SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 15-08-2006
Aflevering 7/8
RubriekDeze maand
TitelOuderen op de bank; of aan de bak?
CiteertitelSMA 2006, p. 289
SamenvattingUit het leven gegrepen:
Er werd een jaar of twee/drie terug een nieuwe vorm van dienstverlening opgezet in een onderdeel van zorg en welzijn. Het personeel dat in de (rechts)voorganger van de dienstverlener - zo ongeveer - hetzelfde werk deed, maar dan op WO-niveau, werd uitgenodigd om ook mee te doen in de nieuwe vorm. Onder gelijkblijvend loon en andere emolumenten. Voor het nieuwe, meest jongere personeel gold een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling. Die laatsten zijn (maximaal) HBO-geschoold en verdienen aanzienlijk minder dan hun oudere - meest 50-55-plus-collega's.
Auteur(s)W.G.M. Plessen
Pagina289-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe verblijfsrichtlijn en het recht op bijstand in het licht van de rechtspraak omtrent het EU-burgerschap
CiteertitelSMA 2006, p. 291
SamenvattingIn dit artikel zal het recht op vrij verkeer en verblijf van economisch niet-actieve EG-burgers in samenhang met een recht op sociale bijstand in het gastland worden belicht. Aanleiding voor het artikel is de vervanging van de verblijfsrichtlijnen 90/364, 90/365 en 93/96 door Richtlijn 2004/38. De implementatie van deze richtlijn heeft aanleiding gegeven tot een wijziging in de Wet Werk en Bijstand, aangezien de regering bang was dat de nieuwe verblijfsrichtlijn tot 'bijstandstoerisme' zou gaan leiden. De vrees voor bijstandstoerisme lijkt op het eerste gezicht gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie niet ongegrond.
Auteur(s)N. Gundt
Pagina291-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Iets van je leven maken'. De compensatieplicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
CiteertitelSMA 2006, p. 300
SamenvattingIn de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is aan het gemeentebestuur opgedragen om burgers in staat te stellen 'mee te doen' aan de samenleving. Elke gemeente legt daartoe in een plan vast wat zij gaat doen, welke doelen zij wil bereiken en hoe zij van plan is dat te realiseren. In dit artikel bespreekt de auteur, na een korte schets van de wet, het tijdens de behandeling in de Tweede Kamer in de wet ge´ntroduceerde 'compensatiebeginsel'.
Auteur(s)M.F. Vermaat
Pagina300-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaarom het incorporatiebeding onder art. 7:613 BW valt
CiteertitelSMA 2006, p. 308
SamenvattingDe arbeidsovereenkomst is een adhesiecontract. Voor het leeuwendeel van de werknemers geldt dat zij de overeenkomst zoals die door (de afdeling personeelszaken van) de werkgever is opgesteld, woordelijk dienen te accepteren. Werknemers met een bijzondere arbeidsmarktpositie - ik hoed mij ervoor hier 'hoger opgeleiden' te schrijven, want hun contractsvrijheid is veelal een mythe - kunnen onder omstandigheden nog wel over het contract onderhandelen, maar de marges zijn klein. De oorzaak daarvan ligt voor de hand.
Auteur(s)R.M. Beltzer
Pagina308-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet incorporatiebeding en art. 7:613 BW
CiteertitelSMA 2006, p. 312
SamenvattingDoor middel van een incorporatiebeding wordt een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard op een individuele arbeidsovereenkomst. Daarmee wordt die cao ook materieel van toepassing op werknemers voor wie deze niet reeds geldt omdat zij lid zijn van een vakbond die partij is bij de cao. Voor die leden werkt de cao immers rechtstreeks in hun arbeidsovereenkomst door. De vraag is of zo'n incorporatiebeding hetzelfde effect heeft als rechtstreekse toepasselijkheid, of dat de werknemer wijzigingen kan aanvechten met een beroep op het in art. 7:613 BW bepaalde.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina312-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtspraakoverzicht Arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2006, p. 315
SamenvattingMei en juni 2006.
Auteur(s)P. van der Laan Bouma-van der Does
Pagina315-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 31-01-2006, 879/2005
CiteertitelSMA 2006, p. 315
SamenvattingHoger beroep. Ontbinding gewichtige redenen. Toepasselijk recht. Competentie.
Samenvatting (Bron)Nu [appellante] haar woonplaats in Duitsland heeft, kan het litigieuze verzoek van [verweerster] als haar werkgever slechts worden gebracht voor de Duitse rechter en is de Nederlandse rechter onbevoegd om van dit verzoek kennis te nemen. Het feit dat [appellante] de Nederlandse nationaliteit bezit (waaromtrent de kantonrechter heeft overwogen dat daarvan mag worden uitgegaan), het feit dat de rechtsverhouding tussen de partijen wordt beheerst door Nederlands recht, het door de kantonrechter genoemde feit dat [appellante] slechts op luttele kilometers van de Nederlandse grens woont en het feit dat deze procedure een spoedprocedure is, kunnen aan het onder 5.6 gegeven oordeel niet afdoen. Voor een visie als die van de kantonrechter is te minder reden, nu EU-commissaris Vitorino - naar aanleiding van voorstellen van Nederlandse zijde in het Europees Parlement tot wijziging van artikel 20 EEX-verordening in die zin dat de vordering van de werkgever ook kan worden gebracht voor de rechter van de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht - uitdrukkelijk heeft aangegeven thans niet van plan te zijn op dit punt wijzigingen voor te stellen, waaruit te meer blijkt dat dat de ratio van deze bepaling is dat (behoudens een forumkeuze) de vordering van de werkgever niet voor een andere rechter dan een rechter van de staat van de woonplaats van de werknemer kan worden gebracht.
Pagina315-315
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AV1458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 06-01-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, p. 315
SamenvattingWijziging arbeidsvoorwaarden. Pensioen.
Pagina315-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 14-04-2006, 04/966 KG
CiteertitelSMA 2006, p. 317
SamenvattingOpzegtermijn.
Pagina317-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-02-2006, C0500561
CiteertitelSMA 2006, p. 317
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Loon.
Samenvatting (Bron)CSU heeft [ge´ntimeerde] op 29 maart 2004 geschorst nadat bij haar het vermoeden was gerezen dat hij door de strafrechter was veroordeeld wegens bedreiging en mishandeling. Op 1 april 2004 heeft CSU [ge´ntimeerde] op staande voet ontslagen na een op die datum tussen partijen gevoerd gesprek waarin [ge´ntimeerde] heeft toegegeven dat hij door de politierechter te [gemeente] is veroordeeld tot het betalen van een geldboete wegens onder meer het bedreigen op 28 april 2003 van de voormalige fysiotherapeut van zijn vriendin.
Pagina317-318
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AW4121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
CiteertitelSMA 2006, p. 318
SamenvattingGezagsverhouding. Loon. Gelijke behandeling.

