Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 02-11-2006
Aflevering 7
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 13-07-2006, 2005/142
Citeertitel«GJ» 2006/108
SamenvattingHuisarts. Afwachtend beleid. Te late verwijzing naar kinderarts. Onbehoorlijke opzegging behandelingsovereenkomst. Waarschuwing.
Pagina633-637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 25-07-2006, 2005/001
Citeertitel«GJ» 2006/109
SamenvattingPsychiater. Tekortschieten in zorgplicht te gering voor het opleggen van maatregel. Tweedeling somatische en psychiatrische zorg.
Pagina638-642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege Eindhoven, 19-04-2006, ---
Citeertitel«GJ» 2006/110
SamenvattingArts. Publieke propaganda tegen vaccineren. Risico's voor individuele gezondheidszorg van kinderen. Waarschuwing.

Stcrt. 7 augustus 2006, nr. 151, p. 10.
Pagina642-646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege Eindhoven, 19-06-2006, ---
Citeertitel«GJ» 2006/111
SamenvattingVerpleegkundige. Tweemaal medicatiefout dezelfde patiënt. Strijd met zorgplicht. Waarschuwing.

Stcrt. 9 augustus 2006, nr. 153, p. 8.

(Inspecteur voor de Gezondheidszorg Zuidoost / C., verpleegkundige).
Pagina646-650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal tuchtcollege Zwolle, 18-05-2006, 106/2005
Citeertitel«GJ» 2006/112
SamenvattingChirurg. Geen palliatieve sedatie maar euthanasie.

(Inspecteur voor de gezondheidszorg / C, chirurg).
AnnotatorA.J.G.M. Janssen
Pagina650-656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Arnhem, 12-07-2006, 135427/HA ZA 05-2350
Citeertitel«GJ» 2006/113
SamenvattingMislukte sterilisatie. Doorgeven uitslag onderzoek. Bewijslast.
Samenvatting (Bron)De kern van het geschil vormt, kort gezegd, de vraag of het ziekenhuis (althans aldaar werkzame personen) onzorgvuldig heeft gehandeld bij de informatieverstrekking voor en na de sterilisatie van eiser.
Pagina656-661
UitspraakECLI:NL:RBARN:2006:AY7461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekContracten en aanbesteding
TitelGerechtshof Arnhem, 13-06-2006, 2005/469
Citeertitel«GJ» 2006/114
SamenvattingVergoeding ambulancevervoer. Politie als zaakwaarnemer. Contract.
Samenvatting (Bron)[geïntimeerde] heeft de stellingen van AAD dat het vervoer per ambulance medisch noodzakelijk werd geacht, niet betwist. [geïntimeerde] heeft evenmin betwist dat hij, zoals AAD heeft aangevoerd, zeer wel in staat was zijn mening te geven. [geïntimeerde] heeft ook niet gesteld dat hij zich heeft verzet tegen het vervoer per ambulance of dat hij geen toestemming heeft gegeven om hem te vervoeren. De belangen van [geïntimeerde] zijn, gelet op het voorgaande, door het aangaan van de overeenkomst met AAD door de politie naar behoren behartigd, zodat [geïntimeerde] als contractspartij van AAD dient te worden beschouwd en hij gehouden is de in verband daarmee aan AAD verschuldigde bedragen te vergoeden.
Pagina661-663
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AY5400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekContracten en aanbesteding
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-04-2006, 593/05 KG
Citeertitel«GJ» 2006/115
SamenvattingPsycholoog niet aansprakelijk voor falen reïntegratie. Geen rechtstreeks vorderingsrecht op WA-verzekeraar.
Pagina663-665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekContracten en aanbesteding
TitelRaad van Toezicht Verzekeringen, 12-12-2005, 2006/009 WA
Citeertitel«GJ» 2006/116
SamenvattingKlacht over aansprakelijkheidsverzekeraar ziekenhuis. Verzekeraar niet gehouden intern medisch advies aan klager over te leggen.
Pagina666-669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelNederlandse Mededingingsautoriteit, 24-05-2006, 5603/23
Citeertitel«GJ» 2006/117
SamenvattingVoorgenomen concentratie ondernemingen. Vergunning vereist.

(Stichting Zorggroep Noord-Limburg, Stichting Thuiszorg Midden-Limburg en Stichting Land van Gelre en Gulick).
AnnotatorC.T. Dekker
Pagina669-685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelNederlandse Mededingingsautoriteit, 31-05-2006, 5142-128.BT395
Citeertitel«GJ» 2006/118
SamenvattingKlachten KNGF over gedrag zorgverzekeraars. Bezwaren ongegrond. Geen overtreding Mw.

(Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
AnnotatorI.W. Verloren van Themaat
Pagina685-712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelNederlandse Mededingingsautoriteit, 13-07-2006, 5166-55
Citeertitel«GJ» 2006/119
SamenvattingKlachten NVM over gedrag zorgverzekeraars. Bezwaren ongegrond. Geen overtreding Mw.

(Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten / Amicon en Geové, ressorterend onder de Menzis Groep).
Annotator van Oers , I.W. Verloren van Themaat
Pagina712-722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-08-2006, KG 06/768
Citeertitel«GJ» 2006/120
SamenvattingGeneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Eigen bijdrage. Vergoedingslimiet. Geen klinisch relevante verschillen. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Geschil over het al dan niet onderling vervangbaar zijn van twee geneesmiddelen (Strattera en Ritalin) voor de behandeling van ADHD. Eli Lilly is producent van het nieuwe geneesmiddel Strattera, met de werkzame stof atomoxetine. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die belast is met de uitvoering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) heeft Lilly bericht dat hij zich aansluit bij het advies van College voor zorgverzekeringen (CVZ) om atomoxetine te plaatsen op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering, in de cluster met methylfenidaat (Ritalin). Op bijlage 1A zijn de geneesmiddelen geplaatst die onderling vervangbaar zijn. Voor iedere cluster geldt een vergoedingslimiet. Lilly vordert de Staat te gelasten om Strattera op te nemen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering, waarop de geneesmiddelen staan die niet onderling vervangbaar zijn en volledig vergoed worden. Binnen het beperkte kader van dit kort geding kan thans niet met de vereiste mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat de Minister in redelijkheid niet tot de gewraakte beslissing heeft kunnen komen. Er is voorshands nog onvoldoende grond om aan te nemen dat sprake is van klinisch relevante verschillen in eigenschappen tussen Strattera en Ritalin. Onder die omstandigheden was er voor de Minister evenmin aanleiding om op grond van artikel 2.48 van de Regeling zorgverzekering anders te beslissen.
Pagina723-728
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AY6987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelRechtbank Middelburg, 03-02-2006, Awb 05/503
Citeertitel«GJ» 2006/121
SamenvattingWeigering vergoeding behandeling klinische verslavingszorg in buitenland. Geen gecontracteerde instelling. Geen toestemming. Tijdig identieke of even doeltreffende behandeling mogelijk.
Samenvatting (Bron)AWBZ. Vergoeding behandeling klinische verslavingszorg in buitenland. Geen gecontracteerde instelling
Pagina729-730
UitspraakECLI:NL:RBMID:2006:AY7278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelRechtbank Middelburg, 23-06-2006, Awb 05/1081
Citeertitel«GJ» 2006/122
SamenvattingWeigering vergoeding bovenooglidcorrectie. Onvoldoende zorgvuldig voorbereid besluit.
Samenvatting (Bron)Vergoeding behandeling plastisch-chirurgische aard. Gezichtsbeperking. Onzorgvuldig onderzoek.
Pagina731-733
UitspraakECLI:NL:RBMID:2006:AY6151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen en subsidieregelingen
TitelKantongerecht Zaandam, 24-08-2006, 311868/CV EXPL 06-3269
Citeertitel«GJ» 2006/123
SamenvattingZorgverzekeraar. Niet-verrekenen premie typisch geval van "paarse krokodil".
Samenvatting (Bron)Ziekenfondszaak. Verzekeraar die enerzijds nog premie tegoed heeft over 2005 weigerde te verrekenen met over 2006 ten onrechte geïncasseerde premie. Achterstallige premie alsnog toegewezen, maar zonder buitengerechtelijke kosten en met veroordeling van verzekeraar in de proceskosten. Kantonrechter oordeelt: een typisch geval van een "paarse krokodil".
Pagina733-734
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2006:AY6720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 09-05-2006, 03082/05 B
Citeertitel«GJ» 2006/124
SamenvattingGezinsvoogdes. Inbeslagname medisch dossier van 3-jarige in kader van strafrechtelijk onderzoek. Verschoningsrecht. Zeer uitzonderlijke omstandigheden. Motivering.
Samenvatting (Bron)Beklag door Stichting Thuiszorg tegen beslag op medisch consultatiebureaudossier onder die stichting t.b.v. strafzaak tegen gezinsvoogdes n.a.v. gewelddadige dood 3-jarig meisje. 1. Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden. Ex art. 98.1 Sv mogen bij personen met een bevoegdheid tot verschoning ex art. 218 Sv zonder hun toestemming brieven of andere geschriften tot welke hun plicht tot geheimhouding zich uitstrekt, niet in beslag worden genomen. Wel mogen, ook zonder hun toestemming, in beslag worden genomen brieven of geschriften die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend, nu dergelijke brieven en geschriften geen object zijn van de aan evenbedoelde personen toekomende bevoegdheid tot verschoning. De Rb heeft in cassatie onbestreden vastgesteld dat hier geen sprake is van geschriften die het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend. Het verschoningsrecht van o.m. de arts is echter in zoverre niet absoluut, dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden laten denken waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt - ook t.a.v. datgene waarvan de wetenschap hem als zodanig is toevertrouwd - moet prevaleren boven het verschoningsrecht. De beantwoording van de vraag welke omstandigheden als zeer uitzonderlijk moeten worden aangemerkt is niet in een algemene regel samen te vatten. Voor het oordeel dat van zodanige omstandigheden en derhalve van een uitzondering op de hoofdregel met betrekking tot het verschoningsrecht sprake is, gelden zware motiveringseisen. 2. De Rb heeft onderzocht of er sprake is van dergelijke zeer uitzonderlijke omstandigheden. Daarbij heeft de Rb de volgende factoren van belang geacht: a) de omstandigheid dat de aanleiding voor het strafrechtelijke onderzoek is gelegen in een zeer ernstig feit, t.w. de gewelddadige dood van een 3-jarig meisje; b) de omstandigheid dat n.a.v. de dood van het meisje grote ophef is ontstaan, m.n. ook wat betreft de rol van de hulpverleningsinstanties; en c) de omstandigheid dat de gegevens waarop de inbeslagneming van het dossier is gericht van groot belang zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid omtrent het functioneren van verdachte als gezinsvoogdes. Het oordeel van de Rb dat sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden als hiervoor bedoeld die ertoe behoren te leiden dat het inbeslaggenomen medisch dossier bij de stukken van het geding wordt gevoegd, is ontoereikend gemotiveerd, in aanmerking genomen: (i) dat het hier niet gaat om een tegen de verschoningsgerechtigde bestaande verdenking; (ii) de aard en omvang van de gegevens, die met doorbreking van het verschoningsrecht in de strafprocedure zouden worden ingebracht; (iii) de omstandigheid dat hier sprake is van verdenking van de misdrijven van de art. 307 dan wel 308 jo. 309 Sr, in de context waarvan m.n. van belang is de frequentie en inhoud van de contacten tussen de arts van het consultatiebureau en verdachte, terwijl (iv) de Rb onvoldoende ervan blijk heeft gegeven te hebben onderzocht de vraag of de relevante gegevens niet op andere wijze konden worden verkregen, mede in het licht van hetgeen namens klaagster is aangevoerd en voorgesteld en het verhandelde in raadkamer, in welk verband niet zonder meer begrijpelijk is het oordeel van de Rb dat in het licht van het bovenstaande een geclausuleerde kennisname van het dossier meer vragen zal opwerpen en derhalve in onvoldoende mate zal bijdragen aan het aan het licht brengen van de waarheid.
AnnotatorT.M. Schalken
Pagina734-745
LinkVolledige tekst annotatie (recht.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV2386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-08-2006, KG 06/1011
Citeertitel«GJ» 2006/126
SamenvattingVordering tot plaatsing veroordeelde in een psychiatrische inrichting.

