Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 14-11-2006
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelLa Bombe Wabo
CiteertitelM en R 2006, afl. 9, p.533
SamenvattingZes oktober zal niet alleen worden herinnerd als de dag dat - in 1914 - de Noorse ontdekkingsreiziger Thor Heyerdahl werd geboren of als - in 1955 - de dag van La Bombe CitroŽn, de dag dag de CitroŽn DS in de Parijse autosalon insloeg als een bom. Voor het omgevingsrecht zal 6 oktober 2006 in de annalen worden bijgeschreven als de dag van La Bombe Wabo. De dag dat minister Winsemius het door zijn voorgangster te water gelaten schip van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) door de ministerraad loodste. De Wabo met aan boord de omgevingsvergunning.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina533-533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet wetsvoorstel verankering en bekostiging van de gemeentelijke watertaken
CiteertitelM en R 2006, afl. 9, p.534
SamenvattingOns land kent vele waterbeheerders. In het stedelijke gebied spelen met name de gemeenten een rol. De bestaande wettelijke regelingen inzake het stedelijk waterbeheer bevatten momenteel echter een aantal leemten en onduidelijkheden op het punt van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt hierin te voorzien en creŽert daartoe onder meer enkele nieuwe gemeentelijke zorgplichten, een verbreed rioleringsplan en een verbreed bekostigingsinstrumentarium. [...] In dit artikel worden de belangrijkste elementen van het wetsvoorstel op een rij gezet en van een kort commentaar voorzien.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina534-538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgesproken
TitelJurisprudentieoverzicht over de toepassing van de IPPC-richtlijn op veehouderijen
CiteertitelM en R 2006, afl. 9, p.539
SamenvattingIn dit artikel staat de ontwikkeling van de jurisprudentie (tot 15 augustus 2006) over de toepassing van de IPPC-richtlijn op veehouderijen centraal.
Auteur(s)D. van der Meijden
Pagina539-544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2006, afl. 9, p.556
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina556-556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 03-07-2006, 200604062/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 52K
SamenvattingHandhaving, dwangsom, legalisatie, begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2006 heeft verweerder, voor zover thans van belang, aan verzoeker een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 10.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, voorschrift F11 van de milieuvergunning en artikel 25, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004.
Pagina557-557
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-06-2006, 200600860/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 53K
SamenvattingZuiver schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2005 heeft verweerder het verzoek van appellanten om schadevergoeding als bedoeld in artikel 26 van de Ontgrondingenwet en om nadeelcompensatie afgewezen.
Pagina557-557
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508827/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 54K
SamenvattingHandhaving, belangenafweging, concreet zicht op legalisering, aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel (hierna: het college) appellant gelast vůůr 1 maart 2005 de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) opgerichte tuinmuur alsmede de aanzet tot uitbreiding van het bijgebouw af te breken onder oplegging van een dwangsom van 10.000,00.
Pagina557-557
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-06-2006, 200506294/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 55K
SamenvattingVrijstelling, algemene verklaring van geen bezwaar, algemeen verbindend voorschrift, bevoegdheid, bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar (hierna: het college) aan de Wassenaarsche Bouw Stichting (hierna: WBS) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het verbouwen van 46 over drie blokken verdeelde woningen, het verbouwen van ťťn van de woningen tot vier bergingen/fietsenstalling, het bouwen van drie centrale trappenhuizen met liftinstallatie alsmede het bouwen van een derde bouwlaag bestaande uit 18 woningen op het perceel Hillenaarlaan 2 tot en met 48a te Wassenaar (hierna: het perceel).
Pagina557-558
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200508834/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 56K
SamenvattingOmvang geding hoger beroep, verhouding beroep-hoger beroep, Europees recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lopik (hierna: het college) aan Eneco Milieu B.V. (hierna: Eneco) vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) en bouwvergunning verleend voor het bouwen van drie windturbines en een inkoopstation, plaatselijk gemerkt ten westen van het bedrijfsterrein en defensiecomplex Lopik.
Pagina558-558
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200508260/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 57K
SamenvattingOvername lopend beroep door nieuwe eigenaar inrichting is mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer, voor het oprichten en in werking hebben van onder meer een tankstation met shop, een detailhandelbedrijf met doe-het-zelf assortiment, agri-, dier- en tuinassortiment, verkoop van kerstartikelen en de opslag en verkoop van gasflessen, gelegen aan de [locatie] te [plaats], gemeente Moerdijk. Dit besluit is op 18 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina558-558
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 14-09-2006, C-138/05
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 84
SamenvattingOvergangsrecht gewasbeschermingsmiddelen; ontheffingsregeling.

(Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie / Minister van LNV).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 september 2006. # Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie tegen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederland. # Toelating voor op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Richtlijn 91/414/EEG - Artikel 8 - Richtlijn 98/8/EG - Artikel 16 - Bevoegdheid van lidstaten tijdens overgangsperiode. # Zaak C-138/05.
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina558-564
UitspraakECLI:EU:C:2006:577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 13-03-2006, KG 06/171
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 85
SamenvattingUitspraak over het bijvoeren van grote grazers in Oostvaardersplassen in het licht van wettelijke zorgplichten.
Samenvatting (Bron)[...] De Dierenbescherming vordert ... de Staat en Staatsbosbeheer ... op straffe van een dwangsom, te gebieden de vereiste maatregelen te treffen om de dieren die zich bevinden in het natuurgebied Oostvaardersplassen middels het uitwerpen van voldoende hooi laten bijvoeren binnen 24 uur wanneer ... wordt voldaan aan bepaalde omstandigheden [...]
AnnotatorC.J. Bastmeijer
Pagina564-568
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AV4486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-07-2006, 200509980/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 86
SamenvattingGeval van ernstige verontreiniging door grondwaterverontreiniging op 10 meter diepte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2004 heeft verweerder vastgesteld dat ter plaatse van het voormalige Philips-terrein aan de Pastoor van Laakstraat 90-92 te Lent sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming waarvan de sanering urgent is (urgentieklasse 1). Daarnaast heeft verweerder besloten dat uiterlijk binnen 1 jaar na het van kracht worden van het besluit met de sanering moet worden begonnen.
AnnotatorJ.H.G. Broek
Pagina568-569
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY0395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-06-2006, 200504616/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 87
SamenvattingGoedkeuring van een bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van een omleidingsweg.

Annotatie onder nr. 90.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2004 heeft de gemeenteraad van Zevenhuizen-Moerkapelle, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2004, het bestemmingsplan "Omleidingsweg N219" vastgesteld.
Pagina569-571
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200505634/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 88
SamenvattingBestemmingsplan ten behoeve van de aanleg van een randweg te Didam.

Annotatie onder nr. 90.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2004 heeft de gemeenteraad van Didam, thans gemeente Montferland, het bestemmingsplan "Randweg Zuid" vastgesteld.
Pagina571-573
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506157/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 89
SamenvattingHoger beroep met betrekking tot een artikel 19-vrijstelling en bouwvergunning voor een Factory Outlet Center (FOC) in Roosendaal.

Annotatie onder nr. 90.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellanten sub 1 (hierna: MDG) vrijstelling ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en bouwvergunning verleend voor een Factory Outlet Center (hierna: FOC) op het perceel plaatselijk bekend De Stok 2 te Roosendaal (hierna: het perceel).
Pagina573-574
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200507481/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 90
SamenvattingUitwerkingsplan ex artikel 11 WRO, dat voorziet in de verlegging van een oprit van een parkeergarage in Hilversum. In een luchtkwaliteitsonderzoek is onderzoek gedaan naar de negatieve dan wel positieve gevolgen van de verplaatsing van de oprit.

Annotatie tevens behorend bij nrs. 87-89.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilversum het uitwerkingsplan "1e Uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO Bestemmingsplan Binnenstad, Verleggen oprit parkeergarage Hilvertshof" vastgesteld.
AnnotatorH.C. Borgers
Pagina574-578
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200510266/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 91
SamenvattingVoorschriften grondwaterwetvergunning ter voorkoming van verdroging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2005 heeft verweerder PCN Vastgoedadviseurs B.V. vergunning verleend als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder aan de Wilhelminalaan 27 te Naarden.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina578-579
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200507276/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 92
SamenvattingVergunningvoorschriften herhalingsonderzoek en sanering onder omstandigheden toegestaan.

Annotatie onder nr. 93.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2005 heeft verweerder aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer op- en overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen, gelegen op het perceel Ettenseweg 3 te Ulft. Dit besluit is op 7 juli 2005 ter inzage gelegd.
Pagina579-580
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-08-2006, 200507896/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 93
SamenvattingAspecten van sanering in verleden in beginsel niet van belang in revisievergunning.

Annotatie tevens behorend bij nr. 92.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2005 heeft verweerder aan de gemeente Purmerend (hierna: vergunninghouder) voor een periode van tien jaar een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het in werking hebben van een afvalbrengstation en gemeentewerf, gelegen aan de Van IJsendijkstraat 186 en 417. Dit besluit is op 5 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina580-581
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200509655/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 94
SamenvattingCapaciteit riolering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2005 heeft verweerder aan de [vergunninghouders] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer metaalrecycling en metaalhandel en de op- en overslag van bouw- en sloopafval, op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 27 oktober 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina582-583
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-08-2006, 200601041/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 95
SamenvattingBelanghebbendebegrip in het licht van hoofdstuk 8 Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een atelier (metaal- en houtbewerking), een uurwerkklok, smidsvuur en een uitstookoven, gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 29 december 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina583-585
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200507730/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 96
SamenvattingDe Afdeling wijzigt haar koers met betrekking tot de uitleg van het belanghebbendebegrip.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) goedkeuring verleend aan het op 28 augustus 2003 door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgestelde peilbesluit polder Zevenhoven deel I.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina585-586
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200506487/1
CiteertitelM en R 2006/9, nr. 97
SamenvattingProcedure over aanwijzing waterretentiegebied in bestemmingsplan.

(X e.a. / GS van Gelderland).
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina586-588
Artikel aanvragenVia Praktizijn