Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 26-10-2006
Aflevering 10
RubriekTer Visie
TitelMinder loon voor werknemer met sportblessures?
CiteertitelSR 2006, 58
SamenvattingHet oordeel van het Hof Arnhem, dat een werknemer die bij herhaling arbeidsongeschikt raakte als gevolg van een sportblessure, geen recht had op de CAO-aanvulling van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting, heeft veel stof doen opwaaien (Hof Arnhem 27 juni 2006, JAR 2006/209).
Auteur(s)C.J. Frikkee
Pagina285-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOntslagvergoedingen in een duaal ontslagstelsel
CiteertitelSR 2006, 59
SamenvattingEťn van de bezwaren die tegen het duaal ontslagstelsel worden ingebracht, is dat de vergoedingen die werknemers ontvangen zo verschillend zijn, al naar gelang hun arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden of na een verleende ontslagvergunning is beŽindigd. In deze bijdrage wordt, op basis van onderzoek onder WW-ontvangers, voor het eerst in kaart gebracht welke verschillen in aard en hoogte van vergoedingen er tussen beide procedures zijn.
Auteur(s)R. Knegt
Pagina287-293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInzicht in het inzagerecht
CiteertitelSR 2006, 60
SamenvattingEr bestaan diverse situaties waarin een werknemer behoefte kan hebben inzage te verkrijgen in de gegevens die zijn werkgever over hem heeft verzameld. De vraag is ůf de werkgever inzage moet geven in bepaalde stukken en zo ja, in welke vormt dat dient te geschieden. Deze bijdrage zal aan de hand van onder meer de Dexia-procedures inzicht geven in de reikwijdte van het recht inzage waarbij duidelijk wordt dat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) op het gebied van het inzagerecht weinig gebruikersvriendelijk is.
Auteur(s)A. Meulenveld , A.D. Putker-Blees
Pagina294-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-07-2006, C05/089HR
CiteertitelSR 2006, 61
SamenvattingFaillissement, doorstart. Draaideurconstructies.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Geschil tussen een werkgever en een werkneemster wier arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na de faillietverklaring van haar vorige werkgever door de curator rechtsgeldig was opgezegd en die na de overgang van diens onderneming bij de huidige werkgever in dienst is getreden over de rechtsgeldigheid van de beŽindiging door de werkgever van het dienstverband; toepasselijkheid art. 7:668a lid 2 BW tot omzetting in een overeenkomst voor onbepaalde tijd; bij rechtsgeldige opzegging geen matiging van vordering tot doorbetaling loon ingevolge art. 7:680a.
AnnotatorE.W. de Groot
Pagina301-303
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY3782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelOntslagvolgorde CAR-UWO geschrapt
CiteertitelSR 2006, 62
SamenvattingSinds mensenheugenis bevatte de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten-Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO, de rechtspositieregeling die geldt voor gemeenteambtenaren) een bepaling (laatstelijk art. 8:4:1 lid 2 CAR-UWO) die inhield dat bij ontslag wegens verandering in de inrichting van een dienstonderdeel of vermindering van arbeidskrachten een ontslagvolgorde in acht diende te worden genomen.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina303-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-06-2006, 294/2006 OK
CiteertitelSR 2006, 63
SamenvattingConcern. verplaatsen werkzaamheden binnen-. Adviesrecht, verplaatsen werkzaamheden.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina304-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 04-07-2006, C-212/04
CiteertitelSR 2006, 64
SamenvattingArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, misbruik-. Richtlijn nr. 1999/70/EG.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 4 juli 2006. # Konstantinos Adeneler en anderen tegen Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Monomeles Protodikeio Thessalonikis - Griekenland. # Richtlijn 1999/70/EG - Clausules 1, sub b, en 5 van raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in openbare sector - Begrippen 'opeenvolgende overeenkomsten' en 'objectieve redenen' die vernieuwing van dergelijke overeenkomsten rechtvaardigen - Maatregelen ter voorkoming van misbruik - Sancties - Draagwijdte van verplichting tot conforme uitlegging. # Zaak C-212/04.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina307-311
UitspraakECLI:EU:C:2006:443
Artikel aanvragenVia Praktizijn