Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 28-07-2006
Aflevering 7/8
TitelNaar nieuwe pachtnormen
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 352
SamenvattingEind april is een advies van de Commissie Pachtnormen verschenen. Deze Commissie was ingesteld in vervolg op de motie-Koomen, waarin de regering was verzocht "bij de modernisering van de huidige Pachtwet een prijsbeheersingmechanisme te ontwikkelen in samenspraak met maatschappelijke organisaties, met daarbij meer aandacht voor onder meer het opbrengend vermogen van de grond". Al eerder was een motie ingediend over het voortbrengend vermogen door Schreijer-Pierik en ook daar is een onderzoek op gevolgd.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina352-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe huisvesting van tijdelijke arbeiders in de agrarische sector
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 359
SamenvattingIn de agrarische sector zijn veel tijdelijke medewerkers van buitenlandse afkomst actief. De omvang en het moment van de arbeidsbehoefte op het bedrijf wordt bepaald door gewaskeuze, de bedrijfsomvang, de mate van gebruik van teeltondersteunende voorzieningen en ook door het weer. De behoefte is dus per bedrijf verschillend en dat maakt het soms moeilijk om een algemeen beleid te formuleren. In dit artikel is een beschrijving van planologische (on)mogelijkheden tot huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders opgenomen.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Pagina359-370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCapita selecta agrarisch milieurecht (deel II)
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 371
SamenvattingOp dit moment is voor wat betreft de beoordeling van de geurhinder van veehouderijen sprake van een tweedeling. [...] De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om een nieuw (wettelijk) landsdekkend beoordelingskader voor geurhinder van veehouderijen op te stellen. Met het voorstel voor de Wet geurhinder en veehouderij is aan dit verzoek tegemoet gekomen. Om de Wet geurhinder en veehouderij goed te kunnen begrijpen, is inzicht in het huidige toetsingskader vereist. Daarom schets ik hierna alvorens ik de Wet geurhinder en veehouderij inhoudelijk behandel eerst kort de systematiek van het huidige toetsingskader.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina371-378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPrivaatrechtelijke kwaliteitssystemen bezien vanuit het mededingingsrecht. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 379
SamenvattingDit preadvies gaat in op de vraag of privaatrechtelijke kwaliteitssystemen zijn toegestaan onder het mededingingsrecht. Ten aanzien van het begrip 'privaatrechtelijk kwaliteitssysteem' wordt hierbij uitgegaan van dezelfde omschrijving als in het preadvies van prof.mr. A.A. Freriks, dat wil zeggen, een "samenhangend privaatrechtelijk stelsel van voorwaarden, met betrekking tot in ieder geval een publiek belang, dat is gericht op verschillende, bij de productie van een product of een dienst betrokken, ondernemingen".
Auteur(s)I.W. Verloren van Themaat
Pagina379-400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKwaliteitsregelingen in het Europese landbouwrecht. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 401
SamenvattingEigenlijk wekt het verbazing dat de kwaliteit van landbouwproducten in de lijst van doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (artikel 33 EG) niet wordt genoemd. Ook in de andere bepalingen over 'de landbouw' (Titel II van Hoofdstuk 2 van het EG Verdrag) wordt niet gerefereerd aan de kwaliteit van de landbouwproducten. Dat heeft de communautaire wetgever en de Europese Commissie er echter niet van weerhouden om op een aantal terreinen wel degelijk juridische kaders te creŰren voor kwaliteit en kwaliteitsproducten, waarbij ik het begrip kwaliteit hierna nog zal afbakenen.
Auteur(s)G. van der Wal
Pagina401-416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 417
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina417-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 423
Pagina423-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 05-04-2005, 2004/1082 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5349
SamenvattingOnjuiste "Rechtsmittelbelehrung" door griffier. Ontvankelijkheid van hoger beroep.

