Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 06-09-2006
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelDe brede schouders van een ambtenaar
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
SamenvattingHet leerstuk 'vervolging overheden' is grotendeels in het milieurecht ontwikkeld. Tot nu toe is het vooral rechtersrecht, maar dat zal spoedig veranderen. De minister van justitie is namelijk met een wetsvoorstel bezig.
Auteur(s)A. de Lange
Pagina413-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJuridische aspecten van energieopslag in de bodem
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
SamenvattingOnderstaande bijdrage geeft een overzicht van de verschillende publiek- en privaatrechtelijke aspecten over ondergrondse energieopslag. Deze vorm van energievoorziening verdient alle aandacht, niet in de laatste plaats doordat het wedijvert met andere, meer traditionele belangen zoals de drinkwaterwinning en de industriŽle grondwaterwinningen. Daarbovenop constateren de schrijvers dat er steeds intensiever gebruik wordt gemaakt van de ondergrond en dat er mede hierdoor meer en meer interacties zijn met de bovengrondse ontwikkelingen.
Auteur(s)M. Aerts , P. de Putter
Pagina414-421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen duik in het diepe? Of juist niet! Het provinciale dossier opslag van radioactief afval in de (Drentse) diepe ondergrond
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
SamenvattingDe discussie over de inzet van kernenergie lijkt iets meer dan 20 jaar na het ongeval bij Tsjernobyl weer in volle gang. De angst voor onveilige centrales is er bijna niet meer. Kernenergie wordt gezien als een mogelijkheid om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Ook de negatieve publieke beeldvorming lijkt wat bij te draaien. Zo is het aantal voorstanders van kernenergie als een van de methoden van energie-opwekking verdubbeld. Als het probleem van het kernafval wordt opgelost lijkt zelfs 80% van de bevolking geen bezwaar tegen kernenergie te hebben.
Auteur(s)J. Kramer
Pagina422-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelJuridische inbedding van een diepe geologische CO2-opslag
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
SamenvattingDe kogel is door de kerk. Althans, er lijkt een politieke en publieke acceptatie te zijn om als een onderdeel van de klimaatmaatregelen kooldioxide (CO2) af te vangen vůůrdat het tot emissie naar de atmosfeer komt en de CO2 vervolgens in de bodem op te slaan. De internationaal als 'Carbon Dioxide Capture and Storage' (CCS) bekend staande techniek ondervindt allengs meer belangstelling. Omdat dit instrument vanuit een klimatologische achtergrond relatief jong is, heeft het echter nog onvoldoende beslag gekregen in regelgeving.
Auteur(s)K. Lemstra
Pagina428-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
SamenvattingActiviteiten-amvb - Afval - Aquacultuur - Bodem - Bestrijdingsmiddelen - EHS - Energie - Geur - Grondwater - Lozingen - Lucht - MER - Ontgrondingen - Radioactiviteit - Wadden - Water - Zwerfafval.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina433-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
Pagina437-439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.M. Verschuuren, Fundament onder het omgevingsrecht; een selectie uit het werk van prof. mr. P.C. Gilhuis
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
Auteur(s)J.M. Verschuuren
Pagina439-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelR. Mellenbergh en R. Uylenburg, Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelCh.W. Backes, J.J. van Buuren, A.A.J. de Gier, A.G.A. Nijmeijer, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA.F.F. Goedhart, W.J.H. Mesters, B.K. Olivier, G.C. Sicking, S.T. Ramnewash-Oemrawsingh, Waarborgen in het milieurecht; actuele ontwikkelingen in de besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming. Verslag van de 87e ledenvergadering...
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
Samenvatting...van de Vereniging voor Milieurecht op 1 maart 2005.
Pagina440-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
Pagina441-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507726/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 47
SamenvattingRevisievergunning, hogere waarden besluit geluidhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "N.V. Luchthaven Lelystad" een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vliegveld aan de Zwaluw 2 te Lelystad. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina443-443
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 23-03-2006, C-209/04
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 60
SamenvattingVeroordeling Oostenrijk vanwege het niet opnemen van bepaalde gebieden als SBZ ten behoeve van de kwartelkoning en enkele andere trekvogelsoorten. Als na omzetting van de richtlijn blijkt dat er nog meer gebieden uitzonderlijk geschikt zijn, moeten ook deze nog worden aangewezen.
