Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 13-09-2006
Aflevering 8
RubriekInrichtingen
TitelRaad van State, 02-08-2006, 200508445/1
Citeertitel«JM» 2006/81
SamenvattingBegrip inrichting - Hof van Twente. Eén inrichting. Geografische binding. Nabijheidsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een paardenopfokbedrijf, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 25 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Annotator Zigenhorn
Pagina513-518
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInrichtingen
TitelRaad van State, 02-08-2006, 200601281/1
Citeertitel«JM» 2006/82
SamenvattingBegrip inrichting - Bernheze. Eén inrichting. Geografische binding. Nabijheidsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een agrarisch bedrijf op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 6 januari 2006 ter inzage gelegd.
Annotator Zigenhorn
Pagina519-522
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State, 24-07-2006, 200604167/2
Citeertitel«JM» 2006/83
SamenvattingNieuwe wetgeving - Harlingen. Verandering van wetgeving. Toetsingskader. Beoordelingskader. Biologische olie. Windmolens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2006 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ecopark Harlingen Holding B.V." een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de productie van biologische olie uit koolzaad aan de Marconistraat 22 te Harlingen. Dit besluit is op 18 mei 2006 ter inzage gelegd.
Annotator Lambers
Pagina522-524
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2006, 200600597/1
Citeertitel«JM» 2006/84
SamenvattingDwangsom DGV Retail BV - Gouda. Verontreiniging na 1 januari 1987. Dwangsom. Last onder dwangsom. Schorsing. Voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2005, kenmerk 12946.05.MD.W.JvR, heeft verweerder aan verzoekster een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) en artikel 1.1a van de  Wet milieubeheer.
Annotator van der Molen
Pagina524-526
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-191/5
Citeertitel«JM» 2006/85
SamenvattingVerkleinen speciale beschermingszone - Portugal. Vogelbescherming. Beschermingszones. Niet-nakoming richtlijn.
(Commissie / Portugal).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 juli 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek. # Niet-nakoming - Richtlijn 79/409/EEG - Behoud van vogelstand - Specialebeschermingszone - Wijziging zonder wetenschappelijke basis. # Zaak C-191/05.
Annotator Douma
Pagina526-529
UitspraakECLI:EU:C:2006:472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 10-02-2006, 200510374/2
Citeertitel«JM» 2006/86
SamenvattingVerontreinigingen zellingen - IJsseldijk. Eén geval van verontreiniging. Veroorzakers bodemverontreiniging, verschillende. Organisatorische samenhang. Bodemverontreiniging. Voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2005, kenmerk 935028/B43, heeft verweerder ten aanzien van het geval van verontreiniging op het buitendijkse gebied van IJsseldijk 235 tot 333 ambtshalve de ernst en urgentie vastgesteld. Dit besluit is vanaf 10 november 2005 ter inzage gelegd.
Annotator van der Molen
Pagina529-531
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200601227/1
Citeertitel«JM» 2006/87
SamenvattingBestuursdwang Topwood - Almen. Zorgplicht. Mobiele verontreiniging. Geen risicoverspreiding bodemverontreiniging. Schorsing. Voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2006, met kenmerk VH/2006.953, heeft verweerder besloten bestuursdwang toe te passen terzake van de houtzagerij "Topwood B.V." wegens het niet voldoen aan het zorgplichtbeginsel van artikel 13 Wet bodembescherming (hierna te noemen: Wbb) en de daaruit voortvloeiende eisen met betrekking tot de bodemverontreiniging aan de Scheggertdijk 7 te Almen.
Annotator van der Molen
Pagina532-533
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV2277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200504064/1
Citeertitel«JM» 2006/88
SamenvattingSaneringsplan - Den Haag. Multifunctioneel herstel van de bodem. Ontgravingsdiepte. Instemming saneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 september 2004 heeft verweerder ingestemd met het door Mol ingenieursbureau namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Centacon B.V." opgestelde deelsaneringsplan van 29 juni 2004 met projectnummer 05247B inzake de sanering van de locatie Josef Israëlslaan naast 54, projectcode 4450049, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie P, nummers 7880, 8272 en 10052.
Annotator van der Molen
Pagina534-536
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200506759/1
Citeertitel«JM» 2006/89
SamenvattingDwangsom autosloperij - Rotterdam. Dwangsombesluit. Overtreding. Onzorgvuldige voorbereiding. Bodemonderzoeken. Onvoldoende bewijs.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2004 heeft verweerder aan appellant drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van artikel 8.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet milieubeheer, artikel 27, eerste lid en artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb) ten aanzien van de inrichting van appellant op het perceel [locatie] te [plaats].
Annotator van der Molen
Pagina537-541
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW3985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507613/1
Citeertitel«JM» 2006/90
SamenvattingOprichting melkrundveehouderij - Veghel. Vergunningplicht. Meldingsplicht. Kwetsbaar gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 21 juli 2005 ter inzage gelegd.