(Abvakabo c.s. / UvA).
Samenvatting (Bron)Geschil tussen een universiteit en een ambtenarenvakbond en beurspromovendi over de vraag of tussen de universiteit en de beurspromovendi een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft bestaan of bestaat; gezagsverhouding, rechtsvermoeden als bedoeld in art. 7:610a BW, weerlegging; collectieve actie devolutieve werking van het hoger beroep; miskenning van een niet prijsgegeven ontvankelijkheidsverweer als bedoeld in art. 3:305a lid 2 BW; cassatie, incidenteel beroep, proceskostenveroordeling.
Pagina318-319
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU9722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 21-04-2006, C05/085HR
CiteertitelSMA 2006, p. 318
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Loon.

(Van der Holst / Lensen).
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen een advocatenkantoor en een voormalig advocaat-stagiaire, na ontslag op staande voet, over de rechtsgeldigheid van de wijze van ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij wege van een door haar voor dat ontslag ondertekende vaststellingsovereenkomst (81 RO).
Pagina318-318
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV2642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 29-03-2006, Rolnummer 0400455
CiteertitelSMA 2006, p. 318
SamenvattingProeftijd. Faillissement. Overgang onderneming.
Samenvatting (Bron)Resteert de vraag of [appellante] in het onderhavige geval misbruik heeft gemaakt van de haar toekomende ontslagbevoegdheid tijdens de proeftijd, door deze bevoegdheid voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor die is toegekend (HR 13 januari 1995, NJ 1995, 430). Uit de wetsgeschiedenis en rechtspraak volgt dat aan de wettelijke bepalingen inzake de proeftijd de gedachte ten grondslag ligt dat partijen desgewenst gelegenheid moeten hebben om, alvorens voor de toekomst gebonden te zijn, zich gedurende een, met het oog op de belangen van de werknemer beperkte, periode proefondervindelijk op de hoogte te stellen van elkanders hoedanigheden en van de geschiktheid van de werknemer voor de bedongen arbeid (HR 13 september 1991, NJ 1992, 130). Het gaat hier om de geschiktheid van de werknemer in ruime zin, zodat ook de door [appellante] aangevoerde redenen - wijzigingen in de productie waarbij minder eenvoudig montagewerk voorkwam terwijl [ge´ntimeerde] minder geschikt bleek voor lastiger klussen - aanleiding kan geven voor een beroep op het proeftijdbeding. Dat [appellante] deze bevoegdheid heeft misbruikt, is het hof niet gebleken.
Pagina318-319
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2006:AV7743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-02-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, p. 319
SamenvattingCao. Gelijke behandeling. Deeltijdarbeid.
Pagina319-320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 14-02-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, p. 320
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling.
Pagina320-320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 12-05-2006, C05/115HR
CiteertitelSMA 2006, p. 321
SamenvattingExecutiegeschil. Directeur. Schorsing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Executiegeschil tussen een besloten vennootschap en haar statutair directeur over de nakoming door die vennootschap van haar eerdere veroordeling in kort geding en in verband daarmee of zij dwangsommen heeft verbeurd (81 RO).
Pagina321-321
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV2655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 02-06-2006, C05/164HR
CiteertitelSMA 2006, p. 321
SamenvattingBedrijfsongeval.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen voormalig werknemer en werkgever over aansprakelijkheid uit hoofde van art. 7:658 BW voor arbeidsongeschiktheid van de werknemer als gevolg van gezondheidsklachten aangeduid als Repetitive Strain Injury (RSI) (81 RO).
Pagina321-321
