Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 07-12-2006
Aflevering 12
RubriekRedactioneel
TitelHoney, I shrunk the duties!
CiteertitelAA 2006, 853
SamenvattingInherent aan beleggen en ondernemen is dat de hoogte van het in de toekomst te behalen rendement onzeker is. Immers, niemand kan het koersverloop van een aandeel met volledige zekerheid voorspellen. Ook kan niemand van tevoren garanderen dat zijn onderneming in de toekomst verzekerd is en blijft van successen. Tegen beter weten in handelen velen onder ons nogal eens in strijd met deze 'natuurwetten'. Zo ook in de casus die aan de hierna te noemen uitspraak ten grondslag ligt.
Auteur(s)D. Jongsma , M. van den Nieuwenhuijzen
Pagina853-854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuses
TitelRechten schenden vanaf de zeepkist
CiteertitelAA 2006, 855
Samenvatting'Je hebt oog voor nieuws. Je staat vooraan wanneer er iets gebeurt. Je hebt een gezonde sensatiezucht. Je trekt je mobiele telefoon in een split second om met de camerafunctie een foto of video te maken.'
Wie aan deze omschrijving voldoet, komt in aanmerking één van de vijfhonderd Skoeps-reporters te worden. Skoeps.nl is een nieuw initiatief van krantenuitgever PCM en televisiezender Talpa van John de Mol. Het moet een platform voor burgerjournalistiek worden.
Auteur(s)C. Alberdingk Thijm
Pagina855-856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet subsidiariteitsbeginsel in de Europese Grondwet: panacee of paard van Troje? Het subsidiariteitsbeginsel zoals uitgewerkt in de in 2005 verworpen 'Europese Grondwet', zou bij aanvaarding hebben geleid tot de transformatie van de EU tot een federale ..
CiteertitelAA 2006, 857
Samenvatting... superstaat.

Reeds in 1974 uitte (meer waarschijnlijk: verzuchtte) Lord Denning met betrekking tot het toenmalige EEG-verdrag de inmiddels befaamde woorden: 'When it comes to matter with a European element, the Treaty is like an incoming tide. It flows into the estuaries and up the rivers. It cannot be held back'. Hoewel dit citaat van de Engelse lawlord sedertdien in de juridische literatuur volledig is grijs gedraaid, heeft het nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet.
Auteur(s)P. de Jonge
Pagina857-867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad
TitelRecht over de grenzen: de strijd tegen namaak in China
CiteertitelAA 2006, 868
SamenvattingBehalve met grote economische groei, wordt China ook wel geassocieerd met grootschalige handel in namaakgoederen. Wie in China over straat loopt, wordt al snel geconfronteerd met een keuze in namaakproducten, van horloges van het merk Rolex, pennen van het merk Mont Blanc, tot een keuze aan de nieuwste films en softwareproducten. Nog steeds staat het land in de meeste onderzoeken, zoals ook uit een onlangs verricht onderzoek door de Europese Unie blijkt, op de eerste plaats als het gaat om de productie van namaakgoederen. Er wordt ook wel gezegd dat het in China het woord copyright het recht om te kopiëren zou betekenen.
Auteur(s)S.A.L. Josaputra
Pagina868-875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDigesten
TitelDe Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregel en het recht van reclame van artikel 7:39-44 BW
CiteertitelAA 2006, 876
SamenvattingIn enkele teksten van het Corpus Iuris Civilis vindt men de regel geformuleerd dat verkochte zaken, ook als zij door traditio zijn overgedragen, slechts dan eigendom van de koper worden wanneer deze de koopprijs heeft betaald of voor de betaling ervan zekerheid heeft gesteld: een uitzondering wordt gemaakt voor het geval dat de verkoper aan de koper - op informele wijze - krediet heeft gegeven. In het huidige BW (art. 7:39-44) wordt aan een verkoper die roerende zaken geleverd heeft maar niet op tijd betaling ontvangen heeft, de mogelijkheid geboden die zaken terug te vorderen, het zogenaamde 'recht van reclame'.