Annotator Bokelaar
Pagina541-544
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200505617/1
Citeertitel«JM» 2006/91
SamenvattingOverbelaste stanksituatie - Nederweert. Opvulregeling. Stankreducerende dieren. Verminderen aantal dieren. Stankhinder veehouderij. Mestvarkenseenheden. Omrekeningsfactoren Rsv.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 19 mei 2005 ter inzage gelegd.
Annotator Bokelaar
Pagina544-549
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200508099/1
Citeertitel«JM» 2006/92
SamenvattingWerkingssfeer IPPC-richtlijn - Barneveld. Mestvarkenseenheden. Optellen verschillende diersoorten. Rubriceren IPPC-richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een veehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Annotator Bokelaar
Pagina549-552
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLucht
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200507481/1
Citeertitel«JM» 2006/93
SamenvattingUitwerkingsplan Hilvertshof - Hilversum. Parkeergarage. Luchtkwaliteit. Saldering luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilversum het uitwerkingsplan "1e Uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO Bestemmingsplan Binnenstad, Verleggen oprit parkeergarage Hilvertshof" vastgesteld.
Annotator de Vries
Pagina552-557
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelGerechtshof Arnhem, 14-04-2006, 21-000769-04
Citeertitel«JM» 2006/94
SamenvattingKoraal - Lingewaal. Kennelijke verschrijving wettekst. Natuurbescherming.
Samenvatting (Bron)Het ten verkoop voorhanden en in voorraad hebben en invoeren van dieren en producten van dieren, te weten levende en dode echte koralen (Scleractinia spp.), behorende tot een bedreigde uitheemse diersoort. Overtreding van de Flora- en faunawet en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten (oud). Veroordeling tot een onvoorwaardelijke geldboete, onder verwerping van de gevoerde verweren.
Annotator van der Meijden
Pagina558-563
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AX5876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 15-05-2006, 200603554/1
Citeertitel«JM» 2006/95
SamenvattingMosselvangst - Waddenzee I.
Samenvatting (Bron)rzoeksters hebben de Voorzitter verzocht het besluit van verweerder van 10 mei 2006, waarbij krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning is verleend voor het opvissen van 150.000 mosselton mosselzaad, halfwas- en maatse mosselen in een gedeelte van het sublitoraal van de Westelijke Waddenzee, gedurende de periode van 17 mei 2006 tot en met 28 juni 2006, te schorsen hangende de behandeling van de door hen ingediende bezwaarschriften tegen de verleende vergunning.
Annotator van der Meijden
Pagina563-565
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State, 30-05-2006, 200603874/1
Citeertitel«JM» 2006/96
SamenvattingMosselvangst - Waddenzee II. Passende beoordeling. Voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Verzoekster heeft de Voorzitter verzocht de bij uitspraak van 15 mei 2006, no. 200603554/1 getroffen voorlopige voorziening inzake voorwaarde 5 van de bij besluit van 10 mei 2006, kenmerk DRZ/06/2060/SD/SM, krachtens artikel 19d van de natuurbeschermingswet 1998 verleende vergunning , voor zover het betreft 20.000 mton, op te heffen.
Annotator van der Meijden
Pagina565-567
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 18-05-2006, Awb 06 / 1728 VV en 06 / 1617
Citeertitel«JM» 2006/97
SamenvattingTreinstation - Helmond. Inheemse diersoorten. Beschermde inheemse diersoorten.
Samenvatting (Bron)Vrijstelling ex artikel 19,lid 2 WRO voor werkzaamheden inzake project station Brandevoort. Verzoekster wordt wel aangemerkt als belanghebbende maar haar grieven welke mn zijn gebaseerd op de bepalingen van de Flora en Faunawet alsmede het Besluit Luchtkwaliteit worden verworpen. Beroep ongegrond,VoVo afgewezen.
Annotator van der Meijden
Pagina567-571
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2006:AX3890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Leeuwarden, 01-06-2006, 05/1255
Citeertitel«JM» 2006/98
SamenvattingBelangrijke schade - Fryslân. Schade. Gewasschade.
Samenvatting (Bron)Flora- en faunawet. Beschermde soort. Wilde eend. Ontheffing.
Annotator van der Meijden
Pagina572-576
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2006:AX7717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508212/1
Citeertitel«JM» 2006/99
SamenvattingOntgrondingen - Slochteren. Schadevergoeding. Verlenging vergunning. Privaatrechtelijke overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2005 heeft verweerder het verzoek van appellant van 24 februari 2005 om schadevergoeding als bedoeld in artikel 26 van de Ontgrondingenwet afgewezen.
Annotator de Vries
Pagina576-581
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200508210/1
Citeertitel«JM» 2006/100
SamenvattingOntgronding - Harkstede. Schadeclaim. Peilverlaging grondwater. Grondwater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2004 heeft verweerder het verzoek van appellant van 9 november 2000 om schadevergoeding als bedoeld in artikel 26 van de Ontgrondingenwet afgewezen.
Annotator de Vries
Pagina581-586
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekElders verschenen
TitelElders verschenen
Citeertitel«JM» 2006/
Pagina587-593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCumulatief chronologisch register
TitelCumulatief chronologisch register
Citeertitel«JM» 2006/
Pagina593-594
Artikel aanvragenVia Praktizijn