Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 07-09-2006
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
Titel'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker'
CiteertitelAA 2006, 566
SamenvattingHet zijn die kleine mazen in het recht, die het - onder andere! - zo interessant maken. Een voorbeeld: automobilisten en andere verkeersdeelnemers kunnen vooralsnog vaak profiteren van het feit dat in het buitenland opgelopen verkeersboetes meestal niet geÔnd worden.
Auteur(s)T. Kodrzycki , J. van Rijn van Alkemade
Pagina566-567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuses
TitelAan de eerstejaars rechtenstudenten van Nederland
CiteertitelAA 2006, 568
SamenvattingBinnenkort beginnen je eerste colleges, of misschien heb je je eerste college zelfs al gehad. Hoe dan ook, je bent niet langer scholier en kunt jezelf nu student noemen.
Auteur(s)B. Bethlehem , J. van Rijn van Alkemade
Pagina568-568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuses
TitelRecht en verdriet
CiteertitelAA 2006, 568
SamenvattingDe vierjarige Ebele wordt bij het oversteken van de weg aangereden door een auto en krijgt een dwarslaesie. De driejarige Jeffrey verdrinkt na afloop van een oefentherapie waarbij ook zijn moeder aanwezig was, in het zwembad van de Vrije Universiteit (VU). Door een beroepsfout van een verloskundige, die ten onrechte had geweigerd prenatale diagnostiek te laten verrichten, wordt de ernstig gehandicapte Kelly geboren.
Auteur(s)F.B. Bakels
Pagina568-569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelOver wetenschappelijke integriteit 2
CiteertitelAA 2006, 571
Samenvatting1. In mijn vorige column bepleitte ik dat hoogleraren die in een bepaalde zaak als adviseur zijn opgetreden hiervan melding maken wanneer zij in een wetenschappelijk forum over de zaak schrijven. De wetenschappelijke integriteit is mijns inziens in het geding indien deze melding achterwege blijft.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina571-571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad
TitelRode draad ' Over de Grens'
CiteertitelAA 2006, 572
SamenvattingWanneer men, bijvoorbeeld als rechtenstudent, bezig is met het nationale recht, dringt zich zo nu en dan - althans, als het goed is - de vraag op hoe bepaalde juridische themata geregeld zouden zijn in andere landen. Hoe ziet bijvoorbeeld het staatsrecht in Vaticaanstad (dat immers ook een soevereine staat is) eruit? Is er, tot op zekere hoogte, wellicht sprake van een rechtsstaat met een trias politica? Hoe groot is de macht van de paus, en wat is de rol van het canonieke recht? En wat te denken van bescherming van intellectuele eigendomsrechten in het communistische, maar door economische groei voor het buitenland steeds aantrekkelijker wordende China? Zou het kastenstelsel in India nog een rol spelen in het privaatrecht? [...]
Auteur(s)B. Bethlehem , J. Boot , T. Kodrzycki , A. Ringnalda , H. van der Zwan
Pagina572-580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Raad en Daad'
TitelRechtsvinding door het Hof van Justitie
CiteertitelAA 2006, 581
SamenvattingIn het meinummer nam professor Hondius een eerste 'blik over de grenzen'. In deze bijdrage gaan we verder en wordt de rechtsvinding door het Hof van Justitie onder de loep genomen. Daarbij zullen zijdelings thema's aan bod komen die eerdere bijdragen in deze reeks al voor het Nederlandse recht onder de aandacht hebben gebracht.
Auteur(s)T. Corthaut , K. Lenaerts
Pagina581-588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDigesten
TitelTwee conflicten uit het dagelijkse leven in ht oude Rome
CiteertitelAA 2006, 589
SamenvattingHet is in Rome slechts een kleine groep juristen geweest die in de loop van de eerste twee en een halve eeuw van onze jaartelling, vanzelfsprekend na een lange daaraan voorafgaande evolutieperiode, door hun rechtvindend vermogen hun stempel op het recht van hun tijd hebben gezet. Uit het oeuvre van ongeveer 40 iurisconsulti zijn, in wisselende omvang, fragmenten overgeleverd, via de Justiniaanse Instituten en de Digesten, maar ook via een aantal pre-justiniaanse geschriften en, in bescheiden mate, ook via Egyptische papyri en antieke literaire bronnen.
