AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 05-08-2006
Aflevering 29
TitelRaad van State, 28-06-2006, 200506294/1
CiteertitelAB 2006/236
SamenvattingProvinciale categorie-indeling is algemeen verbindend voorschrift; niet gepubliceerd conform Provinciewet; bevoegdheid vrijstellingsverlening burgemeester en wethouders ontbreekt.

(Appellanten / College van B & W van Wassenaar).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1111-1113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200504373/1
CiteertitelAB 2006/237
SamenvattingTijdelijke vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere (hierna: het college) aan de stichting "Woningstichting Groene Stad Almere" (hierna: de woningstichting) vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) voor het bouwen van 56 tijdelijke starterswoningen op het perceel in gebied 1M2 (Wierdenpark) te Almere (hierna: het perceel) voor de duur van vijf jaar. Bij besluit van 4 oktober 2004 heeft het college aan de woningstichting bouwvergunning verleend voor het bouwen van 56 tijdelijke starterswoningen, met een instandhoudingstermijn tot 30 september 2009.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina1113-1117
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200508746/1
CiteertitelAB 2006/238
SamenvattingIntrekking APK-erkenning en -keuringsbevoegdheid; voorwaardelijke intrekking voor zes maanden; effectiviteit toezicht op kwaliteit keuringen; toezichtbeleid; strikte toepassing afmeldsysteem; geen disproportionaliteit sancties.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2004 heeft appellant (hierna: de RDW) de aan [wederpartij sub 1] verleende erkenning voor het uitvoeren van periodieke keuringen van voertuigen tot en met 3500 kilogram voor de mobiele keuringseenheid, geregistreerd te Dordrecht met het keuringsinstantienummer [], voor de duur van zes weken ingetrokken.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina1117-1122
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200508170/1
CiteertitelAB 2006/239
SamenvattingVerzoek toekennen koninklijke onderscheiding; besluit; belanghebbende; aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2005 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd wegens het in werking hebben van een inrichting voor de opslag van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen zonder een krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning op het perceel Noordhoek 35-37 te Papendrecht.
Pagina1122-1124
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200502967/1
CiteertitelAB 2006/240
SamenvattingHouseparty is i.c. evenement; preventieve dwangsom; functioneel daderschap.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) aan [partij], een van de toenmalige exploitanten van de horecagelegenheid "The Royce" te Langenboom, onder oplegging van een dwangsom gelast het voorgenomen feest "Ghostship/Ghosthouse" op 28 november 2003 in "The Royce" geen doorgang te laten vinden.
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina1124-1128
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200410310/1
CiteertitelAB 2006/241
SamenvattingBesluit; handhaving; weigering verrichten onderhoudswerkzaamheden; feitelijk handelen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel (hierna: het college) appellant naar aanleiding van zijn verzoek om ervoor te zorgen dat de Műntsegroppe in goede staat komt te verkeren, medegedeeld dat het noordelijk deel van dit zandpad over het algemeen goed berijdbaar is en dat ten aanzien van het zuidelijk, soms slecht begaanbare, deel compenserende maatregelen zijn getroffen.
AnnotatorJ.H.A. van der Grinten , Y.E. Schuurmans
Pagina1128-1130
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200502091/1
CiteertitelAB 2006/242
SamenvattingBesluit; machtiging; openbare weg; bewijs.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen (hierna: het college) aan [appellant a] meegedeeld dat de Beukerswijk geen openbare weg is en dat het verzoek om de Beukerswijk op de wegenlegger te plaatsen wordt afgewezen.
AnnotatorJ.H.A. van der Grinten , Y.E. Schuurmans
Pagina1130-1136
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-01-2006, 200409233/1
CiteertitelAB 2006/243
SamenvattingToetsing Wm-vergunning aan concept-BREF-document.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "N.V. Afvalverwerking Rijnmond", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AVR-Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval B.V." en de [commanditaire vennootschappen] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverwerkingsinrichting, op het perceel Prof. Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AK, nummers 8, 11, 16, 430, 502 en 509. Dit besluit is op 29 oktober 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorM.P. Jongma
Pagina1136-1143
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200504822/1
CiteertitelAB 2006/244
SamenvattingToetsing Wm-vergunning aan concept-BREF-document; geen energievoorschriften in vergunning indien hoofdstuk 16 Wet milieubeheer (emissiehandel) van toepassing is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Delta Energy B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een met aardgas gestookte warmtekrachtcentrale aan de Europaweg Zuid te Ritthem (gemeente Vlissingen). Dit besluit is op 21 april 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorM.P. Jongma
Pagina1143-1149
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW3976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-01-2006, 200508683/1
CiteertitelAB 2006/245
SamenvattingAfwijzing aanvraag verblijfsvergunning asiel omdat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt in Somalië een reëel risico op mishandeling te lopen; noch te categoriaal beschermingsbeleid jegens Somaliërs noch de gemotiveerde voorlopige maatregel van de President van het EHRM maken dat anders; hoger beroep gegrond, beroep ongegrond.

(A. / Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
AnnotatorH. Battjes
Pagina1149-1154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-04-2006, 03/6184 WVG
CiteertitelAB 2006/246
SamenvattingUitvoering aanpassingen, toezicht; besluit, connexiteit.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om schadevergoeding in verband met onjuist uitgevoerde aanpassingen aan woning gehandicapte. Zuiver schadebesluit. Processuele connexiteit.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina1154-1156
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AW2816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-11-2005, 03/4411 WVG
CiteertitelAB 2006/247
SamenvattingUitleg schikking, besluit.
Samenvatting (Bron)Weigering vergoeding kosten woningaanpassing. Rolstoelafhankelijk. Vergoeding toegekend voor verhuizing naar gelijkvloerse woning. Goedkoopst adequate voorziening. Schikking. Finale kwijting. Vervolgkosten. Uitleg over een getroffen schikking is een besluit.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina1156-1160
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7422
Artikel aanvragenVia Praktizijn