Overheid en Aansprakelijkheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid
Datum 03-11-2006
Aflevering 4
TitelSchade als gevolg van een onrechtmatig besluit: vergoeding via het burgerlijk of het bestuursprocesrecht?
CiteertitelO&A 2006, 48
SamenvattingDe regels van het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht kunnen van invloed zijn op de keuze om de geleden schade via de civiele of de bestuursrechtelijke weg te verhalen. De voor- en nadelen van beide processtelsels worden in deze bijdrage bezien aan de hand van onderwerpen als de verjaringstermijnen, het bewijsrecht, de eiswijziging, het incidenteel appèl, de proceskosten(vergoeding) en de dicta.
Auteur(s)L. di Bella , Y.E. Schuurmans
Pagina88-105
LinkVolledige tekst artikel (universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe invloed van de Kelderluik-criteria op de aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex art. 6:162 BW en 6:174 BW
CiteertitelO&A 2006, 49
SamenvattingIn het Kelderluik-arrest heeft de Hoge Raad een aantal criteria geformuleerd aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde gevaarzettende situatie als onrechtmatig dient te worden aangemerkt. Hieronder wordt onderzocht in hoeverre deze Kelderluik-factoren een rol spelen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder met betrekking tot gevaarzettende verkeerssituaties ex art. 6:162 BW en art. 6:174 BW.
Auteur(s)T. Novakovski
Pagina106-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Bestuursrecht
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507631/1
CiteertitelO&A 2006, 50
SamenvattingPlanschade; uitwerkingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2003 heeft appellant (hierna: de raad) een verzoek van Apron Development B.V. (hierna: Apron) om planschadevergoeding, als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), afgewezen.
Pagina113-114
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Bestuursrecht
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508633/1
CiteertitelO&A 2006, 51
SamenvattingPlanschade; schade anderszins verzekerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2003 heeft appellant (hierna: de raad) een verzoek van [verzoeker] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina114-114
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Bestuursrecht
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200507330/1
CiteertitelO&A 2006, 52
SamenvattingPlanschade; planologische maatstaf.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2003 heeft de raad van de gemeente Wognum (hierna: de raad) het verzoek van appellanten om planschadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) afgewezen.
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Bestuursrecht
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200509420/1
CiteertitelO&A 2006, 53
SamenvattingPlanschade; voorzienbaarheid; incidenteel hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2003 heeft de raad van de gemeente Tilburg (hierna: de raad) het verzoek van [wederpartij] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina115-116
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Bestuursrecht
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200600752/1
CiteertitelO&A 2006, 54
SamenvattingPlanschade; verkeersbesluit; causaal verband.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2004 heeft de raad van de gemeente Utrecht (hierna: de raad) het verzoek van appellanten om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina116-117
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelHoge Raad, 09-06-2006, C05/052HR
CiteertitelO&A 2006, 55
SamenvattingVerkeersongeval motor; aansprakelijkheid gemeente als wegbeheerder.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Geschil tussen motorrijder en een gemeente over aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder voor schade als gevolg van ernstig ongeval na botsing tegen een vluchtheuvel op een voor openbaar verkeer openstaande weg in bebouwde kom (tunneltracé); onrechtmatige overheidsdaad, onzorgvuldig handelen van de gemeente nu zij bekend was met de gevaarlijke verkeersituatie ter plaatse terwijl de weginrichting niet als gebrekkig heeft te gelden?
Pagina117-118
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV4315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelHoge Raad, 09-06-2006, C05/092HR
CiteertitelO&A 2006, 56
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad; bevoordeling concurrent?
Samenvatting (Bron)Geschil tussen de exploitant van een benzinestation enerzijds en een gemeente met haar oud-burgemeester anderzijds over aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad bij de voorbereiding van een bestemmingplan en beweerd bevoordelen van een concurrent (81 RO).
Pagina118-118
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AV6031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelHoge Raad, 28-04-2006, R04/131HR
CiteertitelO&A 2006, 57
SamenvattingWeigering vergunning kansspelen.
Samenvatting (Bron)Antillenzaak; vervolg op HR 20 december 2002, nr. R01/121, NJ 2004, 4; geding na verwijzing, gebruik door een bestuursorgaan (Gouverneur) van inlichtingen van de veiligheidsdienst bij aan zijn besluit ten grondslag liggende belangenafweging omtrent verstrekking van een vergunning.
Pagina118-118
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU8328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 15-06-2006, 03/570
CiteertitelO&A 2006, 58
SamenvattingOpzegging erfpachtsovereenkomst; algemene beginselen van behoorlijk bestuur; geen doorkruising publiekrechtelijke regeling.
Samenvatting (Bron)Art. 5:87 lid 2 BW. Rechtsgeldigheid opzegging erfpachtsovereenkomst door gemeente?
Pagina118-118
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX9126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 01-06-2006, 03/1363
CiteertitelO&A 2006, 59
SamenvattingOnderhandeling over verplaatsing benzinepompstation; precontractuele relatie; onrechtmatig handelen?
Samenvatting (Bron)Onderhandelingen met gemeente over verplaatsing benzinepompstation. Verplichtingen van de gemeente uit hoofde van de precontractuele relatie.
Pagina118-119
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AX9284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelRechtbank Groningen, 03-05-2006, 71790 HA ZA 04-371
CiteertitelO&A 2006, 60
SamenvattingRechtmatige overheidsdaad; égalité devant les charges publiques.
Samenvatting (Bron)Rechtmatige overheidsdaad; algehele schadevergoeding voor getroffene. Eind oktober 1998 is in grote delen van de Provincie Groningen als gevolg van hevige regenval ernstige wateroverlast ontstaan.Ter voorkoming van overstromingen elders heeft een crisisberaad, waarin vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en provincie, onder voorzitterschap van de CdK, besloten de dijken rond de Tussenklappenpolder door te steken en deze polder te gebruiken als bergingsgebied. Eiser woont in de Tussenklappenpolder en als gevolg van het doorsteken van de dijken zijn zijn woning, tuin en weiland onder water komen te staan. Hij heeft daardoor aanzienlijke schade geleden. Een deel van die schade is vergoed ingevolge de WTS-II regeling, een deel is vergoed op grond van een aanvullende regeling van de Provincie en een deel is niet vergoed. Eiser vordert thans op grond van onrechtmatige overheidsdaad vergoeding van de Provincie van het tot dusver nog niet vergoede deel van de schade. Hij beroept zich op het beginsel van égalité devant les charge publique. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Provincie aansprakelijk is voor de volledige schade. De omvang van de schade staat nog niet vast. Abstracte schadeberekening.
Pagina119-119
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2006:AX4137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 26-07-2006, KG 06/686
CiteertitelO&A 2006, 61
SamenvattingVergoeding opvangkosten van illegalen door zorginstelling; onevenredige schade; geen normaal maatschappelijk risico.
Samenvatting (Bron)Kort geding over de kosten van de klinische opvang van illegalen door een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Door de inwerkingtreding van de Koppelingswet op 1 juli 1998 is het recht op gefinancierde medische verzorging voor illegalen in algemene zin vervallen. De instelling ziet zich als gevolg van de Koppelingswet geconfronteerd met stijgende kosten voor de klinische opvang van illegalen, omdat illegalen geen aanspraak hebben op zorg gefinancierd op grond van de AWBZ. Een substantieel deel van de illegalen aan wie de instelling zorg verleent, verblijft daar gedwongen of vrijwillig op grond van een rechterlijke machtiging of andere maatregel op grond van de Wet bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). De instelling heeft de verplichting deze zorg te verlenen. Centrale vraag in dit kort geding is of de kosten van deze zorg voor rekening van de insteling moeten blijven, dan wel ten laste van de Staat dienen te komen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de kosten ten laste van de Staat behoren te komen.
Pagina119-120
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AY5099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelRechtbank Groningen, 14-07-2006, 87804 / KG ZA 06-236
CiteertitelO&A 2006, 62
SamenvattingStadsduiven: beschermde inheemse diersoort?
Samenvatting (Bron)Vogelrichtlijn; art. 4 en 9 Flora- en faunawet. De gemeente Groningen wil de stadsduivenpopulatie terugbrengen in verband met overlast. In de afgelopen jaren is het aantal stadsduiven door bijvoedering verdrievoudigd tot thans circa 6000. De dierenbescherming vordert in kort geding de gemeente Groningen te verbieden stadsduiven te vangen en te doden. Zij stelt dat de stadsduif een beschermde inheemse vogelsoort is en dat de gemeente in strijd met de geldende wet- en regelgeving handelt. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter moet de stadsduif worden aangemerkt als "gedomesticeerd" en is het op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving geen beschermde vogel. Derhalve geen sprake van onrechtmatig handelen jegens de dierenbescherming.