Auteur(s)J.E. Spruit
Pagina589-596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDigesten
TitelRectificatie bij 'Receptie van het Romeinse recht tussen casuÔstiek en systeem'
CiteertitelAA 2006, 597
SamenvattingHet jaartal 35 moet zijn: 135.
Pagina597-597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecht in zicht
TitelPrivaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht.
CiteertitelAA 2006, 598
SamenvattingOndernemers en consumenten die het slachtoffer zijn van een inbreuk op de mededingingsregels lijden vaak schade. De eventuele boetes of dwangsommen die de Europese Commissie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (veder: NMa) kunnen opleggen aan overtreders verdwijnen direct naar 'Brussel' of de Staat en komen niet terecht in de portemonnee van de gedupeerde ondernemers en consumenten. Naast de publiekrechtelijke handhaving door de Commissie en de NMa bestaat ook de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. [...]
Auteur(s)E.J. Zippro
Pagina598-608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens en Maatschappij
TitelDe betekenis van gelijkheid en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet rechtsfilosofisch bezien.
CiteertitelAA 2006, 609
SamenvattingIn de aanloop naar de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) op 1 januari jongstleden is meer dan genoeg gezegd en geschreven over vrijheid en solidariteit. Met de komst van de wet zou de keuzevrijheid van verzekerden worden vergroot. Met de komst van de Zvw zou de solidariteit worden aangetast. Anderen houden staande dat de Zvw de solidariteit juist bedoelt te waarborgen. Door de vergrijzing en de medisch-technologische vooruitgang lopen de kosten van de gezondheidszorg immers almaar op en de kostenbeheersing die de Zvw zal bewerkstelligen, houdt de zorg in de toekomst betaalbaar en dus toegankelijk voor iedereen. [...]
Auteur(s)M. Buijsen
Pagina609-613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelVerdonk v. Hirsi Ali - Annotatie bij een kamerdebat
CiteertitelAA 2006, 614
SamenvattingDit is voor het eerst dat een kamerdebat wordt geannoteerd. Het is gek dat het niet eerder gebeurde. Annotaties geven immers toelichtingen op de ontwikkeling van het recht. Dat laatste gebeurt niet alleen in jurisprudentie maar ook - of juist - in ' legisprudentie'. kamerleden zijn de ontwikkelaars van het recht bij uitstek en hun debatten verdienen noten. Dat is zeker waar voor het debat over de nationaliteit van VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali.
Auteur(s)G. ter Kuile
Pagina614-616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelOver stratenmakers, ambtenaren en de advocatuur. Interview met Mr. Gerard Spong
CiteertitelAA 2006, 617
SamenvattingWanneer de studerende lezer van dit blad op een verjaardagspartij zijn vakgebied mededeelt, zal hij ten aanzien van zijn ambities regelmatig een bekende strafpleiter voorgespiegeld/ voorgehouden krijgen. In sommige gevallen zal deze wellicht ook daadwerkelijk bron van inspiratie zijn geweest voor het gaan studeren van rechten. Nu wij deze maand weer een omvangrijke groep nieuwe rechtenstudenten als lezer verwelkomen, leek het gepast een van de meer spraakmakende en gerespecteerde strafpleiters op te zoeken voor een kort interview. Op zijn kantoor in Amsterdam spraken wij met Gerard Spong.
Auteur(s)B. Bethlehem , J.H. Verdonschot
Pagina617-620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 28-04-2006, C05/027HR
CiteertitelAA 2006, 621
SamenvattingVernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling.
Samenvatting (Bron)Huwelijksgoederenrecht. Geschil tussen ex-echtelieden over vernietiging op grond van art. 3:196 BW van een overeenkomst tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap wegens dwaling omtrent de waarde van een aandelenpakket, bedrog en benadeling; geldt hier de voorwaarde van art. 6:228 lid 1, aanhef en onder b, BW?; tijdstip van verdeling als bedoeld in art. 3:196 lid 3 BW.
AnnotatorA.J.M. Nuytinck
Pagina621-627
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV8719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHof van Justitie EG, 13-12-2005, C-411/03
CiteertitelAA 2006, 628
SamenvattingSevic: grensoverschrijdende fusie binnen de EU
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 december 2005.#Verzoek van Landgericht Koblenz om een prejudiciele beslissing.#Zaak C-411/03.
