Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 23-11-2006
Aflevering 11
RubriekTer Visie
TitelDoorgaan met pro forma's?
CiteertitelSR 2006, 65
SamenvattingZal het nieuwe art. 24 WW een einde maken aan de pro forma problematiek? Deze vraag is nu nog niet te beantwoorden. Pas over een half jaar tot een jaar weten we meer. Aanleiding voor deze Ter Visie zijn de twee sets beleidsregels die het UWV op 29 september 2006 heeft gepubliceerd met betrekking tot de toepassing van art. 16 lid 3, art. 24 en art. 27 WW. Het is immers niet alleen de vraag wat de rechtsbijstandverlener gaat adviseren aan werkgever en werknemer, maar ook hoe het UWV zal omgaan met het nieuwe art. 24 WW.
Auteur(s)P.S. Fluit
Pagina317-318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Pensioenwet: nieuwe en klare wijn?
CiteertitelSR 2006, 66
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de Pensioenwet die op 1 januari 2007 de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) uit 1952 moet gaan vervangen. Er is vooral sprake van een technische herziening, ook al worden er tevens enkele beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd. Fundamentele heroverweging van het beleid van de pensioenwetgever of van de vormgeving van de pensioenwetgeving is niet aan de orde. Wat betreft de aansluiting bij het overig recht is er wel een en ander verbeterd. De auteur wijst op de mogelijkheid dat de Pensioenwet aanleiding geeft om vanzelfsprekende zaken alsnog te heroverwegen.
Auteur(s)R.A.C.M. Langemeijer
Pagina319-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe arbeidsovereenkomst op het breukvlak van een overgang
CiteertitelSR 2006, 67
SamenvattingDoor de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen uit een arbeidsovereenkomst over op de verkrijger van de onderneming. Hierna gaat het niet zozeer over de overgang van de onderneming of over de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, maar meer over de arbeidsoverkomst als zodanig. Die arbeidsovereenkomst heeft een verleden ten tijde van de overgang van de onderneming. Hieronder is aan de orde wat dat kan betekenen voor haar toekomst, na het tijdstip van de overgang van de onderneming.
Auteur(s)W.J.M. van Tongeren
Pagina325-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-08-2006, 1155/05
CiteertitelSR 2006, 68
SamenvattingInlener niet aansprakelijk voor verkeersongeval onder werktijd.
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina330-332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 06-10-2006, C05/138HR
CiteertitelSR 2006, 69
SamenvattingHet controlerecht van art. 7:619 BW.
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil tussen een lichtmatroos en zijn werkgever over de betaling overeenkomstig een arbeidsvoorwaardenregeling in de CAO voor de Binnenscheepvaart van achterstallig salaris over de periode tot aan de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst; stelplicht en bewijslastverdeling; rechtmatig belang bij een vordering tot exhibitie op grond van art. 843a Rv.?; in het kader van de hem opgedragen bewijslevering had de werknemer op grond van art. 7:619 BW het recht van de werkgever overlegging van het vaartijdenboek te verlangen; géén ambtshalve toepassing van de uitzonderingsbepaling in art. 843a lid 4 Rv. indien vordering tot exhibitie onweersproken blijft.
AnnotatorO. van der Kind
Pagina332-334
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX7774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-07-2006, 635/2006 OK
CiteertitelSR 2006, 71
SamenvattingToezegging en wijziging van omstandigheden. Adviesrecht.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina335-338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-09-2006, 02/6144 AWBZ
CiteertitelSR 2006, 72
SamenvattingCentrale Raad van Beroep introduceert risque professionel?
Samenvatting (Bron)Artikelen Europese code verzetten zich tegen oplegging eigen bijdrage AWBZ aan verzekerde die ten gevolge van arbeidsongeval of beroepsziekte medische zorg behoeft.
Pagina338-340
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY8221
Artikel aanvragenVia Praktizijn