Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 22-07-2006
Aflevering 7255
TitelSplitsing energiebedrijven en de gevolgen voor gemeenten en provincies
CiteertitelGst. 2006, 100
SamenvattingNa een lang en intensief debat zowel binnen als buiten het parlement, heeft de Tweede Kamer het voorstel aangenomen tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer ('Splitsingswet'). Het wetsontwerp is, inclusief de amendementen, op 27 april 2006 aan de Eerste Kamer gezonden en bevat twee ingrijpende voorstellen: de splitsing op aandeelhoudersniveau van de regionale energiedistributiebedrijven en de overdracht van het beheer van alle regionale hoogspanningsnetten (netten met een spanningsniveau van 110 kV) aan de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, TenneT TSO BV.
Auteur(s)M.M. Roggenkamp
Pagina383-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507829/1
CiteertitelGst. 2006, 101
SamenvattingBegrip bouwwerk. (Eersel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eersel (hierna: het college), de Politiehondenvereniging Vroeg en Vlug (hierna: de Politiehondenvereniging), voor zover hier van belang, onder oplegging van een dwangsom gelast de zonder bouwvergunning geplaatste SRV-wagen in het boslaantje achter het perceel, kadastraal bekend gemeente Vessem, sectie F, nummer 3113 (ged.), plaatselijk bekend nabij de Urnenweg (ongenummerd) te Knegsel, te verwijderen en verwijderd te houden, behalve op dinsdagen en donderdagen van 17.30 uur tot 22.30 uur en op zondagen van 08.00 uur tot 13.00 uur.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina394-396
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-03-2006, 2200138705
CiteertitelGst. 2006, 102
SamenvattingGebiedsontzegging van twaalf weken. Hof is anders dan de rechtbank van oordeel dat het bevel van de burgemeester voldoet aan de eisen van proportionaliteit. (Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Gebiedsontzegging Rotterdam Gelet op het vorenoverwogene is het hof anders dan de rechtbank van oordeel dat het bevel van de burgemeester voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en dat dit bevel in dit geval ook aan verdachte kon worden opgelegd.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina396-399
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AV6352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200504508/1
CiteertitelGst. 2006, 103
SamenvattingBehandeling besluit in primo en bezwaarschrift door dezelfde ambtenaar. Overschrijden beslistermijn op een bezwaarschrift. Tijdelijke karakter vrijstelling ex art. 17
WRO en art. 19 BRO 1985. (Loppersum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loppersum (hierna: het college) aan het waterschap Noorderzijlvest (hierna: het waterschap) vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) verleend voor de duur van ten hoogste vijf jaren ten behoeve van het oprichten en in gebruik hebben van een tijdelijk baggerdepot op de percelen, kadastraal bekend gemeente Middelstum, sectie H, nos. 284, 285, 286, 287 en †- gedeeltelijk - 278 (hierna: de percelen).
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina399-401
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-12-2005, 200507907/1 en 200508315/1
CiteertitelGst. 2006, 104
SamenvattingNimby-procedure Onderbanken. Verzoek om schorsing nimby-besluit Minister van VROM, in verband met gewenste kap van bosareaal in Schinveld ten behoeve van aanvliegroute militair vliegveld Geilenkirchen, deels afgewezen. (Onderbanken).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 januari 2005 heeft de Minister aan het college verzocht om met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina401-406
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2005, 04/212 NABW
CiteertitelGst. 2006, 105
SamenvattingHet oordeel van de CRvB, dat art. 7 Abw voor een bepaalde groep personen in strijd is met art. 26 IVBPR, 'geldt' met terugwerkende kracht. Het toekennen van bijstand waarbij art. 7 Abw daarom buiten toepassing wordt gelaten, is geen bijstand die verleend is in strijd met het bij of krachtens de Abw bepaalde ex art. 136 lid 3 aanhef en onder a Abw. (Apeldoorn).
Samenvatting (Bron)Koppelingswet. BeŽindiging bijstand van vreemdeling zonder verblijfstitel. In hoeverre dient Rijk uitgekeerde bijstand te vergoeden aan gemeente? art 26 IVBPR. Rechterlijke uitspraak mbt Wetsuitleg is rechtsvaststellend.
AnnotatorJ.J.J. Sillen
Pagina406-409
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU6509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken - Juridisering van het ruimtelijk beleid
CiteertitelGst. 2006, 106
SamenvattingOnlangs schreef minister Dekker een brief aan de Eerste Kamer over juridisering van het ruimtelijk beleid (Brief van 9 juni 2006, Kamerstukken 2005/06, 29435, E). Zij was daartoe uitgenodigd bij de bespreking van de Nota Ruimte in de Eerste Kamer.
Auteur(s)P.J.J. van Buuren
Pagina410-410
Artikel aanvragenVia Praktizijn