AnnotatorM.J.G.C. Raaijmakers
Pagina628-634
UitspraakECLI:EU:C:2005:762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200505351/1
CiteertitelAA 2006, 635
SamenvattingIs een illegale uitkering aan een 'ontkoppelde' illegaal een besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 4 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden (hierna: het college) een verzoek van appellant om verlening van een periodieke uitkering afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
Pagina635-641
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 14-04-2006, 40037
CiteertitelAA 2006, 642
SamenvattingDe fiscale beleggingsinstelling en buitenlandse bronbelasting.
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen; vormt regeling van aan fiscale beleggingsinstelling toekomende tegemoetkoming ter zake van buitenlandse belasting een belemmering van vrij kapitaalverkeer?
AnnotatorJ.W. Zwemmer
Pagina642-645
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AT7672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 20-01-2006, R05/083HR
CiteertitelAA 2006, 646
SamenvattingKind van de rekening: het belang van het kind en de ongedaanmaking van internationale kinderontvoering. Italiaans-nederlandse kinderontvoering
Samenvatting (Bron)Internationale kinderontvoeringszaak; beslissend tijdstip beoordeling gewone verblijfplaats van het kind in de zin van art. 3 HKOV; restrictieve toepassing van weigeringsgrond van art. 13 lid 1, aanhef en onder b, HKOV (lichamelijk of geestelijk gevaar dan wel andere ondragelijke toestand).
AnnotatorM.V. Polak
Pagina646-654
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU4795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelRechtbank Maastricht, 19-05-2006, AWB 03 / 451 BESLU
CiteertitelAA 2006, 655
Samenvatting'O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht...'
Samenvatting (Bron)Eiseres, een woningbouwcorporatie, heeft een woningbouwproject in de gemeente Luik (B) uitgevoerd. Verweerder heeft bij besluit van 29 december 2003 aan de activiteiten van eiseres in Luik niet de status van experiment op grond van artikel 49 van het Besluit beheer sociale huursector (BBSH) gegeven, omdat kort gezegd het hier gaat om activiteiten buiten het rechtsgebied van de Woningwet en van het BBSH. Verder zijn de activiteiten van eiseres naar de mening van verweerder niet toegestaan in het kader van de circulaire MG-2001-04, de zogenaamde Buitenlandcirculaire. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het project in Luik terecht heeft geweigerd in het kader van voornoemde Buitenlandcirculaire. Eiseres kan geen beroep doen op de uitzonderingssituaties, die vermeld staan in deze circulaire. Met betrekking tot de weigering om aan het bouwproject in Luik een experimenteerstatus als bedoeld in artikel 49 van het BBSH te geven, overweegt de rechtbank als volgt. De rechtbank is van oordeel dat het BBSH een regeling inhoudt voor de rol van toegelaten instellingen in het kader van de Nederlandse volkshuisvesting, maar uit deze regeling is niet af te leiden dat deze rol zich onder alle omstandigheden zou moeten beperken tot het grondgebied van Nederland. Vast staat dat eiseres door verweerder niet is toegestaan haar werkterrein buiten haar statutair werkgebied te weten: buiten Nederland en in BelgiŽ uit te breiden. Nu deze handelwijze van verweerder tot gevolg kan hebben dat eiseres wordt beperkt in de mogelijkheden om in het buitenland te investeren, is de rechtbank van oordeel dat deze beperking valt onder het toepassingsbereik van artikel 56 van het EG-verdrag dat een verbod inhoudt het vrije kapitaalverkeer te belemmeren. Het feit dat eiseres, als rechtspersoon naar burgerlijk recht, tevens een publieke taak verricht staat daar op zichzelf niet aan in de weg. Eiseres heeft het geld geleend aan haar Belgische dochteronderneming, die de betwiste bouwactiviteiten in BelgiŽ uitvoert met behulp van die geldlening. Deze directe investering in de vorm van deelneming in een onderneming valt naar dezerzijds oordeel onder het kapitaalverkeer. Wel kan de uitoefening van voornoemde publieke taak onder omstandigheden meebrengen dat de inbreuk op het vrije kapitaalverkeer in het licht van de in artikel 58 van het EG-verdrag genoemde uitzonderingsgronden, dan wel op grond van de zogenaamde rule of reason gerechtvaardigd is. De rechtbank is van oordeel dat het belang van de sociale huisvesting op zichzelf als een uitzonderingsgrond in de zin van artikel 58 van het EG-verdrag kan worden beschouwd. De rechtbank is echter van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit niet voldoende heeft gemotiveerd waarom met de in het bestreden besluit besloten beperking van het vrije kapitaalverkeer tevens voldaan is aan de overige, in het kader van de toepassing van artikel 58 van het EG-verdrag te stellen eisen, te weten dat de maatregel noodzakelijk en proportioneel is. Het onvoorwaardelijke karakter van de in het bestreden besluit opgenomen beperkende maatregel op de vrijheid van het kapitaalverkeer moet in strijd worden geacht met artikel 56 van het EG-verdrag.