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW6167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 23-12-2005, 182482 /CV EXPL 05-6129
CiteertitelSMA 2006, p. 322
SamenvattingConcurrentiebeding. Boete(beding).
Samenvatting (Bron)Concurrentiebeding. Bij uitzondering constitutieve beslissing (matiging concurrentiebeding) in kort geding, om partijen op korte termijn duidelijkheid te verschaffen.
Pagina322-322
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2005:AU8885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-12-2005, 1929/03
CiteertitelSMA 2006, p. 323
SamenvattingProeftijd. Bepaalde tijd. Loon.
Pagina323-323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 18-04-2006, 2004/907
CiteertitelSMA 2006, p. 323
SamenvattingBedrijfsongeval. Goed werkgeverschap.
Samenvatting (Bron)Het hof stelt voorop dat op grond van artikel 7:658 lid 1 BW de werkgever die maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Indien de werkgever in die zorgplicht tekortschiet, is hij jegens de werknemer in beginsel (behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer) aansprakelijk voor de schade die deze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden lijdt. Voorts stelt het hof voorop dat met de bepaling van artikel 7:658 BW niet is beoogd een absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van ongevallen die hem bij de uitoefening van zijn functie kunnen overkomen. De kantonrechter heeft overwogen dat [appellant], toen het ongeval hem overkwam, 39 jaar oud was en al ervaring als taxichauffeur had opgedaan bij een andere werkgever, dat [ge´ntimeerde] onder die omstandigheden aan [appellant] opdracht mocht geven in de avonduren taxiritten uit te voeren, hetgeen kon impliceren dat bij schemering of in duisternis onbewaakte overwegen moesten worden overgestoken, en dat op [ge´ntimeerde] niet de zorgplicht rustte [appellant] te wijzen op de (van algemene bekendheid zijnde) gevaren die zijn verbonden aan het oversteken van een onbewaakte overweg. [appellant] heeft deze oordelen van de kantonrechter niet gemotiveerd bestreden, zodat het hof van de juistheid ervan moet uitgaan. [..] Geen feiten of omstandigheden (zoals gebreken aan de taxi, eigenschappen van [appellant] of andere omstandigheden welke een bijzonder risico voor [appellant] bij het rijden van taxiritten in schemering of duisternis, meer dan voor een ieder die zich met een voertuig in schemering of duisternis in het verkeer begeeft) zijn gesteld of gebleken waaruit volgt dat [ge´ntimeerde] niet die maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat [appellant] in de uitoefening van zijn functie [..] schade zou lijden.
Pagina323-323
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AX0940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 31-03-2006, 04/829
CiteertitelSMA 2006, p. 323
SamenvattingCao. Loon. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Arbeidstijd.
Samenvatting (Bron)Eeenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden. Toepasselijkheid CAO.
Pagina323-324
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX1075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 12-05-2006, 04/509
CiteertitelSMA 2006, p. 324
SamenvattingAuto. Onkostenvergoeding. Goed werknemerschap.
Samenvatting (Bron)Werkgever is niet gerechtigd de bekeuringen die haar werknemers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor (snelheids)overtredingen opgelegd krijgen, op deze werknemers te verhalen, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemers.
Pagina324-324
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX1690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 19-05-2006, 04/281
CiteertitelSMA 2006, p. 324
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs.
Pagina324-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-05-2006, C0500087/BR
CiteertitelSMA 2006, p. 324
SamenvattingLoon. Verrekening.
Pagina324-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 20-01-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, p. 326
SamenvattingAfroepovereenkomst. Arbeidstijd. Loon.