(Commissie / Oostenrijk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 maart 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk. # Niet-nakoming - Richtlijn 79/409/EEG - Behoud van vogelstand - Kwartelkoning - Specialebeschermingszone van Oostenrijks beschermd landschapsgebied Lauteracher Ried - Uitsluiting van gebieden Soren en Gleggen-Koblern - Richtlijn 92/43/EEG - Behoud van natuurlijke habitats - Wilde flora en fauna - Procedure betreffende bouwplan of -project - Procedure tot vaststelling van trace van snelweg - Milieueffectbeoordelingsprocedure - Procedurele schendingen in verband met project tot bouw op Oostenrijks grondgebied van federale snelweg S 18 - Toepassing in tijd van richtlijn 92/43. # Zaak C-209/04.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina443-448
UitspraakECLI:EU:C:2006:195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2006/7, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina442-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200504495/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 61
SamenvattingBeroep tegen een aan een waterschap verleende vergunning ten behoeve van de aanleg van een kreek. Appellant (een agrariŽr) stelt dat onvoldoende rekening is gehouden met zijn belangen.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 12 april 2005, no. 0503470/40, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan [aanvrager] (hierna: de aanvrager) voor het ontgronden van het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [], gelegen ten zuiden van de Langeweg ter hoogte van het perceel [locatie 1] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina448-450
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200504942/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 62
SamenvattingAnders dan verweerder heeft gesteld vindt de beroepsgrond inzake de veiligheidsafstanden waarmee ingevolge het Vuurwerkbesluit bij het verlenen van een vergunning rekening moet worden gehouden grondslag in de bedenkingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2005, kenmerk MPM645, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning verleend als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer voor het veranderen van een detailhandel in meststoffen, bestrijdingsmiddelen, tuinartikelen, diervoerders, ijzerwaren, gereedschappen en consumentenvuurwerk, gelegen aan de [locatie] te [plaats], gemeente Apeldoorn. Dit besluit is op 2 mei 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina450-452
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200508213/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 63
SamenvattingIn deze casus gaat het om een verleende veranderingsvergunning voor een permanente installatie ten behoeve van het ontwateren van slib en in een vergunningvoorschrift is bepaald dat het ontwaterde slib conform de daarvoor geldende regels dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker, waarbij nuttige toepassing plaatsvindt van het ontwaterde slib.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2005 heeft verweerder aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend voor het veranderen van een inrichting voor het verwerken van laagcalorisch materiaal afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties en industriŽle inrichtingen, gelegen aan de Stadhoudersmolenweg 42 te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie I, nummer 8123. Dit besluit is op 15 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorG.H. Addink
Pagina452-455
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200504878/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 64
SamenvattingNu in het onderhavige geval met een minder vergaand voorschrift kan worden volstaan om een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te bereiken, acht de Afdeling de keuring conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 van de stalen bakken voor de opslag van olie-/water- of slibmengsels onnodig bezwarend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2005, kenmerk DGWM/2005/5371, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor milieusanerings- en reinigingsactiviteiten, het be- en verwerken van diverse mengsels van olie, water of slib en het op- en overslaan van bij voornoemde activiteiten vrijkomende stoffen; de inrichting is gelegen op het perceel Vlietskade 1513 te Arkel, kadastraal bekend gemeente Arkel, sectie C, nummer 2285. Dit besluit is op 25 april 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina455-456
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200506500/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 65
SamenvattingDe afwijzing van het verzoek van een gemeente aan de minister van VROM om vrijgesteld te worden van de verplichting tot het betalen van de ingevolge artikel 79 Wbb (oud) verschuldigde bijdrage, is niet deugdelijk gemotiveerd omdat daaraan niet ten grondslag is gelegd dat de gemeente niet heeft getracht het ontstaan van de verontreiniging van het geval te voorkomen of tegen te gaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2005, kenmerk LMV 2005.023031 heeft verweerder het verzoek van appellante om te worden vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de ingevolge artikel 79 van de Wet bodembescherming (verder: Wbb) verschuldigde bijdrage in het kader van de sanering van de locatie Ringweg/Dr.Poelsstraat afgewezen.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina456-457
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200505749/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 66
SamenvattingBlijkens de stukken en het verhandelde ter zitting was aan die percelen ten tijde van het nemen van het bestreden besluit niet een bestemming gegeven die de mogelijkheid van vestiging van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, insluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2005 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "NV Nederlandse Gasunie" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een onbemand gascompressorstation, gelegen aan de Grasweg te Anna Paulowna. Dit besluit is op 2 juni 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina457-460
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200504995/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 67
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan nieuwbouw aan rand SBZ Neder-Rijn. Niet in geschil is dat op grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat het plan significante gevolgen heeft voor de SBZ, zodat een passende beoordeling is vereist.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2004 heeft de gemeenteraad van Wageningen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2004, zoals gewijzigd op 22 september 2004, het bestemmingsplan "Rustenburg - Deelgebied I" vastgesteld.
Pagina460-464
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX8550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 01-02-2006, 200504518/1
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 68
SamenvattingVoor concreet uitzicht op legalisatie is onder meer van belang dat er een ontvankelijke vergunningaanvraag voorligt. Ten tijde van het nemen van het bestreden besluit had vergunninghouder de aanvraag om een revisievergunning ingediend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2004 heeft verweerder besloten om het in werking zijn zonder vereiste vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer van een pluimveebedrijf gelegen op het perceel [locatie] te [plaats] onder voorwaarden te gedogen. Voorts heeft verweerder bij besluit van 16 december 2004 de bij besluit van 12 augustus 2004 aan [vergunninghouder] opgelegde last onder dwangsom - vanwege het oprichten en in werking hebben van een inrichting op het perceel [locatie] te [plaats] zonder daartoe verleende vergunning - ingetrokken.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina464-465
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200507810/1 en 200507810/2
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 69
SamenvattingDe Voorzitter is van oordeel dat de rechtmatigheid van de gronden voor de weigering van de aangevraagde vergunning aan de orde dient te komen in een beroep tegen een besluit tot weigering van de vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2005 heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina465-468
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU9031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-11-2005, 200507969/2
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 70
SamenvattingRevisievergunning puinbreker en afvalstoffenopslag. Inrichting grenst aan het gebeid 'Wurmtal, nŲrdlich Herzogenrath', hetwelk door de Bondsrepubliek Duitsland is aangemeld ingevolge art. 4 Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en bewerking van afvalstoffen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina468-471
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6648
Artikel aanvragenVia Praktizijn