Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 01-09-2006
Aflevering 30
RubriekVooraf
TitelVoetbalellende
CiteertitelNJB 2006, 1331
SamenvattingDe seizoensaftrap hebben we gehad en de eerste punten zijn ontvangen of verloren. Goed voetbal van Feyenoord en Ajax valt nog af te wachten, maar het seizoen lijkt op stoom. En hoezeer we het betreuren, supportersellende zal wederom een aspect van voetbal zijn: geweld in en om stadions en een groeiende hoeveelheid ongewenste spreekkoren.
Auteur(s)J.E.J. Prins
Pagina1677-1677
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelSlagvaardig bestuurs-procesrecht. Over bestuurlijke lus, finale geschilbeslechting en conflictoplossing
CiteertitelNJB 2006, 1332
SamenvattingMomenteel is de wetgever doende met twee operaties ter aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht - het wetsvoorstel Vierde tranche Awb en het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht - teneinde de slagvaardigheid van het bestuursprocesrecht te verhogen. Het is nog maar zeer de vraag of deze voorstellen nuttig en/of nodig zijn om een slagvaardiger bestuursprocesrecht te ontwikkelen. De bestuursrechter kan namelijk ook goed uit de voeten met een aantal bestaande processuele instrumenten. De vraag is veeleer of de bestaande mogelijkheden wel genoeg worden benut.
Auteur(s)F.F.W. Brouwer , L.M. Koenraad
Pagina1678-1684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelAls het recht kantelt
CiteertitelNJB 2006, 1333
SamenvattingSoms heeft een beslissing van de rechter het onverwachte gevolg dat er on-recht ontstaat. De rechter denkt de wet volgens het wettelijke systeem uit te leggen, maar legt een accent zodanig dat het systeem kantelt. Weliswaar moet de rechter steeds in volle vrijheid kunnen beslissen over het voorliggend geval, de praktijk is dat rechters als beroepsgroep consistent willen opereren. De onwerkbare situatie bij consequente toepassing van de uitspraak wordt vaak pas duidelijk bij een nieuwe casus. Een juridische analyse van de inbreuk op een emotionele band met de eigen woning in het licht van feiten en context.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina1685-1688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe komst van de hbo-jurist in het juridisch beroepenveld
CiteertitelNJB 2006, 1334
SamenvattingIn de zomer van 2006 melden de eerste hbo-juristen zich op de arbeidsmarkt. Voorlopig zijn dat er circa honderd. In de komende jaren wordt een een instroom op de arbeidsmarkt van een kleine duizend per jaar verwacht.
Wat gaat de komst van de hbo-jurist betekenen voor de juridische beroepspraktijk?
Auteur(s)T. 't Hooft , C.L. Hoogewerf , E.M. Oudejans
Pagina1689-1692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
Titel'De advocaat suft in 't stof, geketend met den hals aan het Hof'. Over actualiteit van de advocateneed anno 2006
CiteertitelNJB 2006, 1335
SamenvattingOp 24 en 25 september aanstaande is het weer zover. Een nieuwe lichting advocaten zal onder ander bij de rechtbank Den Haag worden beëdigt.
Auteur(s)H.F. Veenendaal
Pagina1693-1693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekO & M
TitelRechtstreekse acceptatie van een cultureel verweer?
CiteertitelNJB 2006, 1336
SamenvattingVorig jaar hebben SSR-cursisten mij meermalen verzekerd dat een Nederlands gerechtshof 'het culturele verweer' als zodanig heeft geaccepteerd.
Auteur(s)N. Jörg
Pagina1694-1695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekO & M
TitelLekenrechtspraak: weg naar nieuw vertrouwen of simpel scoren?
CiteertitelNJB 2006, 1337
SamenvattingOnlangs lanceerde een krappe kamermeerderheid van PvdA, VVD en LPF opnieuw het proefballonnetje (of juridisch luchtballonnetje) 'lekenrechtspraak', ditmaal met geringe aandacht in de media, in tegenstelling tot de schijnwerpers waar het oorspronkelijk voorstel vanuit de VVD in mei 2005 zich in bevond.
