SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 12-09-2006
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelSMA 60 jaar. Jubileumsymposium 19 oktober 2006
CiteertitelSMA 2006, p. 349
SamenvattingIn juli 2006 bestond Sociaal Maandblad Arbeid zestig jaar, een diamanten jubileum. Zestig jaar een vooraanstaand en gezaghebbend kwaliteitsblad op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, van sociale politiek en arbeidsverhoudingen.
Pagina349-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDeze maand
TitelDe derde en/in het sociale recht. Vernieuw(en)de invulling van de begrippen 'individualiteit' en 'solidariteit'
CiteertitelSMA 2006, p. 350
SamenvattingSeptember. Vakantie en reces - voor bijna iedereen - conform de traditie voorbij. Een nieuw academisch en politiek jaar even traditioneel ingeluid. Maar door de gewenning heen tintelt iets nieuws of op zijn minst enige behoefte aan verandering. Na een turbulent Haags einde van de warme maand juni 2006 staat het derde kabinet(je)-Balkenende voor een tweevoudige taak.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Pagina350-353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver de toestand van de Nederlandse arbeidsverhoudingen anno 2006: dilemma's en onzekerheden
CiteertitelSMA 2006, p. 354
SamenvattingIn de Nederlandse arbeidsverhoudingen anno 2006 zijn ontwikkelingen gaande die het stelsel sterk kunnen veranderen. Zo wordt het voortbestaan van het centrale overleg, als instrument van loonbeheersing altijd een van de pijlers van dat stelsel, bedreigd door veranderende opvattingen over de sociaal-politieke betekenis die aan de belangenorganisaties rond arbeid moet worden toegekend alsook door veranderingen in de bedrijfstakstructuur van de onderhandelingen over arbeidvoorwaarden.
Auteur(s)A.G. Nagelkerke , W.F. de Nijs
Pagina354-365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe pensioenwet - veel consolidatie, weinig vernieuwing
CiteertitelSMA 2006, p. 366
SamenvattingTijdens een studiedag over de nieuwe Pensioenwet, georganiseerd door Euroforum, op 31 mei 2006 te Rotterdam was het de taak van professor Jacobs het wetsvoorstel te belichten vanuit arbeidsrechtelijke invalshoek. In zijn inleiding confronteerde hij de Pensioenwet met belangrijke arbeidsrechtelijke themata. De onderstaande bijdrage vormt de schriftelijke neerslag van dat referaat.
Auteur(s)A.T.J.M. Jacobs
Pagina366-375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelRechtspraakoverzicht Arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2006, p. 376
SamenvattingJuli 2006
Pagina376-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 23-06-2006, C05/087HR
CiteertitelSMA 2006, p. 376
SamenvattingKennelijke onredelijk ontslag. Directeur. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen assurantiebemiddelingsbedrijf en voormalig bestuurder/statutair directeur; kennelijk onredelijk ontslag; schadeloosstelling (81 RO).
AnnotatorP. van de Laan
Pagina376-376
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX6589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-05-2006, 60255/00
CiteertitelSMA 2006, p. 376
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 2 (procedural aspect);No violation of Art. 6-1;Violation of Art. 13;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - domestic proceedings;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
AnnotatorP. van der Laan
Pagina376-376
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0509JUD006025500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 08-02-2006, 0400023
CiteertitelSMA 2006, p. 376
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Ziekte. Goed werkgeverschap.
AnnotatorP. van de Laan
Pagina376-376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 05-02-2004, C-18/02
CiteertitelSMA 2006, p. 376
SamenvattingStaking. Competentie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 5 februari 2004. # Danmarks Rederiforening, optredend voor DFDS Torline A/S tegen LO Landsorganisationen i Sverige, optredend voor SEKO Sjofolk Facket for Service och Kommunikation. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Arbejdsret - Denemarken. # Executieverdrag - Artikel 5, sub 3 - Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad - Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan - Maatregel, door vakbond in verdragsluitende staat getroffen tegen reder van in andere verdragsluitende staat geregistreerd schip. # Zaak C-18/02.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina376-377
UitspraakECLI:EU:C:2004:74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-04-2006, KG C0401565/HE
CiteertitelSMA 2006, p. 377
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Opzegging. Ziekte. Loon.
