AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 04-11-2006
Aflevering 40
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2006, C-526/04
CiteertitelAB 2006/355
SamenvattingVerplichting uit eigen hoofde nationale rechter tot opvragen bewijs bij schending EG-recht. (Laboratoires Boiron SA / Union de recouvrement des cotisations de sÚcuritÚ sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Lyon, die in de rechten en verplichtingen is getreden van de Agence centrale des organismes de sÚcuritÚ sociale (ACOSS).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 september 2006. # Laboratoires Boiron SA tegen Union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Lyon, die in de rechten en verplichtingen is getreden van de Agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour de cassation - Frankrijk. # Staatssteun - Artikelen 87 EG en 88, lid 3, EG - Heffing op rechtstreekse verkoop van geneesmiddelen - Heffing verschuldigd door farmaceutische laboratoria en niet door groothandelaars-distributeurs - Verbod op uitvoering van niet aangemelde steunmaatregel - Mogelijkheid om beroep te doen op onwettigheid van steunmaatregel voor verkrijging van teruggaaf van heffing - Vergoeding die tegenprestatie vormt voor aan groothandelaars-distributeurs opgelegde openbaredienstverplichtingen - Bewijslast inzake overcompensatie - Door nationaal recht vastgestelde regels - Verbod om teruggaaf van heffing in praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk te maken. # Zaak C-526/04.
AnnotatorE. Steyger
Pagina1729-1737
UitspraakECLI:EU:C:2006:528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2006, 200604120/1
CiteertitelAB 2006/356
SamenvattingNoodzaak en aard belangenafweging ("verstorings- en verslechteringstoets") bij afwezigheid van significante gevolgen voor een natuurmonument.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft verweerder aan Vereniging Natuurmonumenten een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) onder voorwaarden verleend voor het verminderen van de vossenstand ter bescherming van de purperreigers in het ingevolge artikel 10a van de Nbw beschermde gebied "Nieuwkoopse Plassen" gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 augustus, zulks tot en met het jaar 2009.
AnnotatorCh.W. Backes
Pagina1737-1741
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200507103/1
CiteertitelAB 2006/357
SamenvattingWeigering terrasvergunning; verhouding APV en horeca-amvb; onderscheid inrichtinggebonden en publiekgebonden geluid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2004 heeft de burgemeester van 's-Hertogenbosch (hierna: de burgemeester) geweigerd aan appellante een vergunning te verlenen voor de exploitatie van een buitenterras aan de achterzijde van het pand [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.B. Blomberg
Pagina1741-1744
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW4000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-09-2006, 200510594/1
CiteertitelAB 2006/358
SamenvattingAmbtshalve toetsing van verbindendheid van wettelijke voorschriften.
Samenvatting (Bron)Op 2 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groningen (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om het pand [locatie] te [plaats] op te nemen in de Staat van bestaande prostitutie-inrichtingen met nadere eisen.
AnnotatorJ.J.J. Sillen
Pagina1745-1748
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY7588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200507481/1
CiteertitelAB 2006/359
SamenvattingLuchtkwaliteit; onjuiste salderingsmethode; saldering mag alleen plaatsvinden in gebieden waar niet aan de grenswaarden wordt voldaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilversum het uitwerkingsplan "1e Uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO Bestemmingsplan Binnenstad, Verleggen oprit parkeergarage Hilvertshof" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , A.G.A. Nijmeijer
Pagina1748-1752
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200505546/1
CiteertitelAB 2006/360
SamenvattingLuchtkwaliteit; onderzoeksrapport ondeugdelijk omdat geen inzicht wordt gegeven in de gebruikte feitelijke gegevens. Rekenkundige relatie overschrijdingsdagen en luchtkwaliteit.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2004 heeft de gemeenteraad van Borne, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2004, zoals aangevuld op 31 augustus 2004, het bestemmingsplan "Bornsche Maten" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , A.G.A. Nijmeijer
Pagina1752-1759
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200600357/1
CiteertitelAB 2006/361
SamenvattingGedoogplicht toelaten onderhoudsmaterieel; vaste gedragslijn; toestemmingsverklaring; eenzijdig onderhoud langs watergang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2004 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen (hierna: het dagelijks bestuur) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast binnen drie werkdagen op het perceel kadastraal bekend [naam], sectie [}, nr. [], materieel, machines en materialen ten behoeve van werkzaamheden door/of vanwege het waterschap ter behartiging van de waterhuishouding toe te laten, tijdelijke werken en verrichtingen toe te staan, alsmede degenen die met het onderhoud van het oppervlaktewater en het toezicht daarop zijn belast, toe te laten. De dwangsom bedraagt 125,- per dag dat de last niet wordt uitgevoerd, met een maximum van 5.000,-.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1759-1763
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-01-2006, 200506198/1
CiteertitelAB 2006/362
SamenvattingOctrooirecht; herstel in vorige toestand van octrooi; gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2003 heeft het Bureau voor de IndustriŰle Eigendom, thans Octrooicentrum Nederland (hierna: het Bureau) een verzoek van appellante tot herstel van het op haar naam gestelde Europees octrooi nr. 0 364 255 voor Nederland - dat per 1 mei 2002 is vervallen - ongegrond verklaard en het gevraagde herstel geweigerd.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina1763-1765
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-02-2006, 03/3907 WAO
CiteertitelAB 2006/363
SamenvattingWeigering terug te komen van besluit; nieuwe medische gegevens; nieuw gebleken feit.
Samenvatting (Bron)Weigering terug te komen van genomen AAW/WAO-besluit. Niet gebleken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.
AnnotatorH.E. Br÷ring
Pagina1765-1769
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV1645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 29-06-2006, AWB 04/621
CiteertitelAB 2006/364
SamenvattingGezondheidsbestuursrecht; motiveringsbeginsel; zorgvuldige voorbereiding; vertrouwensbeginsel; consistentiebeginsel; rechtszekerheidsbeginsel; terugwerkende kracht beleidsregel; tariefbeschikking.
Samenvatting (Bron)Wet tarieven gezondheidszorg
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina1769-1776
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AY4274
Artikel aanvragenVia Praktizijn