Auteur(s)R.L.P. van der Velden
Pagina1695-1696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelOver rode brandweerauto's en de verkrijging van de eigendom van elektronische bestanden over internet
CiteertitelNJB 2006, 1338
SamenvattingMet belangstelling las ik in NJB 2006, nr. 10 het artikel van de heer E.D.C. Neppelenbroek over de verkrijging van de eigendom van elektronische bestanden over internet.
Auteur(s)M.N. Groeneveld
Pagina1697-1698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2006, 1339
SamenvattingDe discussie omtrent het goederenrechtelijk karakter van digitale gegevens blijft boeien. Er zijn verschillende kampen.
Auteur(s)E. Neppelenbroek
Pagina1698-1699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelToezicht op zorgondernemingen
CiteertitelNJB 2006, 1340
SamenvattingDit artikel schrijf ik als reactie op een artikel dat in NJB 2005, 24 is gepubliceerd van de hand van mr. L.G.H.J. Houwen. Voor diegenen die het artikel niet kennen zal ik de stellingen van de auteur kort weergeven en daar een reactie opgeven.
Auteur(s)W.A. van Mourik
Pagina1699-1700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift: Cliëntenraden en enquêterecht
CiteertitelNJB 2006, 1341
SamenvattingToegelaten zorgorganisaties die een onderneming in stand houden waarvoor een ondernemingsraad moet worden ingesteld zullen voortaan in hun statuten moeten regelen dat een orgaan dat de belangen van de cliënten vertegenwoordigt een enquêteverzoek kan indienen bij de Ondernemingskamer.
Auteur(s)L.G.H.J. Houwen
Pagina1700-1701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-05-2006, 32 570/03
CiteertitelNJB 2006, 1342
SamenvattingJuridische erkenning van geslachtsverandering transseksuelen. Aanvang pensioengerechtigde leeftijd. Vervolg op de Goodwin-uitspraak; werking in de tijd van Goodwin. Slachtofferschap begon pas toen het EHRM ten aanzien van de juridische erkenning van transseksuelen was omgegaan. Schending art. 8 EHRM.

(Grant / het Verenigd Koninkrijk).
Pagina1702-1703
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0523JUD000057003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 27-06-2006, C-540/03
CiteertitelNJB 2006, 1343
SamenvattingGezinshereniging - minderjarige kinderen - bescherming grondrechten.

(Europees Parlement / Raad van de EG).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 27 juni 2006. # Europees Parlement tegen Raad van de Europese Unie. # Immigratiebeleid - Recht van minderjarige kinderen van onderdanen van derde landen op gezinshereniging - Richtlijn 2003/86/EG - Bescherming van grondrechten - Recht op eerbiediging van gezinsleven - Verplichting om rekening te houden met belangen van minderjarige kinderen. # Zaak C-540/03.
Pagina1703-1704
UitspraakECLI:EU:C:2006:429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 20-06-2006, 01521/05
CiteertitelNJB 2006, 1344
SamenvattingDe Hoge Raad zet uiteen het sinds de wet van 26 november 1986, Stb. 593 geldende systeem bij het instellen van een vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen overtreding van de algemene voorwaarden en van de bijzondere voorwaarden in het bijzonder wat betreft de rechter bij wie de vordering aanhangig moet worden gemaakt [...]
