Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 14-10-2006
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelDe Grondexploitatiewet: meer problemen dan oplossingen
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 542
SamenvattingOp 7 juli 2006 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Grondexploitatiewet (Grex) unaniem aangenomen. De oorspronkelijke officiële aanleiding voor dit wetsvoorstel was dat de overheid ontevreden was over de huidige instrumenten voor het verhaal van kosten van openbare voorzieningen op de door die voorzieningen bevoordeelde eigenaren, vooral in nieuwe bouwlocaties. De overheid vond dat er op basis van het huidige systeem minder kostensoorten kunnen worden verhaald dan wenselijk. Later zijn daar andere punten als locatie eisen, particulier opdrachtgeverschap e.d. aan toegevoegd.
Auteur(s)P.S.A. Overwater
Pagina542-545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet definitieve voorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 546
SamenvattingOp 23 februari 2006 is het wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent ruimtelijke ordening; (Wet ruimtelijke ordening, Wro) ter goedkeuring aan de Eerste Kamer aangeboden. Het betreft een op een fors aantal punten door de regering gewijzigd en door de Tweede Kamer geamendeerd voorstel, waarvan de oorspronkelijke versie door mij in dit tijdschrift is beschreven en becommentarieerd. Het is niet mijn bedoeling om -meer dan nodig is- in herhaling te treden en ik verwijs voor de onderdelen van het oorspronkelijke wetsvoorstel die bij de behandeling van de Tweede Kamer ongewijzigd zijn gebleven, daarom naar mijn eerdere bijdrage.
Auteur(s)A.A.J. de Gier
Pagina546-555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Pachtwet en de bancaire financieringspraktijk; de sale and lease back transactie ter zake van agrarische onroerende zaken nader beschouwd
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 556
SamenvattingIn de bancaire financieringspraktijk worden, naast de meer 'traditionele' financieringsvomren zoals geldleningen en kredieten, financieringen op vele wijzien gestructureerd. Eén van de gestructureerde financieringsvormen is een sale and lease back transactie. Bij een sale and lease back transactie zal veelal sprake zijn van een vorm van kredietverlening, waarbij de eigendom van het goed aan een partij (de lessor) wordt overgedragen en vervolgens in gebruik wordt gegeven aan de verkoper van het desbetreffende goed (de lessee).
Auteur(s)I.P. van den Heuvel
Pagina556-562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 563
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina563-565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 03-03-2006, C04/347HR (1424)
CiteertitelAgr.r. 2006/5369
SamenvattingDe waardebepaling van art. 40b lid 2 Ow gaat uit van de prijs tot stand gekomen tussen een redelijk handelende koper en een redelijk handelende verkoper die beide bekend zijn met de voor de waarde van het onteigende van belang zijnde eigenschappen daarvan. In geval er sprake is van een ten tijde van de peildatum wel al aanwezige, maar nog niet ontdekte verontreiniging van het onteigende moet de rechter dus onderzoeken in hoeverre een redelijk handelende koper en verkoper die verontreiniging in de koopprijs zouden hebben verdisconteerd.
Samenvatting (Bron)Onteigeningszaak; vervroegde onteigening, schadeloosstelling, waardebepaling, invloed van op de peildatum nog niet ontdekte bodemverontreiniging op de prijs als bedoeld in art. 40b lid 2 Ow.
Pagina596-600
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU5703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 12-07-2006, 2004/444 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5361
SamenvattingTer zitting van het hof is van de zijde van de pachter als verklaring voor het uitstellen van de bedrijfsoverdracht gegeven dat men wacht op afwikkeling van de procedures, zodat een "schoon" bedrijf kan worden overgedragen. Wat hiervan zij, het hof is van oordeel dat het bedrijf en de bedrijfsovername met te veel onzekerheden zijn omgeven om tekunnen uitgaan van een serieus op uitvoerbaarheid onderzocht voornemen tot bedrijfsovername.

(G.W.T. Verstegen / M.M. Allers e.a.).
Pagina569-572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 09-08-2005, 2004/576 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5362
SamenvattingVertegenwoordiging bij totstandkoming pachtovereenkomst? Bewijslast. Rechtsgevolg van overlijden van verpachter.

(C.J.A. Duineveld e.a. / M. Seldenthuis-Liefting e.a.).
Pagina572-576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-08-2005, 2003/830 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5363
SamenvattingVerpachting deel voormalig industrieterrein voor één jaar. Beding dat grond zal worden opgeleverd vrij van verontreinigingen. Vordering pachter tot verwijdering puin, ijzer en andere materialen van het gepachte. Verpachter beroept zich aan de hand van diverse omstandigheden op misbruik van omstandigheden aan de zijde van pachter bij de totstandkoming van de pachtovereenkomst.

(A. Redelijkheid / H.J. Schoenmaker).
Pagina576-579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 23-08-2005, 2005/232
CiteertitelAgr.r. 2006/5364
SamenvattingBestemming voor niet tot de landbouw betrekkelijke doeleinden.

(C.M.H. van den Aarsen / Gemeente Bergen op Zoom).
Pagina579-583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 23-08-2005, P 2005/396
CiteertitelAgr.r. 2006/5365
SamenvattingUitbeoefening van de landbouw. Eigen gebruik.

(C.R.M. Nijkamp-Vloedgraven c.s. / H. Heinneman).
Pagina584-588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 23-08-2005, 2004/358 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5366
SamenvattingUitlegging van opzeggingsbeding.

(R.S. Boonstra / C.G.A. Putker c.s.).
Pagina588-590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 25-10-2005, 04/1105 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5367
SamenvattingPluraliteit kennisgeving.

(Huszar c.s. / Stoop).
Pagina590-593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 08-11-2005, 05/147 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5368
SamenvattingOntbinding na overlijden.

(Gemeente Nijmegen / Hopman).
Pagina593-596
Artikel aanvragenVia Praktizijn