Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 17-11-2006
Aflevering 4
TitelRedactioneel
SamenvattingHet ontslagrecht is continu in beweging. Sommige onderdelen bewegen wat sneller en ingrijpender dan anderen. Per 1 oktober is een belangrijke wijziging in de Werkloosheidswet ingevoerd die ervoor moet gaan zorgen dat de formele ontbindingspraktijk - ook wel de grote leugen in het ontslagrecht genoemd (C.G. Boot, NJB 2006) - achterwege kan blijven. [...] Deze beleidsregels zijn opgenomen aan het eind van dit nummer. Verder komt in het onderhavige themanummer een aantal actualiteiten met betrekking tot ontslag aan de orde.
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelActualiteiten ontslagrecht bij doorstart na faillissement
SamenvattingIs het leerstuk van opvolgend werkgeverschap ex artikel 7:668 a lid 2 BW wel of niet van toepassing na faillissement? Deze vraag is recentelijk bevestigend beantwoord door de Hoge Raad. Daarmee maakt de Hoge Raad een einde aan een jarenlange discussie in de literatuur. Ook de lagere rechtspraak van de afgelopen jaren gaf geen duidelijkheid over de toepasselijkheid van 7:668 a lid 2 BW na faillissement. De oorzaak voor deze verdeeldheid was onder meer gelegen in de gedachte dat toepassing van 7:668 a lid 2 BW op gespannen voet zou staan met de uitsluiting van de bepalingen met betrekking tot overgang van onderneming ex artikel 7:666 BW.
Auteur(s)A.M. Helstone
Pagina5-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTrend(s) in de ontbindingspraktijk 2005-2006: Mediation als modern toetsingskader voor goed werkgever- en werknemerschap
SamenvattingOntbindingsprocedure: verscheidene trends.

Als alles gaat zoals bedoeld, zullen de statistieken ten aanzien van de ontbindingsprocedures ex artikel 7:685 BW er in 2007 heel anders uit zien dan tot nu toe. Van de in 2005 gevoerde 67.608 ontbindingsprocedures was namelijk, zo wordt geschat, 75 tot 90% een pro-formaprocedure. Die procedures worden - voor het grootste deel - uitsluitend gevoerd teneinde eventuele WW-rechten van de werknemers zo veilig mogelijk te stellen.
Auteur(s)P.A. Charbon , A.M. Helstone
Pagina15-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe verplichte afspiegeling, een betere toepassing in de praktijk?
SamenvattingDe werkgever die de arbeidsovereenkomst wil opzeggen moet daarvoor toestemming hebben van de Centrale organisatie werk en inkomen (hierna: CWI). Het beleid dat hierbij wordt gevoerd als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen staat centraal in deze bijdrage. Naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Werk en Inkomen (hierna: IWI) naar de uitvoering van de ontslagtaak door de CWI, waarbij een uniforme uitvoering en gelijke behandeling van gelijke gevallen aan de orde is gesteld, zijn door de CWI zogenoemde beleidsregels opgesteld. In deze bijdrage wordt nagegaan of dit bestuursorgaan deze bevoegdheid eigenlijk wel heeft.
Auteur(s)J. van Drongelen , S.F.H. Jellinghaus , A.D.M. van Rijs
Pagina23-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Opzegging 2006: nihil novum sub sole
SamenvattingIn onderstaand overzicht zal ik de rechtspraak over het jaar 2006 tot nu toe met betrekking tot opzegging van de arbeidsovereenkomst weergeven en becommentariŰren. De beperking tot de opzegging is niet geheel consequent doorgevoerd, omdat tevens de ontbindende voorwaarde aan de orde zal komen. Daarvˇˇr zullen reeds achtereenvolgens behandeld zijn: de onregelmatige en de kennelijk onredelijke opzegging, het ontslag op staande voet, de opzegging in de proeftijd, een tweetal opzegverboden en de opzegging van de statutair directeur. De keuze in behandelde rechtspraak is uiteraard geheel voor mijn rekening.
Auteur(s)R.M. Beltzer
Pagina43-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHerstel van de arbeidsovereenkomst bij kennelijk onredelijk ontslag
SamenvattingDe vordering uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag mag zich in een zekere populariteit verheugen. De werknemer die zich door het ontslag tekort gedaan voelt, beroept zich tegenwoordig al snel op artikel 7:681 BW. Daarbij staat het vizier meestal gericht op het verkrijgen van schadevergoeding. De kennelijke onredelijkheid van een opzegging geeft aan de werknemer echter ook de mogelijkheid het herstel van de arbeidsovereenkomst te vorderen (zie artikel 7:682 BW). Deze vordering blijkt in de praktijk aanzienlijk minder populair.
Auteur(s)W.H.N.C. van Beek
Pagina59-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollectief ontslag en afvloeiing
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken wij twee onderwerpen, te weten 'collectief ontslag' en 'bedrijfseconomisch ontslag en afvloeiingsregelingen' aan de hand van recente ontwikkelingen. De bijdrage borduurt voort op twee eerderde bijdrages van J.H. Even in AI 2005/1, waarin de twee onderwerpen gescheiden werden behandeld.

Deze bijdrage zal in onderdeel 2 ingaan op de ontwikkelingen omtrent collectief ontslag op Europees niveau aan de hand van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie ('HvJ') en een rapport van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ('EIRO').
Auteur(s)J.H. Even , C.M. Jakimowicz
Pagina73-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek ambtenarenrecht 2005-2006
SamenvattingHet ambtenarenrecht heeft de afgelopen periode een relatief rustig bestaan geleid. Grote aardverschuivingen hebben zich niet voorgedaan. Maar dat laat onverlet dat de voortekenen voor grote verschuivingen er wel zijn. Zo wordt er uitgebreid gediscussieerd over de status van het ambtenarenschap. Moet de ambtenaar wel ambtenaar blijven? In deze kroniek wordt nader op deze discussie ingegaan, alsmede een aantal andere ontwikkelingen binnen het ambtenarenrecht.
Auteur(s)P.J.J.M. van der Heijden , S.F.H. Jellinghaus
Pagina95-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
Pagina107-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn