Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 09-11-2006
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelKeuringen en controles: wie betaalt de rekening?
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 602
SamenvattingMen neme een Frans kippenboutje, Italiaanse ham, Schotse zalm of Thaise garnalen. Daarbij een goed glas wijn, een snufje zee en een straaltje zon en voilà, de ingrediënten voor aangenaam genieten zijn aanwezig. Aan de positieve herinnering van dit genieten wordt danig afgedaan wanneer achteraf nare verschijnselen als buikkrampen, veroorzaakt door het eten van besmet vlees of vis, zouden optreden. Om die reden vinden allerlei keuringen en veterinaire controles plaats: voldoen de dieren en hun producten aan de gezondheidseisen van de nationale en communautaire regelgeving?
Auteur(s)N. Saanen
Pagina602-615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2005-2006
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 616
SamenvattingHet gemeentelijk voorkeursrecht blijft de gemoederen in beweging houden. Het aanzienlijke aantal gerechtelijke uitspraken dat het voorbije jaar is verschenen, is daarvan een stille getuige. De hoofdmoot van die jurisprudentie bestaat uit administratieve rechtspraak, gevolg van procedures waarin (meestal) grondeigenaren ageren tegen de belasting van hun eigendom met een gemeentelijk voorkeursrecht. Het merendeel van dergelijke procedures is bij voorbaat al kansloos.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , W.J.E. van der Werf
Pagina616-629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKavelruil geregeld?
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 630
SamenvattingElders in dit nummer van Agrarisch Recht zijn de bijdragen opgenomen over de vraag wat onder de geldende Landinrichtingswet nu precies onder "ruilverkaveling bij overeenkomst" moet worden verstaan, mede gelet op de daarover gevormde jurisprudentie. Dat bracht mij op de gedachte om voor ditzelfde nummer even een kort update te leveren van de stand van zaken rond de kavelruil in de Wet inrichting landelijk gebied. Het wetsvoorstel WILG is intussen door de Tweede Kamer aangenomen en naar de senaat gestuurd. Dat is niet helemaal rimpelloos verlopen.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina630-636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReacties naar aanleiding van het artikel 'Werkt kavelruil nog?' van mr. J.W.A. Rheinfeld in Agrarisch recht 2006, p. 188-194
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 637
Pagina637-637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe perikelen rond de definitie van kavelruil
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 637
SamenvattingDe Landinrichtingswet (Liw) kent als een van de instrumenten van landinrichting de ruilverkaveling bij overeenkomst, in de praktijk aangeduid als 'kavelruil'. Het instrument kavelruil is in de Liw slechts summier vormgegeven, terwijl een toelichting van de wetgever op de wetsbepalingen vrijwel geheel ontbreekt. Dat de wettelijke regeling volstrekt ontoereikend is, wordt op treffende wijze geïllustreerd aan de hand van de relevante rechtspraak sedert 1999. In het bijzonder wordt gewezen op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de kavelruil 'Grootewaard'.
Auteur(s)B.F. Preller
Pagina637-639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op het artikel 'Werkt kavelruil nog?'van mr. J.W.A. Rheinfeld
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 639
SamenvattingKavelruil is al jarenlang een aantrekkelijk instrument om de structuur van het landelijk gebied te verbeteren en te versterken. Het is daarom jammer dat de toepasbaarheid van dit instrument steeds verder wordt ingeperkt en dat onduidelijk is wat nog wél mogelijk is. Om die reden wil ik dan ook graag reageren op het artikel van dhr. Rheinfeld in Agrarisch Recht van april 2006.
Auteur(s)J.W. Wiltink
Pagina639-640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaschrift
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 641
SamenvattingMijn artikel in het aprilnummer van dit tijdschrift, getiteld 'Werkt kavelruil nog?, waarin ik enkele actualiteiten omtrent de kavelruil besprak, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Vooral het door mij gegeven voorbeeld van een minimaal ruilschema in een kavelruil leverde enige kritiek op van diverse auteurs. Een tweetal reacties, van de heren Preller en Wiltink, zijn in dit nummer weergegeven. Graag wil ik (kort) reageren op deze publicaties.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
Pagina641-642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 643
SamenvattingAlgemeen - Pacht - Beheer landelijk gebied - Ruimtelijke ordening - Landbouwkwaliteitsbeleid - Agrarisch milieubeleid - Fiscaal recht.
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina643-644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 646
Pagina646-648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-07-2002, 208/01
CiteertitelAgr.r. 2006/5370
SamenvattingOriginaire rechtsverkrijging middels akte van toedeling, ook van een eerder door non-usus tenietgegaan recht van dertiende penning.

(Belgrave Estates B.V. / Toxopeus c.s.).
Pagina649-652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-06-2005, 225/04
CiteertitelAgr.r. 2006/5371
SamenvattingDe akte van toedeling en de inschrijving daarvan leidt tot titelzuivering, ook bij een lopende verjaringstermijn.

(Aarsman/ Bewaarder en 't Sleyk B.V.).
AnnotatorJ.A. Zevenbergen
Pagina652-663
Artikel aanvragenVia Praktizijn