Samenvatting (Bron)Pachtwet - AppŔltermijn. De pachtkamer van de rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Amersfoort, heeft op onder meer 16 juli 2003 en 27 augustus 2003 tussen partijen vonnissen gewezen. De vonnissen zijn aan de raadsman van [appellante] toegezonden met een begeleidende brief van de griffier die onder meer het volgende inhoudt dat hoger beroep kan worden ingesteld binnen 3 maanden. Ingevolge art 132 jo. art. 142 Pachtwet is de appŔltermijn slechts ÚÚn maand. Weliswaar is het betreurenswaardig dat de griffier de omschreven mededeling heeft gedaan, maar een onjuiste mededeling van de griffier vermag de wettelijke regeling omtrent de lengte van de beroepstermijn niet opzij te zetten. Het hof verwijst in dit verband naar de arresten van de Hoge Raad van 4 oktober 1996, NJ 1997, 63, en van 26 september 1997, NJ 1998, 7.
Pagina424-426
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AT3337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-05-2005, 2004/595
CiteertitelAgr.r. 2006/5350
SamenvattingVastlegging. Tegenprestatie.
Samenvatting (Bron)Voorts overweegt het hof in algemene zin dat overeengekomen verplichtingen die de verplichtingen van een bruiklener niet te boven gaan, geen tegenprestatie in de zin van artikel 1 van de Pachtwet kunnen opleveren. Evenmin kunnen in beginsel als tegenprestatie worden aangemerkt de met medeweten van de wederpartij door de gebruiker verrichte activiteiten die niet krachtens de Pachtwet door de verpachter dienen te worden verricht en geheel of hoofdzakelijk als dienstbaar aan de exploitatie van het land door de gebruiker dienen te worden beschouwd. In dat geval is immers geen sprake van een prestatie die naar de bedoeling van partijen staat tegenover het gebruik en dus wordt verricht ten behoeve van de in gebruik gevende partij.
Pagina426-429
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AT6114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-05-2005, 2004/603
CiteertitelAgr.r. 2006/5351
SamenvattingOntbinding. Ernst van de tekortkoming.
Samenvatting (Bron)De gemeente heeft in eerste aanleg de ontbinding van de pachtovereenkomst gevorderd (met nevenvorderingen) op de primaire grond dat [ge´ntimeerden] als pachters toerekenbaar zijn tekortgeschoten in hun verplichtingen jegens de gemeente als verpachtster, omdat [ge´ntimeerde sub 2] zonder toestemming van de gemeente zijn pachtrechten c.a. aan [ge´ntimeerde sub 1] heeft overgedragen. Het hof stelt verder vast, dat [ge´ntimeerden] hebben getracht tot een eenzijdige wijziging in de verhouding met de gemeente als verpachtster te komen. Het is de kennelijke bedoeling van [ge´ntimeerden] geweest dat [ge´ntimeerde sub 2] afstand zou nemen van elke vorm van betrokkenheid bij het gepachte. Aldus heeft hij zich trachten te onttrekken aan zijn hoofdelijke aansprakelijkheid als medepachter jegens de gemeente. [ge´ntimeerden] zijn in die zin tekortgeschoten in de nakoming van de pachtovereenkomst. De vraag ligt voor of die tekortkoming voldoende ernstig is voor de gevorderde ontbinding van de pachtovereenkomst. Het hof kan zich verenigen met het oordeel van de pachtkamer, dat erop neerkomt dat de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Pagina429-433
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AT6191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-05-2005, P 2004/1066
CiteertitelAgr.r. 2006/5352
SamenvattingEigen gebruik.

(Dellaert / van den Hauwe).
Pagina433-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 24-05-2005, P 2004/1164
CiteertitelAgr.r. 2006/5353
SamenvattingEigen gebruik. Billijkheid.

(Van de Venne / Litjens).
Pagina437-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 21-06-2005, 02/865 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5354
SamenvattingPersoonlijk gebruik.

(Maasdam-Hoogenboom / Hoogenboom).
Pagina441-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 28-06-2005, P 2004/273
CiteertitelAgr.r. 2006/5355
SamenvattingGebondenheid van de opvolgende verpachter aan een beslissing in een medepacht-procedure tussen pachter en oorspronkelijk verpachter als de eigendomsverkrijging gedurende de medepacht-procedure heeft plaatsgevonden. Kracht van gewijsde.

(Gerrickens / Lemans c.s.).
Pagina448-454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 12-07-2005, 04/343 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5356
SamenvattingIndeplaatsstelling. Overbruggingsverlenging.

(Verstegen / Allers).
Pagina454-456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 06-01-2006, 200507318/2
CiteertitelAgr.r. 2006/5357
SamenvattingReconstructiewet concentratiegebieden. Geen beperkte toepassing doorwerkingsregeling. Schorsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2005, kenmerk Z14734, hebben provinciale staten van Gelderland het reconstructieplan "Reconstructieplan Veluwe" vastgesteld.
Pagina456-459
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-02-2006, 04/01382
CiteertitelAgr.r. 2006/5358
SamenvattingNaheffingsaanslagen Minas-heffingen.
Samenvatting (Bron)In geschil of de inspecteur, gelet op de Meststoffenwet, de algemene rechtsbeginselen, het Europese gemeenschapsrecht en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, terecht de hiervoor genoemde naheffingsaanslagen heeft opgelegd. Belanghebbende beantwoordt die vraag ontkennend. De inspecteur beantwoordt die vraag bevestigend. Tussen partijen bestaan geen geschilpunten van cijfermatige aard.
AnnotatorJ.T.A.M. van Mierlo
Pagina459-471
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AV2544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200508099/1
CiteertitelAgr.r. 2006/5359
SamenvattingReikwijdte IPPC-richtlijn. Drempelwaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een veehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina471-473
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7319
Artikel aanvragenVia Praktizijn