Samenvatting (Bron)Vordering tul; bevoegde rechter; afzonderlijke beslissing bij vordering o.g.v. niet naleving bijzondere voorwaarde; rechtsmiddel. Ex art. 14g.3 Sr is indien de algemene voorwaarde dat verdachte zich niet schuldig maakt aan een strafbaar feit niet is nageleefd, tot behandeling van de vordering tul bevoegd de rechter bij wie de zaak m.b.t. het nieuwe feit aanhangig wordt gemaakt en kan die vordering slechts bij gelegenheid van een veroordeling t.z.v. dat feit worden toegewezen. Ex art. 361a Sv maakt de beslissing omtrent de gegrondheid van die vordering deel uit van de in de strafzaak gegeven uitspraak. Een vordering tul o.g.v. niet-naleving van een bijzondere voorwaarde kan ex art. 14g.3 Sr uitsluitend worden ingediend bij de rechter die de voorwaarde heeft opgelegd. De wet voorziet niet in de mogelijkheid dat de behandeling van een zodanige vordering wordt gevoegd met de behandeling van een nieuwe strafzaak. Op een zodanige vordering dient derhalve een afzonderlijke beslissing te worden gegeven. Ex art. 14j.1 Sr zijn tul-beslissingen, v.zv. zij geen deel uitmaken van uitspraken t.z.v. andere strafbare feiten, niet aan enig rechtsmiddel onderworpen. Alleen een beslissing m.b.t. (de gegrondheid van) een vordering tul wegens niet-naleving van de algemene voorwaarde kan deel uitmaken van een uitspraak t.z.v. andere strafbare feiten, zodat art. 14j Sr slechts tegen een zodanige beslissing een rechtsmiddel openstelt (waarbij dat rechtsmiddel slechts tegen de uitspraak in haar geheel kan worden ingesteld: HR NJ 1994, 233 en NJ 1994, 675). Een in geval van niet-naleving van een bijzondere voorwaarde gegeven beslissing op een vordering tul is dus ingevolge de in art. 14j Sr vooropgestelde hoofdregel niet aan enig rechtsmiddel onderworpen (HR NJ 1996, 201). Gelet op het voorgaande was i.c. de rb bevoegd om de vordering te behandelen, omdat het een vordering betreft als bedoeld in art. 14g Sr wegens niet-naleving van een bijzondere voorwaarde en die rb die voorwaarde had opgelegd. Tegen de door de rb gegeven beslissing op die vordering stond geen rechtsmiddel open. Het hof heeft daarom verdachte terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep v.zv. gericht tegen de beslissing van de rb tot toewijzing van de genoemde vordering. Daaraan doet niet af dat de rb abusievelijk de beslissing t.a.v. die vordering heeft opgenomen in de uitspraak in onderhavige strafzaak.
Pagina1704-1705
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX1665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 20-06-2006, 01614/05 J
CiteertitelNJB 2006, 1345
SamenvattingAanwezigheidsrecht.
Samenvatting (Bron)Na sluiting onderzoek terechtzitting verzoekt raadsman bij brief heropening omdat verdachte op de dag van de terechtzitting is gearresteerd. De inhoud van de brief kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan dat verdachte op de nadere terechtzitting aanwezig had willen zijn en dat de omstandigheid dat hij op die dag is gearresteerd en in verzekering is gesteld, hem dat heeft belet. Gelet daarop is s hofs oordeel dat de verdachte, door niet tijdig aan het hof te laten weten aanhouding van zijn zaak te wensen, alsnog zijn aanwezigheidsrecht heeft prijsgegeven, niet zonder meer begrijpelijk, nu het hof niet heeft doen blijken van een onderzoek naar de mogelijkheden die aan verdachte onder de gegeven omstandigheden feitelijk ter beschikking stonden om aanhouding te vragen.
Pagina1705-1706
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV6197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 20-06-2006, 01471/05 P
CiteertitelNJB 2006, 1346
SamenvattingOntnemingszaak. (€ 110 582 te verminderen met € 226).
Samenvatting (Bron)Ontnemingszaak. 1. Voordeel uit soortgelijke feiten die t.t.v. de beslissing op de ontnemingsvordering nog voorwerp waren van een afzonderlijke vervolging. Geen steun in het recht vindt de opvatting dat de enkele omstandigheid dat soortgelijke feiten t.t.v. s hofs beslissing op de ontnemingsvordering nog het voorwerp uitmaakten van een afzonderlijke strafrechtelijke vervolging, eraan in de weg staat dat het hof met het voordeel dat uit die feiten is verkregen, bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel rekening houdt. 2. HR ambtshalve na opmerking in conclusie AG: Kennelijk bij vergissing heeft het hof een bedrag van 226,- niet in mindering gebracht bij de schatting van het totale wederrechtelijk verkregen voordeel. De HR herstelt deze misslag.
