Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 11-10-2006
Aflevering 8
RubriekOpinie
TitelLa Condition Humaine
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
SamenvattingLaatst bezocht ik een klein natuurgebied, aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn. Het ligt midden in een veengebied, wat zo zijn eigen problemen met zich meebrengt. De agrariŽrs in de omringende polders willen graag een lagere waterstand, omdat hun land dan droger is en zij dat nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dit leidt echter tot een vicieuze cirkel. Veen dat droogstaat oxideert, waardoor de bodem daalt en het waterpeil weer verder omlaag moet.
Pagina477-477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGedragscodes onder de Flora- en faunawet: een versterking van de soortenbescherming of het zwaard van Damocles?
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
SamenvattingVan de verboden in de Flora- en faunawet zijn vrijstellingen verleend voor diverse categorieŽn van activiteiten. Ten aanzien van de minder algemene dier- en plantensoorten geldt daarbij de voorwaarde dat men handelt overeenkomstig een door de Minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Enkele gedragscodes zijn inmiddels goedgekeurd en te verwachten is dat er meer zullen volgen. In deze bijdrage worden zes codes en de vrijstellingensystematiek geanalyseerd, waarbij wordt gekeken naar de inhoud en reikwijdte van de codes, de Europeesrechtelijke conformiteit en de handhaafbaarheid.
Auteur(s)G. Aarts , C.J. Bastmeijer , M. van Geilswijk
Pagina478-485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeheersplannen voor natuurgebieden
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
SamenvattingDit artikel bespreekt de regeling die is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 voor beheersplannen voor Natura 2000-gebieden, en gaat daarbij in op de rechtsgevolgen verbonden aan het beheersplan en de vraag welke maatregelen wel of niet in het beheersplan kunnen worden opgenomen. Daarnaast wordt besproken wie bevoegd gezag zijn en hoe de totstandkomingsprocedure van beheersplannen is. Tenslotte komen de verhouding met private planvorming en het kostenaspect aan de orde.
Auteur(s)P. Mendelts
Pagina486-491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMilieu en luchtvaart. Verslag van de VMR-studiemiddag op woensdag 7 juni 2006
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
SamenvattingOp 7 juni 2006 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht een studiemiddag over het onderwerp milieu en luchtvaart. De inleidingen werden verzorgd door dhr. mr. J.A.M. van der Velden (AKD Prinsen van Wijmen) en mw. mr. G.M. van den Broek (Universiteit Utrecht). Na behandeling van het huidige stelsel van de Luchtvaartwet en de Schipholwet ging Van der Velden nader in op de evaluatie van de Schipholwet, het kabinetsstandpunt inzake het Schipholbeleid en het wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens. Van den Broek geeft in haar inleiding uitleg over de schadevergoedingsregeling. [...]
Auteur(s)T.P. de Kramer
Pagina492-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
SamenvattingA2 - Afval - Asbest - Autowrakken - Bestrijdingsmiddelen - Biobrandstoffen - Dioxine - Droogte - EHS - Externe veiligheid - Geluid - Grond - Kitesurfen - Klimaat - Lucht - Mest - Milieu - Roodbaars - Steun - Tweede Maasvlakte - Vis - Water - Zee.
Pagina495-499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
Pagina499-500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelProf.dr. Ch.W. Backes, prof.mr. P.C. Gilhuis en prof.mr. N.S.J. Koeman, Milieurecht
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
Auteur(s)J. Kramer
Pagina500-501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA.P. de Wit, De productketen geÔnformeerd
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
Auteur(s)J. Rutteman
Pagina501-501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
Pagina501-502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina503-503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEG milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2006/8, nr.
Auteur(s)R.H. Donkers
Pagina504-507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200509726/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 48K
SamenvattingHet rechtvaardigingsbeginsel vereist geen afweging of de voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de 'proliferatiegevoeligheid'.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2005 hebben verweerders krachtens de Kernenergiewet aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Urenco Nederland B.V." vergunning verleend voor het wijzigen van een inrichting op het adres Planthofsweg 77 te Almelo. Verder zijn bij dit besluit voorschriften van de voor deze inrichting geldende vergunningen gewijzigd. Het besluit is op 18 oktober 2005 ter inzage gelegd.
Pagina508-508
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200507938/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 49K
SamenvattingBelanghebbendebegrip in een Wbr-procedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2004 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de staatssecretaris) een aanvraag van appellante om verlening van een vergunning voor het vernieuwen van oeverbescherming in de Koeluchterhank, aan de linkeroever van de IJssel, door middel van het verwijderen van een houten damwand en perkoenpalen en het plaatsen van een stalen damwandconstructie en twee meerpalen, ingewilligd.
Pagina508-508
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508644/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 50K
SamenvattingBelanghebbendebegrip in een procedure tegen de aanwijzing van gesloten gebieden.
Samenvatting (Bron)Op 26 januari 2005 (Stcrt. 2005, 18) heeft verweerder een wijziging van de op grond van artikel 17 van de Natuurbeschermingswet gesloten gebieden in het staatsnatuurmonument "Waddenzee" bekendgemaakt.
