Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 05-12-2006
Aflevering 22
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDoorwerking algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het civiele recht
CiteertitelJBa 2006/292
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, evenredigheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel e.d.: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.). Deze normen van (on)geschreven recht zijn op het handelen van de overheid van toepassing zowel bij uitoefening van haar publiekrechtelijke bevoegdheden als haar privaatrechtelijke bevoegdheden. Wat betekent dit voor de praktijk? In dit artikel wordt ingegaan op de doorwerking van de a.b.b.b. in het civiele recht en zullen enkele privaatrechtelijke uitspraken worden behandeld waarbij de a.b.b.b. een rol hebben gespeeld.
Auteur(s)L.T.G. Derksen
Pagina352-354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRechtbank Middelburg, 13-11-2006, Awb 05/1190
CiteertitelJBa 2006/293
SamenvattingBelanghebbende. Nabijheidcriterium. Zichtcriterium. Aanlegvergunning. Bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Windmolenpark Koergorspolder. Artikel 19 WRO. Belanghebbende: gemaakte onderscheid in zichtbaarheid en dominantie bieden goede aanknopingspunten om de grens voor het bepalen van belanghebbendeschap te leggen op 2000 meter.
Pagina355-356
UitspraakECLI:NL:RBMID:2006:AX2424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200603253/1
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingBelanghebbende. Politieke partij.

(Vereniging "Politieke Vereniging Nederland Transparant" / Referendum Commissie).
Pagina356-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200507786/1
CiteertitelJBa 2006/295
SamenvattingDoorzenden stukken. Doorzendplicht.

(Appellant / GS van Overijssel).
Pagina356-357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200602000/1
CiteertitelJBa 2006/296
SamenvattingControle op advies. Hoor en wederhoor. Onderzoek adviseur. Mantovanelli-arrest.

(Bestuur van de Mondriaan Stichting / A.).
Pagina357-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200602975/1
CiteertitelJBa 2006/297
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking. Rechtsmiddelenclausule.

(A. / DB van het waterschap Brabantse Delta).
Pagina358-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200602357/1
CiteertitelJBa 2006/298
SamenvattingHernieuwde aanvraag. Herhaalde aanvraag. Vereenvoudigde afdoening. Nova.

(A. / College voor zorgverzekeringen).
Pagina359-359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Subsidie
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200603193/1
CiteertitelJBa 2006/299
SamenvattingSubsidie. Vaste Gedragslijn. Inherente Afwijkingsbevoegdheid.

(A. / Minister van VROM).
Pagina359-359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRechtbank Middelburg, 13-11-2006, Awb 05/1220
CiteertitelJBa 2006/300
SamenvattingBeginselplicht. Bestuursdwang. Waarschuwing. Handhavingsbeleid.

(Eiser / B en W van Liesveld).
Samenvatting (Bron)Niet alle handhaving is bestuursdwang. Analoge toepassing beginselplicht. Waarschuwing vooraf. Ingevolge de voorschriften die zijn verbonden aan de exploitatievergunning voor een café is verweerder bevoegd over te gaan tot schorsing, intrekking of wijziging van de vergunning als blijkt, dat de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen of worden overtreden. Op deze bevoegdheid acht verweerder de zogenaamde beginselplicht, zoals die geldt voor bestuursdwang, gelijkelijk van toepassing. De volgens verweerders beleid vereiste voorafgaande schriftelijke waarschuwing is niet in strijd met die beginselplicht.
Pagina359-360
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2006:AZ2074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200600448/1
CiteertitelJBa 2006/301
SamenvattingBestuursdwang. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2005 heeft verweerder beslist bestuursdwang toe te passen ter zake van overtreding van artikel 13 van de Wet bodembescherming.
Pagina360-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 15-11-2006, Awb 05 / 3725
CiteertitelJBa 2006/302
SamenvattingCumulatie. Dwangsom. Samenloop.
Samenvatting (Bron)Wanneer de eerste last onder dwangsom is uitgewerkt is verweerder bevoegd een nieuwe last onder dwangsom te nemen. Door de eerste last onder dwangsom is het met het oude bestemmingsplan strijdige gebruik tijdig gewraakt, zodat eiseres ingevolge de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan geen beroep toekomt op overgangsrechtelijke bescherming ten tijde van het opleggen van de tweede last onder dwangsom.
Pagina361-362
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2006:AZ2219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200604237/1
CiteertitelJBa 2006/303
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Verzending. Onvoldoende frankering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2005 heeft de Minister van Justitie (hierna: de minister) het verzoek van appellant om openbaarmaking van de door hem gevraagde informatie afgewezen.
Pagina362-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200604347/1
CiteertitelJBa 2006/304
SamenvattingRechtstreeks beroep. Terugverwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2005, gewijzigd bij besluit van 25 april 2005, heeft appellant (hierna: de burgemeester) afwijzend beslist op het verzoek van [wederpartij] om verruiming van de openingstijden van het [horecabedrijf] tot 04.00 uur.
Pagina362-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200602859/1
CiteertitelJBa 2006/305
SamenvattingGetuigenoproep. Oproeping. Kennisgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 1999 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Staatssecretaris) het verzoek van appellant om een tegemoetkoming afgewezen.
Pagina363-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200600200/1
CiteertitelJBa 2006/306
SamenvattingUitspraak. Omvang van het geding.

(Gemeente Haarlem / Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de Staatssecretaris) appellante een boete opgelegd van 11.250,00 in verband met een arbeidsongeval op een locatie aan de Kloppersingel te Haarlem op 23 maart 2003.
Pagina363-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2782
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200600949/1
CiteertitelJBa 2006/307
SamenvattingAlgemeen verbindende voorschriften (a.v.v.). Indirecte toetsing a.v.v.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2002 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de staatssecretaris) appellanten een factuur gestuurd met betrekking tot werkzaamheden die verband houden met de behandeling van een aanvraag voor, behoud of verlenging of wijziging van een vergunning tot vluchtuitvoering voor de periode "1e en 2e kwartaal van 2002" (factuurbesluit 402-0541).
Pagina364-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200601469/1
CiteertitelJBa 2006/308
SamenvattingBouwvergunning. Ex nunc. Ex tunc.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ambt Montfort (hierna: het college) geweigerd aan appellant vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het legaliseren van vijf vakantiewoningen op het perceel [locatie] te Montfort, gemeente Ambt Montfort (hierna: het perceel).
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200600586/1
CiteertitelJBa 2006/309
SamenvattingMonument. Omgevingsgevolgen nieuwbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek (hierna: het college) aan appellante vergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een kapschuur op het perceel, plaatselijk bekend [locatie 1] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina365-365
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2006/
Pagina365-365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina366-366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingKamerstuk 2006-2007, TK 30880, nr. 2.
Kamerstuk 2006-2007, EK 30654, nr. A. Eerste Kamer.
Pagina366-366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina367-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn