Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 09-09-2006
Aflevering 7257
TitelRechterlijk bevel tot wetgeving II: de verordening
CiteertitelGst. 2006, 113
SamenvattingIn het Waterpakt-arrest van 21 maart 2003 oordeelde de Hoge Raad dat de rechter de wetgever (de Staat) niet kan bevelen een formele wet tot stand te brengen. Zie mijn eerdere bijdrage 'Rechterlijk bevel tot wetgeven?' Gst. 2004, 147. Het arrest liet de vraag open of een bevel tot het vaststellen van een gemeentelijke verordening wel zou zijn geoorloofd, zoals in enige uitspraken van lagere rechters is voorgesteld, of dat de argumentatie in het Waterpakt-arrest ook een dergelijk bevel uitsloot. De Hoge Raad maakt een einde aan de twijfel in zijn arrest van 1 oktober 2004.
Auteur(s)D.E. Bunschoten
Pagina447-454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-10-2004, C03/118HR
CiteertitelGst. 2006, 114
SamenvattingGebod wetgeving. Provinciale verordening, intrekking, politieke besluitvorming, volksvertegenwoordiging, wetgever. (Friesland).
Samenvatting (Bron)1 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/118HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: STICHTING DE FAUNABESCHERMING, gevestigd te Amstelveen, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n PROVINCIE FRYSL¬N, gevestigd te Leeuwarden, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. G. Snijders. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina454-456
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO8913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-07-2006, 200510168/1
CiteertitelGst. 2006, 115
SamenvattingVerlening standplaatsvergunning aan drie werknemers Amsterdam Arena t.b.v. verkoop evenementgerelateerde artikelen nabij dit stadion tijdens popconcerten in juli en augustus 2003. Bezwaar door (andere) handelaar in evenementgerelateerde artikelen. Beleidsregel die inhoudt dat zo'n vergunning slechts aan organisator evenement of stadion kan worden verleend, onaanvaardbare beperking concurrentieverhoudingen (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 7 juli 2003 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) [partij A] respectievelijk [partij B] en [partij C] vergunning verleend voor het innemen van een staanplaats nabij de Amsterdam Arena ten tijde van popconcerten in juli en augustus 2003.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina456-459
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY0405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200600436/1
CiteertitelGst. 2006, 116
SamenvattingWeigering vergunning o.g.v. APV voor plaatsing borden die verwijzen naar plaats waar autoruiten woren gerepareerd en kentekens worden gegraveerd. Ambtshalve toetsing algemeen verbindende voorschriften. APV-bepaling die (criteria uit) beleidsnota toepasselijk verklaart, onverbindend? (Zoetermeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (hierna: het college) geweigerd vergunning te verlenen aan appellante voor het plaatsen van borden die verwijzen naar de plaats waar appellante kentekens graveert en autoruiten repareert.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina459-462
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-07-2006, 200506721/1
CiteertitelGst. 2006, 117
SamenvattingLijst categorieŽn ex art. 19 lid 2 WRO is een algemeen verbindend voorschrift. De bestuursrechter moet ambtshalve toetsen of een algemeen verbindend voorschrift verbindt. ('s-Gravenhage).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boskoop (hierna: het college) [vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het bouwen van 6 appartementen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.J.J. Sillen
Pagina462-464
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY0377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 28-03-2006, 00903/05
CiteertitelGst. 2006, 118
SamenvattingBewegingsvrijheid, beperking verdragsgrondrecht. Legaliteitsbeginsel, lex certa, delictsomschrijving voldoende concreet. ('s-Gravenhage).
Samenvatting (Bron)Veroordeling o.g.v. art. 78.1 APV s-Gravenhage 1982: zonder daartoe bevoegd te zijn op de drempel van een gebouw zitten. 1. Bepaaldheidsgebod. 2. Liberty of movement. Ad 1. Art. 78.1 APV s-Gravenhage 1982 is niet in strijd met het bepaaldheidsgebod. De in die bepaling geformuleerde norm maakt voldoende concreet duidelijk welke gedragingen op of aan de weg met betrekking tot gebouwen zijn verboden en strafbaar gesteld en stelt de verdachte voldoende in staat zijn gedrag daarop af te stemmen. Ad 2. Art. 12 IVBPR en art. 2 Vierde Protocol EVRM staan - telkens in het derde lid - op het in die bepalingen neergelegde recht op "liberty of movement" beperkingen toe die noodzakelijk zijn onder meer ter handhaving van de openbare veiligheid en de openbare orde. Op de openbare veiligheid en de openbare orde heeft de gemeentelijke wetgever klaarblijkelijk het oog gehad, gelet op de aanhef van art. 78 Overlast bij of in gebouwen en blijkens de plaatsing van art. 78.1 APV s-Gravenhage 1982 in Afdeling IV "Andere maatregelen betreffende de openbare orde" van Hoofdstuk II "Openbare Orde". In het bepaalde in het derde lid van elk van de bedoelde verdragsbepalingen kan de beperking van het recht op "liberty of movement", die art. 78.1 APV s-Gravenhage 1982 meebrengt, haar rechtvaardiging vinden.
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina464-467
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV1613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200503417/1
CiteertitelGst. 2006, 119
SamenvattingAanvullende uitkering uit Gemeentefonds; beleidsvrijheid fondsbeheerders (Handleiding art. 12 FVW); redelijkheid beleid; geen schending motiveringsbeginsel, vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel. (Gouda).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2001 hebben de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van FinanciŽn (hierna: de fondsbeheerders) aan appellante voor het jaar 2000 een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds toegekend van 174.570.000,00 ( 79.216.412,32)
AnnotatorJ.W.M. Engels
Pagina467-470
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503553/1
CiteertitelGst. 2006, 120
SamenvattingGemeentelijke herindeling; verrekening bij overgang rechten en plichten; verrekening op basis van waardering van overgaande gebieden; ingeval van een beperkte grenscorrectie geen verrekening van de algemene reserve. (Sint Anthonis I).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college), voor zover thans van belang, het te verrekenen bedrag tussen de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer vastgesteld op 198.279,--, zijnde het bedrag dat de gemeente Sint Anthonis is verschuldigd aan de gemeente Boxmeer.
AnnotatorJ.W.M. Engels
Pagina470-471
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503561/1
CiteertitelGst. 2006, 121
SamenvattingGemeentelijke herindeling; verrekening bij overgang rechten en plichten; verrekening op basis van negatieve boekwaarde van grondcomplexen of in relatie tot te genereren winsten uit grondexploitatie. (Sint Anthonis II).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college), voor zover thans van belang, het te verrekenen bedrag tussen de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer vastgesteld op 199.134,64, zijnde het bedrag dat de gemeente Sint Anthonis is verschuldigd aan de gemeente Boxmeer.
AnnotatorJ.W.M. Engels
Pagina471-474
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200504807/1
CiteertitelGst. 2006, 122
SamenvattingVrijstelling op grond van art. 19 WRO terecht geweigerd, omdat op grond van de Verordening speelautomatenhallen slechts ťťn speelautomatenhalvergunning kan worden verleend. (Culemborg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Culemborg (hierna: het college) geweigerd vrijstelling ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) te verlenen voor de vestiging van een speelautomatenhal in het pand [locatie].
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina474-475
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7329
Artikel aanvragenVia Praktizijn