Samenvatting (Bron)Aan de orde is de vraag of [appellante] gehouden is tot loonbetaling aan [ge´ntimeerde] na een ontslag met toestemming van de CWI.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina377-377
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AX1080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelNationale Ombudsman, 18-04-2006, 2006/149
CiteertitelSMA 2006, p. 377
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina377-378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-04-2006, 04/1048 KG
CiteertitelSMA 2006, p. 378
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Executiegeschil.
Samenvatting (Bron)Artikel 288 Rv. Zekerheidsstelling
AnnotatorP. van der Laan
Pagina378-379
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX6373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 11-08-2006, 0400390
CiteertitelSMA 2006, p. 379
SamenvattingConcurrentiebeding.
Samenvatting (Bron)Gerechtshof bepaalt dat de man en de vrouw voortaan gezamenlijk zullen zijn belast met het ouderlijk gezag over de minderjarige
AnnotatorP. van der Laan
Pagina379-379
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2006:AY6416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 02-06-2006, C05/164HR
CiteertitelSMA 2006, p. 379
SamenvattingBedrijfsongeval.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen voormalig werknemer en werkgever over aansprakelijkheid uit hoofde van art. 7:658 BW voor arbeidsongeschiktheid van de werknemer als gevolg van gezondheidsklachten aangeduid als Repetitive Strain Injury (RSI) (81 RO).
AnnotatorP. van der Laan
Pagina379-380
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW6167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 22-06-2006, 2006-126
CiteertitelSMA 2006, p. 380
SamenvattingGelijke behandeling. Arbeidstijd. Deeltijdarbeid. Loon.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina380-380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-05-2006, C0401031/BR
CiteertitelSMA 2006, p. 381
SamenvattingGefixeerde schadevergoeding. Opzegtermijn. Cao.
Samenvatting (Bron)In artikel 16 lid 2 van de CAO voor het metaalbewerkingsbedrijf wordt expliciet, door af te wijken van lid 1 van dat artikel waarin verwezen wordt naar de termijnen van artikel 7:672 BW, laatstgenoemd wetsartikel buiten werking gesteld, derhalve ook de korting van 4 weken op de opzegtermijn in geval er ontslagvergunning is gevraagd en verkregen. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat deze CAO-bepaling in overeenstemming is met de overgangbepaling van artikel XXI Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Gefixeerde schadevergoeding toegewezen wegens niet inachtnemen van juiste opzegtermijn.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AX9678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 16-06-2006, C05/032HR
CiteertitelSMA 2006, p. 381
SamenvattingOntslag op staande voet. Ongewenste intimiteiten.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen een assurantiekantoor en een voormalig werknemer/hypotheekadviseur over de rechtsgeldigheid van zijn ontslag op staande voet wegens beweerde misdragingen jegens zakenrelatie werkgever; slechts gedeeltelijke vaststelling door appelrechter van feitencomplex dat als dringende onverwijld medegedeelde reden voor ontslag ten grondslag was gelegd.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW6109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 23-06-2006, C05/058HR
CiteertitelSMA 2006, p. 381
SamenvattingOnderwijs. Loon.
Samenvatting (Bron)Vervolg op HR 14 maart 2003, nr. C01/181, NJ 2003, 312; arbeidsgeschil over de inschaling na functiewijziging van een leerkracht in het kader van zijn dienstbetrekking aan een door een ROC in stand gehouden instelling van bijzonder onderwijs; geding na verwijzing (81 RO).
AnnotatorP. van der Laan
Pagina381-382
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV6965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 23-06-2006, C05/086HR
CiteertitelSMA 2006, p. 382
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Directeur. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen assurantiebemiddelingsbedrijf en voormalig bestuurder/statutair directeur; kennelijk onredelijk ontslag; schadeloosstelling (81 RO).