Auteur(s)R. Feenstra
Pagina876-883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecht in zicht
TitelDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
CiteertitelAA 2006, 884
SamenvattingDe redactie van dit blad heeft mij gevraagd de geschiedenis en de functie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling bestuursrechtspraak) toe te lichten, vooral omdat daarover bij beginnende studenten veel onduidelijkheid zou bestaan. Om haar positie te kunnen begrijpen is het nodig eerst in te gaan op de geschiedenis van de rechtsbescherming van de laatste 100 jaar.
Auteur(s)J.E.M. Polak
Pagina884-890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelKijkt u even recht in de camera, alstublieft?
CiteertitelAA 2006, 891
SamenvattingToen de Gelderse gemeente Ede in 1993 toezichtcamera's ophing in het uitgaansgebied om een einde te maken aan overlast van zich liederlijk en relschopperig gedragende jongeren, leidde dat tot protesten van strafrechtjuristen. Het gevreesde wakende oog van een overheid als Big Brother was realiteit geworden. Zoiets vroeg om scherpe kritiek. De argumentatie van de bezwaren liep uiteen. De camerabeelden zouden nimmer voor strafvorderlijke doeleinden mogen worden gebruikt en er moesten waarborgen komen voor de bescherming van de privacy en de bewegingsvrijheid.
Auteur(s)H. Sackers
Pagina891-892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMening
TitelStrafbare overheden als oxymoron?
CiteertitelAA 2006, 893
SamenvattingHet begrip 'Strafbare overheden' had een oxymoron kunnen zijn; een stijlfiguur die een nauwe verbinding van twee tegenovergestelde begrippen omvat. De combinatie van 'strafbaarheid' en 'overheid' lijkt een onmogelijke tegenstelling. De praktijk onderschrijft dit, want zelden wordt een overheid (of onderdeel ervan) strafbaar bevonden. Dit komt door de strafrechtelijke immuniteit, waardoor strafrechtelijke vervolging onmogelijk is. Een overheid is op die manier vaker níet dan wel strafbaar.
Auteur(s)J.M.P. Spithoven
Pagina893-895
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArs Longa Vita Brevis
TitelDienstbaarheid aan samenleving en studentengemeenschap: prof. mr. H.G. Schermers (1928-2006)
CiteertitelAA 2006, 896
SamenvattingOp 31 augustus 2006 overleed, op 77-jarige leeftijd, prof. mr. H.G. Schermers. Hein Schermers overleed in Leiden waar hij jarenlang als geliefd hoogleraar werkzaam was. Hij genoot grote bekendheid in binnen- en buitenland vanwege zijn omvangrijke wetenschappelijk oeuvre, hij was een inspirerend docent voor de vele generaties rechtenstudenten, hij werd gerespecteerd omwille van zijn menselijke kwaliteiten. Tijdens een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst in de Leidse rechtenfaculteit op 5 september 2006 bleek hoeveel mensen geraakt zijn door het verlies van hun inspirator en mentor.
Auteur(s)M. Kuijer
Pagina896-898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHoge Raad, 02-12-2005, C04/263HR
CiteertitelAA 2006, 899
SamenvattingReflexwerking van risicoaansprakelijkheid; meerdaderschap; eigen schuld.

Samenvatting (Bron)Geschil omtrent de ondeugdelijkheid van geleverde onkruidbestrijdingsmiddel voor de lelieteelt; aansprakelijkstelling door afnemer van leverancier en ingeschakelde spuiter; aansprakelijkheid voor hulppersonen, toerekening van fouten van leverancier aan de afnemer?, eigen schuld, vermindering vergoedingsplicht, reflexwerking?; hoger beroep in slechts een van beide zaken; exceptio plurium litis consortium, een processueel ondeelbare rechtsverhouding?, keuzevrijheid benadeelde.
AnnotatorT. Hartlief
Pagina899-906
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU5661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHof van Justitie EG, 02-05-2006, C-341/04
CiteertitelAA 2006, 907
SamenvattingVerordening (EG) nr. 1346/2000 (Europese Insolventieverordening); bevoegde rechter (art. 3); centrum van de voornaamste belangen (COMI); erkenning' tijdstip van opening van de insolventieprocedure; openbare orde; hoor- en wederhoor.