Pagina508-509
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200508295/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 51K
SamenvattingVraag naar verbindendheid van verordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2004 heeft appellant een aanvraag van [wederpartij sub 1] om verlening van een ontheffing van het verbod om een berk te vellen afgewezen.
Pagina509-509
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Leeuwarden, 13-07-2006, 05/1864
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 71
SamenvattingVerlaging Woz-waarde vanwege nabijheid windmolenpark.
Samenvatting (Bron)Na vernietiging van verweerders niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar ziet de rechtbank aanleiding zelf in de zaak te voorzien. WOZ. Waardeverlaging in verband met nabij de onroerende zaak geplaatste windturbines.
Pagina509-511
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2006:AY4165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200501030/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 72
SamenvattingOntgrondingswet ook van toepassing op verlaging waterbodem.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2004 heeft verweerder appellant bestuursdwang aangezegd met betrekking tot de activiteiten die hebben plaatsgevonden op het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [].
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina511-513
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4968
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200502644/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 73
SamenvattingBelangrijke wijziging IPPC-richtlijn; beste bestaande technieken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2005, kenmerk DNN 2005/372, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het met behulp van een werk brengen van bedrijfsafvalwater in de Eems. Dit besluit is op 21 februari 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina513-515
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200506396/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 74
SamenvattingRevisievergunning pluimveehouderij nabij SBZ Regte Heide en Riels Laag.

Annotatie onder nr. 75.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een pluimveehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 30 juni 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina515-517
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 29-03-2006, 200503949/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 75
SamenvattingTwee uitspraken over Wm-vergunningverlening aan veehouderij nabij speciale beschermingszone. Saldering en Habitatrichtlijn.

Annotatie tevens behorend bij nr. 74.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005, kenmerk Wm/2004-089, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend voor het veranderen van een veehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 24 maart 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina517-519
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV7557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200500596/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 76
SamenvattingBestemmingsplan en stankcirkel; uitzondering op de regel dat geen rekening wordt gehouden met uitbreidingsplannen waarvoor geen rechtens onaantastbare milieuvergunning bestaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2004 heeft de gemeenteraad van Halderberge, op ongedateerd voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Borchwerf II" vastgesteld, voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van de gemeente Halderberge.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina519-521
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200506759/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 77
SamenvattingOvertreding zorgplicht Wbb volgt niet uit bodemonderzoeken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2004 heeft verweerder aan appellant drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van artikel 8.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet milieubeheer, artikel 27, eerste lid en artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb) ten aanzien van de inrichting van appellant op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina521-522
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW3985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200509304/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 78
SamenvattingEťn geval van ernstige verontreiniging kan meer omvatten dan hetgeen is gemeld en onderdelen die niet zijn verontreinigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2004 heeft verweerder naar aanleiding van een melding van appellante sub 1 vastgesteld dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvan de sanering niet urgent is op de locatie bedrijventerrein Dr. C. Lelyweg (ophooglaag) te Arnhem.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina522-524
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507651/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 79
SamenvattingPreventief beleid voor verontreinigende lozingen.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina524-525
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507728/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 80
SamenvattingVerwijderen, nuttige toepassing, landelijk afvalbeheersplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2005 heeft verweerder bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging van afgewerkte koelvloeistof naar Duitsland.
AnnotatorG.H. Addink
Pagina525-527
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200504084/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 81
SamenvattingMilieubelangen in bestemmingsplan. Nader afwegingsmoment en onduidelijke criteria. Bestemmingsplanvoorschrift onverbindend. Relatie bouwaanvraag en eventuele milieuvergunningplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uden (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor een champignonkwekerij op het perceel kadastraal bekend gemeente Uden, sectie [] nr. [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina527-528
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-07-2006, 200507035/1
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 82
SamenvattingGezoneerd industrieterrein, waarvan de zonegrenswaarde wordt overschreden; geen sanerende werking van revisievergunning nu de onderliggende vergunning niet is vervallen voor dat gedeelte van het terrein waarop de revisievergunning betrekking heeft.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een bedrijf ten behoeve van het actief inzamelen, be- en verwerken van afval voor hergebruik, grond- en sloopwerken met bijbehorende activiteiten, zoals wegen van vrachten, reparaties in werkplaatsen, laden en lossen op een laad- en loskade en kantoorwerkzaamheden gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina529-531
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY0361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200600384
CiteertitelM en R 2006/8, nr. 83
SamenvattingCompensatie vereist voor dempen watergangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2004 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: het hoogheemraadschap) aan appellant ontheffing onder algemene en bijzondere voorwaarden verleend van de Keur van het waterschap Groot-Geestmerambacht voor het dempen en verbreden van sloten aan de noordkant van de [locatie] te [plaats], gelegen in de Hooglandspolder.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina531-532
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5896
Artikel aanvragenVia Praktizijn