AnnotatorP. van der Laan
Pagina382-382
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX6579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 23-06-2006, C05/149HR
CiteertitelSMA 2006, p. 382
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Werkgeversaansprakelijkheid. Geschil tussen een werknemer en zijn voormalige werkgever over aansprakelijkheid krachtens art. 7A:1638x (oud) BW voor een door de werknemer beweerdelijk tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden opgelopen aandoening aan de luchtwegen en aan het zenuwstelsel (organisch psychosyndroom); overgangsrecht NBW, onmiddellijke werking van art. 7:658 BW; oorzakelijk verband tussen blootstelling aan voor gezondheid gevaarlijke stoffen en lichamelijke klachten van de werknemer, stelplicht en bewijslastverdeling, regel als bedoeld in HR 17 november 2000, nr. C98/273, NJ 2001, 596 (Unilever/Dikmans) in casu niet toepasselijk.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina382-382
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW6166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHof van Justitie EG, 04-07-2006, C-212/04
CiteertitelSMA 2006, p. 382
SamenvattingBepaalde tijd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 4 juli 2006. # Konstantinos Adeneler en anderen tegen Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Monomeles Protodikeio Thessalonikis - Griekenland. # Richtlijn 1999/70/EG - Clausules 1, sub b, en 5 van raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in openbare sector - Begrippen 'opeenvolgende overeenkomsten' en 'objectieve redenen' die vernieuwing van dergelijke overeenkomsten rechtvaardigen - Maatregelen ter voorkoming van misbruik - Sancties - Draagwijdte van verplichting tot conforme uitlegging. # Zaak C-212/04.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina382-383
UitspraakECLI:EU:C:2006:443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 12-05-2006, 04/135
CiteertitelSMA 2006, p. 383
SamenvattingOntslag op staande voet.
Samenvatting (Bron)Ontslag op staande voet. Grovelijk veronachtzamen van de verplichtingen die de arbeidsovereenkomst werknemer oplegt. Artikel 7:678 lid 2 sub k BW.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina383-383
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX8692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 19-05-2006, 05/1501 KG
CiteertitelSMA 2006, p. 383
SamenvattingZiekte. Loon. Goed. Wetenschap.
Samenvatting (Bron)Arbeidsongeschiktheid komt niet voort uit ziekte of gebrek (art. 7:629 lid 1 BW). Oorzaak niet verrichten arbeid komt in redelijkheid voor rekening van werkgever, bereidheid bedongen arbeid te verrichten is niet gebleken (art. 7:628 BW). Geen aanspraak op doorbetaling van loon.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina383-384
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX8713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-02-2006, C0401563/HE
CiteertitelSMA 2006, p. 384
SamenvattingOntslag op staande voet. Ziekte. Passende arbeid.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina384-384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 29-03-2006, Rolnummer 0400302
CiteertitelSMA 2006, p. 384
SamenvattingCao. Onkostenvergoeding.