Pagina326-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelJurisprudentie Europees Arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2006, p. 327
SamenvattingDeze rubriek over Europees arbeidsrecht bestrijkt de periode april 2005 tot en met juli 2006.
Auteur(s)H.H. Voogsgeerd
Pagina327-335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2006, 340
Pagina340-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelM.S.A. Vegter, Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever
CiteertitelSMA 2006, 341
Auteur(s)K. Festen-Hoff
Pagina341-342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2006, 343
Pagina343-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 19-02-2006, C-244/04
CiteertitelSMA 2006, p. 327
SamenvattingVrij verkeer en non-discriminatie op grond van nationaliteit.

(Commissie / Bondsrepubliek Duitsland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 januari 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek Duitsland. # Niet-nakoming - Artikel 49 EG - Vrij verrichten van diensten - Onderneming die werknemers tewerkstelt die onderdaan zijn van derde landen - Onderneming die diensten verricht in andere lidstaat - Regeling inzake werkvisum. # Zaak C-244/04.
Pagina327-328
UitspraakECLI:EU:C:2006:49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 30-03-2006, C-10/05
CiteertitelSMA 2006, p. 328
SamenvattingVrij verkeer en non-discriminatie op grond van nationaliteit.

(Cikotic).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 maart 2006. # Cynthia Mattern en Hajrudin Cikotic tegen Ministre du Travail et de l'Emploi. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour administrative - Luxemburg. # Vrij verkeer van personen - Werknemers - Familieleden - Recht van onderdaan van derde staat die echtgenoot is van gemeenschapsonderdaan, om arbeid in loondienst te aanvaarden - Voorwaarden. # Zaak C-10/05.
Pagina328-328
UitspraakECLI:EU:C:2006:220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 19-01-2006, C-144/04; C-13/05
CiteertitelSMA 2006, p. 328
SamenvattingGelijke behandeling.
(Mangold) en (Chacˇn Navas / Eurest Colctividades).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 22 november 2005.#Werner Mangold tegen Rudiger Helm.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Arbeitsgericht Munchen - Duitsland.#Richtlijn 1999/70/EG - Clausules 2, 5 en 8 van de raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 6 - Gelijke behandeling inzake arbeid en beroep - Discriminatie op grond van leeftijd.#Zaak C-144/04.
Pagina328-330
UitspraakECLI:EU:C:2005:709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 21-07-2005, C-207/04
CiteertitelSMA 2006, p. 330
SamenvattingGelijke behandeling man en vrouw.

