vreemdelingrechtelijke procedure onvoldoende zwaarwegend om het door verweerder aangevoerde belang van de nationale veiligheid bij spoedige uitzetting langerdurend opzij te kunnen zetten. Daarbij heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen dat het bijwonen van de strafzaak niet meebrengt dat verzoeker in verband met de behandeling van het beroep tegen de ongewenstverklaring voortdurend in Nederland moet verblijven, en voorts dat niet gebleken is dat het afwijzen van de verzochte voorlopige voorziening verzoeker elke mogelijkheid ontneemt zijn strafzaak in Nederland bij te wonen. Verweerder kan immers voor die periode de ongewenstverklaring tijdelijk opheffen. Afwijzing verzoek.
Pagina315-315
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AU5266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 15-11-2005, 2005-222
CiteertitelMR 2005/81
SamenvattingVrijheid van Godsdienst. Discriminatie.
Pagina315-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelNationale Ombudsman, 16-11-2005, 2005/352
CiteertitelMigrantenrecht 2005/82
SamenvattingIND. Mvv, aanvraag. Besluit.

(Klacht over een gedraging van de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).
Pagina315-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitspraken Hof van Justitie en aanhangige zaken
CiteertitelMigrantenrecht 2005, nr 9/10, p. 326-327
Pagina326-327
Artikel aanvragenVia Praktizijn