Pagina120-120
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2006:AY3913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Civiel recht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-07-2006, KG 06/179
CiteertitelO&A 2006, 63
SamenvattingZorgverzekeringswet; no-claimteruggave.
Samenvatting (Bron)Kort geding over de no-claimteruggave van de Zorgverzekeringswet aan verzekerden die chronisch ziek of gehandicapt zijn. De vordering is afgewezen. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat de regeling een politieke kwestie vormt, die onderwerp is geweest en nog is van politiek debat. Het is aan de wetgever om hierin keuzen en afwegingen te maken. Voor de rechter is daarbij in beginsel geen taak weggelegd. Hij mag geen oordeel geven over de billijkheid van een wet. Wel kan de rechter beoordelen of een wet in strijd is met regels van hogere orde, zoals bepalingen van gemeenschapsrecht of bepalingen van internationale verdragen die een ieder verbindend zijn. Als hij op grond van deze beoordeling tot de conclusie komt dat een bepaalde wet onmiskenbaar onverbindend is, kan hij de wet buiten toepassing laten. Hij zal, zeker in een kort geding, zich hierin terughoudend moeten opstellen. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de Nederlandse wetgeving op dit punt niet onmiskenbaar onverbindend is. De internationale regels waarop eisers zich beroepen hebben geen rechtstreekse werking.
Pagina120-121
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AY1710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EVRM
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-06-2006, 35014/97
CiteertitelO&A 2006, 64
SamenvattingHuurprijsregeling, aantasting van eigendom. (Hutten-Czapska / Polen).
Samenvatting (Bron)Preliminary objection rejected (ratione temporis);Violation of P1-1;Pecuniary damage - reserved;Non-pecuniary damage - financial award
Pagina121-121
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0619JUD003501497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EVRM
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-06-2006, 5356/04
CiteertitelO&A 2006, 65
SamenvattingKosten bestuursdwang, schadevergoeding bij onrechtmatige bestuursdwang. (Mazelié / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)Violation of P1-1;Remainder inadmissible;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - domestic proceedings;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
Pagina121-122
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0627JUD000535604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EVRM
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-07-2006, 13600/02
CiteertitelO&A 2006, 66
SamenvattingVernederende behandeling in detentie; verhouding Straatsburgse en nationale schadevergoeding. (Baybasin / Nederland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 3;Not necessary to examine Art. 8;Just satisfaction reserved
Pagina122-122
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0706JUD001360002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EVRM
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-07-2006, 35589/02
CiteertitelO&A 2006, 67
SamenvattingBestemmingsplan, schadevergoeding, gerechtvaardigde verwachtingen. (Housing Association of War Disabled and Victims of War of Attica e.a. / Griekenland).
Pagina122-123
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:0713JUD003558902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 30-05-2006, T-87/94
CiteertitelO&A 2006, 68
SamenvattingCollectief aanbod schadevergoeding vormt geen erkenning van aansprakelijkheid van de Gemeenschap; geen schending vertrouwensbeginsel. (J.C. Blom / Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen).
Pagina123-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 13-06-2006, C-173/03
CiteertitelO&A 2006, 69
SamenvattingEen lidstaat mag niet elke mogelijkheid uitsluiten dat zij aansprakelijk wordt gesteld voor schending van het gemeenschapsrecht door een rechterlijke instantie en mag deze aansprakelijkheid ook niet beperken tot gevallen van handelen ter kwader trouw of grove schuld. (Traghetti del Mediterraneo SpA / Repubblica italiana).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 13 juni 2006. # Traghetti del Mediterraneo SpA tegen Repubblica italiana. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale di Genova - Italie. # Niet-contractuele aansprakelijkheid van lidstaten - Schade aan particulieren toegebracht door schendingen van gemeenschapsrecht die kunnen worden toegerekend aan nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg - Beperking door nationale wetgever van overheidsaansprakelijkheid tot gevallen van handelen te kwader trouw of grove schuld van rechter - Uitsluiting van aansprakelijkheid met betrekking tot uitlegging van rechtsregels en beoordeling van feiten en bewijs in kader van uitoefening van rechtsprekende functie. # Zaak C-173/03.
Pagina123-124
UitspraakECLI:EU:C:2006:391
Artikel aanvragenVia Praktizijn