Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 30-08-2006
Aflevering 7/8
RubriekTer Visie
TitelWeg met het ambtenarenrecht?
CiteertitelSR 2006, 42
SamenvattingIn september 2005 is het rapport van de interdepartementale werkgroep Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel verschenen, onder de titel 'Buitengewoon normaal?'. Dit rapport, waarover al eerder in dit blad geschreven is, stelde dat het hoog tijd was de ambtelijke status af te schaffen, dat daar geen zwaarwegende nadelen aan verbonden waren en dat de afschaffing met enkele pennenstreken beklonken kon zijn. Het rapport is door de Minister van Binnenlandse Zaken met instemming ontvangen en door hem doorgezonden naar de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP).
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina217-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Jaeger-arrest, het Arbeidstijdenbesluit en de nieuwe regeling van de aanwezigheidsdienst
CiteertitelSR 2006, 43
SamenvattingOp 1 juni 2006 is de nieuwe regeling van de aanwezigheidsdienst in werking getreden. Deze nieuwe regeling is noodzakelijk om onze wet- en regelgeving in overeenstemming te brengen met de normering van de Europese richtlijn betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Voor de uitleg van de in de EG-richtlijn neergelegde normering is een aantal arresten en beschikkingen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waaronder het Jaeger-arrest, van groot belang. In deze bijdrage gaan de auteurs na hoe de nieuwe regeling van de aanwezigheidsdienst eruit ziet en of deze voldoet aan het EG-recht terzake en de invulling die daaraan is gegeven in onder meer het Jaeger-arrest.
Auteur(s)J. van Drongelen , S.F.H. Jellinghaus , D.J.J. Korver
Pagina220-226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIncorporeren van een CAO door een ongebonden werkgever
CiteertitelSR 2006, 44
SamenvattingOngebonden werkgevers kunnen door gebruik van een incorporatiebeding een CAO volgen. Hoe moet dit beding worden uitgelegd als het onduidelijk is geredigeerd? De auteurs huldigen de opvatting dat de Haviltex-norm leidend is bij het uitleggen van het onduidelijke incorporatiebeding. Uitlegproblemen kunnen worden veroorzaakt door een gebrek aan kenbaarheid. Daarom doen de auteurs enige suggesties die de kenbaarheid van contractsbepalingen kunnen vergroten. Daarbij kijken zij tevens hoe in Duitsland de kenbaarheid van contractsbepalingen wordt bevorderd.
Auteur(s)A.F. Bungener , E. Koot-van der Putte
Pagina227-232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
CiteertitelSR 2006, 45
SamenvattingDe beurspromovendus is werknemer maar hoeft niet gelijk te worden behandeld als een aio.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen een universiteit en een ambtenarenvakbond en beurspromovendi over de vraag of tussen de universiteit en de beurspromovendi een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft bestaan of bestaat; gezagsverhouding, rechtsvermoeden als bedoeld in art. 7:610a BW, weerlegging; collectieve actie devolutieve werking van het hoger beroep; miskenning van een niet prijsgegeven ontvankelijkheidsverweer als bedoeld in art. 3:305a lid 2 BW; cassatie, incidenteel beroep, proceskostenveroordeling.
AnnotatorG.C. Boor
Pagina233-235
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU9722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 12-05-2006, 04/509
CiteertitelSR 2006, 46
SamenvattingVerhaal van verkeersboetes.
Samenvatting (Bron)Werkgever is niet gerechtigd de bekeuringen die haar werknemers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor (snelheids)overtredingen opgelegd krijgen, op deze werknemers te verhalen, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemers.
AnnotatorO. van der Kind
Pagina235-238
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX1690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 06-07-2006, C-154/05
CiteertitelSR 2006, 47
SamenvattingWajong hoeft niet geŽxporteerd te worden.

(Kersbergen-Lap / Dam-Schipper).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 juli 2006. # J. J. Kersbergen-Lap en D. Dams-Schipper tegen Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Amsterdam - Nederland. # Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikelen 4, lid 2 bis, en 10 bis, alsmede bijlage II bis - Bijzondere prestaties die niet op premie- of bijdragebetaling berusten - Nederlandse uitkering voor jonggehandicapten - Niet-exporteerbaarheid. # Zaak C-154/05.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina238-239
UitspraakECLI:EU:C:2006:449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-05-2006, 05/4699 WW
CiteertitelSR 2006, 48
SamenvattingVerwijtbare werkloosheid of weigeren passende arbeid te aanvaarden?
Samenvatting (Bron)Blijvend gehele weigering WW-uitkering op de grond dat betrokkene aangeboden passende arbeid heeft geweigerd, en verwijtbaar werkloos is geworden.
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina239-241
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX8873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-03-2006, 04/4674 AW
CiteertitelSR 2006, 49
SamenvattingSituatieve arbeidsongeschiktheid: het belang van het deskundigenoordeel.
Samenvatting (Bron)Doorbetaling bezoldiging gestaakt vanwege in gebreke blijven functie te vervullen. Deskundigen oordeel (second opinion).
AnnotatorM.L.M. van de Laar
Pagina241-243
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AW1845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Pensioen- en fiscaal recht
TitelRechtbank Maastricht, 06-07-2005, 171590 CV EXPL 04-5956
CiteertitelSR 2006, 50
SamenvattingKostwinnersfranchise in aanvullende pensioenregelingen.
Samenvatting (Bron)Gelijke behandeling mannen en vrouwen bij pensioenaanspraken. ABP. art. 12b eerste lid WGB, art. 7:646 vijfde lid BW en art. 141 EG-Verdrag.
AnnotatorW.P.M. Thijssen
Pagina244-247
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2005:AT8795
Artikel aanvragenVia Praktizijn