Samenvatting (Bron)Uit de stellingen van [appellant] volgt dat zij beoogt de gedachte ingang te doen vinden dat de door haar getroffen meal-voucher regeling een regeling zou betreffen waarop art. 33 onder B van de CAO het oog heeft, namelijk een regeling inhoudende "dat zijn werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantinefaciliteiten, welke qua niveau in overeenstemming dienen te zijn met de rechten die normaal gesproken ontleend kunnen worden aan de onderstaande tabellen", en dat daarom, volgens [appellant], art. 33 onder F van de CAO daarop niet van toepassing zou zijn. Het hof kan deze gedachtegang, die er op neerkomt dat een regeling als hiervoor bedoeld getroffen kan worden zonder overleg met de CAO-partijen indien die maar qua inhoud voldoet aan het niveau dat art. 33 onder B.1., tweede alinea, van de CAO voorschrijft, niet tot de zijne maken. Weliswaar verzet art. 33 onder B.1. zich grammaticaal niet tegen deze uitleg, doch bij deze uitleg zou art. 33 onder F. van de CAO, dat onder c) expliciet verwijst naar boottochten en gecombineerd vervoer, zinledig worden. Het hof verwijst daartoe ook naar de in art. 33 onder B.1., tweede alinea, opgenomen mogelijkheid tot het treffen van een detacheringsregeling. In art. 33 onder F. wordt ook voor een detacheringsregeling overleg met de CAO-partners verplicht gesteld. Gelet op de systematiek van de CAO oordeelt het hof dat de door [ge´ntimeerde sub 1] voorgestane uitleg de juiste is.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina384-384
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2006:AV7739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 12-04-2006, Rolnummer 0400313
CiteertitelSMA 2006, p. 384
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Ziekte. Gefixeerde schadevergoeding. Schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)Het hof zal thans eerst de vraag te beantwoorden of de opzegging van de arbeidsovereenkomst als kennelijk onredelijk is aan te merken, omdat de gevolgen van de opzegging voor [appellant] te ernstig zouden zijn, zoals deze heeft aangevoerd, in vergelijking met het belang van het CAD bij de opzegging. Het hof stelt voorop dat het CAD in beginsel het recht heeft om een werknemer die ten gevolge van ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten, te ontslaan na ommekomst van twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Het enkele feit dat zij van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt zonder toekenning van een vergoeding aan [appellant], maakt de ontslagverlening niet kennelijk onredelijk. Daartoe zijn rechtens relevante bijkomende omstandigheden vereist, bijvoorbeeld dat de aard van de arbeidsongeschiktheid op enigerlei wijze samenhangt met de verrichte werkzaamheden. Daarvan is in dit geval geen sprake, nu vast staat dat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid - een auto-ongeval - volledig los staat van het werk.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina384-385
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2006:AW1863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, p. 385
SamenvattingOnkostenvergoeding. Verrekening.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina385-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 19-04-2006, ---
CiteertitelSMA 2006, p. 385
SamenvattingAfroepovereenkomst. Gezagsverhouding.
AnnotatorP. van der Laan
Pagina385-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam, 15-12-2005, 328066/ KG 05-2150 SR
CiteertitelSMA 2006, p. 387
SamenvattingSchattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten 2004
Samenvatting (Bron)De gevorderde onmiddellijke stopzetting van de herbeoordelingen van WAO-gerechtigden op grond van het Schattingsbesluit, wordt afgewezen. De toepassing van het Schattingsbesluit is niet in strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM. De herbeoordelingen vinden hun grondslag in het in 2004 ingevoegde artikel 34, lid 4 WAO. Dit artikel impliceert dat de wijze van beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid anders wordt ingericht dan voorheen. Er kan van worden uitgegaan dat de mogelijkheid dat een werknemer zijn WAO-uitkering verliest, terwijl zijn gezondheidstoestand niet is gewijzigd, bij de parlementaire behandeling is betrokken.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina387-388
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AU8191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2006, 04/3723 AW en 04/3724 AW
CiteertitelSMA 2006, p. 389
SamenvattingVergoeding van psychische schade als gevolg van pesten op het werk.
Samenvatting (Bron)Pesten op het werk. Zorgplicht door werkgever verzaakt. Sprake van excessieve of buitensporige werkomstandigheden.
AnnotatorE. van Zijll
Pagina389-393
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX1651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2006, p. 399
Pagina399-400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelFarkhondeh Rezwani-Hosseini, Een verplicht spaarsysteem voor het werkeloosheidsrisico
CiteertitelSMA 2006, p. 401
SamenvattingHet proefschrift van Nahied Rezwani-Hosseini is een economisch proefschrift, dat op 19 april 2006 is verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een bijzonder proefschrift. Dat blijkt uit van alles. De 'promota' heeft het geschreven naast diverse andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden, waaronder een betaalde werkkring.

(elektronisch gepubliceerd).
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina401-402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelH.F.M. van de Griendt, E. Schutte, Mediation in arbeidsconflicten
CiteertitelSMA 2006, p. 403
Auteur(s)C.J.G.M. Schippers
Pagina403-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2006, p. 404
Pagina404-404
Artikel aanvragenVia Praktizijn