(Eurofood).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 2 mei 2006.#Eurofood IFSC Ltd.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Supreme Court - Ierland.#Justitiele samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening (EG) nr. 1346/2000 - Insolventieprocedures - Beslissing tot opening van procedure - Centrum van voornaamste belangen van schuldenaar - Erkenning van insolventieprocedure - Openbare orde.#Zaak C-341/04.
AnnotatorR.D. Vriesendorp
Pagina907-913
UitspraakECLI:EU:C:2006:281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelDe Wet Computercriminaliteit-II en het Cybercrime Verdrag
CiteertitelAA 2006, 914
SamenvattingOp 1 september 2006 is de Wet Computercriminaliteit-II in werking getreden. Deze wet heeft een aantal wijzigingen tot stand gebracht in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. In deze bijdrage zal ik de belangrijkste van deze wijzigingen bespreken, na een korte inleiding over de achtergrond en de totstandkoming van de wetswijziging en het verband met het Cybercrime Verdrag.
Auteur(s)P.J. van der Flier
Pagina914-922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelDe structuur van het Goederenrecht
CiteertitelAA 2006, 923
SamenvattingHet aanvankelijke onderzoeksthema waar dit proefschrift het resultaat van is, luidde 'vorderingsrechten als object van verhaal'. De onderzoeksopzet behelsde een integrale beschrijving van de gang van zaken rond de uitwinning van vorderingsrechten door schuldeisers, die al dan niet beschikken over een pandrecht. Het belang van een dergelijke beschrijving was van meet af aan evident: vorderingsrechten vormen in veel gevallen een belangrijk deel van het uitwinbaar actief van een schuldenaar.
Auteur(s)T.F. de Jong
Pagina923-926
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelJ.W.B.M. Kemperink, Vraagstukken rond (terug)storting op nv/bv-aandelen en van coöperatierecht
CiteertitelAA 2006, 927
Auteur(s)M. van den Nieuwenhuijzen
Pagina927-927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpleiding en Carrire
TitelWenselijkheid van honoursprogramma's aan juridische faculteiten in Nederland
CiteertitelAA 2006, 929
SamenvattingSelectie, high potentials, honours, talent! Ben je gemotiveerd, ambitieus, talentvol? Kom bij ons! Natuurlijk selecteren we op cijfers, voortgang, motivatie! Wij gaan voor de top!
Deze slogans waren bij de opening van het academisch jaar 2006-2007 door heel Nederland te horen. Op alle universiteiten is selectie op kwaliteit aan de orde. Op zich is het streven naar kwaliteit uiteraard niets nieuws. Universiteiten willen sinds jaar en dag kwaliteit én kwantiteit (voldoende studenten).
Auteur(s)G.J.M. van Wissen , M.V.C. Wolfensberger
Pagina929-934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtsvragen
Titel'Finding Neverland'. Rechtsvraag (331) Goederen- en Zekerhedenrecht
CiteertitelAA 2006, 935
SamenvattingMidden in de uitgestrekte bossen van de Brabantse Kempen, vlak bij de grens met België, staat sinds enkele jaren het idyllische pretpark 'Het land van Nooit'. Het park - 'waar iedereen weer écht kind kan zijn! - biedt vertier aan jong en oud. Met spetterende shows, huiveringwekkende rollercoasters, een adembenemende omgeving en een rijke verscheidenheid aan horecagelegenheden, probeert Het Land van Nooit haar bezoekers op alle mogelijke manieren te bekoren.
Auteur(s)W.M.T. Keukens , R.D. Vriesendorp
Pagina935-937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelEntartete Opernfreunde
CiteertitelAA 2006, 875
SamenvattingOostenrijk blijft het land van de opera. Besteedde ik in een vorige kroniek aandacht aan de vraag of de schouwburgbezoeker genoegen behoeft te nemen met een geheel onaangekondigde enscenering van een opera uit het ijzeren répertoire (Ars Aequi 2005, p. 71), ditmaal wil ik het hebben over de rechten van laatkomers.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina875-875
Artikel aanvragenVia Praktizijn