(A, verblijvend in de Penitentiaire Inrichting de Dordtse Poorten / 1. de Staat der Nederlanden, 2. Stichting De Bruggen, 3. B).
Pagina745-747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 30-08-2006, 06/276
Citeertitel«GJ» 2006/126
SamenvattingApotheker. Verdenking van fraude. Inbeslagneming recepten en medicatielijnen. Geheimhoudingsplicht. Verschoningsrecht. Zeer bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Raadkamer, doorzoeking ter inbeslagneming, afgeleid verschoningsrecht, plicht tot geheimhouding, ontvankelijkheid, apotheker
Pagina747-750
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2006:AY7078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Zutphen, 22-08-2006, 06/460220-06
Citeertitel«GJ» 2006/127
SamenvattingAura-, chakrahealer. Seksuele delicten. Behandelrelatie in de zin van de Wet BIG.

Samenvatting (Bron)aura-/chakra healer veroordeeld tot 4 jaren gevangenisstraf wegens seksuele delicten met cliënten.
Pagina750-756
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2006:AY6639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverheidsregulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 28-07-2006, AWB 05/409 en 05/427
Citeertitel«GJ» 2006/128
SamenvattingVaststelling tarief door CTG. Toetsingskader. Regierol zorgverzekeraars. Vaststelling productie en aantal medisch specialisten. Feitelijke situatie. Benchmark.

Samenvatting (Bron)Wet tarieven gezondheidszorg Medisch-specialisten
Pagina756-768
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AY5235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508493/1
Citeertitel«GJ» 2006/129
SamenvattingVerzoek registratie als ADL-kandidaat te terecht afgewezen. CVZ mag afgaan op adviezen van Argonaut en CIZ.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2005 heeft verweerder een verzoek van appellant om te worden aangemerkt als ADL-kandidaat en als zodanig te worden geregistreerd, afgewezen.
Pagina768-769
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Zutphen, 01-08-2006, 79031 / KG ZA 06-154
Citeertitel«GJ» 2006/130
SamenvattingUitlatingen over trombosedienst. Ongeoorloofde reclame of onrechtmatig jegens bestaande trombosedienst? Gedeeltelijke rectificatie.
Samenvatting (Bron)Ascon gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Streekziekenhuis Koningin Beatrix is veroordeeld om een deel van haar reclame uitingen te rectificeren.
Pagina770-776
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2006:AY5337
Artikel aanvragenVia Praktizijn