Pagina1706-1706
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV7190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2006, 01748/05 J
CiteertitelNJB 2006, 1347
SamenvattingVerweren, ook als ze wel gevoerd zijn, bestaan in cassatie niet als daarvan niet blijkt uit het proces-verbaal van de zitting uit het arrest (of uit een overgelegde pleitnota, wat hier niet het geval was). [...]
Samenvatting (Bron)Art. 359.2 Sv. Eisen aan verweer. In appèl is een rapport van Van Koppen overgelegd. De stelling dat ter terechtzitting in appèl is aangevoerd dat de bekennende verklaringen van verdachte niet mogen meewerken tot het bewijs () omdat deze volgens het op die terechtzitting overgelegde rapport van 28-1-05 van Prof. Dr. P.J. van Koppen gewantrouwd moeten worden mist feitelijke grondslag nu noch uit het pv van die terechtzitting alwaar geen pleitnota is overgelegd noch uit het bestreden arrest blijkt dat dat verweer is gevoerd.
Pagina1706-1706
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 04-07-2006, 02357/05
CiteertitelNJB 2006, 1348
SamenvattingBewijsproblematiek inzake de vraag of het Hof in zijn bewezenverklaring heeft vastgesteld dat het pakket bij het openmaken vijf kilogram cocaïne bevatte, wat niet het geval was omdat de cocaïne er toen al voor het overgrote deel niet meer in zat. [...]
Samenvatting (Bron)Handelingen na (gedeeltelijke) inbeslagneming drugs. De ±5 kg cocaïne in een postpakket worden voorafgaand aan de gecontroleerde doorlevering vervangen door een dummylading met ±10 g cocaïne. Ex art. 1.4 Opiumwet is onder binnen het grondgebied brengen begrepen het binnen het grondgebied van Nederland brengen van de voorwerpen of goederen waarin die middelen verpakt of geborgen zijn en elke op het verdere vervoer, de opslag, de aflevering, ontvangst of overdracht gerichte handeling met betrekking tot die middelen die binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht of tot de voorwerpen of goederen waarin die middelen verpakt of geborgen zijn. Nu in de tenlastelegging aan verdachte wordt verweten dat zij ongeveer 5 kg cocaïne daadwerkelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht door die hoeveelheid vanuit Aruba te (doen) zenden naar een adres in Adam, heeft het hof de vervolgens in de tenlastelegging opgenomen omstandigheid dat verdachte het pakket (daarna) heeft laten openmaken kennelijk niet opgevat als een handeling ex art. 1.4 Opiumwet t.a.v. die binnen het grondgebied gebrachte hoeveelheid cocaïne, maar als een feitelijkheid die de aan verdachte verweten betrokkenheid bij genoemde, op de daadwerkelijke invoer van die hoeveelheid gerichte handelingen ondersteunt. Die uitleg van de tenlastelegging is met haar bewoordingen niet in strijd en moet in cassatie worden geëerbiedigd.
Pagina1707-1707
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX2032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 04-07-2006, 02402/05
CiteertitelNJB 2006, 1349
SamenvattingHet Hof heeft verzuimd een met redenen omklede beslissing te geven op de vordering van de benadeelde partij, nadat in eerste aanleg de gevorderde schadevergoeding was toegewezen. Het arrest van het Hof wordt op dit punt vernietigd alsmede wat betreft de strafoplegging.
Samenvatting (Bron)Verzuim van hof om te beslissen op vordering benadeelde partij wier voeging ex art. 421.2 Sv van rechtswege voortduurt in appèl voorzover de gevorderde schadevergoeding is toegewezen, leidt tot vernietiging door HR in zoverre.
