Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 04-11-2006
Aflevering 7261
TitelSubsidie of opdracht? Het moeizame onderscheid tussen publiekrechtelijke subsidie en de privaatrechtelijke opdracht
CiteertitelGst. 2006, 149
SamenvattingIn de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het begrip 'subsidie' gedefinieerd als de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan door betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Met het zinsdeel anders dan als betaling voor het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten is bedoeld de subsidie te onderscheiden van het begrip opdracht. Als een verstrekking een subsidie is, dan kan het volgens voorgaande definitie geen betaling voor een opdracht zijn, en vice versa. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen subsidie en opdracht niet altijd even helder. [...]
Auteur(s)T.A.M. van den Ende , B.S. ten Kate
Pagina583-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200600051/1
CiteertitelGst. 2006, 150
SamenvattingExploitatievergunning voor horeca-inrichting met terras. Overschrijding bezwarentermijn kan in beginsel slechts verschoonbaar zijn, indien bezwaren zijn ingediend binnen twee weken nadat belanghebbende alsnog van bestaan besluit heeft kunnen vernemen. (Oss).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oss (hierna: het college), voor zover hier van belang, aan [vergunninghouder] een exploitatievergunning verleend voor een horeca-inrichting met terras, gelegen op de [locatie] te [plaats].
Pagina591-592
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501506/1 en 200501511/1
CiteertitelGst. 2006, 151
SamenvattingBouwvergunning eerste fase voor verbouwing en uitbreiding schoolgebouw. Niet alleen exploitant van nabijgelegen winkel, maar óók eigenaar/verhuurder van winkelpand is belanghebbende ex art. 1:2 lid 1 Awb. (Boxtel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel (hierna: het college) een bouwvergunning eerste fase verleend aan het Sint Lucas Nederlands katholiek college voor middelbaar technisch beroepsonderwijs (hierna: vergunninghoudster) voor het intern verbouwen en uitbreiden van een schoolgebouw, op het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie K, nummer 02274, plaatselijk bekend Grote Beemd 24 te Boxtel.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina593-594
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 18-10-2005, VBC 05/4445-KRD en VBC 05/4446-KRD
CiteertitelGst. 2006, 152
SamenvattingVoorzieningenrechter niet bevoegd tot treffen voorlopige voorziening inhoudende dat handhavingspraktijk Tabakswet wordt gestaakt voor wat betreft het gratis uitdelen van sigaren. (Maastricht).
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter is niet bevoegd om in het kader van art. 8:81 Awb een voorziening te treffen die eruit bestaat dat de handhavingspraktijk in het kader van de Tabakswet jegens verzoeksters wordt gestaakt voor wat betreft het door hen op vakbeurzen gratis uitdelen van sigaren.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina594-596
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AU5259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2006, AWB 05/5035
CiteertitelGst. 2006, 153
SamenvattingWeigering exploitatievergunning seksinrichting op grond van de Wet Bibob; zakelijk samenwerkingsverband; evenredigheid. (Den Haag).

(X en Y / de uitspraak in zaak nr. AWB 05/5035 van de rechtbank 's-Gravenhage van 19 oktober 2005).
AnnotatorA. van den Berg
Pagina596-601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 06-06-2006, AWB 06/2259HOREC
CiteertitelGst. 2006, 154
SamenvattingIntrekken Drank- en horecawetvergunning hotel op grond van de Wet Bibob; vergewisplicht bestuursorgaan ten aanzien van advies van Bureau Bibob; criminal charge; vermoeden van betrokkenheid bij strafbare feiten; evenredigheid. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij het bestreden besluit de verleende vergunning ingetrokken en verzoekster bericht dat zij met ingang van 1 mei 2006 het schenken van alcoholhoudende dranken moet staken. Verweerder heeft deze intrekking gebaseerd op een naar aanleiding van een vergunningaanvraag van café [café] te Amsterdam desgevraagd door het landelijk Bureau Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Bureau BIBOB) op 8 september 2005 aan verweerder dan wel de burgemeester van de gemeente Amsterdam uitgebracht advies (hierna: het BIBOB-advies). Zie ook AX5855.
AnnotatorA. van den Berg
Pagina601-606
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2006:AX8291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200507197/1
CiteertitelGst. 2006, 155
SamenvattingIntrekken vergunning voor het oprichten van een inrichting, geen handelingen, beperkingen. (Spijkenisse).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2004 heeft verweerder de op 17 mei 1994 krachtens de Wet milieubeheer aan appellante verleende vergunning voor het oprichten van een inrichting voor onder meer de openbare verkoop aan derden van benzine, dieselolie en LPG voor motorvoertuigen, met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer, gedeeltelijk ingetrokken, voor zover met deze vergunning is toegestaan dat meer dan 500 m3 aan LPG per jaar wordt doorgezet.
AnnotatorP.P.A. Bodden , T.E.P.A. Lam
Pagina606-607
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX6354
Artikel aanvragenVia Praktizijn