AnnotatorH.J. van Harten , J.H. Jans
Pagina655-663
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2006:AX3105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelDe herdefiniŽring van het Koninkrijk
CiteertitelAA 2006, 664
SamenvattingEind 2004 hebben de drie rijksdelen 50 jaar Statuut gevierd danwel herdacht. De koninkrijksbanden 'knellen'. Toch is besloten gezamelijk voort te gaan. In zijn proefschrift 'De HerdefiniŽring van het Koninkrijk' plaatst Mito Croes de Koninkrijksrelaties in een groter EU- en Caribisch kader en draagt hij ideeŽn aan hoe het Koninkrijk om te vormen tot een toekomstgericht strategisch partnerschap.
Auteur(s)A.G. Croes
Pagina664-670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelA.J.J. Smelt, Goederen met negative waarde in het Nederlands vermogensrecht
CiteertitelAA 2006, 671
Auteur(s)J.H. Verdonschot
Pagina671-673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelE.A.M. Verheijen, Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie. Naar een beoordelingsschema ter waarborging van karakteristieken van materieel strafrecht in de Europese rechtsruimte
CiteertitelAA 2006, 673
Auteur(s)B. Bethlehem
Pagina673-674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelA.C. Hendriks, In Beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept
CiteertitelAA 2006, 674
Auteur(s)J. van Rijn van Alkemade
Pagina674-674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpleiding en Carrire
TitelDe hbo-jurist en zijn maatschappelijke taken
CiteertitelAA 2006, 675
SamenvattingDe hbo-jurist komt er aan. Een afgestudeerde jurist bachelor die is opgeleid aan ťťn van de hogescholen die ons land rijk is. Deze jurist wordt gezien als een nieuw fenomeen in het beroepsveld waar het recht een rol speelt. Een zogenaamde 'nieuwe rechtspleger'. De vraag die de Utrechtse onderzoeksgroep 'beroepsuitoefening juridische bachelors' bezighoudt is: welke bagage moet de hbo-jurist hebben om een stevige positie in de arbeidsmarkt te verwerven? Of: welke maatschappelijke ontwikkelingen rechtvaardigen de komst van deze nieuwe beroepsgroep?
Auteur(s)E. van de Luytgaarden
Pagina675-679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvragen
TitelEen Romeinse juweel. Rechtsvraag (328) Romeins recht
CiteertitelAA 2006, 680
SamenvattingMaevius is een inbreker. Samen met zijn slaaf Stichtus gaat hij op dievenpad. Ze breken in het huis van Titius.
Auteur(s)J.H.A. Lokin
Pagina680-680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws en agenda
TitelUniversitair nieuws - Curssusen/lezingen/symposia e.d. - Diversen.
CiteertitelAA 2006, 681
Pagina681-683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad
TitelJapan - Procesrecht
CiteertitelAA 2006, 573
SamenvattingJapan, de tweede economie ter wereld, heeft een sterk door het Westen beÔnvloed rechtsstelsel. Vaak wordt stilgestaan bij de vraag of het uit het Westen geÔmporteerde recht ook daadwerkelijk in Japan is geÔnternaliseerd. Door sommige rechtsgeleerden is onterecht de conclusie getrokken dat hiervan nauwelijks sprake is geweest en dat het recht maar een marginale rol vervult in Japan. Een blik op het effect van de recente ingrijpende hervorming van het Japanse rechtstelsel laat zien dat het recht in Japan alleen maar aan belang toeneemt. Japan is hierbij steeds meer een eigen koers gaan varen. In dit artikel ligt de nadruk op het Japans burgerlijk procesrecht, welk zich op een eigen manier heeft ontwikkeld.
Auteur(s)W.M. Visser 't Hooft
Pagina573-580
Artikel aanvragenVia Praktizijn