Pagina1707-1707
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 04-07-2006, 02607/05 B
CiteertitelNJB 2006, 1350
SamenvattingHet beklag van de klager richtte zich tegen de ongegrondverklaring door de rechtbank van het verzoek tot teruggave aan hem van de onder hem in beslag genomen auto. [...]
Samenvatting (Bron)Klaagschrift ex art. 552a Sv tegen het voornemen OvJ om inbeslaggenomen voorwerp (personenauto) terug te geven aan een ander dan de beslagene. In dat voornemen ligt, gelet op art. 116.1 Sv besloten dat het belang van strafvordering zich niet meer tegen teruggave verzet. Het staat de rechter dan niet vrij bij de beoordeling van het klaagschrift te treden in de vraag of zodanig belang aan de teruggave in de weg staat (HR LJN AL8421). Bij de beoordeling van het klaagschrift heeft louter als maatstaf te gelden of degene aan wie de OvJ voornemens is het voorwerp terug te geven redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt (HR NJ 2003, 459). Nu niet blijkt dat de rb die maatstaf heeft gehanteerd, kan de bestreden beschikking niet in stand blijven.
Pagina1707-1708
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX6283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200507749/1
CiteertitelNJB 2006, 1351
SamenvattingVoor bijzondere instellingen in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en hun organen geldt dat de Awb op hun handelen niet van toepassing is. [...]
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 juli 2004 heeft de voorzitter van de examencommissie van de faculteit HEAO/Financieel management van de Hogeschool Zuyd appellant meegedeeld dat hij onmogelijk kan voldoen aan zijn verzoek het door hem toegezonden beoordelingsformulier afstudeerstage 2000 te ondertekenen dan wel te laten ondertekenen door een andere functionaris, aangezien appellant niet heeft voldaan aan de vereisten van deze stage.
Pagina1708-1710
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508116/1
CiteertitelNJB 2006, 1352
SamenvattingNa vernietiging door de rechtbank van een beslissing op bezwaar dient het bestuursorgaan een nieuwe beslissing op bezwaar, en niet een nieuw primair besluit, te nemen.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan [vergunninghouders] bouwvergunning verleend voor het vergroten van de eengezinswoningen aan de [locaties] te [plaats] met een dakopbouw.
Pagina1710-1711
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200505837/1
CiteertitelNJB 2006, 1353
SamenvattingMet de intrekking van een hoger beroep kan niet worden bewerkstelligd dat een van rechtswege ontstaan beroep teniet wordt gedaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hillen & Roosen B.V." (hierna: Hillen & Roosen) met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 36 appartementen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie F, nummer 7067, plaatselijk bekend Wendelaarstraat/Kooimeerlaan 26 te Alkmaar (hierna: het perceel).
Pagina1711-1711
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-07-2006, 05/6738 WWB
CiteertitelNJB 2006, 1354
SamenvattingLangdurigheidstoeslag. Inkomsten uit arbeid. Verboden onderscheid tussen vergelijkbare gevallen. Ook het zonder meer aanwezige achten van een reëel arbeidsmarktperspectief bij personen die in de referteperiode inkomen in verband met arbeid ontvingen. [...]
Samenvatting (Bron)Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat ter zake van het verlenen van een langdurigheidstoeslag sprake is van een ongeoorloofd onderscheid tussen - kort gezegd - bijstandsgerechtigden en personen die een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen?
Pagina1712-1713
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY0173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 28-07-2006, AWB 05/409 en 05/427
CiteertitelNJB 2006, 1355
SamenvattingTariefbeschikkingen. Vergoeding zorgproductie en loonkosten medische specialisten. Budget.
Samenvatting (Bron)Wet tarieven gezondheidszorg Medisch-specialisten
Pagina1713-1714
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AY5235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBoeken
CiteertitelNJB 2006, 1356
Pagina1715-1715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelNJB 2006, 1357-1367
Pagina1716-1719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNJB 2006, 1380
Pagina1730-1730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelNJB 2006, 1381
Pagina1731-1731
Artikel aanvragenVia Praktizijn