(Vergani).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 juli 2005. # Paolo Vergani tegen Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Commissione tributaria provinciale di Novara - Italie. # Sociale politiek - Gelijke beloning en gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Vergoeding bij vertrek - Heffing van belasting op basis van leeftijd - Belastingvoordeel. # Zaak C-207/04.
Pagina330-330
UitspraakECLI:EU:C:2005:495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 08-09-2005, C-191/03
CiteertitelSMA 2006, p. 330
SamenvattingGelijk loon man en vrouw.
(McKenna).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 september 2005. # North Western Health Board tegen Margaret McKenna. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Labour Court - Ierland. # Gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers - Ziekte die optreedt voor zwangerschapsverlof - Zwangerschapsgebonden ziekte - Onderwerping aan algemene ziekteverlofregeling - Gevolg voor beloning - In mindering brengen van afwezigheid op maximumaantal betaalde ziekteverlofdagen gedurende bepaalde periode. # Zaak C-191/03.
Pagina330-331
UitspraakECLI:EU:C:2005:513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 15-12-2005, C232/04 en C-233/04
CiteertitelSMA 2006, p. 331
SamenvattingArbeidsbeschermingsrecht (collectief ontslag, overgang van onderneming, bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever).

(GŘney / G÷res).
Pagina331-332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 09-03-2006, C-499/04
CiteertitelSMA 2006, p. 332
SamenvattingArbeidsbeschermingsrecht (collectief ontslag, overgang van onderneming, bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever).

(Werhof).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 maart 2006. # Hans Werhof tegen Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Landesarbeitsgericht Dusseldorf - Duitsland. # Overgang van ondernemingen - Richtlijn 77/187/EEG - Behoud van rechten van werknemers - Op vervreemder en werknemer ten tijde van overgang toepasselijke collectieve overeenkomst. # Zaak C-499/04.
Pagina332-332
UitspraakECLI:EU:C:2006:168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 01-12-2005, C-14/04
CiteertitelSMA 2006, p. 332
SamenvattingArbeidsomstandighedenrecht.

(Dellas).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 1 december 2005. # Abdelkader Dellas en anderen tegen Premier ministre en Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarite. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Frankrijk. # Sociale politiek - Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers - Richtlijn 93/104/EG - Begrip 'arbeidstijd' - Strekking - Nationale regeling die met name voor maximale wekelijkse arbeidstijd voorziet in voor werknemer gunstiger plafond -Vaststelling van arbeidstijd in bepaalde sociale instellingen - Wachtdienst die aanwezigheid van werknemer op werkplek vereist - Tijdvakken van inactiviteit van werknemer in kader van dergelijke dienst - Nationaal mechanisme voor gedifferentieerde telling van uren van aanwezigheid naargelang van intensiteit van activiteit. # Zaak C-14/04.
Pagina332-333
UitspraakECLI:EU:C:2005:728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 06-04-2006, C-131/04 en C-124/05
CiteertitelSMA 2006, p. 333
SamenvattingArbeidsomstandighedenrecht.
(Robinson-Steele) en (FNV).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 maart 2006.#C. D. Robinson-Steele tegen R. D. Retail Services Ltd (C-131/04), Michael Jason Clarke tegen Frank Staddon Ltd en J. C. Caulfield en anderen tegen Hanson Clay Products Ltd (C-257/04).#Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Employment Tribunal, Leeds (C-131/04) en Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (C-257/04) - Verenigd Koninkrijk.#Sociale politiek - Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers - Richtlijn 93/104/EG - Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon - Betaling van loon voor jaarlijkse vakantie opgenomen in uur- of dagloon ("rolled-up holiday pay').#Gevoegde zaken C-131/04 en C-257/04.
Pagina333-335
UitspraakECLI:EU:C:2006:177
Artikel aanvragenVia Praktizijn